Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

24 maja 2016

Maria Andrejczk wyrównała rekord Polski w rzucie oszczepem

Na 2. Memoriale Zyg­munta Sze­le­sta, który od­był się 21 maja w War­sza­wie Ma­ria An­drej­czyk LUKS Hań­cza Su­wał­ki w pier­wszej pró­bie rzu­tu osz­cze­pem wy­rów­nała re­kord Pol­ski — 64.08. Re­kord ten na­leży do Bar­ba­ry Ma­dej­czyk, któ­ra us­ta­no­wiła go pra­wie 10 lat temu na Pu­cha­rze Eu­ropy. Wy­nik za­wod­nicz­ki z Hań­czy Su­wał­ki jest o ponad 2 metry lep­szy od minimum olim­pij­skie­go na Rio de Janeiro. Pod­o­pie­czna Ka­rola Si­kor­skiego to ubieg­ło­rocz­na mi­strzy­ni Eu­ro­py ju­nio­rek. Kil­ka in­nych kon­ku­ren­cji na tym me­mo­ria­le wy­grali za­wod­nicy z naszych klubów.

24 maja 2016

GOSRiT Luziono zaprasza na Mini Euro Kaszub Cup drużyny z rocznika 2005/2006

GOSRiT Luziono za­pra­sza na Mini Euro Ka­szub Cup dru­żyny z ro­czni­ka 2005/2006. Tu­rniej od­bę­dzie się w dniach 25 — 26 czerwca w Lu­zi­nie. Ro­ze­gr­any zo­sta­nie na dwóch spe­cjal­nie przy­go­to­wa­nych tra­wia­stych bo­is­kach. Każ­demu zes­po­łowi zo­sta­nie przy­dzie­lona wy­bra­na re­pre­zen­ta­cja gra­ją­ca na EURO 2016 we Fran­cji i zgo­dnie z har­mo­no­gra­mem Mi­strzostw Eu­ropy ro­ze­gra trzy spot­ka­nia w fa­zie gru­powej i 3-4 spot­ka­nia w fazie pucharowej. Naj­lep­szy ze­spół otrzy­ma rep­li­kę Pu­cha­ru Hen­riego De­launaya — tro­feum pił­kar­skich Mi­strzostw Eu­ropy. Or­ga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wali także sze­reg in­nych at­rakcji, w tym wspól­ne oglą­danie tran­smisji me­czów z Fran­cji na du­żym ek­ra­nie. Kon­takt: Piotr Ja­siel­ski, tel. 794 700 154, e-mail: p.ja­siel­ski@­go­srit.­lu­zino.­pl

24 maja 2016

Władysław Kosiniak-Kamysz ponownie wybrany przewodniczącym Krajowego Zrzeszenia LZS

21 maja w sie­dzi­bie PKOl w War­sza­wie od­był się XVIII Kra­jowy Zjazd De­le­gatów Zrze­sze­nia LZS. Prze­wod­ni­czą­cym Ra­dy Głó­wnej Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS po­no­wnie zo­stał wy­brany Wła­dys­ław Ko­si­niak­-Kamysz. Prze­wod­ni­czą­cym Głó­wnej Ko­misji Re­wi­zyj­nej zo­stał Ma­rek Ci­sek (woj. ku­jaw­sko­-po­mor­skie). Wy­bra­no także Radę Głów­ną, w której zna­la­zło się 16 osób. Na swoim pier­wszym po­sie­dze­niu RG wybrała Pre­zy­dium: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cymi Zrze­sze­nia zo­sta­li: Ma­rek Ma­zur (woj. łódz­kie), Jan Za­lew­ski (woj. pod­las­kie) i Jó­zef Po­te­rucha (woj. lu­bel­skie), sek­re­ta­rzem Krzysztof Piasek (woj. wielkopolskie), skar­bni­kiem Ja­cek Ku­cy­bała (woj. ma­ło­pol­skie), człon­kiem An­drzej Cy­wiń­ski (woj. dolnośląskie). Zjazd przy­jął program dzia­ła­nia na ko­lej­ną ka­den­cję (2016-2019) i za­twier­dził zmiany w sta­tu­cie Kra­jo­wego Zrze­sze­nia. Roz­po­czę­cie obrad Zjazdu po­prze­dzi­ło ot­war­cie w Ga­lerii Po­łu­dnio­wej Mu­zeum Sportu i Tu­rys­tyki (pa­rter sie­dziby PKOl) wy­sta­wy 70-lecia dzia­łal­ności Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych pod nazwą „Nasze dzie­dzic­two. Jes­teśmy dumni z na­szej hi­storii”. Uro­czys­tego ot­war­cia wy­sta­wy do­ko­nali: Wła­dys­ław Ko­si­niak­-Ka­mysz i dyrektor Muzeum Sportu i Turystyki Tomasz Jagodziński.

21 maja 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w podnoszeniu ciężarów do lat 15 i 17

W dniach 5-8 maja od­by­wały się w Za­moś­ciu Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w pod­no­sze­niu cię­żarów do lat 15 i 17 ko­biet i mężczyzn. Star­to­wało 41 klu­bów z 11 wo­je­wództw — ponad 230 za­wod­ni­ków i za­wod­niczek. Dwie za­wod­niczki — młodziczka Oli­wia Śre­dzińska (Ho­ry­zont Mełno) w kat. 69 kg i ju­nior­ka Ma­gda­lena K­aro­lak (Włó­kniarz Kon­stan­tynów) w kat. +75 kg — po­pra­wia­ły re­kor­dy Pol­ski. W kla­sy­fi­ka­cji klu­b­owej łą­cznej zwy­cię­żyła zde­cy­do­wa­nie Unia Hrubieszów przed Pol­wicą Wierz­bnoBu­do­wla­nymi Ca­łus No­wy To­myśl. Kla­sy­fi­kację wo­je­wódzką wy­gra­ło woj. lu­bel­skie, przed łódz­kim i ma­zo­wiec­kiem. Organizatorem mistrzostw było Krajowe Zrzeszenie LZS oraz KS Agros Zamość, Urząd Miasta Zamość, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr. 5, Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie i Lubelski Okręgowy Związek Podnoszenia Ciężarów. Mistrzostwa uzyskały dofinansowanie z MSiT. 

21 maja 2016

Jubileuszowe Olimpijskie Biegi Sztafetowe „Z Czarnowąsów do Rio de Janeiro (Chełmno)”

Kolejne szta­fe­ty ju­bi­le­u­szowe od­były się: 6 maja pod­czas Fe­sti­wa­lu Szta­fet Olim­pij­skich w Pło­tach (woj. za­cho­dnio­po­mor­skie), 7 maja podczas XXX Ogól­no­pol­skich Bie­gów Prze­ła­jo­wych „Bieg Pa­mięci” w Ro­goź­ni­cy­-Gross Rosen (woj. dol­no­ślą­skie), tego sa­mego dnia w Szpro­ta­wie (woj. lu­bus­kie) pod­czas Szta­fety Dzia­ło­szan, 9 maja w No­wym Dwo­rze Gdań­skim­-Stutthof (woj. po­mor­skie) pod­czas Olim­pij­skich Bie­gów Szta­fe­to­wych im. Pa­mięci Na­ro­do­wej. A także 7 ma­ja pod­czas XVIII Mię­dzy­na­ro­do­we­go Uli­czne­go Bie­gu Wil­ka w Gra­je­wie (woj. pod­las­kie). Po­ni­żej re­la­cja fil­mowa z tej im­pre­zy.

21 maja 2016

Zawodnicy KTS-K GOSRiT Luzino zdobyli 12 medali na MP w kicboxingu

14-letnia miesz­kanka Kę­błowa, gm. Lu­zino, pod­opie­czna tre­nera Ra­fała Kar­cza, Zu­zan­na Kal­bar­czyk, za­wo­dni­czka KTS-K GOSRiT Lu­zino pe­wnie obro­niła tytuł pod­wój­nej mi­strzy­ni Pol­ski w kick­boxin­gu w re­gu­la­mi­nie point­fight­ing oraz light contact sprzed roku. Mi­strzo­stwa Pol­ski ka­de­tów i juniorów od­były się 8-10 maja w Le­sznie. W sumie pod­opie­czni tre­nera Ra­fa­ła Kor­cza zdo­byli 5 zło­tych, 3 sre­brne i 4 brą­zowe me­dale. 15 maja zaś 16­-letnia Pau­lina Stenka z KTS-K GOSRiT Lu­zino, w od­by­wa­jącym się w Bu­da­pesz­cie Pu­cha­rze Świa­ta w kick­box­ingu WAKO, wy­gra­ła łą­cznie 3 wal­ki i zdobyła Pu­char Świa­ta ka­de­tów star­szych w wadze do 65 kg.

21 maja 2016

5. Międzynarodowy Turniej im. Jana Hawrylewicza

14 maja w  Siedl­cach od­był się 5. Mię­dzy­na­ro­do­wy Tur­niej im. Ja­na Haw­ry­le­wi­cza. Star­to­wało 37 za­wod­ni­czek i za­wo­dni­ków z 10 pol­skich klu­bów oraz za­wo­dnicy z Łotwy i Białorusi.

Naj­lep­szy­mi oka­zali się goście z Ło­twy. Wśród ko­biet — w pun­kta­cji Sin­claira wy­gra­ła Re­be­ka Koha, wśród mę­żczyzn — Rit­vars Suharevs. Or­ga­ni­za­torem im­pre­zy był klub WLKS Sied­lce. Przy­po­mi­na­my, że Jan Hawry­le­wicz był wie­lo­let­nim pre­ze­sem WLKS Sie­dlec Nowe Iga­nie, zmarł w 2011 roku.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam