Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

21 kwietnia 2016

Tomasz Zieliński — mistrzem Europy, Patrycja Piechowiak — piąta

W nor­wes­kiej miej­sc­owości Forde 17 kwie­tnia za­koń­czyły się Mi­strzo­stwa Eu­ropy w pod­no­sze­niu cię­żarów ko­biet i mężczyzn. Po­lacy wró­cili z nich z trze­ma me­da­lami — zło­to w kat. 94 kg wy­wal­czył To­masz Zie­liń­ski do ubieg­łego roku za­wod­nik MGLKS Tar­pan Mro­cza, obec­nie Za­wi­sza Byd­goszcz, sre­bro zdo­był Ar­ka­diusz Mi­chal­ski Bu­do­wlani Opo­le w kat. 105 kg, a brąz Jo­anna Ło­chow­ska UKS Zie­lona Góra w kat. 58 kg. W re­pre­zen­ta­cji tym razem star­to­wała trój­ka za­wod­ni­ków z na­szego Zrze­szenia. Naj­le­piej wy­padli Pat­ry­cja Pie­cho­wiak LKS Bu­do­wlani „Całus” Nowy To­myśl, która w ka­te­gorii 69 kg zajęła 5. miejsce i Ja­ros­ław Sa­moraj CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów, któ­ry rów­nież był 5 w kat. 105 kg. Jego ko­lega klu­bowy Krzy­sztof Klicki w ka­te­gorii +105 kg zajął 9. miej­sce. Dzięki udanym startom pol­skich za­wod­niczek, udało się wywalczyć jedno miejsce na turniej olimpijski w Rio de Janeiro. O tym, która z zawodniczek pojedzie do Brazylii zadecydują trenerzy i działacze związku. Przypominamy, że mężczyźni wywalczyli 4 kwalifikacje olimpijskie.

15 kwietnia 2016

V Zjazd Zachodniopomorskiego Zrzeszenia LZS

12 marca 2016 r. w Ińsku odbył się V Zjazd  Za­cho­dnio­po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS oraz uro­czysta Gala 70-lecia LZS na Po­mo­rzu Za­cho­dnim. Zjazd wy­brał nowe wła­dze na 4-letnia ka­de­ncję — 2016-2019. Na Zjazd wy­br­ano 100 de­le­ga­tów, na obra­dy przy­było 92. Prze­wo­dni­czą­cym po­nownie wy­bra­no dr Ja­ro­sła­wa Rzepę (wi­ce­mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Z­acho­dnio­po­mor­skie­go), wi­ce­prze­wo­dni­czą­cymi zo­sta­li: To­masz Pa­cie­jewski (urzę­du­jący), Ry­szard Li­twiń­czuk, Krzy­sztof Ba­giń­skiWoj­ciech Dłu­g­opo­ski a se­kre­ta­rzem Mał­go­rza­ta Pio­trow­ska. Prze­wo­dni­czącym Ko­misji Re­wi­zyj­nej zo­stał Bo­rys Kali­nie­wicz. Rada ZZ LZS liczy 31 osób.

15 kwietnia 2016

XVIII Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Delegatów WZ LZS w Opolu

18 marca w Do­brze­niu Wiel­kim od­było się XVIII Ze­bra­nie Spra­wo­zdaw­czo­-Wy­bor­cze De­le­ga­tów WZ LZS w Opolu. Na ze­bra­niu doko­nano wy­boru no­wych władz Zrze­szenia, po­nadto przy­jęto po­prawki w Sta­tucie oraz uchwały do­ty­czące pro­gramu dzia­łania na lata 2016-2019. Wy­brano 19-osobowy Za­rząd Wo­je­wódz­kiego Zrze­sze­nia LZS. Prze­wod­ni­czącym zo­stał po­nownie Ge­rard Ha­lama, wi­ce­prze­wo­dni­czą­cymi zo­stali Jan DomekAnna Ko­cińska-Scholz, se­kre­ta­rzem Jan Sie­ka­niec, skar­bni­kiem Anna Kas­przyk. Na czele 5-osobowej Wo­je­wódz­kiej Ko­misji Re­wi­zyj­nej sta­nął Wil­fryd Par­chatka.

15 kwietnia 2016

V Wojewódzki Zjazd Delegatów Podlaskiego Zrzeszenia LZS

2 kwietnia 2016r. w Ze­spo­le Szkół w Bia­łym­stoku, z udzia­łem 47 na 53 upraw­nionych, odbył się V Woje­wódzki Spra­wo­zdaw­czo­-Wy­bor­czy Zjazd Dele­gatów Pod­las­kiego Zrze­szenia Lu­dowe Ze­społy Spor­towe w Bia­łym­stoku. Dele­gaci jed­no­głośnie w gło­so­wa­niu jaw­nym wy­bra­li na prze­wo­dni­czą­cego PZ LZS Mie­czys­ława Baszko, 16-oso­bową Radę, 3-oso­bową Ko­misję Re­wi­zyjną oraz 3 de­le­gatów na Zjazd Kra­jowy LZS.

15 kwietnia 2016

XVIII Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Świętokrzyskiego Zrzeszenia LZS

W Woje­wódzkim Domu Kul­tury w Kiel­cach 2 kwie­tnia od­był się XVIII Wo­je­wódzki Zjazd Spra­wo­zdaw­czo­-Wy­bor­czy Świę­to­krzys­kiego Zrze­szenia Ludo­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. Zjazd udzie­lił ab­so­lu­torium ustę­pu­jącym wła­dzom, a na­stę­pnie do­k­onał wy­boru władz Rady Wo­je­wódz­kiej Świę­to­krzys­kiego Zrze­szenia LZS. Pre­ze­sem na ko­lejną czte­ro­let­nią ka­den­cję wy­brany zo­stał Je­rzy Kula. Zjazd wy­brał 31-oso­bowa Ra­dę Woje­wódzką, 5-oso­bową Woje­wódzką Ko­misję Re­wi­zyjną, oraz de­le­ga­tów na Zjazd Kra­jowy. Wi­ce­prze­wo­dni­czą­cymi zo­sta­li Mi­chał Godo­wskiHen­ryk Mil­carz, se­kre­ta­rzem Jan Mazur, skar­bni­kiem Sta­ni­sław Ma­tej­kie­wicz a członkami Prezydium — Ry­szard Bar­winek, Bar­bara Chuda, Andrzej Kruzel, Wik­tor Pyk, Sta­nis­ław Stec­kie­wicz i Sła­wo­mir Try­bek. Prze­wo­dni­czącą Wo­je­wódz­kiej Ko­misji Re­wi­zyjnej zo­stała Jolanta Tyjas.

15 kwietnia 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach kobiet U-17 i U-23 w Moszczenicy

W dniach 1-2 kwietnia w Mo­szcze­nicy od­były się Mistrzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach ko­biet w ka­te­gorii U-17 i U-23. Star­to­wały 92 za­wod­niczki z 23 klubów, re­pre­ze­ntu­ją­cych 9 wo­je­wództw. Gos­po­d­arzem mi­strzostw był AKS Piotrków Try­bu­nal­ski. Or­ga­ni­za­torem Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Łódz­kie Zrze­sze­nie LZS. W łącznej pun­ktacji klu­bo­wej zwy­ciężył Ce­ment Gryf Chełm, przed AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski i Suplesem Kra­śnik. Za­wo­dni­czki Ce­menty Gryf Chełm zdo­były w obydwu kate­gor­iach wie­kowych 17 me­dali. Za­wo­dni­czki de­ko­r­wał m.in. Piotr Stę­pień, pre­zes AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski, wi­ce­mistrz olim­pij­ski z 1992 roku.

15 kwietnia 2016

LKS Spartakus Pyrzyce najlepszy w Mistrzostwach Polski juniorów w sumo

W dniach 8-9 kwiecień 2016 r. 24-oso­bowa ekipa LKS Spar­ta­kus pod wo­dzą tre­nerów: Hen­ryka Pełki, Ja­ros­ława CzajiEuge­niu­sza Klim­czaka uczest­ni­czyła w Mi­strzo­stwach Pol­ski ju­nio­rek i ju­nio­rów w sumo, które od­były się w Po­zna­niu a gos­po­da­rzem był KS So­bieski Poz­nań. W za­wo­dach wys­tar­to­wało 160 za­wod­ników z 22 klu­bów spor­to­wych. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bowej LKS Spar­takus Py­rzyce po­now­nie okazał się naj­lep­szym klu­bem w kra­ju wyprze­dza­jąc UKS Sorga Za­mość i LUKS Lu­bzina. Indy­wi­du­al­nie naj­le­piej spi­sali się Antoni CuperWiktoria Mać­ko­wiak zaj­mu­jąc dru­gie miej­sca. W sumie za­wod­nicy i za­wo­dni­czki z klu­bów Zrze­sze­nia LZS na tych mi­strzo­stwach zdo­byli 7 zło­tych, 8 sre­brnych i 17 brą­zo­wych me­dali.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam