Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

15 kwietnia 2016

XVIII Wojewódzki Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Zrzeszenia LZS w Lublinie

10 kwie­tnia w sali kon­fe­ren­cyj­nej Sta­ros­twa Po­wia­to­wego w Lu­bli­nie od­był się XVIII Wo­je­wódzki Zjazd Spra­woz­daw­czo­-Wy­bor­czy De­le­ga­tów Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie. Do udziału w Zjeź­dzie upraw­nio­nych było 98 de­le­ga­tów a udział w obra­dach wzięło 81 co sta­no­wiło 82% upra­wnio­nych.

Prze­wod­ni­czą­cym lu­bel­skie­go Zrze­szenia LZS po­now­nie wy­brano Józefa Pote­ruchę. Za­stęp­cami prze­wod­ni­czą­cego zo­sta­li: Kon­rad Fi­rek (ds. spor­tu kwa­li­fi­ko­wa­nego), Ry­szard Nili­piuk (ds. or­ga­ni­za­cyj­nych) i Wac­ław Słom­kow­ski (ds. spor­tu pow­szech­nego), sek­re­ta­rzem wy­brano Dar­iusza Pi­woń­skiego, skar­bni­kiem Te­resę Pacz­kowską, człon­kami Pre­zy­dium Rady Wo­je­wódz­kiej zo­stali — Jan Kijko, Ja­cek Kłos, Woj­ciech Lem­brych, Ja­nusz Wil­czek. Prze­wod­ni­czącym Wo­je­wódz­kiej Ko­misji Re­wi­zyj­nej został Zbi­gniew Ra­dziej­czuk.

15 kwietnia 2016

KTS-K GOSRiT KLEBA Luzino zagra na Stadionie Narodowym

Zawodnicy re­pre­zen­tu­jący na co dzień barwy KTS-K GOSRiT KLEBA Lu­zino zwy­cię­żyli w  fi­nale wo­je­wódz­kim tur­nieju pił­kar­skiego dla dzieci „Z pod­wórka na stadion o Pu­char Tym­barku” w ka­te­gorii U-12 i w n­agro­dę po­ja­dą na Fi­nał Ogól­no­pol­ski do War­sza­wy, któ­ry od­bę­dzie się w dniach 29.04 — 2.05 na Sta­di­onie Na­ro­do­wym. War­to pod­kreś­lić, że są tylko trzy moż­li­wości za­gra­nia na naj­waż­niej­szym obiek­cie pił­kar­skim w Polsce: za­grać w pier­wszej re­pre­zen­tacji Polski, w finale Pu­charu Pol­ski albo, co udało się lu­ziń­skim za­wod­nikom, uczes­tni­czyć w fi­na­le kra­jowym Tur­nieju Tym­bar­ka. Fi­nał wo­je­wódzki odbył się 11 kwietnia br.

15 kwietnia 2016

Ewa Pajor i Rafał Zbigniew Kaczmarczyk – Ambasadorami Ogólnopolskiego Turnieju LZS „Piłkarska Kadra Czeka”

Ewa Pajor, obec­nie Vfl Wolf­sburg, zos­tała amba­sa­do­rem XVI Ogól­no­pol­skiego Tur­nieju LZS Dziew­cząt „Pił­kar­ska Ka­dra Czeka” a Ra­fał Zbig­niew Kacz­mar­czyk, obec­nie tre­ner w GOSRiT Lu­zino zo­stał amba­sa­dorem XXXII Ogól­no­pol­skiego Tur­nieju LZS Chłop­ców „Pił­kar­ska Kadra Czeka” im. Sta­ni­sława Tymo­wicza. Oby­dwo­je jako nas­to­lat­ko­wie grali w drużynach, któ­re uczest­ni­czyły w fi­na­łach tych tur­nie­jów. War­to by mło­dzi uczest­nicy na­szych tur­nie­jów wzięli sobie tych zna­ko­mi­tych spor­tow­ców — oni udo­wod­nili, że marze­nia się speł­niają.

15 kwietnia 2016

70-lecie działalności Ludowych Zespołów Sportowych — Honorowy Patronat Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

Miło nam po­in­for­mo­wać na­szych człon­ków, za­wod­ników, tre­nerów, dzia­ła­czy i sym­pa­tyków, że na prośbę Pana Wła­dys­ława Kosi­niak­-Ka­my­sza, prze­wod­ni­czą­cego Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS Pan Pre­zy­dent Rze­czy­pos­po­litej Pol­skiej Andrzej Duda przyjął Ho­no­rowy Pat­ro­nat nad cen­tral­nymi obcho­dami Jubi­le­uszu 70-lecia dzia­łal­ności Lu­do­wych Zes­po­łów Spor­to­wych:

  • XVIII Kra­jowym Zja­zdem Dele­gatów Zrze­szenia LZS po­łą­czonym z wys­tawą 70-lecia dzia­łal­ności LZS (War­szawa, sie­dziba PKOl)
  • XIX Ogól­no­pol­skimi Igrzys­kami LZS w Tar­no­wie Pod­gór­nym (woj. wiel­ko­pol­skie).
4 kwietnia 2016

Turniej z okazji 70 rocznicy powstania LZS i XIX Mistrzostwa Polic

19 marca w Po­li­cach od­był się Tur­niej w pod­no­sze­niu cię­ża­rów z okazji 70 ro­czni­cy po­wsta­nia LZS i XIX Mi­strzo­stwa Po­lic. W imprezie wzięło udział 5 zawodniczek i 21 zawodników z 6 klubów woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go, lu­bu­skie­go i za­cho­dnio­po­mor­skie­go. W ry­wa­li­za­cji dziew­cząt do 18 lat naj­lep­szy wy­nik uzys­kała Mo­ni­ka Szy­ma­nek (AKS Bia­ło­gard; 50,0) — 110 kg) — 174,1 pkt, na­to­miast wśród chłop­ców: Ja­kub Przy­bylski (AKS Myślibórz; 60,0) — 164 kg — 242,9 pkt. (U-15) i Fa­bian Kon­racki (AKS Bia­łogard; 79,0) — 184 kg — 228,4 pkt. (U-18).

4 kwietnia 2016

Gala Podsumowująca System Współzawodnictwa Sportu Młodzieżowego za rok 2015

W Centrum Olim­pij­skim Pol­skie­go Ko­mi­tetu Olim­pij­skiego w War­sza­wie 23 mar­ca od­była się uro­czys­ta Ga­la Pod­su­mo­wu­jąca Sys­tem Współ­za­wo­dni­ctwa Spor­tu Mło­dzie­żo­wego za rok 2015. Pod­czas uro­czys­tości zo­sta­ły przy­znane na­gro­dy Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­rys­tyki dla naj­lep­szych lub naj­wy­żej skla­sy­fi­ko­wa­nych klu­bów spor­to­wych i jed­nos­tek sa­mo­rządu te­ry­to­rial­nego we współzawodnictwie dzieci i młodzieży za rok 2015 oraz dla najlepszych zawodników i zawodniczek z każdego województwa. Wiele z nich otrzymały kluby i zawodnicy naszego Zrzeszenia. Podczas gali Minister Witold Bańka podkreślił, że zmienia się optyka i trwa dyskusja nad kondycją i rozwojem sportu młodzieżowego. Upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży, z którego rodzą się przyszli mistrzowie, ma szczególne znaczenie w kontekście sportu wyczynowego.

4 kwietnia 2016

Mistrzostwa Polski seniorów, młodzieżowców i juniorów A w biegach narciarskich oraz seniorów skokach i biathlonie — 23 medale naszych zawodników

W dniach od 19 do 24 marca przy pię­knej, sło­ne­cznej pogo­dzie na Po­la­nie Ja­ku­szyc­kiej od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów, Mło­dzie­żow­ców i Ju­nio­rów A w biegach nar­ciar­skich oraz MP se­nio­rów bia­thlo­nie. Z kolei na sko­czni im. Ada­ma Mały­sza w Wi­śle­-Ma­lince roze­grano konkursy sko­ków indywi­du­alnych i dru­ży­no­wych. We wszyst­kich tych mi­strzo­stwach za­wo­dnicy z na­szych klu­bów zdo­byli 23 me­dale — w bie­gach nar­ciar­skich 21 me­dali (mul­ti­me­da­liści Syl­wia Jaś­ko­wiec, Ur­szu­la Łętocha i Jan An­tolec), w bia­thlo­nie 1 (zło­to Grze­gorza Gu­zika) i sko­kach 1 (brąz dru­żyny WSS Wisła).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam