Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

17 czerwca 2016

XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno — Rio 2016

W dniach 17-19 czer­wca od­będą się or­ga­ni­zo­wane przez Ku­ja­wsko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS XV Igrzyska Olim­pij­skie Spor­tow­ców Wiej­skich Chełmno — Rio 2016. Uro­czys­tość ot­war­cia imp­re­zy, która od­bę­dzie się 17 czer­wca o godz. 19.00 na Sta­dio­nie Miej­skim w Cheł­mnie bę­dzie można oglą­dać, w te­le­wi­zji in­ter­ne­to­wej KP Sport (te­le­wi­zja ta tran­smi­tuje im­prezy spor­towe z całej Pol­ski). 19 czerwca na­da­na zo­sta­nie o godz. 14.00 rów­nież tran­smi­sja z za­koń­cze­nia im­pre­zy. Na końcu tego tekstu znaj­dzie­cie lin­ki na YouTube, gdzie mo­żna bę­dzie oglą­dać te wy­da­rze­nia. Pod­czas ce­re­monii ot­war­cia ig­rzysk od­będą się na­sze osta­tnie z cyklu Ju­bi­le­uszo­we Olim­pij­skie Bie­gi Szta­fe­towe „Z Czar­no­wą­sów do Rio de Janeiro (Chełmno)”.

14 czerwca 2016

I Turniej rozgrywek „Powiat CUP 2016” w siatkówce plażowej w Wilkowie

29 maja 2016 w Wil­ko­wie roz­po­częły się roz­grywki w sia­tkó­wkę pla­żową „Po­wiat CUP 2016”. Wszy­stkich tur­nie­jów ro­ze­gra­nych przez całe wa­ka­cje bę­dzie osiem. Na pier­wszy tur­niej zgło­siło się 21 dru­żyn w trzech ka­te­go­riach wie­kowych z 7 gmin (Wiej­ska Kę­trzyn 8, Mia­sto Kę­trzyn 2, Re­szel 1, El­bląg 4, Gmi­na wiej­ska Mrą­gowo 4, Korsze 1, Bar­ciany 1). Or­ga­ni­za­to­rami te­go­rocz­nych ro­zgry­wek są: LUKS „Wil­czek” Wil­kowo, Po­wia­to­we Cen­trum Spor­tu, Tu­ry­sty­ki i Re­kre­acji, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Kętrzynie oraz Gmi­na Wiej­ska Kę­trzyn.

14 czerwca 2016

Nasze dziewczyny na szkoleniu w Bolonii!

W dniach 30.05 — 02.06.2016  we wło­skiej Bo­lonii od­było się szko­lenie or­ga­ni­zo­wane przez UISP (Wło­ski Zwią­zek Spor­tu dla Wszy­stkich), w któ­rym udział wzięli przed­sta­wi­ciele Dani, Fran­cji, Hisz­panii, Włoch, Sło­we­nii i Pol­ski. Po­wia­towe Zrze­sze­nie Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych w Świ­dnicy re­pre­zen­to­wała Zu­zan­na Panek, która wraz z Alek­san­drą War­chałą na­uczy­cie­lem wy­cho­wa­nia fi­zy­czne­go ZSM w Świ­dnicy i Ja­ku­bem Ka­li­now­skim z Fun­da­cji V4Sport wzięła udział w eu­ro­pej­skim pro­jek­cie spor­to­wym Come Together.  War­to pod­kreś­lić, że byli to je­dyni re­pre­zen­tanci Pol­ski na tym wy­da­rze­niu.

14 czerwca 2016

Biegi Po Zdrowie — Luzino

10 czerwca na te­re­nach wokół lu­ziń­skie­go Or­lika i­parku od­były się pier­wsze te­go­ro­czne Biegi Po Zdro­wie. Im­preza or­ga­ni­zo­wana przez SP Lu­zino oraz KTS-K­GOSRiT Lu­zino po raz pier­wszy pro­wa­dzona przez Ra­fała Frei­taga, któ­remu po­ma­gali na­uczy­ciele lu­ziń­skiej „pod­sta­wówki” ­mimo desz­czo­wej aury zgro­ma­dziła tłumy mło­dych spor­tow­ców, którzy ry­wa­li­zo­wali w­kil­ku­na­stu ka­te­go­riach wie­ko­wych.

­

14 czerwca 2016

Puchar Wsi Krakowskiej — Zabierzów 2016

11 czerwca w Za­bie­rzo­wie od­była się XV już edy­cja za­wo­dów łu­czni­czych — Pu­char Wsi Kra­kow­skiej. Star­to­wało 101 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 12 klubów z wo­je­wództw — pod­kar­pac­kiego, ślą­skie­go, ma­ło­pol­skie­go oraz go­ście z Ostra­wy (Czechy). Pa­tro­nat nad im­prezą spra­wo­wali Sta­rosta Po­wia­tu Kra­kow­skie­go Jó­zef Krzy­wo­rze­ka i Wójt Gminy Za­bie­rzów El­żbieta Bur­tan. Ofi­cjal­nego ot­warcia za­wo­dów do­ko­nał soł­tys Za­bie­rzowa Wie­sław Ca­der, a wła­dze gmin­ne re­pre­zen­to­wał z-ca wójta Bar­tło­miej Sta­warz. Or­ga­ni­za­to­rem im­prezy był ULKS „Grot” Za­bie­rzów.

14 czerwca 2016

Ogólnopolski Nadmorski Rajd Pieszy — Dźwirzyno 2016

W dniach 9-11 czerwca Za­cho­dnio­po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS zor­ga­ni­zo­wało Ogól­no­pol­ski Nad­mor­ski Rajd Pie­szy. Uczes­tni­czyła w nim po­nad 100 tu­rys­tów z trzech wo­je­wództw — ma­zo­wie­ckie­go, lu­bel­skiego (Sto­czek i Łuków) oraz za­cho­dnio­po­mor­skie­go, w tym se­kcja tu­rys­tycz­na LUKS „Pią­tka” Star­gard. Uczes­tnicy zwie­dzili wy­brzeże Bał­tyku w re­jonie Dźwi­rzyna i świe­tnie ba­wili się pod­czas róż­nego ro­dzaju zabaw rekreacyjnych i konkursach wiedzy. Turystyczna rywalizacja zakończyła się zwycięstwem stargardzkiej drużyny i woj. zachodniopomorskiego. Na szczególne wyróżnienie zasługuje udział absolwentów „Piątki” — Tomasza Gotowały z małżonką Karoliną, Sylwestra Kościelniaka, Olgi Korduli i Daniel Kopcia, którzy stali się wspaniałymi animatorami turystyki.

Nagrody dla uczestników zlotu ufundowało ZZ LZS, Powiat Stargardzki i klub LUKS „Piątka”.

Z turystycznym pozdrowieniem Komandor zlotu Joanna Suleja

14 czerwca 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Lekkiej Atletyce — Zamość 2016

W dniach od 3 do 5 czerwca, na sta­dio­nie Ośro­dka Spor­tu i Re­kre­acji w Za­moś­ciu, od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w Lek­kiej Atle­tyce w ka­te­gorii mło­dzie­żo­wej, ju­nior i ju­nior mło­dszy. Star­to­wało pra­wie 600 za­wo­dni­ków i za­wo­dni­czek z 90 klu­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 16 wo­je­wództw. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grał KS Pod­la­sie Bia­ły­stok przed KS Agros Za­mość i ALKS PWSZ Gorzów Wlkp., wo­je­wódzką — woj. wiel­ko­pol­skie przed ma­zo­wiec­kim i lu­bus­kim.

Głównymi or­ga­ni­za­to­rami za­wo­dów byli: Kra­jowe Zrze­szenie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­towe w War­sza­wie oraz Klub Spor­to­wy „AGROS” Za­mość przy współ­pra­cy: Wo­je­wódz­kiego Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie, Pre­zy­den­ta Mia­sta Za­mość, Lu­bel­skie­go Okrę­go­wego Zwią­zku Lek­kiej Atle­tyki w Lu­bli­nie oraz Oś­rod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Za­moś­ciu. Mi­strzo­stwa do­fi­nan­so­wało Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­rys­tyki.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam