Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

21 maja 2016

Sukces GOSRiT/el professional Luzino w Turnieju Danube Challenge Cup w Austrii

Sukcesem za­koń­czył się udział pił­ka­rzy U-15 GOSRiT/el pro­fes­sio­nal Lu­zino  w Tur­nie­ju Da­nube Chal­lenge Cup, który od­był się w dniach 13-16 ma­ja w Au­strii w miej­sco­wości Gerasdorfi k. Wie­dnia. Pod­opie­czni tre­ne­rów Pa­wła Ra­de­ckie­go i Ra­fa­ła Kacz­mar­czy­ka w mię­dzy­na­ro­do­wym gro­nie za­koń­czy­li za­wo­dy na 3 miej­scu, prze­gry­wa­jąc wal­kę o awans do wiel­kiego fi­nału z pó­źniej­szymi trium­fa­to­rami FŠ Ma­reka Hamšíka (Sło­wacja) po serii rzu­tów kar­nych. W sumie w ca­łym tur­nieju, roz­gry­wa­nym w 5 ka­te­gor­iach wie­ko­wych uczest­ni­czyło ponad 50 ze­spo­łów z 10 kra­jów.

21 maja 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w zapasach styl klasyczny — Kartuzy 2016

W Kar­tuzach w dniach 13-15 ma­ja od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w stylu kla­sycz­nym. O ty­tuły mi­strzo­wskie ry­wa­li­zo­wali ka­deci i ju­nio­rzy/mło­dzie­żow­cy. W sumie ponad 100 za­wo­dni­ków z 15 klu­bów. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą ka­de­tów wy­grał AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski przed Agro­sem Żary i Car­tu­sią Kar­tuzy, w klasyfikacji ju­nio­rów/mło­dzie­żow­ców zwy­cię­żyli gos­po­da­rze Car­tusia Kar­tuzy, przed Or­li­kiem Wierz­bica i KKS Kar­tu­zy. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem tur­nieju zo­stał Pat­ryk Ka­miń­ski (Cement Gryf Chełm), a naj­lep­szym za­wo­dni­kiem z Ka­szub Se­bas­tian Bir.

Organi­zatorem mi­strzostw było Kra­jo­we Zrze­szenie LZS, któ­re na za­wo­dach re­pre­zen­to­wał wi­ce­prze­wod­ni­czący RG Wac­ław Hurko i GKS Car­tusia Kar­tuzy, współ­or­ga­ni­za­to­rami Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS, Urząd Mar­szał­kow­ski w Gdań­sku, Sta­ros­two Po­wia­to­we Kar­tuzy, Urząd Miasta Kar­tuzy oraz Pol­ski i Po­mor­ski Okrę­gowy Zwią­zek Za­paś­niczy.

21 maja 2016

XVIII Krajowy Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS
Wystawa 70-lecia LZS

21 maja w sie­dzi­bie PKOl w War­sza­wie od­bę­dzie się XVIII Kra­jo­wy Zjazd De­le­ga­tów Zrze­sze­nia LZS. Pod­su­mo­wana zo­sta­nie ka­den­cja 2012-15. De­le­gaci wy­bio­rą no­we wła­dze i uch­wa­lą pro­gram dzia­ła­nia na lata 2016-2019. W Zjeź­dzie udział weź­mie 126 delegatów, wy­bra­nych pod­czas 16 zja­zdów wo­je­wódz­kich. W przer­wie zja­zd­owych obrad ot­warta zo­sta­nie wy­sta­wa po­świę­cona 70-leciu dzia­łal­ności LZS. Nosi ona nazwę — Nasze dzie­dzic­two. Jes­teś­my dumni z naszej his­torii. Zo­sta­ła ona przy­go­to­wana wspól­nie z Mu­zeum Spor­tu i Turystyki (można ją oglą­dać do 9 czerwca br). Obyd­wie im­prezy, w ra­mach ob­cho­dów 70-lecia LZS, objęte są Pat­ro­na­tem Ho­no­ro­wym Pre­zy­den­ta RP An­drzeja Dudy.

9 maja 2016

Kolejne Jubileuszowe Olimpijskie Biegi Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”

W ramach ogól­no­pol­skich ob­cho­dów 70-lecia Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych na te­re­nie ca­łe­go kraju od­by­wa­ją się Ju­bi­le­uszo­we Olim­pij­skie Bie­gi Szt­afe­towe „Z Czar­no­wąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”. Pier­wsze odbyły się, o czym już in­for­mo­wa­liśmy, 15 marca w Czar­no­wą­sach. Ko­lejne w kwie­tniu w Strzel­cach Krajeńskich, pod­czas „Pią­tki na Rynku” (30.04), w Wol­borzu z okazji Wio­sen­nych Ma­so­wych Bie­gów Prze­ła­jo­wych Zrze­sze­nia LZS Wo­je­wódz­twa Łó­dzkie­go w ramach Ogól­no­pol­skich Dni Olim­pij­czyka (21.04), w Horyńcu-Zdroju (6-10.04) pod­czas In­dy­wi­du­al­nych Mi­strzostw Pol­ski Ju­nio­rów w warcabach 100-polowych, w Zarzeczu z okazji Wiosennego Galicyjskiego Turnieju Piłki Ręcznej (16.04), w Iwoniczu podczas Wiosennych Biegów Przełajowych.

24 kwietnia nasza sztafeta odbyła się podczas rozpoczęcie 52. Crossu Ostrzeszowskiego. Gościem imprezy była m.in. Urszula Włodarczyk, trzykrotna olimpijka, dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w MSiT. Poniżej filmowa relacji z tej imprezy.

9 maja 2016

Paweł Fajdek liderem światowych tabel

W Kielcach, pod­czas 7. Me­mo­ria­łu Zdzi­sła­wa Fur­man­ka, Pa­weł Faj­dek (Agros Za­mość) rzu­ca­jąc 79.12 zo­stał li­de­rem świa­to­wych ta­bel w rzu­cie mło­tem. Już w dru­giej serii uzys­kał 78.64 i wy­peł­nił mi­nima PZLA na igrzys­ka w Rio oraz na kon­ty­nen­ta­lny czem­pi­onat w Am­ster­da­mie. Swój naj­lep­szy wy­nik nasz dwu­kro­tny mistrz świa­ta wy­śru­bo­wał jesz­cze w szóstym rzucie na 79.12. Dzięki dzi­siej­szemu re­zul­ta­towi za­wo­dnik za­moj­skie­go Agro­su zo­stał li­de­rem świa­to­wych ta­bel. Była to też 19. wy­gra­na z rzędu. Po­lak po­zos­taje nie­po­ko­nany od 27 marca ubie­głego roku. Dru­gie miejsce zajął w Kielcach Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok) — 74.24. 

9 maja 2016

Zapasy — Iwona Matkowska i Monika Michalik jadą do Rio

Zakoń­czy­ły się kwa­li­fi­ka­cje do IO w za­p­asach ko­biet, w za­pa­sach w stylu wol­nym i kla­sy­cznym. Na os­tat­nim tur­nie­ju — w Stam­bule (Tur­cja) — za­koń­czo­nym 8 maja. Dwie os­tat­nie zdo­były wy­cho­wanki na­szych klu­bów — Iwona Mat­kow­ska (Agros Żary) i Mo­nika Mi­cha­lik (Or­lęta Trzciel), obec­nie re­pre­zen­tują Grun­wald Po­znań. W sumie re­pre­zen­tanci Pol­ski zdo­byli 8 kwa­li­fi­ka­cji olim­pij­skich — 4 w za­pa­sach ko­biet i 4 w stylu wol­nym mężczyzn. Nie­stety, w Rio za­brak­nie na­szych „klasyków”. To smutne, bo w tym roku obcho­dzimy 20-lecie naj­wię­ksze­go suk­cesu w hi­storii pol­skich za­pa­sów, czyli pięciu me­dali olim­pij­skich w At­lan­cie. Wszy­stkie z nich zdo­byli nasi kla­sycy…

9 maja 2016

SKB Litpol-Malow Suwałki mistrzem drużynowym kraju 5 naszych badmintonistów jedzie do Rio

Zawodnicy SKB Litpol-Malow Su­wał­ki ob­ro­ni­li ty­tuł dru­ży­no­wego mi­strza kra­ju. Po­ko­na­li w fi­nale ubie­gło­ro­czne­go wi­ce­mis­trza UKS Hu­bal Bia­ły­stok 4:2. Fi­nał od­był się 7 ma­ja w Sali OSiR w Su­wał­kach. To 15 ty­tuł mi­strzow­ski te­go klu­bu.

Po­znaliśmy także listę kwa­li­fi­kan­tów na Ig­rzys­ka Olim­pij­skie w Rio de Janeiro 2016. Pię­cio­ro za­wo­dni­ków z Pol­ski, w sier­pniu, wal­czyć bę­dzie o zdo­by­cie naj­waż­niej­sze­go badmintonowego tytułu — wszyscy są zawodnikami klubów Zrzeszenia. O ich wyjeździe zadecydował światowy ranking.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam