Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

16 września 2016

Gerard Kurniczak mistrzem świata kadetów

Na mistrzostwach świata ka­de­tów w Tbi­lisi (Gru­zja) Ge­rard Kur­ni­czak wy­wal­czył w stylu kla­sycz­nym w ka­te­go­rii do 100 kg zło­ty me­dal. Za­wo­dnik KS So­bie­ski Po­znań po­ko­nał w fi­nale Irań­czyka Va­hi­da Aba­diego 2:1. Jest to jego naj­wię­kszy su­kces w ka­rierze. W 2015 roku był mi­strzem Eu­ropy w ka­te­gorii do 85 kg. W tym roku w kat. 100 kg zdo­był sre­brny me­dal na ME. Prze­grał wtedy z Ro­sja­ninem Ali­kha­novem, któ­rego na MŚ po­ko­nał w 1/8 finału. Jest to je­dyny medal kla­syków na tych mi­strzo­stwach — o me­dale będą wal­czyć przez nastę­pne dni ko­biety i wol­niacy.

12 września 2016

XIX Ogólnopolskie Igrzyska LZS — zwycięstwo województwa lubelskiego

Ponad 850 spor­tow­ców wzięło udział w XIX Ogól­no­pol­skich Igrzy­skach LZS, które w tym roku od­były się w dniach 26-28 sier­pnia w Tar­nowie Pod­gór­nym (woj. wiel­ko­pol­skie). Ho­no­rowy patro­nat nad igrzy­skami spra­wował Pre­zy­dent Rze­czy­pos­po­litej Pol­skiej An­drzej Duda. Były to także cen­tralne ob­chody 70-lecia dzia­łal­ności LZS. Roze­grano 19 kon­ku­ren­cji. W kla­sy­fi­kacji gene­ral­nej pier­wsze miej­sce zajęła repre­zen­ta­cja woj. lubel­skiego, dru­gie woj. wiel­ko­pol­skiego, a trze­cie pomor­skiego. Kla­sy­fi­kację meda­lową wy­grało woj. wiel­ko­pol­skie — 10 medali (6-3-1), dru­gie miejsce za­jęło woj. lu­bel­skie 10 medali (4-5-1), a trze­cie woj. po­mor­skie 7 me­dali (3-2-2). Orga­ni­za­torem igrzysk było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS i Wielkopolskie Zrze­sze­nie LZS przy współ­pracy Urzędu Gminy w Tar­nowie Pod­gór­nym i miej­sco­wego OSiR oraz finan­sowym wspar­ciu MSiT, Urzędu Mar­szał­kow­skiego w Pozna­niu, Staro­stwa Powia­to­wego w Poznaniu. Uroczystego otwarcia igrzysk dokonał prze­wo­dni­czący Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS Wła­dy­sław Kosi­niak­-Ka­mysz.

12 września 2016

53 medale naszych zawodników w MP w kolarstwie torowym elity i 18 juniorów młodszych w MP w konkurencjach nieolimpijskich

Od 31 sierpnia do 4 wrze­śnia trwały mi­strzo­stwa Pol­ski elity w ko­lar­stwie to­ro­wym oraz mi­strzo­stwa kraju ju­nio­rów młod­szych w kon­ku­ren­cjach nie­olim­pij­skich. Choć za­bra­kło kil­koro świe­tnych za­wo­dni­ków i za­wo­dni­czek wy­ścigi były emo­cjo­nu­jące. Za­wo­dnicy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­byli łą­cznie w elicie 53 me­dale, junio­rzy młodsi mogą się po­chwa­lić 18 me­da­lami. W elicie ko­biet roze­grano 11 kon­ku­ren­cji i kom­plet medali — 33 — zdo­były za­wo­dni­czki z klu­bów na­szego zrze­szenia, mężczy­źni zdo­byli 20 me­dali — 6 zło­tych, 6 sre­brnych i 8 brą­zowych. Naj­więcej me­dali wśród kobiet zdo­były Nata­lia Rut­kow­ska (7) i Edyta Ja­siń­ska (6) — obie TKK Pa­cific Nestle Fit­ness Cy­cling Team, wśród mę­żczyzn Ma­teusz Rudyk (4) z ALKS Stal — Ocetix — Ig­lotex Gru­dziądz i Mi­chał Rze­źni­cki (4) z (LUKS Trójka Piaseczno). Wśród ju­nio­rów młod­szych wy­ró­żnili się dwaj za­wo­dnicy UKS Koź­mi­nianka Koź­minek Damian Papierski, zdobywca trzech złotych medali i Wiktor Richter, który zdobył 4 medale (2-1-1).

12 września 2016

Szymon Kulka mistrzem Polski w półmaratonie

Szymon Kulka (ULKS Li­pinki) ten se­zon może za­li­czyć do uda­nych. W czer­wcu wy­wal­czył ty­tuł mi­strzow­ski w biegu uli­cznym na 5 km i usta­no­wił re­kord ży­cio­wy — 13.56. Na po­czą­tku sier­pnia pod­czas Mię­dzy­na­ro­do­wego Biegu Św. Do­mi­nika w Gdań­sku wy­wal­czył ty­tuł mi­strza kraju na 10 km. A teraz w Pile zdo­był ty­tuł mi­strza kraju w pół­ma­ra­to­nie (26 Pół­ma­ra­ton Phi­lipsa). Szy­mon Kulka to ro­cznik 1993. Zło­ty meda­li­sta mi­strzostw Pol­ski w ka­te­go­riach kadetów, ju­nio­rów oraz mło­dzie­żow­ców. Jest brą­zo­wym me­da­li­stą Eu­ropy ju­nio­rów na 10 km (2011, Tallinn), mi­strzem Eu­ropy w bie­gach prze­ła­jo­wych juniorów (2012, Bu­da­peszt).

12 września 2016

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach młodzików w stylu wolnym i klasycznym oraz młodziczek — Bielawa 2016

W dniach 2-4 wrze­śnia w Bie­la­wie od­były się Mi­strzo­stwa Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS w Zapasach młodzików w stylu wol­nym i kla­sy­cznym oraz mło­dzi­czek. W za­wo­dach wy­star­to­wało bli­sko 200 za­wo­dni­ków z 37 klu­bów z ca­łej Pol­ski. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw było Kra­jowe Zrze­sze­nie LZS oraz Za­paś­ni­czy Klub Spor­towy „Bie­la­wianka” Bie­lawa (w tym roku klub ob­cho­dzi 70-lecie swo­jego ist­nie­nia), współ­or­ga­ni­za­to­rami: Dol­no­ślą­skie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­towe w Dzier­żo­nio­wie, Urząd Mia­sta Bie­lawa. Za­wody uzy­skały do­fi­nan­so­wanie z MSiT. Kla­sy­fi­kację dru­ży­nową w stylu kla­sy­cznym wy­grał KS Agros Żary, w stylu do­wol­nym ZKS Ko­sza­lin, wśród mło­dzi­czek MLUKS Gwia­zda Szczu­czyn. Zawodnicy gospodarzy zdobyli 2 złote, 1 srebrny i 4 brązowe medale.

12 września 2016

14 naszych sportowców jedzie na ME Europy w kolarstwie szosowym

7 września Pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski ogło­sił skład na­szej re­pre­zen­tacji na Mi­strzo­stwa Eu­ropy w Ko­lar­stwie Szo­so­wym, które od­będą się w dniach 14-18 wrze­śnia we fran­cu­skim Mor­bi­han­-Bre­tagne. Wy­star­tuje eli­ta, mło­dzie­żowcy i ju­nio­rzy — ko­bie­ty i mę­żczy­źni. W sumie Pol­skę re­pre­zen­to­wać bę­dzie 18 ko­la­rzy i 14 ko­la­rek. W tej eki­pie zna­la­zło się 14 spor­tow­ców z klu­bów Zrze­sze­nia LZS oraz wielu na­szych wy­cho­wan­ków, jak Ka­ta­rzyna Nie­wia­do­maKa­ta­rzy­na Pa­włow­ska. Naj­li­czniej re­pre­zen­to­wani jes­te­śmy w ka­te­gorii ju­nior. Na mi­strzo­stwach zabraknie Rafała Majki i Mi­chała Kwiat­kow­skiego.

12 września 2016

37 medali zdobyli zdobyli zapaśnicy i zapaśniczki z naszych klubów na Mistrzostwach Polski seniorów

W dniach 8-11 wrze­śnia w Zgie­rzu od­były się Mi­strzo­stwa Pol­ski w za­pa­sach se­nio­rów — o me­dale wal­czyli za­wo­dnicy w stylu wol­nym i kla­sy­cznym oraz ko­bie­ty. Star­to­wało w su­mie po­nad 220 za­pa­śni­ków i za­pa­śni­czek. Spor­to­wcy z klu­bów Zrzeszenia LZS zdo­byli łą­cznie 37 me­dali — kla­sycy 10 (4 złote, 2 srebrne, 4 brązowe), wol­niacy 14 (5 zło­tych, 2 sre­brne i 7 brą­zo­wych), a za­pa­śni­czki 13 (4 zło­te, 2 sre­brne i 7 brą­zo­wych). W stylu kla­sy­cznych wal­czyło 105 za­pa­śni­ków z 21 klu­bów (w tym 9 na­szych klu­bów), w stylu wol­nym 69 z 20 klu­bów (13 klu­bów Zrze­sze­nia) i 48 za­pa­śni­czek z 20 klu­bów (11 klubów Zrze­sze­nia).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam