Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

1 sierpnia 2016

LKS Rozprza i LKS Koluszki mistrzami LZS województwa łódzkiego w plażowej piłce siatkowej

24 lipca 2016 r. Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi było or­ga­ni­za­to­rem Mi­strzostw Wo­je­wódz­twa Łódz­kiego LZS w pla­żowej piłce sia­tko­wej ko­biet i mę­żczyzn. Przy pię­knej sło­ne­cznej po­go­dzie pa­nie wal­czyły na bo­is­kach LKS Su­lejów w po­wie­cie piotr­kow­skim, a pa­no­wie na obiek­tach LZS Ju­stynów w po­wie­cie łódz­kim wscho­dnim. Wśród pań zwy­cię­żyły za­wo­dni­czki LKS Ko­luszki, w skła­dzie Mar­tyna Wit­kowska i Pau­lina Koza, dru­gie miej­sce zajęły zawo­dni­czki LKS Su­lejów — Ka­ta­rzyna Noc­kow­ska, Mag­da­lena Sob­czyń­ska, a trze­cie II dru­żyna LKS Jus­ty­nów — Palus Pa­try­cja, Sawicka Patrycja. Wśród mę­żczyzn mi­strzo­wski ty­tuł zdo­była dru­żyna LKS Roz­prza w skła­dzie San­dal­ski Ma­teusz, Zyg­munt Pa­weł, dru­gie za­jął LKS „Czar­ni” Rzą­śnia — Mi­ko­łaj­czyk Da­mian, Naro­wski To­masz, a trze­cie LKS Su­lejów — Maj­chrzak Piotr, Fi­li­pek Szymon. Sędzią głównym zawodów był Krzy­sztof Do­bro­goszcz. In­for­ma­cję na­de­słał Piotr Mróz, prze­wo­dni­czący Po­wia­to­wego Zrze­sze­nia LZS Po­wiatu Łódz­kiego Wscho­dniego.

1 sierpnia 2016

Wiktorii Maćkowiak i Karol Stasiewicz brązowymi medalistami MŚ juniorów w sumo

30 lipca 2016 w Ułan Ba­tor (Mon­go­lia) za­koń­czyły się MŚ se­nio­rów i ju­nio­rów w sumo. Na­sza re­pre­zen­ta­cja skła­dała się z 12 z­awo­dni­ków (6 se­nio­rów i 6 ju­nio­rów). Zdo­byli oni w su­mie 6 me­dali. Brą­zowe me­dale wśród ju­nio­rów wy­wal­czyli Wik­to­ria Mać­ko­wiak z LKS Spar­ta­kus Py­rzyce w kat. wa­go­wej +75 kg i Ka­rol Sta­sie­wicz z UAKS Pod­la­sie Bia­łys­tok w kat. 80 kg, zdo­był ona ta­kże brą­zowy me­dal w dru­żynie, w której star­to­wał też Bar­tosz Woj­cie­chow­ski (100 kg) LKS Sam­son Ko­bylin.

1 sierpnia 2016

29 medali zdobyli zawodnicy Zrzeszenia na Mistrzostwach Polski U-23 w ekkiej atletyce

W dniach 30-31 lipca na sta­dio­nie w Je­le­niej Gó­rze od­były się 33. Mi­strzo­stwa Pol­ski U-23 w lek­kiej at­le­tyce. Star­to­wało bli­sko 400 za­wo­dni­czek i za­wo­dni­ków z ponad 80 klu­bów. Or­ga­ni­za­to­rem te­go­rocz­nych mi­strzostw był Park Spor­towy Zło­tni­cza oraz Termy Cie­pli­ckie, wspar­cie me­ry­to­ry­czne za­pe­wnił Dol­no­ślą­ski Zwią­zek Lek­kiej At­le­tyki. Za­wo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łą­cznie 29 me­dali — 11 zło­tych, 6 sre­brnych i 12 brą­zo­wych. W klasyfikacji me­da­lo­wej KS Pod­la­sie Bia­ły­stok za­jęło dru­gie miej­sce zdo­by­wając 8 me­dali, trze­cie miej­sce zajął KS Agros Za­mość wspól­nie z Za­wi­szą Byd­goszcz — po 7 me­dali.

1 sierpnia 2016

Julia Olszewska wicemistrzynią Europy i brązową medalistką MŚ juniorów w kajakarstwie

W krótkich od­stę­pach od­były się Mi­strzo­stwa Eu­ropy Ju­nio­rów i Mło­dzie­żow­ców oraz Mi­strzo­stwa Świata w tych ka­te­go­riach wie­kowych w ka­ja­kar­stwie. Pierwsze miały miejsce w dniach 14-17 Plo­vdiv (Buł­ga­ria), a dru­gie 28-31 li­pca w Mińsku (Bia­ło­ruś). Ju­lia Ol­szew­ska z MKS Piast Człu­chów pły­wa­jąca w pa­rze z He­leną Wi­śnie­wską (Za­wi­sza Byd­goszcz) na dy­stan­sie olim­pij­skim 500 m K-2 w Buł­garii wy­wal­czyły srebro, a na Bia­ło­rusi brąz. W sumie z Miń­ska pol­scy za­wo­dnicy przy­wie­źli 4 me­dale a z Plo­vdiv 10.

30 lipca 2016

Wiktoria Pikulik brązową medalistką MŚ w kolarstwie torowym juniorów

W dniach 20-24 lipca w szwaj­car­skim Aigle od­były się Mi­strzo­stwa Świata ju­niorów w Ko­lar­stwie To­ro­wym. Brą­zowy medal w wy­ścigu pun­ktowym zdo­była Wi­kto­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska). Dru­gi me­dal dla na­szego kraju — złoty w wy­ścigu pun­kto­wym wy­wal­czył Szymon Kraw­czyk z KTK Ka­lisz. W Aigle star­to­wało 15 za­wod­ni­ków i za­wo­dni­czek, w tym 10 z na­szych klu­bów (7 ju­nio­rek i 3 ju­nio­rów). O po­dium otarła się dru­żyna sprin­te­rów, w skła­dzie której byli Da­niel Rochna (UKS Co­per­nicus) i Kry­stian Ruta (KK Tar­no­via Tar­nowo Pod­górne) — prze­grali brąz z Niem­cami. 4. miej­sce w wy­ścigu in­dy­wi­du­al­nym na do­cho­dze­nie za­jęła Ni­kola Ró­żyń­ska (ALKS Stal Grudziądz).

30 lipca 2016

34 medale na OOM 2016 w kolarstwie dla zawodników z klubów naszego Zrzeszenia

28 lipca na torze w Pru­szko­wie za­koń­czyła się OOM w ko­lar­stwie to­ro­wym. Ju­nio­rzy mło­dsi wal­czyli ró­wnież o ty­tuły mi­strza kraju. Ilość me­dali nie dziwi, bo wśród 31 star­tu­ją­cych ju­nio­rek mło­dszych 29 po­cho­dziło z na­szych klu­bów, a wśród ju­nio­rów mło­dszych ten sto­sunek wy­nosił 36 do 25. Naj­wię­cej me­dali wśród ju­nio­rów mło­dszych zdo­był Wi­ktor Ri­chter z UKS Koź­mi­nianka Koź­minek — 2 złote in­dy­wi­dua­lnie oraz złoto i sre­bro dru­ży­nowo. 3 złote medale zdobyła Nikola Sibiak, BCM Nowatex Ziemia Darłowska Darłowo — dwa indywidualne i jeden w drużynie.

27 lipca 2016

I Finał Centralny w ramach Programu Rodzinnej Promocji Aktywności Fizycznej Dla Zdrowia, Sportu i LZS — Mielno 2016

Pro­gra­mu Ro­dzin­nej Pro­mo­cji Ak­ty­wno­ści Fi­zycz­nej Dla Zdr­owia, Spor­tu i LZS to nowa ini­cja­tywa za­pro­po­no­wana przez Biuro KZ LZS dla człon­ków na­szego Zrze­sze­nia. Głó­wne cele pro­gra­mu to pro­m­ocja zdro­wego stylu ży­cia, wspie­ra­nie ro­dzi­ców w dzia­ła­niach edu­ka­cyj­nych i wy­cho­waw­czych i kształ­to­wa­nia po­przez sport po­trzeby sys­te­ma­tycz­nej ak­tyw­no­ści fi­zy­cznej wśród ro­dzin. Była to także próba na­mó­wie­nia uczes­tni­ków do za­kła­da­nia w klu­bach LZS sekcji ro­dzin­nych. I Fi­nał Cen­tralny od­był się w dniach 6 — 9 lipca 2016 roku na te­re­nie Cen­tral­nego Ośro­dka Szko­le­nia KZ LZS w Mie­lnie. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Cen­tral­ny Ośro­dek Szko­lenia KZ LZS w Miel­nie. Ko­or­dy­na­to­rem fi­nału była kol. Iwona Ku­siń­ska­-Ka­nia z Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS, sę­dzią głó­wnym kol. Mi­chał Mar­szał­kow­ski. W fi­nale bra­ło udział 16 ro­dzin z 12 wo­je­wództw, w sumie z obsługą i or­ga­ni­za­to­rami 88 osób.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam