Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

14 lipca 2016

Bez medalu na MŚ U-20 w podnoszeniu ciężarów… i daleko do światowej czołówki

W Tbilisi 2 lipca za­koń­czyły się mi­strzo­stwa świata ju­niorów ((U20). Nasi za­wod­nicy i za­wod­niczki nie przy­wieźli ża­dnego me­dalu, a naj­lep­sze miej­sca ja­kie zaj­mo­wali do 7-8. Ale od me­da­li­stów w ka­żdej wadze dzie­liła ich prze­paść. W mi­strzo­stwach wy­stą­piło 250 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków z 47 krajów. W gru­pach A star­to­wały 3 nasze za­wo­dni­czki i 3 za­wo­dni­ków, po­zo­stali w gru­pach B. Do Tbi­lisi po­je­chały 2 za­wo­dni­czki re­pre­zen­tujące nasze kluby i 6 za­wo­dni­ków. Naj­lep­sze miejsca z na­szych za­wo­dni­ków to: w kat. + 75 kg 2 Ma­gda­lena Ka­ro­lak (KKS Włók­niarz Kon­stan­ty­nów) — 8 i w kat. 94 kg — Pa­weł Ku­lik (LUKS Meyer El­bląg) — 7.

14 lipca 2016

„Bądź aktywny — trzymaj wagę” — Zakopane 2016

W dniach 23-26 czerwca w Za­ko­pa­nem spo­tkało się 58 osób na im­pre­zie spor­towej pod ha­słem „Bądź ak­tywny — trzy­maj wagę”. W pro­gra­mie były za­jęcia te­ore­ty­czne i spor­towe. Na oty­łość i nad­wagę cierpi w na­szym kraju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, coraz czę­ściej ta prze­wlekła choroba dotyka dzieci i młodzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wagę? Od­po­wiedź jest pro­sta — od­po­wie­dnia dieta i ak­tyw­ność fi­zy­czna. I taką wie­dzę or­ga­ni­za­to­rzy — Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Mi­ni­ster­stwo Sportu i Tu­rys­tyki — chcie­li prze­ka­zać uczes­tni­kom.

14 lipca 2016

16 medali naszych łuczników na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

W dniach 1-3 lipca w Kro­to­szy­cach od­były się 31. Mło­dzie­żowe Mi­strzo­stwa Pol­ski w łu­czni­ctwie. Star­to­wało pra­wie 100 łu­czni­ków, ko­biet i mę­żczyzn z 20 klu­bów (w tym 12 z na­szego Zrze­sze­nia) z 11 wo­je­wództw. Za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdo­byli w sumie 16 me­dali. Mło­dzie­żową mi­strzy­nią Pol­ski zo­stała Mał­go­rzata Góral z KS Stella Kielce, a mi­strzem Pa­weł Ma­rzec z UKS Ta­lent Wro­cław.

30 czerwca 2016

Adrian Zieliński oficjalnie wicemistrzem świata za rok 2015

Adrian Zieliński wice­mi­strzem świa­ta z Houston w kat. 94 kg. Mię­dzy­na­ro­dowa Fe­de­ra­cja Po­dno­sze­nia Cię­ża­rów (IWF) ofi­cjal­nie po­in­for­mo­wała o ko­rek­cie re­zul­ta­tów MŚ 2015 w tej ka­te­gorii. Z je­de­nas­tego na szóste, awan­so­wał też jego mło­dszy brat — To­masz. W ubie­głym roku obaj bra­cia re­pre­zen­to­wali je­szcze barwy Tar­pana Mro­cza. Pod­czas ubie­gło­rocz­nych mi­strzostw świa­ta w Houston agenci ame­ry­kań­skiej Ko­misji An­ty­do­pin­go­wej prze­ba­dali na obec­ność w or­ga­niz­mach nie­doz­wo­lo­nych środ­ków, ponad 200 za­wod­niczek i za­wod­ników W 24 przy­pad­kach dały one wynik po­zy­tyw­ny! W ka­te­gorii braci Zie­liń­skich było aż 5 nie­ucz­ciwych rywali!

30 czerwca 2016

Beata Kośla i Dominika Szynkowska brązowymi medalistkami ME w zapasach juniorów

W dniach od 21 do 26 czer­wca w Ru­munii (Buk­areszt) od­by­wały się Mi­strzo­stwa Eu­ropy ju­nio­rów w za­pa­sach. O me­dale wal­czyły ko­biety oraz mę­żczyźni w stylu wol­nym i kla­sycz­nym. Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski wy­sta­wiła 8 za­wod­ni­czek, 8 za­paś­ników w stylu wol­nym i 7 w kla­sycz­nym. Nasze Zrze­sze­nie re­pre­zen­tował 1 za­wo­dnik w stylu kla­sycz­nym, 4 w stylu wol­nym i 4 za­paś­niczki. Beata Kośla z ULKS Suples Kra­śnik w ka­te­gorii 44 kg po­ko­nała w walce o brą­zowy me­dal za­wo­dni­czkę z Węgier, jej ko­le­żan­ka klu­bowa Do­mi­nika Szyn­kow­ska wal­cząca w ka­te­gorii 48 kg wal­kę o brąz wy­gra­ła z Austria­czką. 5 miej­sce za­jęła Ali­cja Czy­żo­wicz w LKS Orzeł Na­my­słów w kat. 51 kg, 5 był też Pa­tryk Ołenczyn z LKS Dąb Brze­źnica w kat. 60 kg w stylu wolnym.

30 czerwca 2016

16 medali na Mistrzostwach Polski w kolarstwie szosowym dla zawodników z klubów Zrzeszenia oraz 10 dla wychowanków LZS

W Świdnicy 26 czerwca za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet i mężczyzn. O me­dale wal­czono w je­ździe in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ścigu ze star­tu wspól­nego, ka­te­go­rii ju­nio­rów, mło­dzie­żow­ców i se­nio­rów, czyli elity. Za­wo­dni­cy i za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów naj­le­piej spi­sa­li się w ka­te­go­riach ju­nior­skich zdo­by­wa­jąc 11 me­dali na 12 mo­żli­wych do zdo­by­cia. 5 me­dali wy­wal­czy­ły ko­biety w ka­te­gorii U-23. W kategoriach seniorskich medale zdobywali wychowankowie naszych klubów, dziś reprezentujący barwy zawodowych drużyn. I tak swój pierwszy tytuł mistrza Polski w wyścigu ze startu wspólnego zdobył Rafał Majka, wychowanek WLKS Krakus (obecnie Tinkoff), mistrzynią w elicie i U-23 została Katarzyna Niewiadoma, również wychowanka tego klubu (dziś Rabobank Liv Woman Cycling Team). Reszta wyników poniżej.

30 czerwca 2016

21 medali naszych lekkoatletów na MP seniorów w lekkiej atletyce

26 czerwca br w Bydgoszczy za­koń­czy­ły się trwa­jące trzy dni 92. Mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w lek­kiej at­le­tyce. Za­wo­dnicy z klubów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­byli na nich 21 me­dali — 11 zło­tych, 3 sre­brne i 7 brą­zo­wych. Zło­te me­da­le wy­wal­czy­li: Klau­dia Kar­dasz (KS Po­dl­sie Bia­ły­stok) w pchnię­ciu kulą, Maria An­drej­czyk (LUKS Hań­cza Su­wałki) w rzu­cie oszcze­pem, Jo­anna Wi­śnie­wska (LKS Pol­ko­wice) w rzucie dyskiem, Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) w rzu­cie młotem, Ka­mi­la Lić­win­ko (KS Podlasie Białystok) w skoku wzwyż, Ka­ro­lina Ko­łe­czek (MUKS Wisla Ju­nior San­do­mierz) w biegu na 100 m ppł, Da­mian Czy­kier (KS Po­dla­sie Bia­ły­stok) w biegu na 110 ppł., Tomasz Jaszczuk (WLKS Nowe Iganie) w skoku w dal i Katarzyna Kowalska (LKS Vectra Włocławek) w biegu na 5000 m i w biegu na 3000 m przez przeszkody oraz sztafeta KS Podlasie Białystok 4x100 (Czykier, Nabiałek, Kamiński, Kryński). 10 sportowców z naszych klubów pojedzie na ME do Amsterdamu (6-10 lipca). Lista na końcu tekstu.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam