Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

17 czerwca 2016

III Wojewódzkie Igrzyska Sportowe LZS o Puchar Marszałka Województwa Pomorskiego w Żelistrzewie

11 czerwca 2016 roku w Żeli­strze­wie od­były się III Wo­je­wódz­kie Ig­rzyska Spor­towe LZS o Pu­char Mar­szałka Wo­je­wódz­twa Po­mor­skiego. Ig­rzyska roz­po­częły się o go­dzi­nie 10:30 od de­fi­la­dy re­pre­zen­ta­cji gmin: Li­nia, Lu­zino, Pruszcz Gdań­ski, Zble­wo, Sie­ra­ko­wice, Żu­kowo, Trąb­ki Wiel­kie, Puck i miasta Skórcz pro­wa­dzo­nych przez or­kie­strę dętą. Na­stęp­nie Ra­fał Ko­wna­tke, dwu­kro­tny zło­ty me­da­li­sta ha­lo­wych mi­strzo­stw Pol­ski w pchnię­ciu kulą w la­tach 2011 i 2016 za­pa­lił znicz olim­pij­ski. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą ig­rzysk wy­grała gmina Puck, przed Pru­szczem Gdań­skim i gmi­ną Zblewo.

17 czerwca 2016

Letnie Igrzyska Sportowo-Rekreacyjne LZS Województwa Łódzkiego

12 czerwca 2016 r. w Rę­cznie od­były się Let­nie Ig­rzyska Spor­to­wo­-Re­kre­acyj­ne LZS Wo­je­wódz­twa Łódz­kiego. W Ig­rzys­kach wzięło udział ponad ty­siąc mło­dych za­wo­dni­ków z ca­łego wo­je­wódz­twa łódz­kiego. W ra­mach ig­rzysk urovczyście ob­cho­dzo­no także 70-lecie Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych.

Rywalizowały reprezentacje 17 gmin, 5 powiatów i LKS Kietlin. Klasyfikację generalną wygrała Gmina Rozprza przed Gminą Wola Krzysztoporska i Gminą Zelów.

17 czerwca 2016

Wystartował 60. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Orlików Przyjaźni Polsko-Ukraińskiej

14 czerwca od etapu we Lwo­wie ro­zpo­czął się 60. Mię­dzy­na­ro­dowy Wy­ścig Ko­lar­ski Or­li­ków Przy­ja­źni Pol­sko­-Ukra­iń­skiej Po kil­ku la­tach wy­ścig po­wró­cił na te­reny Ukra­iny. Pod­czas pier­wszego etapu po­goda nie­stety ko­la­rzom nie do­pi­sała, lało jak z cebra przez cały czas. 160-ki­lo­me­trowy etap wy­grał za­wo­dnik re­pre­zen­tacji Ukra­iny Konstantyn Aurov, tuż za nim fi­ni­szo­wał Ja­kub So­liń­ski z Pogoni Mo­sto­stal Pu­ławy, trzeci był ko­larz gru­py Vinter — Vi­talij Hryniv. W wy­ścigu wy­star­to­wało 64 ko­larzy. Drugi etap ze Lwo­wa do Ra­wy Ru­skiej (147 km) wy­grał Ukra­iniec Roman Gladysh a drugi był nasz ro­dak Pa­weł Za­leśny. Punktacja generalna nie zmieniła się. Za­koń­cze­nie 6-eta­po­wego wy­ścigu 18 czer­wca w Za­moś­ciu. Or­ga­ni­za­to­rem wy­ścigu jest Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Im­pre­za uzy­ska­ła do­fi­na­nso­wa­nie MSiT.

17 czerwca 2016

Kamil Offman młodzieżowym wicemistrzem Europy w boksie

W Anapie (Rosja) 14 czerwca za­koń­czyły się te­go­ro­czne mi­strzo­stwa Euro­py mło­dzie­żow­ców w bo­ksie. Do finału do­tarł je­den pol­ski za­wod­nik Ka­mil Offman z BKS Orkan Go­rzów Wlkp., który w walce o zło­ty me­dal w kat. 91 kg, skrzy­żo­wał rę­ka­wice z Vla­di­mi­rem Uzu­nyanem (RUS). Przez pełne trzy rundy Polak to­czył równą walkę z dy­spo­nu­ją­cym lep­szymi wa­run­kami fi­zy­czny­mi za­wo­dni­kiem go­spo­da­rzy. Sę­dzio­wie pun­ktowi nie je­dno­gło­śnie wska­zali zwy­cięstwo za­wo­dnika z Rosji. W mi­strzo­stwach w sumie star­to­wało 8 pol­skich bo­kse­rów.

17 czerwca 2016

GOSRiT el professional Luzino wygrał Finał Województwa Pomorskiego 32. Turnieju Piłkarska Kadra Czeka LZS

14 czerwca Sta­dion Miej­ski im. Ka­zi­mie­rza Deyny w Sta­ro­gar­dzie Gdań­skim był areną Fi­nału Wo­je­wódz­kiego 32. Tur­nieju Pił­kar­ska Ka­dra Czeka LZS ro­cznik 2001 i mło­dsi. Za­kwa­li­fi­ko­wało się do niego 6 naj­lep­szych dru­żyn z Po­mo­rza, które ry­wa­li­zo­wały o miano naj­lep­szej dru­żyny LZS oraz wy­jazd na fi­nał kra­jowy tur­nie­ju, który ro­ze­gra­ny zo­sta­nie w sier­pniu w Słu­bi­cach. Naj­lep­szym ze­spo­łem tu­rnie­ju oka­zała się dru­żyna GOSRiT el pro­fes­sional Lu­zino, która w wiel­kim fi­nale po­ko­nał po serii rzu­tów kar­nych Po­wiśle Dzierz­goń. Bo­ha­te­rem fi­nału był wy­bra­ny później najlepszym bram­ka­rzem Mi­łosz Gruba z Lu­zina, który obro­nił 3 rzuty karne. Kró­lem strzel­ców im­prezy zo­stał To­masz Przy­by­szew­ski z Dzie­rzgonia, a naj­lep­szym za­wo­dni­kiem wybrano Damiana  Splitthof  z Luzina.  Na najniższym stopniu podium stanęło ZS Somonino po pokonaniu w meczu o 3 miejsce  Pogoni Smętowo (zdobywca Pucharu Fair Play), a na 5 miejscu zawody zakończyły Żuławy Nowy Dwór Gdański. Na finał z powodu awarii autobusu nie dojechała Stal Jezierzyce.

17 czerwca 2016

Przedłużenie IV Dni Przyjaciół Piłki Nożnej i akcji społecznej „Razem wygramy z rakiem piersi”

Jak poinformował or­ga­ni­za­tor Fun­da­cja „Piłka jest pię­kna” IV Dnia Przy­ja­ciół Piłki No­żnej, po­łą­czone z akcją spo­łe­czną „Ra­zem wy­gry­wamy z ra­kiem piersi” zo­sta­je prze­dłu­żona do końca trwa­nia Mi­strzostw Eu­ropy w piłce no­żnej we Fran­cji, tj. do 10 lip­ca. Przy­po­mi­namy, że ini­cja­ty­wie tej udzie­li­ło wspar­cia ponad 750 oso­bo­wości ze świa­ta spor­tu, me­dy­cyny, kul­tury i sztuki oraz sa­mo­rzą­dów lo­kal­nych. Jed­no­cześ­nie zwra­ca­my się do wszy­stkich na­szych or­ga­ni­za­to­rów im­prez pił­kar­skich o wy­ko­na­nie i przy­sła­nie in­dy­wi­du­al­nego zdję­cia z różową kart­ką na e-mail: iwona.kania@lzs.pl Zdję­cia zo­sta­ną umie­szczo­ne w spe­cjal­nym in­ter­ne­to­wym al­bu­mie po nazwą — LZS po­ka­zuje ra­ko­wi piersi Ró­żo­wą Kar­tkę Ży­cia.

17 czerwca 2016

MLKS „Nadnarwianka” Pułtusk zwycięzcą 58. Ogólnopolskiego Masowego Turnieju Szachowego LZS o „Złotą Wieżę”

W dniach od 7 do 12 czerwca 2016 ro­ku w Miel­nie od­był się 58. Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Sza­cho­we­go LZS o „Zło­tą Wie­żę”. Or­ga­ni­za­to­rem fi­nału by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie i Cen­tral­ny Ośro­dek Szko­le­nia KZ LZS w Miel­nie, współ­or­ga­ni­za­to­rem: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Za­cho­dnio­po­mor­skiego, Za­cho­dnio­po­mor­skie Zrze­sze­nie Lu­dowe Ze­spo­ły Spor­towe w Szcze­cinie, Urząd Gminy w Miel­nie i Aka­de­mi­cki Klub Sza­chowy „Hetman” Politechnika Koszalińska. W tur­nie­ju uczest­ni­czyły 23 dru­żyny, ogółem 105 uczes­tni­ków, w tym 88 za­wo­dni­ków z ran­kin­giem FIDE z 14 wo­je­wództw: 1 wo­je­wódz­two wy­sta­wi­ło 3 dru­żyny, 7 wo­je­wództw wy­sta­wiło po dwie dru­żyny, sześć wo­je­wództw po je­dnej dru­ży­nie. Nie uczes­tni­czyło wo­je­wódz­two ku­ja­wsko­-po­mor­skie. Zwy­cię­zcą te­go­ro­cz­nego fi­nału zo­sta­ła MLKS „Nad­nar­wian­ka” Puł­tusk, wy­prze­dza­jąc MUKS „Sto­czek 45” Bia­ły­stok i LZS „Wie­ża” Pęgów.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam