Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

8 sierpnia 2016

12 medali na OOM w łucznictwie dla zawodników z naszych klubów

W dniach 29 lipca — 31 sier­pnia 2016 w Do­brczu od­była się Olim­pia­da Mło­dzieży w łu­czni­ctwie, która była je­dno­cześ­nie Mi­strzo­stwami Pol­ski Ju­nio­rów Młod­szych (do lat 17). W olim­pia­dzie udział wzięło 91 za­wo­dni­ków i 81 za­wo­dni­czek. Re­pre­zen­to­wali oni 43 kluby (w tym 21 z na­szego Zrze­sze­nia) z 13 wo­je­wództw. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bową wy­grał LKS Łu­cznik Ży­wiec. Mi­strzy­nią Pol­ski in­dy­wi­du­alnie zo­sta­ła Wik­to­ria To­czek z ŁKS Sagit Hu­mniska, a mi­strzem Oskar Ka­spro­wski z LKS Łu­cznika Ży­wiec. Łą­cznie za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia zdobyli 12 me­dali (5 złotych, 2 sre­brne i 5 brą­zo­wych).

8 sierpnia 2016

Zapraszamy na Mistrzostwa Europy w Baśkę do Luzina

Miłośników wszelakich gier kar­cia­nych za­pra­szamy w naj­bliż­szy weekend do Lu­zina. Od­będą się tam Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Ba­śkę oraz Fes­ti­wal Ba­śki i Kopa. Or­ga­ni­za­to­rem Mi­strzostw Eu­ropy jest Pol­ska Fe­de­ra­cja Baszka — Kop oraz KTS-K GOSRiT Luzino. Pa­tro­nat ho­no­rowy spra­wuje Ja­ro­sław Wejer, Wójt Gminy Lu­zino, par­tne­rem mi­strzostw jest Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Mi­strzo­stwa Eu­ropy za­li­czane są do ran­kingu Mas­ters Pol­ska 2016. W tur­nieju zo­staną ro­ze­grane 4 rundy po 40 rozdań. Wszyscy za­wo­dnicy będą ry­wa­li­zować o 50 pu­charów oraz wiele na­gród rze­czo­wych. Mi­strzo­stwa od­będą się 14 sier­pnia w Hali Wi­do­wi­skowo­-Spor­to­wej w Lu­zinie przy ul. Mi­ckie­wi­cza 22. Dzień wcze­śniej, w so­botę 13 sier­pnia od­będzie się Fe­sti­wal Baśki i Kopa.

8 sierpnia 2016

Konferencja prasowa nt. XIX Igrzysk LZS 2016

4 sierpnia w Tarnowie Pod­gór­nym od­była się kon­fe­ren­cja pra­sowa nt. XIX Ig­rzysk LZS. Człon­ko­wie Ko­mi­tetu Or­ga­ni­za­cyj­nego po­in­for­mo­wali o sta­nie przy­go­to­wań do ig­rzysk i ich pro­gra­mie. Mimo wa­ka­cyj­nego okresu na spot­ka­nie przy­byli przed­sta­wi­ciele naj­waż­niej­szych lo­kal­nych mediów.

Byli m.in.: red. Mil­czew­ski z TVP3, red. Ra­taj­czak Ra­dio Mer­kury, red. Le­chna Nasz Głos Po­znań­ski, red. Gór­ski „Rzecz­pos­po­li­ta” oraz „Są­siadka Czy­taj” w osobie Ag­nieszki Rze­źnik. Za­bra­kło tylko red. Pat­ro­niaka z „Głosu Wiel­ko­pol­skie­go”, który po­in­for­mo­wał, że będzie pisał na łamach swojej gazety o igrzyskach. Już kilka godzin po spotkaniu ukazała się informacja w TVP3. Materiał o igrzyskach ukaże się także w sierpniowym wydaniu „Wiadomości Sportowych”.

8 sierpnia 2016

Szymon Kulka mistrzem Polski na 10 km

6 sierpnia odbyły się 7. Mi­strzo­stwach Pol­ski na dy­sta­nsie 10 km, ro­ze­gra­ne w ra­mach 23. Bie­gu św. Do­mi­nika. Trium­fo­wał Szy­mon Kulka (ULKS Lipinki) w czasie 29:33. Przez p­onad 8 km Szy­mon Kulka biegł ra­zem z To­ma­szem Gry­cką wy­prze­dza­jąc swego ry­wala na mecie o 7 se­kund. Walkę o brą­zowy me­dal roz­strzy­gnął na swoją ko­rzyść Da­mian Kabat (WMLKS Po­mo­rze Star­gard), po­ko­nu­jąc o 6 se­kund Łu­ka­sza Ku­jaw­skiego (GKS Żu­kowo). 23. Bieg św. Do­mi­nika wy­grał Ukra­i­niec Dmy­tro La­szyn 29:30, przed Szy­mo­nem Kulką i To­ma­szem Gry­cką. Szymon Kulka był wicemistrzem Polski na 10 km przed dwoma laty. Za­wo­dnik ULKS Li­pinki w so­botę zdo­był 12. ty­tuł mi­strza Pol­ski — pier­wszy wśród se­nio­rów, jego wcze­śniej­szy zło­ty do­ro­bek w MP: U16 — 1 (2000 m), U18 — 1 (3000 m), U20 — 3 (3000m i 2 x 5000 m), U23 — 4 (5000 m i 3 x 10000 m) oraz w hali: U18 (2000 m) i U20 (3000 m).

Fot. trójmiasto.pl

8 sierpnia 2016

49 medali naszych lekkoatletów na OOM 2016

W dniach od 4 do 6 sier­pnia we Wro­cła­wiu od­była się Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w lek­kiej at­le­tyce. Świe­tnie spi­sali się za­wo­dnicy i za­wo­dnicy z klu­bów na­szego Zrze­sze­nia — zdo­byli łą­cznie 50 me­dali, w tym 15 zło­tych, 18 sre­brnych i 16 brą­zo­wych. Dzie­wczęta zdo­były 21 me­dali, a chło­pcy 28 me­dali. Pier­wsze miej­sce w kla­sy­fi­ka­cji klu­bo­wej za­jął RLTL ZTE Radom, trzeci był ZLKL Zie­lona Góra, a piąte KS Po­dla­sie Bia­ły­stok (w ubie­głym roku na pier­wszym miej­scu). Pun­kty zdo­byli za­wo­dnicy z 220 klu­bów. Naj­wię­cej me­dali zdo­był RLTL ZTE Ra­dom — 7 (2-4-1). Po­niżej li­sta na­szych me­da­li­stów.

8 sierpnia 2016

Rafał Majka, wychowanek LZS brązowym medalistą olimpijskim

Rafał Majka zdo­był pier­wszy dla Pol­ski me­dal ig­rzysk olim­pij­skich w Rio de Ja­neiro. Wy­wal­czył brą­zowy me­dal w wy­ścigu ze star­tu wspól­nego, który li­czył 237,5 ki­lo­me­tra. Tra­sa była pie­kiel­nie tru­dna, do tego pa­no­wał nie­sa­mo­wity upał. Przez pra­wie 180 km na czele je­chała 6-oso­bowa gru­pka, w któ­rej był inny nasz wy­cho­wa­nek (Pacific Toruń), mistrz świata z 2014 roku Mi­chał Kwiat­kow­ski. Ra­fał Majka to wy­cho­wa­nek WLKS Kra­ków i tre­nera Zbi­gniewa Klęka. 6 miejsce w wy­ścigu ze star­tu wspól­nego kobiet za­jęła rów­nież wy­cho­wa­nka WLKS Kra­ków Ka­ta­rzyna Nie­wia­doma.

1 sierpnia 2016

XXVI Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar Przewodniczącego KZ LZS

Trzy dni ścigania na szo­sie to nie byle co dla naj­młod­szych ka­te­gorii wie­ko­wych. Od wielu lat taki trzy­eta­powy wyścig dla żaków, mło­dzików i ju­nio­rów młod­szych or­ga­nizuje na tra­sie Ko­byla Góra — Lu­dwi­ków — Dro­szew Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski przy wsparciu KZ LZS, MSiT oraz lo­kal­nych władz sa­mo­rzą­do­wych i sponsorów. W tym roku wy­ścig od­był się w dniach 1-3 lipca. W ka­te­gorii ju­nio­rów młod­szych w kla­sy­fi­kacji łą­cznej zwy­cię­żył Ste­fan Mi­cha­lick ze Słowacji, wśród juniorek młodszych triumfowała Wiktoria Polak KTK Kalisz. W kategorii mło­dzi­ków od­po­wie­dnio Kacper Ma­jewski KKS Gostyń i Maja Wróblewska UKS Ratusz Maszewo, a w kategorii żaków Arkadiusz Kusiak LUKS Trójka Piaseczno.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam