Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

2 września 2015

KTS-K GOSRiT Luzino prowadzi nabór uzupełniający do szkółki piłkarskiej

KTS-K GO­SRiT Lu­zi­no pro­wa­dzi na­bór uzu­peł­nia­ją­cy do szkół­ki pił­kar­skiej. Za­pra­sza na bez­płat­ne za­ję­cia, któ­re od­by­wa­ją się na obiek­tach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­tu, Re­kre­acji i Tu­ry­sty­ki w Lu­zi­nie. Wię­cej in­for­ma­cji na: www.go­srit.lu­zi­no.pl

2 września 2015

AP Gołcza wygrała trzecią edycję małopolskiego turnieju „Wakacje z piłką nożną”

W te­go­rocz­nym tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 700 dru­żyn, po­nad 9 ty­się­cy dziew­cząt i chłop­ców do 13 roku ży­cia. W fi­na­le, któ­ry od­był 22 sierp­nia na obiek­tach WLKS Kra­kó­w-Swo­szo­wi­ce, star­to­wa­ło 10 naj­lep­szych ze­spo­łów. Or­ga­ni­za­to­rem „Wa­ka­cji z pił­ką noż­ną” by­ło Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS a im­pre­zę sfi­nan­so­wał Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go. Po­mo­cy fi­nan­so­wej udzie­li­ły tak­że sa­mo­rzą­dy lo­kal­ne szcze­bla gmin­ne­go i po­wia­to­we­go. Pa­tro­nat Ho­no­ro­wy nad im­pre­zą spra­wo­wał Ma­rek Sowa — Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Ma­ło­pol­skie­go, a jej am­ba­sa­do­rem był tre­ner re­pre­zen­ta­cji Pol­ski Adam Na­wał­ka. Tur­niej fi­na­ło­wy wy­gra­ła Aka­de­mia Pił­kar­ska z Goł­czy po­ko­nu­jąc po rzu­tach kar­nych Gry­bo­vię Gry­bów. Trze­cie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na Be­skid An­dry­chów a czwar­te Prąd­nik Su­ło­szów. Wszyst­kie czte­ry dru­ży­ny w na­gro­dę po­je­cha­ły na obóz szko­le­nio­wy.

25 sierpnia 2015

Paweł Fajdek – złoto, Wojciech Nowicki – brąz na MŚ w Pekinie

Świet­nie roz­po­czę­ły się dla Pol­ski Mi­strzo­stwa Świa­ta w Lek­kiej Atle­ty­ce w Pe­ki­nie. 23 sierp­nia Pa­weł Faj­dek KS Agros Za­mość zo­stał po raz dru­gi w ka­rie­rze mi­strzem świa­ta w rzu­cie mło­tem. Nie­spo­dzie­wa­nie brą­zo­wy me­dal zdo­był dru­gi nasz za­wod­nik Woj­ciech No­wic­ki KS Pod­la­sie Bia­ły­stok.

25 sierpnia 2015

Daria Pikulik i Justyna Kaczkowska mistrzyniami i wicemistrzyniami świata juniorów w kolarstwie torowym

23 sierp­nia w ka­zach­skiej Asta­nie za­koń­czy­ły się mi­strzo­stwa świa­ta ju­nio­rów w ko­lar­stwie to­ro­wym. Po­la­cy wra­ca­ją z 6 me­da­la­mi, 4 z nich in­dy­wi­du­al­nie zdo­by­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów a pią­ty zdo­by­ła dru­ży­na w skła­dzie, któ­rej też byli za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów. Mi­strzy­nią świa­ta w wy­ści­gu punk­to­wym zo­sta­ła Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Da­row­ska), mi­strzy­nią świa­ta w wy­ści­gu na do­cho­dze­nie zo­sta­ła też Ju­sty­na Kacz­kow­ska (UKS Gim­na­zjum Two­ja Me­ri­da Imie­lin, ob­ję­ta szko­le­niem w OSSM LZS), obie zdo­by­ły też srebr­ne me­da­le — Da­ria w omnium a Ju­sty­ny w scrat­chu. Brąz zdo­by­ła dru­ży­na w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na do­cho­dze­nie (wi­ce­mi­strzo­wie Eu­ro­py), w skła­dzie któ­rej byli: Mar­cin Czysz­czew­ski (KLTC Ko­nin, SMS Ży­rar­dów, w sprin­cie in­dy­wi­du­al­nym za­jął 4 miej­sce) i Mi­chał Le­wan­dow­ski (Co­per­ni­cus To­ruń, SMS Ży­rar­dów), trze­cim za­wod­ni­kiem był Ma­te­usz Mi­łek z Pia­sta Szcze­cin (o­raz SMS Ży­rar­dów).

25 sierpnia 2015

Finał „Wakacyjnej Ligi Piłki Nożnej” organizowanej przez GOSRiT Luzino

14 sierp­nia ofi­cjal­nie za­koń­czo­no roz­gryw­ki „Wa­ka­cyj­nej Ligi Pił­ki Noż­nej”, od­by­wa­ją­ce się na bo­isku or­lik w Kę­bło­wie. W za­wo­dach star­to­wa­ły dzie­ci i mło­dzież w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: 2002 i młod­si oraz 1999 i młod­si (+ je­den za­wod­nik uro­dzo­ny w roku 1998). Za­wo­dy zor­ga­ni­zo­wał Pa­weł Hinz, KTS-K i GO­SRiT Lu­zi­no a zo­sta­ły do­fi­nan­so­wa­ne przez Gmin­ny Ośro­dek Spor­tu, Re­kre­acji i Tu­ry­sty­ki w Lu­zi­nie oraz przez Fun­dusz Aku­mu­la­tor Spo­łecz­ny 2015 ze środ­ków FIO i MPiPS, któ­re­go ope­ra­to­rem jest Sto­wa­rzy­sze­nie EDUQ. Mło­dzi pił­ka­rze i pił­kar­ki bra­li udział w 6 tur­nie­jach, w któ­rych zbie­ra­li punk­ty za osią­gnię­cia spor­to­we, sę­dzio­wa­nie me­czów, krę­ce­nie fil­mi­ków, dzię­ki cze­mu moż­na bez koń­ca oglą­dać ich po­pi­sy na bo­isku i pięk­ne bram­ki, a tak­że dba­li o czy­stość i po­rzą­dek.

17 sierpnia 2015

LKS Wilga Garwolin wygrała 31. Ogólnopolski Turniej Chłopców LZS „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza

31. Ogól­no­pol­ski Tur­niej Chłop­ców LZS „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” im. Sta­ni­sła­wa Ty­mo­wi­cza wy­gra­ła dru­ży­na LKS „Wil­ga” Gar­wo­lin (woj. ma­zo­wiec­kie), zdo­by­wa­jąc Pu­char Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki i ty­tuł mi­strza Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w swo­jej ka­te­go­rii wie­ko­wej. Ze­spół z Ma­zow­sza star­to­wał w tur­nie­ju po raz pierw­szy w jego hi­sto­rii, w fina­le po­ko­nał KS „Po­lo­nia” Śro­da Wlkp. (woj. wiel­ko­pol­skie) 3:1. Tur­niej od­by­wał się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Am­ba­sa­dy Re­pu­bli­ki Ar­gen­tyń­skiej, Am­ba­sa­dy Kró­le­stwa Bel­gii, Am­ba­sa­dy Re­pu­bli­ki Cze­skiej, Am­ba­sa­dy Re­pu­bli­ki Fran­cu­skiej i Am­ba­sa­dy Re­pu­bli­ki Fe­de­ral­nej Nie­miec. Or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Lu­bu­skie Zrze­sze­nie LZS w Go­rzo­wie Wlkp. Im­pre­za zo­sta­ła do­finan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

17 sierpnia 2015

4 medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów na ME kadetów w zapasach

W dniach od 4 do 9 sierp­nia w Sub­o­ti­cy (Ser­bia) od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w za­pa­sach ko­biet i męż­czyzn w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 4 me­da­le — wszyst­kie zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. Mi­strzem Eu­ro­py zo­stał Ge­rard Kur­ni­czak KS So­bie­ski Po­znań (kat. wag. 85 kg, styl kla­sycz­ny), srebr­ne me­da­le zdo­by­ły za­wod­nicz­ki LKS Orzeł Na­my­słów — Ali­cja Czy­żo­wicz (52 kg) i Ewe­li­na Ciu­nek (65 kg), brą­zo­wy me­dal wy­wal­czy­ła Do­mi­ni­ka Kul­wic­ka Za­głę­bie Wał­brzych (ZKS) w kat. 56 kg. Po­lki wy­gra­ły kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam