Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

28 kwietnia 2016

XI Wojewódzki Kaszubski Bieg Przełajowy w Lini

17 kwietnia po raz XI od­był się w Lini Wo­je­wódzki Ka­szub­ski Bieg Prze­ła­jowy Te­re­nami Ka­szub­skie­go Par­ku Kraj­obr­azo­wego. Orga­ni­za­to­rami tej naj­więk­szej imp­re­zy spor­to­wej w gmi­nie jest Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie Lu­dowe Ze­spo­ły Spor­towe w Lini oraz Gmin­ny Dom Kul­tury w Lini. Współ­or­ga­ni­za­torami: Urząd Gminy w Lini, Sta­ro­stwo Po­wia­towe w Wej­he­ro­wie, Urząd Mar­szał­kow­ski w Gdań­sku, Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdańsku. Przed bie­giem głównym na dys­tan­sie 10 km, do któ­rego zgł­osiło się 200 osób ro­ze­gra­no 10 bie­gów dla dzieci i mło­dzieży od ro­czni­ka 1998 do 2009, w któ­rych wy­star­to­wało prawie 400 uczest­ników. Bieg główny wśród ko­biet wy­grała wie­lo­krotna me­da­lis­tka mi­strzostw Pol­ski Do­mi­nika No­wa­kow­ska LKB im. Braci Petk z Lęborka, wśród mężczyzn najlepszy był Andrzej Rogiewicz z LKS Zantyr Sztum również medalista mistrzostw Polski.

28 kwietnia 2016

Trąbki Wielkie gościły najlepszych szachistów LZS województwa pomorskiego

23 kwietnia w auli im. Jana Pawła II Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czyka w Trąb­kach od­był się IX Tur­niej In­dy­wi­du­alny Mi­strzostw Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w Sza­chach o Pu­char „Zło­tej Wie­ży” 2016 oraz IX Me­mor­iał Sza­chowy im. Mie­czy­sła­wa Go­czew­skie­go w ka­te­gorii open. W tur­nieju star­to­wało 60 za­wod­ni­ków, re­pre­zen­tu­ją­cych 6 klu­bo­wych se­kcji sza­cho­wych z 19 miej­sco­wości z po­wia­tów: kar­tus­kie­go, gdań­skie­go, tczew­skiego, wej­he­ro­wskie­go, sta­ro­gardz­kie­go, mal­bor­skie­go oraz puc­kiego. Tur­niej po­prze­dziła uro­czys­tość obcho­dów 70-lecia dzia­łal­ności LZS. Wy­róż­nio­no kil­ka­naś­cie osób. Gośćmi imprezy by­li m.in.: Ste­fan Sko­niecz­ny — sta­rosta po­wiatu gdań­skiego, Jan Wi­czling — zastępca wójta gmi­ny Trąbki Wiel­kie Jan Wi­czling, Wioleta Frydrych — sołtys Trąbek Wielkich oraz Sylwester Maliszewski — pierwszy przewodniczący Gminnej Rady LZS w Trąbkach Wielkich.

28 kwietnia 2016

Mistrzostwa Polski juniorów w zapasach styl klasyczny — 12 medali naszych zapaśników

W dniach 22-23 kwie­tnia w Pa­bia­ni­cach od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski ju­nio­rów (20 lat) w za­pa­sach w stylu kla­sycz­nym. Wys­tar­to­wa­ło 115 za­wod­ni­ków z 41 klu­bów, re­pre­zen­tu­ją­cych 11 wo­je­wództw, w tym 20 klu­bów z na­szego Zrze­szenia. Dru­gie miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji dru­ży­no­wej za­jął Orlik Wierz­bica. Za­paś­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia zdo­byli 12 me­dali — 1 zło­ty, 4 sre­brne i 7 brą­zo­wych. Mi­strzem Pol­ski zo­stał Albert No­wak Orlik Wierz­bica w kat. 66 kg. Po­niżej li­sta po­zo­sta­łych me­da­listów.

28 kwietnia 2016

Yonex Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzieżowców w Badmintonie — 17 medali dla naszych zawodników

W dniach 15-17 kwie­tnia od­były się Yo­nex Mi­strzo­stwa Pol­ski Juniorów i Mł­odzie­żow­ców w Bad­min­to­nie. Im­pre­za roz­gry­wana była w hali Ze­spo­łu Szkół Rol­ni­czych w Bia­łym­stoku. W za­wo­dach udział wzięło ponad 160 uczest­ni­ków: za­wo­dni­ków, tre­ne­rów oraz sę­dziów. Cie­ka­wo­stką pod­czas mi­strzostw był krót­ki bad­min­to­no­wy po­je­dy­nek za­stęp­cy pre­zy­denta Bia­łe­go­sto­ku Ra­fa­ła Rud­nic­kie­go z Mar­szał­kiem Wo­je­wódz­twa Pod­las­kie­go Je­rzym Lesz­czyń­skim. Naj­lep­szymi za­wod­ni­ka­mi mi­strzostw zo­sta­li po­dwój­ni złoci me­da­liści w ka­te­gorii ju­nio­rów Pa­weł Śmi­łowski z UKS Hu­bal Bia­łys­tok i Mag­da­lena Świer­czyń­ska z UKS Baranowo a w ka­te­gorii mło­dzie­żow­ców Miłosz Bochat z MLKS So­lec Ku­ja­wski i Jo­anna Sta­nisz z klubu UKS So­kół Rop­czyce. W sumie za­wo­dnicy z naszych klu­bów zdo­byli 17 medali — juniorzy 6 (3 złote, 1 srebrny i 2 brązowe), młodzieżowcy 11 (3 złote, 3 srebrne i 5 brązowych).

28 kwietnia 2016

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w zapasach kobiet — 20 medali dla naszych zawodniczek

W dniach 22-23 Kwie­tnia w Cheł­mie od­były się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w za­pa­sach ko­biet. Na star­cie sta­nęło 71 za­wo­dni­czek z 27 klu­bów, w tym 20 klu­bów z Zrze­sze­nia LZS. W sumie za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów zdo­były 20 me­dali — 4 zło­te, 4 sre­brne i 12 brą­zo­wych. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grał Ce­ment Gryf Chełm przed So­bies­kim Poznań. Mi­strzy­nia­mi Pol­ski zo­sta­ły: w kat. 55 kg Pau­lina Na­sta­ro­wicz Suples Kra­śnik, 63 kg Katarzyna Mądrowska Feniks PESTA (Stargard), 69 kg Anna Uroda Za­pa­sy Ko­ło­brzeg i w kat. 75 kg Anna Ur­ba­no­wicz Cement Gryf Chełm. Pod­czas uro­czys­tego ot­war­cia z udzia­łem za­stęp­cy pre­zy­denta Mias­ta Chełm Sta­ni­sława Moś­cic­kiego i wi­ce­mar­szał­ka wo­je­wódz­twa Krzy­szto­fa Grab­czuka, pre­zes Ce­men­tu Gryfa Ta­de­usz Ra­dzię­ciak wręczył Katarzynie Krawczyk pokaźny tort z logo zbliżających się Igrzysk Olimpijskich w Rio de Janeiro, do których awansowała przed kilkoma dniami. Poniżej lista pozostałych medalistek.

28 kwietnia 2016

Mistrzostwa Polski Juniorów w Podnoszeniu Ciężarów — 15 medali dla naszych juniorek i 18 dla juniorów

W dniach 22-24 kwie­tnia w Nidzicy od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów (do lat 20) w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Star­to­wa­ło 47 za­wo­dni­czek i 125 za­wo­dni­ków z 53 klu­bów (w tym 33 klu­by Zrze­sze­nia), re­pre­zen­tu­ją­cych 13 wo­je­wództw. Za­wo­dni­cy z na­szych klu­bów na 24 mo­żli­we do zdo­by­cia me­da­le wy­wal­czyli ich 18, a za­wo­dni­czki na 21 me­dali — 15. Do­mi­na­cja to­tal­na. Ju­nior­ki zdo­były 3 zło­te, 5 sre­brnych i 7 brą­zow­ych me­dali, ju­nio­rzy — 6 zło­tych, 7 sre­brnych i 5 brą­zo­wych. Klasyfikację klubową wygrał LKS Budowlani Całus Nowy Tomyśl, trzecie miejsce zajął LKS Znicz Biłgoraj. Kla­sy­fi­ka­cję sin­clair’a wśród ko­biet wy­gra­ła Agata Rok SKS Fe­niks Siedlce, wśród mę­żczyzn Ma­teusz Sku­li­mow­ski MULKS Zirve Te­res­pol. Poniżej lista medalistów.

28 kwietnia 2016

„Wolniacy” Zbigniew Baranowski i Robert Baran z kwalifikacjami na Rio

Zapaśnicy stylu wol­ne­go Zbi­gniew Ba­ra­now­ski (AKS Bia­ło­gard) w kat. 86 kg i Ro­bert Ba­ran (Ce­ra­mik Kro­to­szyn) w kat. 125 kg zdo­byli na Świa­to­wym Tur­nie­ju Kwa­li­fi­ka­cyj­nym do Ig­rzysk w Rio, któ­ry od­był się w dniach 20-24 kwie­tnia w Ułan Ba­tor (Mon­gol­ia), brą­zowe me­da­le, co dało im kwa­li­fi­ka­cje na tur­niej olim­pij­ski. Ba­ra­now­ski i Ba­ran za­jęli trze­cie lo­ka­ty i sto­czyli dod­at­kowe po­je­dynki z ry­wa­lami, któ­rym przy­padła iden­tyczna lo­ka­ta o prawo star­tu w Rio, bo­wiem pas­zpor­ty w Ułan Ba­tor przy­słu­gi­wały trzem naj­lep­szym w każ­dej z sześciu ka­te­gorii olim­pij­skich. Ba­ra­now­ski pokonał Feng Zhanga (Chiny) 4:3, a Baran — Lubena Iliewa (Bułgaria) 5:1. Ostatnia szansa wywalczenia paszportów nadarzy się w 2. światowym turnieju kwalifikacyjnym w Stambule w dniach 6-8 maja.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam