Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

31 maja 2016

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym — większość medali dla naszych zawodników

W dniach od 20 do 22 maja na to­rze w Pru­szko­wie od­by­wały się Mło­dzie­żowe Mi­strz­ostwa Pol­ski w ko­lar­stwie to­rowym ko­biet i mężczyzn. Star­to­wali ju­nio­rzy i ju­niorki oraz U-23. W su­mie za­wo­dnicy z klu­bów Zrze­szenia LZS zdo­byli we wszy­stkich k­ate­gor­iach wie­ko­wych 53 me­dale — 16 zło­tych, 18 sre­brnych i 19 brą­zo­wych. Jak widać mło­dzie­żowe ko­lar­stwo to­rowe to do­mena Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych, choć nie tylko bo wielu wy­mie­nio­nych niżej za­wo­dni­ków i za­wo­dni­czek od­nosi też suk­cesy na szo­sie.

31 maja 2016

KS Podlasie Białystok drużynowym wicemistrzem Polski w lekkiej atletyce

28 maja w War­sza­wie na sta­dio­nie miej­sco­wego AZS AWF od­były się po raz pier­wszy Dru­ży­nowe Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej At­le­tyce. Star­to­wało 8 dru­żyn — 6 re­pre­zen­tu­jąc­ych AZS (Wro­cław, Kra­ków, Po­znań, War­szawa, Lu­blin, Opo­le), KS Pod­la­sie Bia­ły­stok i WKS Śląsk Wro­cław. Ty­tuł mi­strzo­wski zdo­byli za­wo­dnicy AZS AWF Wro­cław (114, 5 pkt.), wice­mi­strzem zo­stało KS Po­dla­sie Bia­ły­stok (108 pkt.), a na trze­cim miej­scu upla­so­wał się AZS AWF Kra­ków (106 pkt.).

31 maja 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym juniorek młodszych oraz juniorek i orliczek

W dniach 28-29 maja w Ja­ro­sła­wcu od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS oraz XIX Edy­cja Pu­cha­ru Pol­ski w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet. O me­da­le wal­czyły ju­nior­ki mło­dsze oraz ju­nior­ki i or­licz­ki. W ka­te­gorii ju­nio­rek młod­szych zło­ty me­dal za­równo w jeź­dzie in­dy­wi­dua­lnej na czas jak i ze star­tu wspól­nego zdo­była Mar­ta Ja­skul­ska (LKK War­mia Bi­sku­piec). W ka­te­gorii ju­nior­ka/or­licz­ka naj­lep­sza była czas zo­stała Ni­kol Pło­saj UKS Mróz Col­nago Je­dynka Kór­nik. Wy­ścig ze star­tu wspól­nego wy­gr­ała Marta Lach Mat Atom So­bótka. Me­dale za­wo­dni­czkom wrę­czali m.in.: prze­wod­ni­czą­cy Za­cho­dnio­po­mor­skie Zrze­sze­nia LZS Ja­ro­sław Rzepa i wi­ce­prze­wo­dni­czący To­masz Pa­cie­jew­ski.

Orga­ni­zatorami mi­strzostw by­li: Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, Za­cho­dnio­po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS i Klub KK BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska. Współ­or­ga­ni­za­to­rami: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Za­cho­dnio­po­mor­skie­go, Urząd Gminy Dar­łowo, Urząd Gmi­ny Po­sto­mino, Urząd Mia­sta Dar­ło­wo oraz Za­cho­dnio­po­mor­ski Zwią­zek Ko­lar­ski. Mi­strzo­stwa uzy­skały do­fi­nan­so­wa­nie z MSiT.

31 maja 2016

Piotr Klimkowski mistrzem Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym juniorów

W dniach 27-29 maja 2016 roku odbył  się XXXIV Mię­dzy­na­ro­do­wy Wy­ścig Ko­lar­ski Ju­nio­rów, były to Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Ko­lar­stwie Szo­so­wym Ju­nio­rów „Zło­te Ko­ło” i XIII Me­mor­iał im. Jó­ze­fa Tro­pa­czyń­skie­go. Wy­ścig skła­dał się z 4 eta­pów. Star­to­wa­ło 91 za­wo­dni­ków z 28 klu­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 7 wo­je­wództw. Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów by­ło: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS i WLKS Kra­kus Swo­szo­wice; współ­or­ga­ni­za­to­rami: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Li­ma­no­wej, Urzędy Gmin: Ra­cie­cho­wice, Ła­pa­nów, Jo­dło­wnik, Trzcia­na. Mi­strzo­stwa uzy­skały do­fi­nan­so­wa­nie MSiT. Mi­strzem Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS zo­stał za­wo­dnik TKK Pa­cific Nestle Fitnes Piotr Klim­kow­ski, wi­ce­mi­strza­mi — Ja­kub Ją­kała UKS So­kół Kęty i Szy­mon Tracz WLKS Kra­kus BBC Cza­ja.

25 maja 2016

IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej
Razem wygramy z rakiem piersi

IV Dni Przy­ja­ciół Pił­ki No­żnej i to­wa­rzy­szą­ca im akcja Ra­zem wy­gramy z ra­kiem piersi, któ­rych Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS jest współ­or­ga­ni­za­to­rem, od­będą się w tym roku w dniach 1-9 czer­wca. Dni Przy­ja­ciół Pił­ki No­żnej od­by­wają się co­rocz­nie, w rocz­nicę UEFA EURO 2012. Pod­czas tego pił­kar­skie­go świę­ta, na bo­is­kach w ca­łej Pol­sce i na bo­is­kach dru­żyn po­lo­nij­nych na ca­łym świe­cie, przy­ja­cie­le wszy­stkich ro­dza­jów pił­ki no­żnej w bia­ło-­czer­wo­nej opra­wie roz­gry­wają me­cze lub tur­nie­je. Mecze, tur­nieje i im­prezy to­wa­rzy­szące od­by­wają się podczas DPPN wg. indywidualnych planów i możliwości or­ga­ni­za­cyj­no­-fi­nan­so­wych po­szcze­gól­nych nie­za­leż­nych or­ga­ni­za­torów i uczest­ni­ków Dni Przy­ja­ciół Piłki No­żnej. Co roku podczas tego pił­kar­skie­go świę­ta wrę­czamy ko­bie­tom — naszym bab­ciom, mat­kom, sio­strom, dziew­czy­nom, ko­le­żan­kom „ró­żowe kartki” za­chę­ca­jące do wy­ko­na­nia sto­sow­nych ba­dań pro­fi­lak­ty­cznych, któ­re są spo­so­bem na wcze­sne wy­kry­wa­nie raka piersi. Poparcia tej inicjatywie udzieliło ponad 750 osobowości ze świata sportu, medycyny, kultury i sztuki oraz samorządów lokalnych. W tym roku dodatkowym elementem IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej będzie Turniej Rzutów Karnych o Puchar Starosty, którego patronem jest Związek Powiatów Polskich.

24 maja 2016

Mistrzostwa Polski kadetów w tenisie stołowym — 14 medali dla naszych zawodników

W dniach 12-15 maja w Ostró­dzie od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski ka­de­tów za­li­czane do te­go­rocz­nej Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Ty­tuł mi­strzo­wski zdo­była Anna Wę­grzyn MLKS Śnie­żnik Stro­nie Ślą­skie, która w fi­nale po­ko­nała swo­ją sio­strę Ka­ta­rzy­nę 4:2. Wśród ka­de­tów naj­lep­szy okazał się Sa­muel Kul­czycki Olim­pia­-Unia Gru­dziądz, je­szcze do nie­dawna re­pre­zen­tu­jący nasz klub GKS Go­rzo­via Gorzów Wlkp. Brą­zowy me­dal wy­wal­czył Ja­kub Wit­kow­ski LKS Odra Gło­ska. W sumie za­wo­dnicy z klubów Zrzeszenia LZS zdobyli 14 medali (6 złotych, 3 srebrne i 5 brązowych).

24 maja 2016

UKS Korona Gdańsk najlepsza w pomorskim finale turnieju „O Złotą Wieżę”

21 maja 2016 w Cie­ple­wie, gmina Pruszcz Gda­ński od­był się IX Fi­nał Wo­je­wódz­kiego Dru­ży­no­wego Tur­nie­ju Sza­cho­wego LZS „O Zło­tą Wie­żę”, któ­re by­ły jed­no­cześ­nie mi­strzo­stwa­mi wo­je­wódz­twa. Star­to­wało 5 dru­żyn. Or­ga­ni­za­to­rem tur­nieju było Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdańsku oraz OKSiBP w Cie­ple­wie. Sę­dzią głów­nym tur­nie­ju był Albin Kie­drow­ski. Patronat Honorowy nad mistrzostwami objęli: Maciej Kowalczuk, z-ca dyrektora Departamentu Sportu i Edukacji w Urzę­dzie Mar­szał­kow­skim w Gdań­sku oraz Mag­da­lena Ko­ło­dziej­czak, wójt gminy Pruszcz Gdań­ski. Tur­niej wy­gra­ła dru­żyna UKS Ko­ro­na Gdańsk.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam