Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

13 grudnia 2016

10 najlepszych projektów w konkursie „Promowanie aktywności fizycznej i sportu dla wszystkich poprzez wyróżnienie najlepszych projektów realizowanych w środowisku wiejskim”

Na podsumowaniu dzia­łal­ności Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS za rok 2016 w Unie­jo­wie (9-10 grud­nia) wrę­czono na­gro­dy dla orga­ni­za­to­rów 10 naj­lep­szych pro­jek­tów w kon­kur­sie „Pro­mo­wa­nie akty­wno­ści fizy­cznej i sportu dla wszy­stkich po­przez wyró­żnie­nie naj­lep­szych pro­jek­tów rea­li­zo­wa­nych w śro­do­wisku wiej­skim”. Przy­pom­nijmy, że w tym roku or­ga­ni­za­to­rzy zgło­sili do kon­kursu 50 pro­je­któw, w któ­rych zapla­no­wali udział ponad 20 ty­sięcy osób. Do finału do­tarło 17 pro­jek­tów. Na­grody w po­staci środ­ków finan­so­wych na zakup sprzętu sportowego oraz gadżety promujące zadanie otrzymało tylko 10 najlepszych projektów. Wszystkie nagrody ufundowało Ministerstwo Sportu i Turystyki. Wszystkim serdecznie gratulujemy.

 

Lista nagrodzonych

  1. ULKS „Wojbórz”, Wojbórz, woj. dolnośląskie
  2. LKS „Kłos” Olkusz, woj. małopolskie
  3. LKS Burzyn, woj. małopolskie
  4. LZS Doruchów, woj. wielkopolskie
  5. LKS „Lotos Jabłonna”, woj. mazowieckie
  6. LUKS „Athletic” Wola Krzysztoporska, woj. łódzkie
  7. MLUKS „Gwiazda” Szczuczyn, woj. podlaskie
  8. UKS „Victoria” Tarłów, woj. świętokrzyskie
  9. LUKS „Bałtyk” Dziwnów, woj. zachodniopomorskie
  10. Rada Miejsko-Gminna LZS Biskupiec, woj. warmińsko-mazurskie.

 

Obejrzyj prezentację oraz relację filmową.

Konkurs_2016.ppsx

13 grudnia 2016

Wyróżnienia „Najlepsza rodzina LZS” — Program Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS

W tym roku po raz pier­wszy Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS zre­ali­zo­wało Pro­gram Ro­dzin­nej Pro­mo­cji Akty­wno­ści Fizy­cznej Dla Zdro­wia, Spor­tu i LZS. W jego ra­mach od­były się dwa fi­nały cen­tral­ne — pier­wszy w dniach 6 — 9 lipca w Miel­nie, drugi w By­strem w dniach 29 wrze­śnia — 2 paź­dzier­nika 2016. Uczest­ni­czyły w nich 32 rodziny, spo­śród 110, które zgło­siły się do pro­je­ktu. Na fina­łach cen­tral­nych po­przez od­po­wie­dnio przy­go­to­wany pro­gram rekre­a­cyj­ny wy­brano naj­lep­sze ro­dziny, które 10 gru­dnia w Uniejowie otrzymały specjalne wyróżnienia. Na liście laureatów znalazły się następujące rodziny: Jarzewskich (woj. warmińsko-mazurskie), Dobieszów (woj. mazowieckie), Butrymów (woj. lubuskie), Dziubów (woj. opolskie) i Stroków (woj. dolnośląskie). Dodatkowo rodziny mogły w dowolny sposób opisać, udokumentować swój udział w programie (album, zdjęciowy, prezentacja, kartka pocztowa, rysunki itp.). Wyróżnienia za tę „nadprogramową” aktywność otrzymali: rodzina Baranowskch (woj. podlaskie), Patryk Steckiewicz (woj. świętokrzyskie) i Miłosz Dziuba (woj. opolskie).

 

Obejrzyj prezentacje.

Podsumowanie Programu i Prezentacja Patryka Steckiewicza.ppsx

Moja_aktywna_rodzina_Miłosz_Dziuba.ppsx
Rodzina_Baranowskich.ppsx

 

13 grudnia 2016

Brązowy medal Daniela Bajera na ME młodzieżowców i juniorów w podnoszeniu ciężarów

10 grudnia zakoń­czy­ły się w Ej­la­cie mistrzo­stwa Europy do lat 20 i 23 ko­biet i mę­żczyzn. Star­to­wało w nich łą­cznie 30 repre­zen­tan­tów na­szego kraju — 14 ko­biet i 16 mężczyzn. Wśród nich było 7 zawo­dni­czek i 9 zawo­dni­ków z klu­bów na­szego Zrze­szenia. Pol­ska ekipa wywal­czyła 4 brą­zowe me­dale — wszy­stkie zdo­byli mło­dzie­żo­wcy, w tym Da­niel Bajer z MGLKS Tar­pan Mro­cza w kate­gorii 77 kg. Pozo­stałe me­dale wywal­czyły ko­biety — kat. 48 kg Kata­rzyna Fele­dyn (Wi­sła Pu­ławy), kat. 58 kg Kata­rzyna Kraska (KPC Górnik Polkowice) i kat. 69 kg Jolanta Wiór (Andaluzja Piekary Śląskie).

13 grudnia 2016

Tłumy na Gali Sportu w Luzinie

10 grudnia na  Hali Widowiskowo-Sportowej GOSRiT w Luzinie odbyła się Gala Sportu podsumowująca mijający rok. W uroczystości wzięły udział m in. władze gminy z wójtem Jarosławem Wejerem oraz przewodniczącym Rady Gminy Luzino Bartłomiejem Formela na czele, liczni sponsorzy i darczyńcy oraz grupa ponad 600 luzińskich sportowców i trenerów. Piotr Klecha, dyrektor GOSRiT Luzino a zarazem przewodniczący Pomorskiego Zrzeszenia LZS podziękował nestorom luzińskiego sportu, którzy udostępnili swoje sportowe pamiątki, które   można było oglądać na luzińskiej hali z okazji jubileuszu 70-lecia działalności LZS. Wśród zdjęć zachowała się m.in. fotografia LZS Luzino z 1946 roku.

13 grudnia 2016

I Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w halowej piłce nożnej Weteranów 50+

W hali sportowej w Linii (powiat wejherowski) 10 grudnia rozegrano I Mistrzo­stwa Woje­wódz­twa Pomor­skiego LZS w halo­wej piłce no­żnej Wete­ranów w kate­gorii 50+. Na zapro­sze­nie odpo­wie­działo 8 zespo­łów z róż­nych stron woje­wódz­twa. Głów­nymi orga­ni­za­to­rami zawo­dów byli: Gmin­ny Dom Kul­tury w Linii, Gminne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS w Linii i miejscowy Urząd Gminy. Zawody były czę­ścią obcho­dów 70­-lecia LZS. Pomy­sło­dawcą imp­rezy był Jan Trofi­mo­wicz, wice­prze­wod­ni­czący Rady Woje­wódz­kiej LZS w Gdańsku. Im­preza dofi­nan­so­wana została ze środków Samo­rządu Woje­wódz­twa Pomor­skiego. W wielkim finale AP Marco Gol Gdańsk po bardzo wyrównanym meczu pokonał Gminę Puck 2:1. W meczu o miejsce III Władysławowo pokonało Gminę Wejherowo 1:0.

13 grudnia 2016

Seminarium „Sport a zmiana społeczna na polskiej wsi 1946-2016”

7 grudnia br. w Warszawie w sie­dzi­bie Pol­skiej Aka­demii Nauk od­było się inter­dy­scy­pli­narne semi­na­rium za­tytuło­wane „Sport a zmiana spo­łeczna na pol­skiej wsi 1946-2016”. Jego orga­ni­za­to­rem byli: In­stytut Ro­zwoju Wsi i Rol­nictwa PAN, Krajowe Zrze­szenie LZS i Euro­pej­ski Fun­dusz Wsi Pol­skiej. W semi­nar­ium udział wzięli liczni nau­kowcy oraz przed­sta­wi­cieli insty­tu­cji dzia­ła­ją­cych na rzecz popu­la­ry­za­cji kul­tury fizy­cznej w śro­do­wisku wiejskim. Seminarium otworzyli swoimi obszernymi wystąpieniami: dr hab. Monika Stanny, dyrektor IRWiR PAN i Władysław Kosiniak-Kamysz, przewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS. Wśród prelegentów byli: dr Rafał Szubert z Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, dr hab. prof. AJD Eligiusz Małolepszy z Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, Marek Mazur, wiceprzewodniczący KZ LZS, dr Konrad Burdyka z Instytutu Rozwoju Wsi i Rolnictwa PAN oraz Agnieszka Żeglińska z EFRWP.

5 grudnia 2016

Jubileuszowy XXV Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej w zapasach styl wolny

W dniach 25-27 lis­to­pada 2016 w Kraś­niku od­był się Jubi­le­u­szowy XXV Mię­dzy­na­ro­dowy Tur­niej o Pu­char Ziemi Kraś­nic­kiej w zapa­sach styl wol­ny. Jego głów­nym or­ga­ni­za­to­rem, jak co roku był LUKS Suples Kraś­nik. Za­wody miały rangę jesien­nego Pu­charu Pol­ski kade­tów. Patro­nat nad tur­nie­jem objął mini­ster sportu Wi­told Bańka, do rodzin­nego mia­sta przy­był jego za­stępca Jaro­sław Sta­wiar­ski. Fina­łowe walki komen­to­wał naj­bar­dziej me­dialny „czło­wiek zapa­sów”, czyli An­drzej Su­pron. Rywa­li­zo­wało pra­wie 250 ka­detów i ju­nio­rów z Pol­ski, Ka­nady, Nie­miec, Sło­wacji, Łotwy, Rosji i Białorusi. Jed­nym ze współ­or­ga­ni­za­to­rów tego tur­nieju jest Woje­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lubli­nie.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam