Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

4 kwietnia 2016

Zginęło 5 piłkarzy LKS Wólczanka Wólka Pełkińska

W Wielką So­botę, 26 mar­ca, do­szło do nie­wy­obra­żal­nej tra­gedii. Pię­ciu mło­dych lu­dzi, pił­ka­rzy Wól­czanki Wól­ka Peł­kińska, stra­ci­ło ży­cie w zde­rze­niu busa z cię­ża­ro­wą scandią. Łą­czy­my się w bólu z ro­dzi­nami zmar­łych. Na miej­scu zgi­nę­li dwaj bra­cia: Rafał (27 l.) i Kamil (22 l.) Pydych z Mie­lca oraz ich ko­le­ga Pa­tryk Szew­czak (18 l.), po­cho­dzą­cy z Kra­sne­go­sta­wu. Do szpi­ta­la w cięż­kim sta­nie tra­fili Ma­riusz Ko­rzępa (25 l.)Ka­mil Ośli­zło (28 l.). Nie udało się ich ura­to­wać. W szpi­talu cią­gle prze­bywa brat dwóch zmar­łych pił­ka­rzy, Kry­stian Py­dych (l. 27, bliź­nia­czy brat Ra­fa­ła). Bu­sem po­dró­żo­wało ośmiu pił­ka­rzy trze­cio­li­go­wej Wól­czan­ki. Je­chali na mecz do Wólki Peł­kiń­skiej z Avią Świ­dnik.

4 kwietnia 2016

Mistrzostwa Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 20 i 23

2 kwietnia, w si­ło­wni LKS „Bu­do­wla­ni — Całus” Nowy To­myśl, od­były się Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­skiego Zrze­sze­nia LZS do lat 20 i 23. Wy­star­to­wało sześć za­wo­dni­czek i trzy­nastu za­wod­ników z czte­rech wiel­ko­pol­skich klu­bów: Za­mek Go­łańcz, UKS Ka­jak z Trzcian­ki, RCF Po­znań i gos­po­darze za­wodów.

Wśród junio­rek naj­lep­sze wy­niki uzys­kały: Mar­ta We­soła (Budo­wla­ni­-Całus N. Tomyśl; 66,2) — 154 kg — 198,2 pkt. i Pau­lina Ku­dła­szyk (Bu­do­wla­ni­-Całus N. Tomyśl; 48,7) — 112 kg — 181,3 pkt., na­to­miast wśród ju­nio­rów naj­le­piej za­pre­zen­to­wali się: Szy­mon Rot­nicki (Za­mek Go­łańcz; 69,6) — 250 kg — 334,5 pkt, Ra­do­sław Jarnut (Bu­do­wla­ni­-Całus N. To­myśl; 145,0) — 285 kg — 288,4 pkt. i Do­mi­nik Stro­iń­ski (Bu­do­wl­ani­-Całus N. To­myśl; 100,3) — 250 kg — 277,8 pkt.

4 kwietnia 2016

Apel Józefa Tracza o pomoc dla brata Mieczysława

W ostat­nich dniach Józef Tracz, zna­ko­mi­ty pol­ski za­pa­śnik sty­lu kla­sycz­nego wy­cho­wa­nek LKS Agros Żary, m.in. wice­mistrz olim­pij­ski z Bar­ce­lony (1992), dwu­kro­tny brą­zowy z Seulu (1988) i At­lan­ty, obec­nie tre­ner WKS Śląsk Wro­cław (1996) zwró­cił się do wszy­stkich mi­ło­śni­ków za­pa­sów i spor­tu o po­moc dla swo­jego bra­ta Mie­czy­sła­wa, także za­paś­nika, trzy­krot­nego mi­strza Pol­ski i uczes­tnika IO w Seulu. Mie­czys­ław Tracz od kilku lat zmaga się z cho­ro­bą no­wo­two­rową. Po­niżej frag­men­ty jego listu i numer konta ban­ko­wego.

4 kwietnia 2016

Rekord Polski Katarzyny Kowalskiej w półmaratonie

2 kwietnia pod­czas Sporti­simo Prague Half Mara­thon (IAAF Gold Label Road Races) Kata­rzy­na Ko­wal­ska (Vectra Wło­cła­wek) cza­sem 1:10:06 po­pra­wiła re­kord Pol­ski w bie­gu pół­ma­ra­toń­skim. W sto­licy Re­pu­bli­ki Czes­kiej Ko­wal­ska mi­nęła metę pół­ma­ra­tonu jako sió­dma ko­bieta i naj­lep­sza Euro­pejka. Naj­szyb­sza była w Pra­dze Ke­nijka Violah Jep­chumba. Za­wo­dni­czka tre­no­wana przez Ma­ria­na No­wa­kow­skiego, po­pra­wi­ła naj­lep­szy wy­nik w hi­sto­rii pol­skiej lek­ko­atle­tyki do­kła­dnie o pół minuty. Re­zul­tat Polki jest lep­szy od wska­źnika PZLA na mi­strzo­stwa Eu­ropy w Am­ster­damie (6-10 lipca).

4 kwietnia 2016

Mistrzostwa Polski Juniorów w zapasach w stylu wolnym – 19 medali dla naszych zawodników

W dniach 1-2 kwie­tnia 2016 roku w Te­re­si­nie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w za­pa­sach w stylu wol­nym. W za­wo­dach wys­tar­to­wało 129 za­wo­dni­ków z 53 klu­bów, w tym z 30 klu­bów Zrze­sze­nia. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw był nasz LKS Ma­zo­wsze Te­re­sin. Za­wo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łą­cznie 19 me­dali — 4 złote, 2 sre­brne i 13 brą­zo­wych. Zło­te me­da­le zdo­byli: Adam Górzyński Gryf Wojnowo w kat. 55 kg, Wiktor Szmulaj LKS Mazowsze Teresin w kat. 60 kg, jego kolega klubowy Kamil Rybicki w kat. 74 kg i Arkadiusz Wawrzycki z LMKS Krasynstaw w kat. 96 kg.

4 kwietnia 2016

XXIII Mistrzostwa Polski Juniorów w Boksie — 5 medali dla naszych zawodników

W hali kra­ko­wskiej Wi­sły 3 kwie­tnia za­koń­czy­ły się te­go­ro­czne mi­strzo­stwa Pol­ski ju­nio­rów. Pod­czas ga­li fi­na­ło­wej 20 naj­lep­szych ju­nio­rów na­sze­go kra­ju — w 10 ka­te­gor­iach wa­go­wych — roz­strzy­gnę­ło mię­dzy so­bą pra­wa do szarf mi­strzow­skich na bie­żący sezon. Za naj­lep­sze­go za­wo­dni­ka XXIII MPJ uzna­no zwy­cię­zcę kat. 91 kg Ka­mi­la Offmana (BKS Or­kan Go­rzów Wlkp.). Sre­brny me­dal w kat. 69 kg wy­wal­czył Marcin Orzech (UOKLA Ostrów Ma­zo­wiecka), brą­zowe me­dale wy­wal­czy­li: Krystian Papis (Rushh Kielce) w kat. 60 kg, Da­wid Go­mul­ski (BKS Orkan Gorzów Wlkp.) w kat. 69 kg i Ma­teusz Białach (UOKLA Ostrów Ma­zo­wie­cka) w kat. 91 kg. W ry­wa­li­zacji klu­bo­wej naj­lep­szy okazał się: BKS Or­kan Go­rzów Wlkp. — któ­re­go tre­ne­rem jest Grze­gorz Swa­dowski.

4 kwietnia 2016

Mateusz Bernatek — złoto, Mateusz Filipczak — srebro, Katarzyna Mądrowska — brąz na ME w zapasach U-23

Od 29 marca do 3 kwietnia w buł­gar­skiej miej­sco­wo­ści Ruse od­by­wały się Mi­strzos­twa Eu­ropy w za­pa­sach ko­biet i mężczyzn do lat 23. W stylu kla­sycz­nym star­to­wa­ło 6 na­szych re­pre­zen­tan­tów, w tym jeden za­wo­dnik z na­sze­go klu­bu Ma­te­usz Ber­natek AKS Pio­trków Try­bu­nal­ski, któ­ry zdo­był zło­ty me­dal w wadze 66 kg. W sty­lu wol­nym re­pre­zen­to­wało Pol­skę też 6 za­wo­dni­ków, wszyscy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Je­den z nich Ma­te­usz Fi­lip­czak LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn zdo­był sre­brny me­dal w kat. 97 kg. Wśród ko­biet także star­to­wało na ME 6 za­wo­dni­czek, w tym dwie za­paś­nicz­ki z na­szych klu­bów — Ka­ta­rzy­na Mą­drow­ska LKS Fe­niks Star­gard, któ­ra zdo­była brą­zo­wy me­dal w kat 60 kg i Ka­ro­li­na Kraw­czyk Ce­ment Gryf Chełm, w wadze 55 kg była 11. Czwar­ty me­dal, brą­zowy, na tych mis­trzos­twach zdo­był w stylu kla­syc­znym za­wo­dnik Ślą­ska Wro­cław — Da­wid Kli­mek w kat. 75 kg.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam