Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

26 lipca 2016

Sylwia Zyzańska brązową medalistką Mistrzostw Europy Juniorów w Łucznictwie

Sylwia Zyzańska (LKS Łu­cznik Ży­wiec), re­zer­wowa za­wo­dni­czka na IO w Rio 2016, pod­opie­czna tre­nera Jana La­cha, zdo­była brą­zowy medal ME ju­nio­rek w Bu­ka­resz­cie, po­ko­nu­jąc w ma­łym fi­nale Ma­rię Ho­ra­ckową z Czech. Anna Tobolewska (ULKS Zryw Dobrcz) we­szła do ćwierć­fi­nału, gdzie prze­grała z Sy­lwią zaj­mu­jąc os­ta­tecz­nie 7 miej­sce. Dzie­wiąta była Ka­ro­lina Fa­ra­sie­wicz (KS Obu­wnik Pru­dnik). Mi­strzo­stwa Eu­ropy ju­niorów i ju­nio­rów mło­dszych, z udzia­łem 358 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków z 38 kra­jów, od­by­wały się w dniach 18-23 li­pca w sto­licy Ru­munii Bu­ka­resz­cie. Pol­skę re­prez­en­to­wało 13 łu­czni­ków i łu­czni­czek, w tym 10 z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia.

26 lipca 2016

Brązowy medal Pauliny Martyki i srebrne Eweliny Ciunek i Gerarda Kurniczka na ME kadetów w zapasach

W dniach od 19 do 24 lipca w stolicy Szwe­cji Sztok­hol­mie od­by­wały się Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Za­pa­sach ka­de­tów — ko­biet i mę­żczyzn. Mę­żczy­źni wal­czyli w stylu wo­lnym i kla­sycz­nym. Na­sza re­pre­zen­ta­cja wró­ciła z trzema me­da­lami — wszy­stkie zdo­byli za­wo­dnicy z naszych klu­bów. Ka­ro­lina Mar­tyka MULKS Ju­nior Dzier­żo­niów w kat. 60 kg wywalczyła brąz a Ewe­lina Ciu­nek LKS Orzeł Na­myvsłów zdo­była sre­bro w kat. 70 kg. Ge­rard Kur­ni­czak z KS So­bie­ski Po­znań bro­nił ty­tułu mi­strza Eu­ropy w kat. 100 kg w stylu kla­sy­cznym, prze­grał tym razem zło­ty me­dal w walce z re­pre­zen­tan­tem Ro­sji. W stylu wol­nym na 12 re­pre­zen­tan­tów 9 po­cho­dziło z klu­bów LZS, w stylu kla­sycz­nym na 12 — 6 zapaśników z naszych klu­bów, wśród ka­de­tek na 12 re­pre­zen­tan­tek aż 10 to za­wo­dni­czki z klu­bów LZS.

26 lipca 2016

Oskar Stachnik wicemistrzem świata w rzucie dyskiem młodzieżowców

Oskar Stachnik ULKS Ucz­niak Szpro­tawa, pod­opie­czny tre­nera Zy­gmun­ta Szwa­rca, po­pra­wia­jąc re­kord ży­cio­wy, zo­stał w By­dgo­szczy wi­ce­mis­trzem świa­ta U20 w rzucie dy­skiem i na za­koń­cze­nie czem­pio­natu zdo­był czwar­ty me­dal dla Pol­ski. Mi­strzo­stwa od­by­wały się w Byd­gosz­czy od 19 do 24 lipca. Po­prze­dnio me­dale zdo­by­wali zło­te: Kon­rad Bu­ko­wie­cki (Gwar­dia Szczy­tno) w pchnię­ciu kulą z im­po­nu­ją­cym re­kor­dem świa­ta w tej ka­te­gorii wie­kowej, Klau­dia Ma­ru­szew­ska LKS Jan­tar Ustka w rzu­cie oszcze­pem i sre­bro w biegu na 100 m Ewa Swo­boda (Czwórka Żory). W kla­sy­fi­ka­cji me­da­lo­wej za­ję­liśmy 6. miej­sce (na po­dium sta­wali przed­sta­wi­ciele 47 kra­jów) — na ta­kiej samej po­zycji zna­le­źli­śmy się w kla­sy­fi­kacji pun­kto­wej z do­rob­kiem 58 oczek. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja liczyła 51 osób, w tym 20 (8 ko­biet i 12 mę­żczyzn) za­wo­dni­ków to człon­ko­wie klu­bów na­szego Zrze­sze­nia.

20 lipca 2016

14 medali zdobyli na MME w kolarstwie torowym kolarze z naszych klubów

W dniach od 12 do 17 lipca we wło­skim Mon­ti­chia­ri od­były się Mło­dzie­żowe Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Ko­lar­stwie To­ro­wym (uczes­tni­czyli ju­nio­rzy i za­wo­dnicy U-23). Re­pre­zen­ta­cja pol­ski zdo­była na nich 18 me­dali (5 zło­tych, 6 sre­brnych i 7 brą­zo­wych) — 14 z nich zdo­byli ko­la­rze i ko­lar­ski z klu­bów Zrze­sze­nia LZS (3 złote, 4 sre­brne i 7 brą­zo­wych me­dali). In­dy­wi­du­al­nie mi­strzami Eu­ropy zo­stali m.in. Justyna Kaczkowska (UKKS Imie­lin Team) w wy­ścigu in­dy­wi­du­alnym or­li­czek, Mi­chał Rze­źni­cki (UKS Trój­ka Pia­se­czno) w scratchu or­li­ków oraz Ma­teusz Rudyk (ALKS Stal Gru­dziądz) w sprin­cie orlików. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czyła 18 mło­dzie­żow­ców — 8 ko­biet (wszy­stkie z klubów LZS) i 10 mę­żczyzn (8 z klubów LZS) oraz 15 ju­nio­rów — 6 ko­biet (wszy­stkie z klu­bów LZS) i 9 mę­żczyzn (4 z klubów LZS). W kla­sy­fi­kacji me­da­lowej Polska zajęła 2. miejsce — zarówno pod względem zdobytych złotych medali (za Włochami), jak i łącznej liczbie krążków (za Wielką Brytanią).

20 lipca 2016

Niedziałek — złoto, Karolina Łozowska — srebro — Mistrzostwa Europy Juniorów Młodszych w lekkiej atletyce

Na zakończonych 17 lipca w Tbi­lisi (Gruzja) Mi­strzo­stwach Eu­ropy Ju­nio­rów Młod­szych Pol­ska zdo­była 5 me­dali — je­den zło­ty, dwa sre­brne i dwa brą­zowe. Zło­ty medal zdo­był Łu­kasz Nie­dzia­łek WLKS Nowe Iga­nie w cho­dzie na 10 000 me­trów, sre­brny me­dal wy­wal­czyła w biegu na 400 me­trów zdo­była Ka­ro­lina Ło­zow­ska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, sre­brny me­dal zdo­była szta­feta szwe­dzka dziew­cząt, w skła­dzie której były 3 za­wo­dni­czki z na­szych klu­bów — Ali­cja Po­tasz­nik GUKS As Dy­wity, Mar­tyna Ko­twiła RLTL ZTE Ra­dom, Ka­ro­lina Ło­zow­ska KS Pod­la­sie. Czwartą za­wo­dni­czką była Kla­udia Ada­mek KS Gwar­dia Piła, która zdo­była także brą­zowy me­dal w biegu na 100 m. Brą­zowy me­dal wy­wal­czyła też szta­feta szwedzka chłop­ców, skła­da­jąca się z za­wo­dni­ków z klu­bów LZS. Biegi w niej: Ma­ciej Wójcik ZLKL Zie­lona Góra, Da­mian Sztej­kow­ski LKS Pol­ko­wice, Ra­fał Pa­jąk LKS Za­brzeg oraz Szymon Kreft LKS Zie­mi Pu­ckiej Puck. Na­szej re­pre­zen­ta­cja zajęła 12. miejsce w ta­beli me­da­lowej, w klasyfikacji punktowej Polska na siódmej pozycji z dorobkiem 75 pkt. Reprezentacja liczyła 43 zawodników — 24 z nich to zawodnicy z klubów LZS. Poniżej wyniki innych naszych zawodników.

15 lipca 2016

Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów — show braci Zielińskich. Wiemy kto pojedzie do Rio

3 lipca w nowej hali klubu MGLKS Tar­pan Mro­cza od­były się 23. Mi­strzo­stwa Pol­ski Ko­biet i 86. Mę­żczyzn. Naj­lep­sze wy­niki uzy­skali bra­cia Zie­liń­scy — Ad­rian w wa­dze 105 kg i Tomasz Zieliński w kat. 94 kg — przy­pom­nijmy, że bra­cia Zie­liń­scy w tym roku zmie­nili barwy klu­bowe, opuś­cili Tar­pan Mro­cza i prze­nie­śli się do Za­wi­szy Byd­goszcz. Ten klub zdo­mi­nował mi­strzo­stwa. Za­wo­dni­czki z na­szych klubów wy­wal­czyły 7 me­dali (2 złote, 2 sre­brne i 4 brą­zowe), za­wo­dnicy rów­nież 7 (3 sre­brne i 4 brą­zowe). PZPC ogło­sił skład na­szych za­wo­dni­ków na ig­rzy­ska w Rio — po­jadą tam — Pat­ry­cja Pie­cho­wiak (LKS Bu­do­wlani Całus Nowy To­myśl) oraz Adrian I To­masz Zie­liń­scy, Bar­tło­miej BonkAr­ka­diusz Mi­chal­ski — obaj Bu­do­wlani Opole.

15 lipca 2016

Zmarł Rudolf Kapera

8 lipca w wieku 77 lat zmarł Ru­dolf Ka­pera — były tre­ner pił­kar­ski i dzia­łacz Pol­skiego Zwią­zku Piłki No­żnej. Był wykła­dowcą na war­szaw­skiej AWF. Spod jego ręki wyszło kilku czo­ło­wych tre­ne­rów li­go­wych: Piotr Sto­ko­wiec, Le­szek Oj­rzyń­ski, Ma­ciej Skorża, Jacek Zie­liń­ski. Starsi ki­bice za­pewne pa­mię­tają, że jako tre­ner pro­wa­dzący Le­gię War­szawa o mały włos nie ograł słynnej Bar­ce­lony Johana Cruyffa na jej sta­dio­nie pod­czas Pu­charu Zdo­by­wców Pu­cha­rów w 1989 roku (było 1:1).

Rudolf Kapera uro­dził się 1 wrze­śnia 1938 r. w miej­sco­wości  Zábřeh w ów­czes­nej Cze­cho­sło­wacji. Jako pił­karz wy­stę­po­wał w ta­kich klu­bach jak Ma­zur Kar­czew, Ro­zwój Ka­to­wice czy Stal Gi­życko. Dużo wię­cej osią­gnął jako tre­ner. Choć głó­wnie zaj­mo­wał się szko­le­niem mło­dzieży pro­wad­ził także m.in. dru­żyny KSZO Ostro­wiec Świę­to­krzyski, Ra­do­miaka, Po­lonii i Legii War­szawa. Pra­co­wał także w Ruchu, był asy­sten­tem le­gen­dar­nego Michala Vicana w po­ło­wie lat 70. Współ­pra­co­wał też z LZS. Po śmierci Sta­ni­sława Ty­mo­wicza, od 1991 roku do 1997 pro­wa­dził zgru­po­wa­nia szko­le­niowe pod­czas tur­nie­jów „Pił­kar­ska Kadra Czeka”.

Pogrzeb śp. Rudolfa Kapery odbędzie się 15 lipca w Pyrach k. Warszawy. Cześć Jego Pamięci!

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam