Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

10 września 2015

24 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na 32. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce

W Bia­łym­sto­ku w dniach 5-6 wrze­śnia od­by­ły się 32. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w lek­kiej atle­ty­ce (rocz­nik 1993-1995). Star­to­wa­ła ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 25 me­da­li — 8 zło­tych, 10 srebr­nych i 6 brą­zo­wych. Ko­bie­ty zdo­by­ły 12 me­da­li a męż­czyź­ni 13. Bia­ło­stoc­kie mi­strzo­stwa by­ły swo­istym zwień­cze­niem nie­zwy­kle uda­ne­go se­zo­nu pol­skich lek­ko­atle­tów. Świet­ny start za­no­to­wa­ła So­fia En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce), któ­ra zo­sta­ła po­dwój­ną mi­strzy­nią wy­gry­wa­jąc bie­gi na 800 i 1500 m.

10 września 2015

Grad medali na MP w kolarstwie torowym dla naszych zawodników

W dniach od 2 do 6 wrze­śnia na to­rze ko­lar­skim w Prusz­ko­wie ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie to­ro­wym ka­te­go­rii ELI­TA. Grad me­da­li to ma­ło po­wie­dzia­ne — bo­wiem w za­sa­dzie na pal­cach jed­nej rę­ki moż­na po­li­czyć me­da­le, któ­rych nie zdo­by­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów. ALKS Stal — Oce­tix — Iglo­tex Gru­dziądz wśród męż­czyzn oraz LKS Atom Mat Dzier­żo­niów czy BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska wśród ko­biet to naj­lep­sze klu­bu w kra­ju. Za­wod­ni­cy tych klu­bów zdo­by­li naj­wię­cej me­da­li. War­to więc za­no­to­wać du­ży suk­ces mniej­sze­go klu­bu, któ­ry od lat pro­wa­dzi sys­te­ma­tycz­ną pra­cę z mło­dzie­żą i do­cze­kał się wresz­cie efek­tów. Mowa tu o LUKS Trój­ka Pia­secz­no. W wy­ści­gu punk­to­wym brą­zo­wy me­dal dla swo­je­go klu­bu zdo­był Mi­chał Rzeź­nic­ki, tego sa­me­go ko­lo­ru krą­żek wy­wal­czył w ko­lar­skim wie­lo­bo­ju — omnium Krzysz­tof To­ma­szew­ski. Gra­tu­lu­je­my!

10 września 2015

GOSRiT Luzino podsumował okres wakacyjne

Wy­jąt­ko­wo atrak­cyj­ny pro­gram w cza­sie wa­ka­cji przy­go­to­wał GO­SRiT Lu­zi­no dla wszyst­kich chęt­nych, któ­rzy chcie­li je spę­dzić na spor­to­wo. Od­po­wia­da­li za nie­go dwaj or­ga­ni­za­to­rzy: Pa­weł HinzRa­fał Fre­itag. W su­mie na or­li­ku w Lu­zi­nie od­by­ło się 20 im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych w 7 ro­dza­jach ak­tyw­no­ści, w tym… wy­pa­dy do schro­ni­ska dla zwie­rząt oraz su­rvi­val. Na bo­isku w Kę­bło­wie zaś zor­ga­ni­zo­wa­no Wa­ka­cyj­ną Li­gę Or­li­ka.

2 września 2015

Gospodarze, województwo lubelskie, wygrali XVIII Ogólnopolskie Igrzyska LZS — Zamość 2015

Tym ra­zem go­spo­da­rze oka­za­li się „ma­ło go­ścin­ni” i wy­gra­li Fi­nał Cen­tral­ny XVIII Ogól­no­pol­skich Igrzy­ska LZS, któ­ry w dniach 27-29 sierp­nia od­był się w Za­mo­ściu. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Te­go­rocz­ne igrzy­ska ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem ob­ję­li: Wi­ce­pre­zes Rady Mi­ni­strów, Mi­ni­ster Go­spo­dar­ki — Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski, Mar­sza­łek Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go — Sła­wo­mir So­snow­ski i Pre­zy­dent Mia­sta Za­mość — An­drzej Wnuk. W 28 kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych, ze­spo­ło­wych i dru­ży­no­wych star­to­wa­ło pra­wie 900 osób, w tym bli­sko 100 spor­tow­ców nie­peł­no­spraw­nych w blo­ku in­te­gra­cyj­nym. Uro­czy­stość otwar­cia igrzysk od­by­ła się 28 sierp­nia na Ryn­ku Wiel­kim w Za­mo­ściu z udzia­łem wszyst­kich uczest­ni­ków oraz licz­nie zgro­ma­dzo­nej pu­blicz­no­ści. Ze­bra­nych po­wi­tał Jó­zef Po­te­ru­cha, prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Lu­bli­nie, a igrzy­ska otwo­rzył prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Mi­ni­ster Pra­cy i Po­li­ty­ki Spo­łecz­nej Wła­dy­sław Ko­si­nia­k-Ka­mysz. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

2 września 2015

Mistrzostwa Polski Młodzików w łucznictwie – 10 medali dla naszych zawodników

W dniach 29-30 sierp­nia w Zgie­rzu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w łucz­nic­twie. Ro­ze­gra­no tur­nie­je in­dy­wi­du­al­ne i dru­ży­no­we. Za­wod­ni­cy star­to­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych — mło­dzik (rocz­nik 2001/2) i mło­dzik star­szy (rocz­nik 2000). W tej pierw­szej ka­te­go­rii star­to­wa­ło 97 łucz­ni­ków i 88 dziew­cząt, w dru­giej od­po­wied­nio — 61 i 47. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 4 me­da­le in­dy­wi­du­al­nie (2 srebr­ne i 2 brą­zo­we) oraz 6 me­da­li dru­ży­no­wych (1 zło­ty, 2 srebr­ne i 3 brą­zo­we).

2 września 2015

Patryk Kamiński brązowym medalistą mistrzostw świata kadetów w zapasach

Pa­tryk Ka­miń­ski, za­pa­śnik (styl kla­sycz­ny) Ce­men­tu Gryf Chełm, zdo­był brą­zo­wy me­dal mi­strzostw świa­ta ka­de­tów (kat. 100 kg), któ­re od­by­ły się na ma­tach Bo­śni i Her­ce­go­wi­ny (25-30 sierp­nia). Gra­tu­la­cje dla za­wod­ni­ka, jak i jego klu­bo­wych tre­ne­rów Da­riu­sza Ja­błoń­skie­go oraz An­drze­ja Głą­ba. By­ły to mi­strzo­stwa w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym ko­biet i męż­czyzn. Pol­skę re­pre­zen­to­wa­ło łącz­nie 8 za­pa­śni­ków w sty­lu wol­nym (w tym 7 z na­szych klu­bów), 7 w kla­sycz­nym (w tym 3 z na­szych klu­bów) oraz 8 za­pa­śni­czek (w tym 7 z na­szych klu­bów). Dru­gi me­dal — srebr­ny — dla na­sze­go kra­ju, tak­że w sty­lu kla­sycz­nym zdo­był za­wod­nik Ślą­ska Wro­cław Nor­bert Dasz­kie­wicz w kat. 69 kg.

2 września 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie górskim MTB — Orawka 2015

Te­go­rocz­ne Mi­strzo­stwa Pol­ski Zrze­sze­nia w ko­lar­stwie gór­skim MTB ro­ze­gra­no na trud­nych i wy­ma­ga­ją­cych tra­sach 23 sierp­nia w Oraw­ce. Otwar­cia mi­strzostw do­ko­nał wi­ce­pre­zes Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, Wa­cław Hur­ko w asy­ście re­pre­zen­tu­ją­cych Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie wi­ce­pre­ze­sa Jac­ka Ku­cy­ba­ły i se­kre­ta­rza Jó­ze­fa Re­gul­skie­go, a tak­że se­kre­ta­rza gmi­ny w Ja­błon­ce Ar­tu­ra Gór­ki i pre­ze­sa LKS Pod­wilk Cze­sła­wa Kucz­ko­wi­cza. Do ma­low­ni­czej Oraw­ki zje­cha­li naj­lep­si mło­dzi ko­la­rze z ca­łej Pol­ski. Ry­wa­li­zo­wa­no w czte­rech ka­te­go­riach wie­ko­wych. Kla­sy­fi­ka­cję klu­bo­wą zde­cy­do­wa­nie wy­gra­li ko­la­rze z KS Lu­boń Sko­miel­na Bia­ła, któ­re­mu pre­ze­su­je Edward Bal, wy­prze­dza­jąc UKS So­kół Kę­tyUKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek. Tak­że ry­wa­li­za­cja wo­je­wództw przy­nio­sła suk­ces Ma­ło­pol­sce, a na ko­lej­nych miej­scach skla­sy­fi­ko­wa­no Wiel­ko­pol­skę i Śląsk.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam