Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

24 czerwca 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym młodzików i juniorów młodszych — Turawa

Jak co roku, na początku czerwca (4-5) w oko­li­cach Tu­ra­wy od­bywa się Me­mo­riał im. Jo­achima Ha­lup­czoka, w któ­rym ści­gają się mło­dzicy, ju­nio­rzy młodsi i ju­nio­rzy — ko­bie­ty i mę­żczy­źni. Jest on także w czę­ści Mi­strzo­stwami Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i ju­nio­rów młod­szych. Mi­strzem Zrze­sze­nia LZS w kat. mło­dzik w je­ździe na czas zo­stał Adam Wo­źniak KS Spo­łem Łódź a ze star­tu wspól­nego jego ko­lega klu­bowy Bar­tosz Rut­kow­ski. Wśród ju­nio­rów młod­szych trium­fo­wali — w jeź­dzie na czas Wi­ktor Ri­chter UKS Ko­źmi­nia­nka Ko­źmi­nek a ze star­tu wspól­nego je­go ko­lega klu­bowy Ma­te­usz Ja­ku­basz. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, Opol­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy LKS Zie­mia Opol­ska i lo­kal­nych sa­mo­rzą­dów w Chrzą­sto­wi­cach, Ozimku i Tu­ra­wie. Im­pre­za otrzy­mał dofinansowanie z MSiT.

24 czerwca 2016

Jakub Soliński wygrał 60. Międzynarodowy Wyścig Kolarski Przyjaźni Polsko — Ukraińskiej

W Zamościu 19 czerwca br za­koń­czył się 60. Ju­bi­le­u­szo­wy Wyścig Przy­ja­źni Pol­sko­-Ukra­iń­skiej im. W. Sko­penki. W kla­sy­fi­ka­cji ge­ne­ral­nej oraz w kla­sy­fi­ka­cji pun­kto­wej zwy­cię­żył ko­larz Po­goni Mo­sto­sta­lu Pu­ławy, Ja­kub So­liń­ski. W wy­ścigu uczes­tni­czyli ko­la­rze do lat 23, wy­star­to­wało 64 za­wo­dni­ków z ośmiu ukra­iń­skich i pię­ciu pol­skich ze­spo­łów. Te­go­ro­czna im­pre­za skła­dała się z sze­ściu etapów. Pier­wsze dwa od­były się na Ukra­inie, na­to­miast czte­ry ko­lejne w Pol­sce. Wy­ścig miał emo­cjo­nu­jący prze­bieg do sa­mego końca, gdyż sza­nse na koń­cowe zwy­cię­stwo mia­ło rów­nież kilku innych kolarzy.

Drugie i trzecie miejsce zajęli zawodnicy z Ukrainy — Konstantyn AshurovPavlo Bondarenko. W klasyfikacji drużynowej trzy pierwsze miejsca zajęły teamy z Ukrainy, czwarte wywalczyli kolarze KS Pogoń Mostostal Puławy I.

24 czerwca 2016

XV Igrzyska Olimpijskie Sportowców Wiejskich Chełmno — Rio 2016 zakończone

XV Igrzyska Olimpijskie Spor­tow­ców Wiej­skich Cheł­mno — Rio 2016 trwały trzy dni — od 17 do 19 czer­wca. Przez trzy dni około 2000 spor­tow­ców z ca­łego wo­je­wódz­twa ku­jaw­sko­-po­mor­skie­go to­czyło zma­ga­nia o me­da­le w 20 dy­scy­pli­nach spor­to­wych. W kla­sy­fi­ka­cji gmin zwy­cię­żył Do­brcz, przed Je­że­wem i Ro­góź­nem, w kwa­li­fi­ka­cji po­wia­tów Byd­goszcz przed Sę­pól­nem Kra­jeń­skim i Świe­ciem, w kla­sy­fi­kacji miast i miasto-gmin Ko­ro­nowo przed Sę­pólnem Kra­jeń­skim i Cheł­mnem. Pod­czas zam­knię­cia im­prezy na sta­dio­nie wrę­czono ostat­nie me­dale i pu­chary. Poza tym, tra­dy­cyj­nie już, zo­stała prze­ka­zana fla­ga go­spo­da­rzowi ko­lej­nej olim­pia­dy Sę­pólno Kra­jeń­skie — Tokio 2020. Głó­wnym or­ga­ni­za­to­rem im­prezy było Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pracy

Urzędu Miasta w Chełmnie, Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz Krajowego Zrzeszenie LZS.

23 czerwca 2016

15 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na MP elity w badmintonie

W dniach od 15 do 17 czerwca od­były się w Bia­łym­stoku po raz 52. Yonex In­dy­wi­du­alne Mi­strzo­stwa Pol­ski Elity w Bad­min­to­nie. Ty­tuły mi­strzo­wskie przy­pa­dły pię­ciu „olim­pij­czy­kom” (uzy­skali już kwa­li­fi­kacje do Rio) w grach mie­sza­nych, pod­wój­nych mężczyzn oraz po­je­dyn­czych mężczyzn. W sumie za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdo­byli 15 me­dali — 5 zło­tych, 2 sre­brne i 8 brązowych.

Patroni honorowi imprezy — Prezydent Białegostoku Tadeusz Truskolaski i Marszałek Województwa Podlaskiego Jerzy Leszczyński — wręczyli zawodnikom, którzy uzyskali kwalifikacje olimpijskie specjalne dyplomu-plakietki. Otrzymali je: Adrian Dziółko, Nadieżda Zięba, Adam Cwalina, Przemysław Wacha, Robert Mateusiak.

23 czerwca 2016

Osiczanka Osice jedzie na 6. Ogólnopolski Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka” im. Marka Procyszyna chłopców

16 czerwca na stadionie w Suchym Dę­bie od­był się Fi­nał Wo­je­wódzki 6. Ogól­no­pol­skiego Tur­nieju „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Czeka” im. Mar­ka Pro­cy­szyna chłop­ców. W tur­nie­ju zmie­rzyło się ze 6 dru­żyn, które wy­gra­ły eli­mi­na­cje w swo­ich re­gio­nach. Zwy­cięzcy — Osi­czanka Osice będą re­pre­zen­to­wać wo­je­wódz­two po­mor­skie w Fi­nale Ogól­no­pol­skim w Prósz­ko­wie (7-10.07.2016). Na tytuł naj­lep­szego bram­karza za­słu­żył Łu­kasz Klik — GTS Stra­szyn. Naj­lep­szym strzel­cem (11 bramek) został Ber­nard Ci­rocki — ZS So­mo­nino. Naj­lep­szym za­wod­ni­kiem wy­bra­ny zo­stał Ma­teusz Sar­now­ski — Osi­czanka Osice. Na­gro­dę fair play otrzy­mało KTS-K GOSRiT Kleba Lu­zino.

 

23 czerwca 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym

Ilona Sztwier­tnia i Pat­ryk Pyśk, Aga­ta Pa­szek i Ja­kub Wo­źniak, Ka­ta­rzyna Galus i Jakub Różak, a także Da­gma­ra Ba­ra­now­skaAdrian Wię­cek — oto zwy­cięzcy Mi­strzostw Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w te­nisie sto­łowym. Mi­strzo­stwa od­były się w dniach 17-19 czer­wca br. w Ple­sze­wie. W za­wo­dach udział wzięło 158 za­wo­dni­ków z 51 klu­bów, reprezentujących 12 województw. Za­wo­dnicy i za­wo­dni­czki ry­wa­li­zo­wali w 4 ka­te­go­riach wie­ko­wych — od mło­dzika do mło­dzie­żowca. Kla­sy­fi­ka­cję koń­cową wo­je­wództw wy­gra­ło woj. wiel­ko­pol­skie, przed łódz­kim i opol­skim. W kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej naj­lep­sza była MLUKS Dwójka Rawa Ma­zo­wie­cka, dru­gie miej­sce za­jęła KS Stel­la Kielce a trze­cie MLKS Ostró­dzianka Os­tróda.

17 czerwca 2016

UKS „Bielawianka” Bielawa będzie reprezentowała Dolnośląskie Z LZS w finale ogólnopolskim turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt

Finał dolno­ślą­skiego tu­rnie­ju piłki no­żnej „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” dziew­cząt ro­zgry­wano w ra­mach XVII Dol­no­ślą­skich Ig­rzysk LZS i Mie­szkań­ców Wsi i Miast 4 czerwca na obiek­tach spor­to­wych Gmi­ny Lu­bin w miej­sco­wo­ści Księ­ginice i Siedlce. Uczes­tni­czyło 8 drużyn. Or­ga­ni­za­to­rami byli — Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS we Wro­cła­wiu, Gmina Lu­bin, Po­wia­towe Zrze­sze­nie LZS w Lu­binie, Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­binie i LKS „Iskra” Księ­gi­nice. W meczu fi­na­ło­wym spo­tka­ły się dru­żyny UKS „Bie­la­wia­nka” Bie­lawa i UKS „Gigant” Lu­bo­mierz, wy­grała 1:0 „Bie­la­wianka”. Trze­cie miejsce za­jęła dru­żyna Gim­na­zjum nr 1 Jelcz-Laskowice. Naj­lep­szą bram­karkę tu­rnieju zo­sta­ła Zu­zan­na Szcze­pań­ska z Bielawy, naj­lep­szą za­wo­dni­czkę Oliwia Silna również z Bielawy, królową strzelców (6 goli) — Klaudia Chrabąszcz z Lubomierza. Mistrz finału dolnośląskiego będzie reprezentowała Dolnośląskie Z LZS w finale ogólnopolskim turnieju „Piłkarska Kadra Czeka” dziewcząt.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam