Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

28 sierpnia 2016

Odeszła Helena Koziej

 

 

24 sierpnia 2016

27. Andro Kids Open — 6 medali dla zawodników z naszych klubów

W największym w Europie mię­dzy­na­ro­do­wym tur­nieju dla naj­mło­dszych ade­ptów te­nisa sto­ło­wego 27. Andro Kids Open wy­star­to­wała li­czna re­pre­zen­ta­cja Pol­ski, która łą­cznie zdo­była 24 me­dale, w tym 10 zło­tych. Ping­pon­giści z na­szych klu­bów zdo­byli 6 me­dali — 3 złote, 1 sre­brny i 2 brą­zowe. W su­mie o medale walczyło 1323 dziewcząt i chłop­ców z 29 krajów. Za­wody od­były się w dniach 19-21 sier­pnia w nie­miec­kim Dü­ssel­dor­fie.

24 sierpnia 2016

Mistrzostwa Europy w Nowym Tomyślu — podnoszenie ciężarów do lat 15 i 17

Dopingowa katastrofa i naj­gor­szy wy­stęp od 60 lat — z taką traumą cię­ża­rowe śro­do­wi­sko mie­rzyć się bę­dzie dłu­gie lata po igrzy­skach w Rio. Ale przed nami no­we wy­zwa­nia i im­prezy. Wkrótce do No­wego To­myśla na ME przy­je­dzie naj­lep­sza mło­dzież do lat 15 i 17! Od­dziel­my to co było złe w Rio, od tego co czeka pol­skie cię­żary! Z szacunku dla tych najmłodszych zawodniczek i zawodników — pi­szą na stro­nie in­ter­ne­towej Pol­skiego Zwią­zku Pod­no­sze­nie Ciężarów. I należy się z nimi zgo­dzić. Mi­strzo­stwa od­będą się w No­wym To­myślu w dniach 10-17 wrze­śnia, a ich współorganizatorem jest nasz klub LKS Bu­do­wlani — Ca­łus Nowy To­myśl. Na li­stach wstę­pnych zgło­szo­nych jest ponad 300 za­wo­dni­ków i zawodniczek z 30 krajów.

24 sierpnia 2016

32. Ogólnopolski Turniej LZS Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza — Słubice 2016

W dniach od 8 do 14 sier­pnia br. na obie­ktach SOSiR w Słu­bi­cach od­był się Fi­nał Cen­tra­lny 32. Ogól­no­pol­skiego Tur­nieju LZS Chło­pców „Pił­kar­ska Ka­dra Czeka” im. Sta­ni­sława Ty­mo­wicza pod pat­ro­na­tem Pol­skiego Zwią­zku Piłki No­żnej. Am­ba­sa­do­rem tu­rnieju był Ra­fał Zbi­gniew Ka­czmar­czyk. W szranki o tytuł nie­for­mal­nego mi­strza Zrze­sze­nia LZS sta­nęło 15 drużyn, zwy­cię­zców eli­mi­nacji wo­je­wódz­kich. Tur­niej wy­grała LKS Ce­ra­mika Opo­czno (woj. łódzkie), idąc w śla­dy swoich młod­szych ko­legów, którzy zwy­cię­żyli w tzw. Małej Kadrze. To ko­lejny świe­tny pre­zent mło­dych pił­karzy na 70-lecie swojego klubu. Turniej bacznie obserwowali trenerzy reprezentacji U-17 i U-21 Bartosz ZalewskiMichał Dorna. Organizatorem Turnieju było Krajowe Zrzeszenie LZS i Lubuskie Zrzeszenie LZS. Impreza uzyskała dofinansowanie z MSiT.

24 sierpnia 2016

Igrzyska w Rio de Janeiro zakończone — 11 medali i 33 miejsce w klasyfikacji

Polscy spor­towcy zdo­byli na za­koń­czo­nych 21 sier­pnia Igrzy­skach XXXI Olim­piady w Rio de Janeiro 11 me­dali — 2 złote, 3 sre­brne i 6 brązowych i zajęliśmy w kla­sy­fi­ka­cji me­da­lowej 33. miej­sce na świe­cie. 8 z tych me­dali zdo­były ko­biety. Lek­ko­atle­tyka, za­pasy, wio­ślar­stwo, ka­ja­kar­stwo, ko­lar­stwo szo­sowe, ko­lar­stwo gór­skie i pięciobój nowoczesny to sporty, w których jesteśmy medalistami. W igrzyskach wzięło udział 26 spor­tow­ców z klu­bów zrze­szo­nych w LZS. Jedyny nasz medalista to Wojciech Nowicki (KS Podlasie Białystok), który wywalczył w rzucie mło­tem brą­zowy me­dal. Jak star­to­wali inni za­wo­dnicy z na­szych klu­bów? O tym po­niżej.

24 sierpnia 2016

XVI Ogólnopolski Turniej LZS Dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka” — Zamość 2016

Złota passa KKPK Me­dyk Konin trwa. Po raz piąty z rzędu wy­grały Ogól­no­pol­ski Tu­rniej LZS Dzie­wcząt „Pił­kar­ska Ka­dra Czeka”. XVI tu­rniej od­był się w dniach 15-21 sier­pnia w Za­moś­ciu. Star­to­wało w nim 12 dru­żyn, które wy­grały eli­mi­na­cje wo­je­wódz­kie. Fi­nał cen­tralny od­by­wał się pod pa­tro­na­tem Pol­skiego Zwią­zku Piłki No­żnej, a jego am­ba­sa­do­rem była Ewa Pajor — do 2015 roku za­wo­dni­czka Me­dyka. Na sze­sna­ście ro­ze­gra­nych tur­nie­jów pił­karki z Ko­nina wy­grały 9 fi­nałów cen­tral­nych. W uro­czys­tości ot­war­cia tur­nieju udział wzięli m.in.: wice­prze­wo­dni­czący Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS — Ma­rek Ma­zurJó­zef Po­te­rucha. Or­ga­ni­za­to­rem fi­nału cen­tral­nego było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Im­preza do­fi­nan­so­wana zo­stała przez MSiT.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam