Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

28 kwietnia 2016

Mistrzostwa LZS w zapasach w stylu wolnym kadetów i juniorów/młodzieżowców
— Mielno 2016

W Cen­tralnym Ośrodku Szko­le­nia LZS w Miel­nie w dniach 22-24 kwie­tnia od­były się Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w stylu wol­nym ka­detów (17 lat) oraz ju­nio­rów i mło­dzie­żow­ców (w jednym turnieju). Na ma­tach wal­czy­ło ponad 100 za­paś­ni­ków. Re­pre­zen­to­wali 23 klu­by z 10 wo­je­wództw. Wśród ka­de­tów kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­nową wy­grał Tech­nik Świdwin, przed LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn i ZKS Koszalin, a ka­te­go­rię ju­nio­rów i mło­dzie­żow­ców LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn przed LMKS Kra­sny­staw i ZKS Ko­sza­lin. Naj­wię­cej pun­któw w kla­sy­fi­kacji wo­je­wództw zgro­ma­dzili za­wo­dnicy z woj. za­cho­dnio­po­mor­ski­ego, lu­bel­skiego i wielkopolskiego.

22 kwietnia 2016

V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Lubuskiego Zrzeszenia LZS

11 kwietnia w Słu­bi­cach, w goś­cin­nych pro­gach miej­sco­wego SOSiR-u od­był się V Zjazd Spra­woz­daw­czo­-Wy­bor­czy Lu­bu­skiego Zrze­sze­nia LZS. Pre­zesem Rady Wo­je­wódz­kiej Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nia LZS po­now­nie zo­stał wy­bra­ny Jan Gra­liń­ski. Kra­jowe Zrze­szenie LZS re­pre­zen­to­wał na zjeź­dzie Krzy­sztof Pia­sek, se­kre­tarz Ra­dy Głów­nej. De­le­gaci udzie­lili ustę­pu­jącym wła­dzom abso­lu­tor­ium, przy­jęli pro­gram dzia­łania na lata 2016-2019. Wy­brano także 7 de­le­gatów na Zjazd Kra­jowy Zrze­szenia, któ­ry od­bę­dzie się 21 ma­ja w War­sza­wie. Do­ko­nano także pod­su­mo­wa­nia współ­za­wod­nic­twa spor­to­wego w woj. lu­bu­skim — naj­lep­szym klu­bom wrę­czono pu­chary.

22 kwietnia 2016

XX Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Śląskiego Zrzeszenia LZS

16 kwiet­nia 2016 roku w Sa­li Kon­fe­ren­cyj­nej Ho­telu Ka­to­wice od­był się XX Zjazd Spra­woz­daw­czo Wy­bor­czy Ślą­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Wśród za­pro­szo­nych gości zna­leźli się m.in.: za­stępca prze­wo­dni­czą­cego Ra­dy Główne KZ LZS Wa­cław Hurko, wice­pre­zes Ślą­skie­go Związku Piłki No­żnej Hen­ryk Kula, wice­pre­zes Ślą­skiej Fe­de­racji Spor­tu Wi­told Cie­mierz oraz re­pre­ze­ntu­jący Ślą­ski Urząd Mar­szał­kow­ski Jerzy Bed­nar­czyk. Pre­ze­sem Ślą­skiego Za­rządu Zrze­sze­nia LZS zo­stał Ja­cek Sta­niew­ski. Po 37 la­tach pra­cy z peł­nie­nia tej fun­kcji zre­zyg­no­wał To­masz Czer­wiecki. Uch­wałą Zja­zdu na­dano mu ty­tuł Ho­no­ro­wego Pre­zesa Ślą­skiego Zrze­sze­nia LZS. Bę­dzie także peł­nił fun­kcję pre­zesa Woje­wódz­kiej Rady. Zjazd był okazją do wrę­cze­nia za­słu­żo­nym dzia­ła­czom me­da­lami w uznaniu za­sług za upow­szech­nia­nie sportu z okazji 70-lecia Lu­do­wych Zes­po­łów Spor­to­wych.

21 kwietnia 2016

Dominika Nowakowska i Andrzej Rogiewicz wygrali XI Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy w Lini

17 kwietnia po raz XI odbył się w Lini Woje­wódzki Ka­szubski Bieg Prze­łajowy Te­re­nami Ka­szub­skiego Par­ku Kraj­obra­zo­wego. Or­ga­ni­za­torami tej naj­więk­szej im­pre­zy spor­to­wej w gmi­nie jest Gmin­ne Sto­wa­rzy­szenie Lu­dowe Ze­spo­ły Spor­towe w Lini oraz Gmin­ny Dom Kul­tury w Lini. Gośćmi hono­ro­wymi byli: Piotr Kle­cha, pre­zes Po­mor­skiego Zrze­sze­nia LZS oraz nes­to­rzy — dzia­ła­cze spor­towi spod znaku LZS: Wie­sław Szczo­drow­ski z Go­dzi­szewa, Jan Tro­fi­mo­wicz se­nior z Ełga­nowa, Wie­sław Kempa z Trąbek Wielkich oraz Henryk Burczyk ze Skarszew i Zyg­munt Petk z Lę­borka — dwaj ostatni wraz z Do­mi­niką No­wa­kow­ską, Pauliną Bigus, Jó­ze­fem Ko­tasemJanem Tro­fi­mo­wi­czem ot­rzy­mali me­dale 70-lecia LZS. W biegu głów­nym star­to­wało 200 za­wod­ni­ków — wśród kobiet wygrała Dominika Nowakowska LKB im. Braci Petk z Lęborka, a wśród mę­żczyzn An­drzej Ro­gie­wicz LKS Zantyr Sztum. W 10 biegach dla róż­nych ka­te­gorii wie­ko­wych (ro­cznik 1999 do 2009) startowało 390 mło­dych bie­gaczy.

21 kwietnia 2016

Adrian Więcek i Michał Bańkosz zdobyli brązowe medale na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w tenisie stołowym

W dniach 15-17 kwie­tnia w Brzegu Dolnym od­były się 28. In­dy­wi­du­alne Mło­dzie­żowe Mi­strzo­stwa Pol­ski w Te­ni­sie Sto­ło­wym. W tur­nieju wzięło udział 64 za­wo­dni­czki (w tym 13 z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia) i 64 za­wo­dników (w tym 24 z na­szych klubów). Naj­więk­szy suk­ces osią­gnęli Adrian Wię­cek (MLKS Ostródzianka Ostróda) i Michał Bańkosz LKS Odra Głoska, którzy wy­wal­czyli w sin­glu brą­zo­we me­dale. Mi­strzem zo­stał Ma­rek Ba­dow­ski z KS AZS AWFiS Gdańsk. Sre­bro w grze pod­wój­nej zdo­była San­dra Lis UKS Doj­lidy Bia­łys­tok, brąz w tej samej kon­ku­re­ncji Mar­tyna Dziad­ko­wiec LUKS Chełmno. Zło­to w grze pod­wój­nej mę­żczyzn wy­wal­czył Mi­chał Bań­kosz, w tej samej kon­ku­ren­cji brąz zdo­był Adrian Dugiel LKS Odra Głoska. Brą­zowe me­dale w grze mie­sza­nej zdo­była Pau­lina Krzys­iek GLKS Na­da­rzyn i Mar­tyna Dziad­ko­wiec.

21 kwietnia 2016

14. Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im. Hieronima Mazurkiewicza

16 kwietnia w Za­ni­emyślu od­były się 14. Mię­dzy­na­ro­do­we Za­wo­dy w Cho­dzie Spor­to­wym im. Hie­ro­nima Ma­zur­kie­wi­cza. Uczest­nicy im­prezy star­to­wali w 10 ka­te­gor­iach — od dzieci do we­te­ra­nów. Or­ga­ni­za­to­rem za­wodów było Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS w Poz­n­aniu, na­to­miast współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi m.in: PZLA, Urząd Mar­szał­kow­ski w Po­zna­niu, Sta­ros­two Po­wia­towe w Śro­dzie Wiel­ko­pol­skiej, Urząd Miejski w Śro­dzie Wlkp., UKS „Orkan” Środa Wlkp., PLKS „Gwda” Piła, Gmina Za­nie­myśl. Chód na 20 km se­nio­rek wy­grała re­pre­zen­tu­jąca Stal Mielec Ka­ta­rzyna Zdziebło (ro­cznik 1996), któ­ra po­pra­wiła cza­sem 1:34:49 swój do­tych­cza­sowy re­kord ży­ciowy o blisko 4 mi­nuty, a ko­lejną za­wod­nicz­kę wy­prze­dziła o 10 minut! Naj­lep­szym cho­dzia­rzem w gro­nie pa­nów zos­tał Ra­fał Si­kora AZS AWF Kra­ków, któ­ry dys­tans 20 ki­lo­met­rów prze­szedł w 1:27:44.

21 kwietnia 2016

Katarzyna Krawczyk i Murad Gadzhiev z kwalifikacjami olimpijskimi

Katarzyna Kraw­czyk Ce­ment Gryf Chełm i Ma­go­me­dmu­rad Ga­dzhiev AKS Bia­ło­gard w bra­wu­rowym sty­lu wy­wal­czyli dla na­szego kraju kwa­li­fi­kacje na Igrzyska Olim­pij­skie w Rio de Janeiro! Eu­ro­pej­ski Tur­niej Kwa­li­fi­ka­cyjny ro­zgry­wano w serb­skim Zre­nja­ninie. No­mi­na­cję wy­wal­czyła rów­nież Ag­nieszka Wiesz­czek-Kordus wy­cho­wanka ULZKS He­ros Czarny Bór, obecnie WKS Gru­nwald Po­znań, brą­zowa me­da­list­ka IO w Pe­ki­nie oraz Ra­do­sław Ba­ran WKS Grun­wald Poz­nań. Ko­lej­ną szan­sę na wy­wal­cze­nie no­mi­na­cji za­wod­nicy bę­dą mie­li na Świa­to­wym Tur­nieju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym w Uan-Bator (22-25.04.). W tur­nie­ju tym wys­tą­pią z na­szych za­wod­ni­ków: styl wolny — Zbig­niew Ba­ra­now­ski (86 kg) AKS Bia­łogard i Ro­bert Ba­ran (125 kg) Ceramik Krotoszyn; styl klasyczny — Ma­teusz Ber­na­tek (66 kg) i Ra­dos­ław Grzy­bicki (98 kg) obaj AKS Piotr­ków Tryb. oraz dwie wy­cho­wanki na­szych klu­bów: Mo­nika Mi­chalik (63 kg) Orlę­ta Trzciel, obec­nie WKS Grun­wald Po­znań i Da­ria Osocka (75 kg) Agros Żary, obecnie KS Wrest­ler24.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam