Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

15 lipca 2016

Oferta Fundacji v4sport — kurs on-line dla kobiet „Dziewczyny na medal”

Zainspirowani wynikami badań, pro­wa­dzo­nych pod­czas wspól­nego pro­jektu fun­dacji i KZ LZS pod nazwą „Sport ot­warty dla ko­biet. Po­zwól im dzia­łać!” które wska­zują jed­no­zna­cznie na niższą ak­tyw­ność fi­zycz­ną dziew­cząt i ko­biet w sto­sunku do swo­ich mę­skich ró­wie­śników (m.in. ba­da­nie HBSC, Euro­ba­ro­metr nr 412), wie­my, że nie ma na co cze­kać, czas za­cząć dzia­łać! Chcesz roz­ru­szać dziew­czyny i ko­biety w Two­jej oko­licy, ale nie masz po­mysłu jak? Do­my­ślasz się ja­kiej oferty spor­towej ocze­kują? My­śla­łaś/eś o tym, aby uczy­nić z tego spo­sób na ży­cie za­wo­dowe? A może jak nikt inny ro­zu­miesz ba­riery nie­poz­wa­la­jące im na ak­tyw­ność fi­zy­czną? Weź udział w tym kursie.

Kurs  do­stę­pny jest na stro­nie in­ter­ne­to­wej: http://dzie­wczy­ny­na­me­dal.pl w za­kła­dce „szko­le­nie on­-line (na­leży wpi­sać ha­sło: gAy4breD)“ bez ża­dnych opłat. Pa­miętaj, że po jego ukoń­cze­niu mo­żesz otrzy­mać spe­cjal­ny cer­ty­fi­kat. Wyś­lij mail na adres info@dzie­wczy­ny­na­me­dal.pl i umów się na konsultacje Skype z jednym z naszych trenerów. Podczas pierwszej rozmowy otrzymasz wskazówki dotyczące przygotowania pracy końcowej. Podczas drugiej dostaniesz informację zwrotną na temat Twojej pracy oraz dyplom w wersji elektronicznej. Więcej na stronie www.v4sport.eu

15 lipca 2016

36 medali naszych zawodniczek i zawodników na OOM w podnoszeniu ciężarów

10 lipca w Nowej Ru­dzie za­koń­czyła się te­go­ro­czna OOM w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. Wśród dziew­cząt star­to­wało 55 za­wo­dni­czek, wśród chłop­ców 121 mło­dych at­letów. Re­pre­zen­to­wali oni 62 kluby (w tym 37 klu­bów na­szego Zrze­sze­nia) z 14 wo­je­wództw. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grała MKS Unia Hru­bie­szów przed MGLKS Tar­pan Mro­cza i Za­wi­szą Byd­goszcz. Dzie­wczęta z na­szych klu­bów zdo­były 18 me­dali na 21 mo­żli­wych do zdo­bycia, a chło­pcy rów­nież 18 na 24 mo­żliwe do zdo­by­cia. Mi­strzy­niami OOM zo­stało 5 za­wo­dni­czek, a mi­strzami 6 za­wo­dni­ków.

15 lipca 2016

Paweł Fajdek — złoto, Wojciech Nowicki — brąz na ME w lekkiej atletyce

10 lipca zakończyły się Mi­strzo­stwa Eu­ropy w lek­kiej at­le­tyce w Am­ster­da­mie. Po­lacy zdo­byli 12 me­dali (6 zło­tych, 5 sre­brnych i 1 brą­zowy) — wy­grali po raz pier­wszy w hi­storii pun­kta­cję me­da­lową, a w pun­kto­wej za­jęli 3 miej­sce za Bry­tyj­czy­kami i Niem­cami. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czyła 73 osoby — w tym 10 lek­ko­at­le­tów z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia. Z tej dzie­sią­tki me­dale zdo­byli: Pa­weł Faj­dek (KS Agros Zamość) zło­ty w rzu­cie mło­tem, w tej sa­mej kon­ku­ren­cji brą­zo­wy me­dal zdo­był Woj­ciech No­wi­cki z KS Pod­la­sie Bia­ły­stok. Me­dale zdobyli też za­wo­dnicy, któ­rzy kie­dyś za­czy­nali swoje ka­riery w lu­do­wych klu­bach — złoto Adam Kszczot (RKS Łódź) na 800 m, zło­to An­ge­lika Ci­cho­cka (SKLA Sopot) na 1500 m wy­cho­wanka ULKS Ta­lex Bo­rzy­tuchom. Po­zos­tałe zło­te me­dale zdo­byli Anita Wło­dar­czyk (RSK Skra War­szawa) w rzu­cie mło­tem, Ro­bert So­bera (AZS AWF Wro­cław) w skoku o ty­czce, Piotr Ma­ła­chow­ski (WKS Śląsk Wro­cław) w rzu­cie dy­skiem, sre­brne wy­wal­czyli: Jo­anna Lin­kie­wicz (AZS AWF Wrocław) w biegu na 400 m ppł., Mar­cin Le­wan­dow­ski (Za­wi­sza Byd­goszcz) na 800 m, Ka­rol Hof­fman (MKS Alek­san­drów Łódzki) w trój­skoku, Mi­chał Ha­ra­tyk (AZS AWF Kraków) w pchnię­ciu kulą i szta­feta 4x400 m.

15 lipca 2016

Można zakupić monografię dotyczącą historii LZS w latach 1975-2015

Z okazji ju­bi­le­uszu 70-­lecia dzia­łal­ności Kra­jo­wego Zrze­szenia Lu­dowe Ze­społy Spor­towe, ze­spół au­tor­ski pod kie­run­kiem prof. dra hab. Eli­giu­sza Ma­ło­lep­szego przy­go­to­wał mo­no­gra­fię pt. Z dzie­jów sportu i tu­ry­styki w dzia­łal­ności Kra­jo­wego Zrze­sze­nia Lu­dowe Ze­spo­ły Spor­towe w la­tach 1975-2015.

Ksią­żkę można za­kupić w cenie 21 zł (brutto) plus ko­szty wy­syłki w Wy­daw­nic­twie Aka­demii im. Jana Dłu­go­sza w Czę­sto­cho­wie.

Adres Wy­da­wnic­twa: 42-200 Czę­sto­chowa, ul. Wa­szyn­gtona 4/8, tel. (034) 378-43-28, fax. (034) 378-43-19. Wię­cej in­for­ma­cji — wy­da­wni­ctwo@ajd.czest.pl.

Po­le­camy, znaj­dzie­cie w niej dro­dzy Czy­tel­nicy wiele cie­kawych in­for­macji oraz faj­nych zdjęć.

15 lipca 2016

LKS Ceramika Opoczno — chłopcy i KKPK Medyk Konin — dziewczęta — to zwycięzcy VI turnieju „MPKCz” 2016

W dniach 7-10 lipca na obiek­tach Po­mo­lo­gii Pró­szków oraz kom­plek­sie spor­towym Or­lika w Reń­skiej Wsi ro­ze­grano ogól­no­pol­ski fi­nał VI Ogól­no­pol­skiego Tur­nieju LZS „Mała Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” im. Marka Pro­cy­szyna dla chłop­ców i dziew­cząt do lat 13. Wy­gra­ły dru­żyny LKS Ce­ra­mika Opo­czno — chłopcy i KKPK Me­dyk Ko­nin — dziew­częta. W tur­nieju chłop­ców wy­star­to­wało 14 drużyn, w tur­nieju dziew­cząt 13. Dziew­częta strze­liły 156 bra­mek w 30 me­czach, a chłopcy ro­ze­grali 33 mecze i strzelili 139 bramek. Me­dale i pu­chary wrę­czali uczes­tnikom m.in.: syn Marka Pro­cy­szyna Łukasz i jego żona Maria, wi­ce­prze­wod­ni­czący KZ LZS Ma­rek Ma­zur, prze­wo­dni­czący WZ LZS w Opolu Ge­rard Ha­lama i wi­ce­wójt Reń­skiej Wsi Jan Do­mek. Or­ga­ni­za­to­rami tur­nieju było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS, Opol­skie Zrze­sze­nie LZS oraz sa­mo­rządy lo­kalne w Reń­skiej Wsi i Prósz­ko­wie. Fi­nał do­fi­nan­so­wało Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­rys­tyki.

15 lipca 2016

238 polskich sportowców wystąpi na IO w Rio de Janeiro, w tym 28 zawodników z naszych klubów

238 sportowców w 23 dy­scy­pli­nach po­wo­ła­nych zo­stało do re­pre­zen­ta­cji na roz­po­czy­na­jące się 5 sier­pnia ig­rzy­ska w Rio de Ja­neiro. Skład zo­stał 14 lipca za­twier­dzony przez za­rząd Pol­skiego Komitetu Olimpijskiego. W bia­ło­-czer­wo­nych bar­wach wy­stąpi 100 ko­biet i 138 mę­żczyzn. Jest ośmiu za­wo­dni­ków re­zer­wo­wych oraz 190 osób współ­pra­cu­ją­cych, w tym m.in. tre­ne­rzy, le­karze, me­cha­nicy, fi­zjo­te­ra­peuci. Ig­rzyska w Rio de Ja­neiro po­trwają od 5 do 21 sier­pnia. W skła­dzie pol­skiej re­pre­zen­ta­cji jest 28 spor­tow­ców z klu­bów Zrze­sze­nia LZS oraz ok. 20 wy­cho­wan­ków lub do nie­dawna za­wo­dni­ków z klu­bów „Zie­lo­nego Bra­ctwa”, ta­kich jak m.in.: Mi­chał Kwiat­kow­ski, Ra­fał Majka, Ka­ta­rzyna Nie­wia­doma czy bra­cia Adrian i To­masz Zie­liń­scy. Za­wo­dnicy z na­szych klu­bów wy­stą­pią w na­stę­pu­ją­cych spor­tach: bad­min­ton, ko­lar­stwo to­rowe, lek­ko­at­le­tyka, łucz­nic­two, pły­wa­nie, pod­no­sze­nie cię­żarów i za­pasy. Po­ni­żej li­sta na­szych olim­pij­czy­ków.

14 lipca 2016

Szkolenie animatorów do działania
„Aktywny Senior LZS” — Zakopane 2016

W dniach 23-26 czerwca w Za­ko­pa­nem od­było się szko­lenie ani­ma­to­rów do dzia­ła­nia „Akty­wny se­nior LZS”. Wzięło w nim udział 20 osób (w tym 3 oso­by ka­dry), które wcze­śniej za­kwa­li­fi­ko­wały się do pro­gramu na pod­sta­wie przy­sła­nych an­kiet. Uczes­tni­kami szko­le­nia byli orga­ni­za­to­rzy spor­tu LZS, ani­ma­to­rzy ży­cia spor­to­wego dla se­nio­rów śro­do­wi­sku wiej­skim, dzia­ła­cze i pra­co­wni­cy je­dno­stek LZS, któ­rzy pro­wa­dzą lub pla­nują pro­wa­dzić dzia­łal­ność w tym za­kre­sie oraz in­stru­kto­rzy i nau­czy­ciele, współ­pra­cu­jący ze Zrze­sze­niem LZS w za­kre­sie akty­wno­ści fi­zycz­nej se­nio­rów. Szko­le­nie dla ani­ma­torów od­było się już drugi rok z rzędu. W tym czasie udało się nam przeszkolić prawie 70 osób. Szkolenie zostało dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam