Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

31 grudnia 2016

Zmiana prezesa Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS

28 gru­dnia 2016 roku od­było się nad­zwy­czaj­ne ze­bra­nie Rady DZ LZS zwo­łane w wy­niku re­zy­gna­cji z fun­kcji pre­ze­sa Zyg­mun­ta Worsy (przy­czy­ny oso­bi­ste). Rada przy­jęła rezy­gna­cję dotych­cza­so­we­go pre­zesa oraz jed­no­gło­śnie po­wo­łała na to sta­no­wi­sko dotych­cza­so­wego wi­ce­pre­ze­sa Leszka Nowo­róla ze Świ­dnicy.  Na sta­no­wisko wice­pre­zesa powo­łany zo­stał Wal­de­mar Chwajoł z Oławy. Jed­no­cze­śnie Rada po­wo­ła­ła do Za­rządu DZ LZS Alek­san­dra Wroń­skiego ze Żmigrodu.


Pozostałe aktualności

31 grudnia 2016

Złote medale Magdaleny Gwizdoń i Grzegorza Guzika na MP w biathlonie

29 grudnia zakoń­czyły się w Koś­cie­li­sku Mistrzo­stwa Polski w bia­thlo­nie. Roze­grano następujące kon­ku­ren­cje — szta­fety mie­szane, super mikst i sprinty kobiet i mę­żczy­zna. Dwa złote me­dale wy­wal­czył zawo­dnik na­szego klubu BLKS Ży­wiec Grzegorz Guzik — wygrał sprint i wraz z Mag­da­leną Gwi­zdoń, kole­żanką klu­bo­wą wy­grał super mikst.

31 grudnia 2016

Piotr Żyła mistrzem Polski w skokach narciarskich

Reprezentujący barwy klubu WSS Wisła Piotr Żyła po raz drugi w swo­jej karie­rze wywal­czył ty­tuł mi­strza Pol­ski senio­rów, wygry­wa­jąc 26 gru­dnia kon­kurs roz­gry­wany na zmo­der­ni­zo­wa­nej Wiel­kiej Krokwi w Zako­pa­nem. Po sre­brny medal się­gnął Dawid Kuba­cki (TS Wi­sła Zako­pane), nato­miast brąz zdo­był Ma­ciej Kot. Sko­czek z klubu AZS Zako­pane w dru­giej serii poszy­bo­wał na rekor­dową odle­głość 139 me­trów — to naj­dłu­ższy skok na tym obie­kcie po zakoń­czo­nej w gru­dniu prze­bu­do­wie. W pier­wszej dzie­siątce zna­la­zło się jesz­cze dwóch skocz­ków z na­szych klubów — 7. był Prze­my­sław Kan­tyka, a 9. Bar­tło­miej Kłusek — obaj LKS Klim­czok Bystra. W zawo­dach udział wzięło 35 sko­czków. Na star­cie zabra­kło Kamila Stocha oraz skoczków powołanych na Puchar Kontynentalny w Engelbergu.

31 grudnia 2016

Obchody 70-lecia LZS w Wielkopolsce oraz podsumowanie Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego

14 grudnia 2016r. w Sali Se­syj­nej Urzędu Mar­szał­ko­wskiego Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego od­były się ob­chody 70­-lecia dzia­łal­ności LZS w Wiel­ko­pol­sce oraz pod­su­mo­wa­nie Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­rys­tycz­nego Po­wia­tów Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego o Pu­char Mar­szałka Woje­wódz­twa Wiel­ko­pol­skiego. Z okazji jubi­le­u­szu Ma­rek Ma­zur, wice­prze­wod­ni­czący Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS wraz z Tade­u­szem Toma­szew­skim, prze­wo­dni­czą­cym Rady Wiel­ko­pol­skiego Zrze­sze­nia LZS wrę­czyli me­dale 70-­lecia oso­bom, których insty­tu­cje i urzędy wspie­rają dzia­łal­ność LZS, wiel­ko­pol­skim olim­pij­czy­kom wywo­dzą­cym się z klubów LZS, człon­kom hono­ro­wym, człon­kom Ra­dy i Ko­mi­sji Rewi­zyj­nej Wiel­ko­pol­skiego Zrze­sze­nia LZS oraz ponad 50 dzia­ła­czom. Trzy osoby otrzymały Honorowe Odznaki LZS, 7 osób i LZS „Ogniwo” Łąko­ciny otrzy­mały odznaki hono­rowe „Za Zasługi Dla Województwa Wielkopolskiego”.

W roku 2016 we wspomnianym wyżej współzawodnictwie brało udział ok. 28 000 uczestników reprezentujących 29 powiatów oraz 50 szkół ponadgimnazjalnych. Najlepszych 12 powiatów oraz 6 szkół otrzymało puchary, dyplomy oraz sprzęt sportowo-turystyczny. Wielkopolskie Zrzeszenie LZS ufundowało także stypendia sportowe dla 15 najlepszych sportowców z klubów.

31 grudnia 2016

Obchody 70-lecia LZS na Dolnym Śląsku i podsumowanie XVII Dolnośląskich Igrzysk LZS i Mieszkańców Wsi i Miast

9 grudnia 2016 roku w Strze­go­miu od­były się ob­chody 70­-lecia Ludo­wych Zespo­łów Spor­to­wych na Dol­nym Ślą­sku oraz uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie XVII Dol­no­ślą­skich Igrzysk LZS — Miesz­kań­ców Wsi i Miast. W uro­czy­sto­ści udział wzięli sta­ro­sto­wie, wój­to­wie, bur­mis­trzo­wie, samo­rzą­do­wcy, dzia­ła­cze spor­towi, orga­ni­za­to­rzy sportu a także poseł Kata­rzyna Mrzy­gło­cka. Meda­lami 70-­lecia uho­no­ro­wano kil­ku­dzie­się­ciu dzia­łaczy LZS, a kilku otrzy­mało odzna­cze­nia re­sor­towe. Te­go­ro­czne igrzyska zarówno w klasyfikacji powiatów jak i gmin wygrała Oława. Igrzyska dolnośląskie trwają przez cały rok, w 2016 roku startowało w nich 81 gmin i 26 powiatów.

13 grudnia 2016

Podsumowanie działalności Krajowego Zrzeszenia LZS za rok 2016 — Uniejów

W tym roku Kra­jowe Zrze­sze­nie Lu­dowe Ze­społy Spor­towe pod­su­mo­wało swoją dzia­łal­ność w 2016 roku na Ziemi Łódz­kiej, w Unie­jo­wie. Uro­czys­tość od­była się w dniach 9-10 grudnia w salach unie­jow­skiego zamku, który li­czy sobie ponad 600 lat. W uro­czys­tości udział wzięli człon­kowie zarządu woje­wódz­twa łódz­kiego — mar­sza­łek Witold Stę­pień, wice­marsza­łek Dar­iusz Klim­czakJo­lanta Zięba-­Gzik oraz bur­mistrz Unie­jowa Józef Kacz­ma­rek. Rolę gos­po­darza peł­nił Marek Mazur, prze­wod­ni­czący Sej­miku Woje­wódz­twa Łódz­kiego oraz zas­tępca prze­wod­ni­czą­cego Rady Głównej KZ LZS, a mode­ra­to­rem był Krzy­sztof Piasek, sekre­tarz RG KZ LZS. Salę wypeł­nili po brzegi członkowie plenum i Prezydium RG KZ LZS, przewodniczący wojewódzkich zrzeszeń oraz laureaci różnych konkursów i przedstawiciele klubów, którzy okazali się najlepsi we współ­za­wo­dni­ctwie sportowym.

13 grudnia 2016

10 najlepszych sportowców LZS w 2016 roku — Wojciech Nowicki numer 1

Na podsumowaniu dzia­łal­no­ści Kra­jo­wego Zrze­sze­nia LZS za rok 2016 w Uniejowie (9-10 gru­dnia) ogło­szono listę „10 naj­lep­szych spor­tow­ców LZS w 2016 roku”. Wybór nie był łatwy, bo w tym roku wielu za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z na­szych klu­bów się­gało po me­dale mi­strzostw świata i Europy, 23 za­wod­ników było uczest­ni­kami Igrzysk Olim­pij­skich w Rio de Janeiro. Gra­tu­lu­jemy wszyst­kim spor­tow­com tego­rocz­nych osią­gnięć i liczymy na więcej w przyszłym roku.

 

  1. Wojciech Nowicki — KS Podlasie Białystok — lekkoatletyka (rzut młotem)
  2. Paweł Fajdek — KS Agros Zamość — lekkoatletyka (rzut młotem)
  3. Maria Andrejczyk — LUKS Hańcza Suwałki — lekkoatletyka (rzut oszczepem)
  4. Kamila Lićwinko — KS Podlasie Białystok — lekkoatletyka (skok wzwyż)
  5. Robert Baran — LKS Ceramik Krotoszyn — zapasy styl wolny
  6. Justyna Kaczkowska — UKKS Team Imielin — kolarstwo
  7. Daria Pikulik — BCM Nowatex Ziemia Darłowska — kolarstwo
  8. Katarzyna Krawczyk — Cement Gryf Chełm — zapasy
  9. Mateusz Bernatek — AKS Piotrków Trybunalski — zapasy styl klasyczny
  10. Nadieżda Zięba/Robert Mateusiak — UKS Hubal Białystok — badminton

 

Obejrzyj prezentację.

10_Najlepszych_Sportowcow_LZS.ppsx

13 grudnia 2016

Udział Zrzeszenia LZS w systemie sportu młodzieżowego w 2016 roku

Tegoroczny do­ro­bek Zrze­sze­nia to: 33 935,64 pkt. zdo­by­tych przez 753 kluby w 57 spor­tach. Tak więc wkład Zrze­sze­nia w do­ro­bek pun­ktowy sportu mło­dzie­żo­wego wynosi nieco ponad 22% i jest po­dobny jak w po­przed­nich la­tach. W 7 dy­scy­pli­nach — kolar­stwo, pod­no­sze­nie cię­żarów, łucz­ni­ctwo, zapa­sy ko­biet i za­pasy styl wolny, sumo i spor­ty wrot­kar­skie — kluby LZS zdo­były ponad 60% pun­któw. Wkład pro­cen­towy klu­bów LZS w doro­bek dyscy­plin zwa­nych wio­dą­cymi w Zrze­sze­niu w roku bie­żą­cym wy­niósł: w za­pa­sach K — 78,64%, w ko­lar­stwie — 75,75%, w zapasach st. wol. M — 67,62 %, w pod­no­sze­niu cię­ża­rów — 69,60%, w łucz­nic­twie — 64,42%. Swój wkład pro­cen­towy na p­ozio­mie po­przed­niego roku utrzy­mała lek­ko­atl­etyka — 39,29, obniżył się wkład procentowy zapasów w stylu klasycznym o prawie 9% i wyniósł — 46,19 %, tenisa stołowego o 5,4% — i wyniósł 37,59%, narciarstwa klasycznego o 9,07% i wyniósł — 46,07%. Pod tym względem do pierwszej dziesiątki awansowało sumo — 63,23% i sporty wrotkarskie — 64,68%.W klasyfikacji Zrzeszenia w systemie sportu młodzieżowego zwyciężyło województwo wielkopolskie, drugie miejsce zajęło województwo lubelskie, a trzecie miejsce województwo dolnośląskie. Na liście 200 najlepszych klubów w Polsce znalazło się w 2016 r. 48 klubów LZS, zaś w pierwszej setce — 23 kluby. Najwyżej plasują się: KS Agros Zamość — 8 miejsce, ALKS Stal Grudziądz — 16 miejsce, KS Podlasie Białystok — 17, WLKS Nowe Iganie — 22. Poniżej lista nagrodzonych klubów. Więcej informacji na ten temat w „Wiadomościach sportowych”.

 

Wyróżnione Kluby

Kolarstwo

1. ALKS Stal Grudziądz

2. KK Ziemia Darłowska Darłowo

3. UKS Jedynka Kórnik

Lekkoatletyka

1. KS Podlasie Białystok

2. KS Agros Zamoś.

3. RLTL ZTE Radom

Łucznictwo

1. LKS Łucznik Żywiec

2. UKS Talent Wrocław

3. KS Społem Łódź

Narciarstwo klasyczne

1. MULKS Grupa Oscar Tomaszów Lubelski

2. NKS Trójwieś Bieskidzka

3. LKS Witów Mszana Górna

Podnoszenie ciężarów

1. KS Agros Zamość

2. CLKS Mazovia Ciechanów

3. UKS Talent Wrocław

Sumo

1. LKS Spartakus Pyrzyce

2. ZTS Sokół Lublin

3. KS Sobieski Poznań

Zapasy kobiet

1. MKS Cement Gryf Chełm

2. KS Sobieski Poznań

3. KS Agros Zamoś

Zapasy styl wolny M

1. LKS Mazowsze Teresin

2. AKS Białogard

3. LMKS Krasnystaw

Zapasy styl klasyczny M

1. MKS Cement Gryf Chełm

2. KS Sobieski Poznań

3. AKS Piotrków Trybunalski

Badminton

UKS Hubal Białystok

Biathlon

UKN Melafir Czarny Bór

Boks

KKB Rushh Kielce

Hokej na trawie M

LKS Gąsawa

Jeździectwo

SKJ Sopot

Kajak polo

UKS Tanew Księżpol

Kajakarstwo klasyczne

UMKS Zryw Wolsztyn

Kajakarstwo slalomowe

LKK Drzewica

Piłka nożna K

KKPK Medyk Konin

Piłka nożna M

KSS Karpaty MOSiR Krosno

Piłka siatkowa M

SKS Tęcza Krosno Odrzańskie

Piłka ręczna K

UKS Olszynka Dzikowiec

Sporty saneczkowe

UKS Nowiny Wielkie

Sporty wrotkarskie

TUKS Roztocze Tomaszów Lubelski

Szachy

MUKS Stoczek 45 Białystok

Taekwondo ITF

KS Dragon Janów

Taekwondo olimpijskie

ULKSW Pomorze Świnoujście

Unihokej

MLUKS Jedynka Trzebiatów

Tenis stołowy

GLKS Nadarzyn

 

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam