Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

21 września 2015

MGLKS Tarpan Mrocza drugi w Drużynowych Mistrzostwach Polski – finał ekstraklasy

Nie uda­ło się za­wod­ni­kom MGLKS Tar­pan Mro­cza po­ko­nać dru­ży­nę KS Bu­dow­la­nych Opo­le w Dru­ży­no­wych Mi­strzo­stwach Pol­ski — do zwy­cię­stwa za­bra­kło tyl­ko 10 punk­tów. Naj­lep­szy in­dy­wi­du­al­ny re­zul­tat wg Sinc­la­ira uzy­skał To­masz Zie­liń­ski (Tar­pan Mro­cza) — 435,4 pkt — 387 kg (172 kg + 215 kg). Trze­cie miej­sce wy­wal­czy­ła CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów. Fi­nał eks­tra­kla­sy od­był się 19 wrze­śnia w Opo­lu. Na po­mo­ście wy­stą­pi­li naj­lep­si pol­scy za­wod­ni­cy w pod­no­sze­niu cię­ża­rów, któ­rzy przy­go­to­wu­ją się do dwóch waż­nych za­wo­dów — mi­strzostw Eu­ro­py do lat 20 i 23 w Kłaj­pe­dzie (Li­twa), któ­re od­bę­dą się w dniach 2-11 paź­dzier­ni­ka i mi­strzostw świa­ta se­nio­rów w Ho­uston (USA) — 20-29 li­sto­pa­da.

21 września 2015

Paweł Fajdek nominowany do tytułu Lekkoatlety Roku 2015 – Głosuj!

Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) zo­stał no­mi­no­wa­ny do ty­tu­łu Lek­ko­atle­ty Roku 2015 — na­gro­dy „Eu­ro­pe­an Ath­le­tics Gol­den Tracks” przy­zna­wa­nej przez Eu­ro­pe­an Ath­le­tics. No­mi­na­cje otrzy­ma­ło tak­że 2 in­nych pol­skich lek­ko­atle­tów — Ani­ta Wło­dar­czyk (rzut mło­tem) i Piotr Ma­ła­chow­ski (rzut dys­kiem) oraz w ka­te­go­rii „wscho­dzą­ca gwiaz­da lek­ko­atle­ty­ki w Eu­ro­pie” ko­lej­na trój­ka Po­la­ków — Kon­rad Bu­ko­wiec­ki (pch­nię­cie ku­lą), Pa­tryk Do­bek (400 m ppł) i Bar­tło­miej Stój (rzut dys­kiem). Do 28 wrze­śnia trwa in­ter­ne­to­we gło­so­wa­nie — gło­so­wać moż­na na stro­nie Fa­ce­bo­ok Eu­ro­pe­an Ath­le­tics

21 września 2015

Sztangistki WLKS Siedlce Nowe Iganie najlepsze w Drużynowym Pucharze Polski

18 wrze­śnia na po­mo­ście klu­bu Bu­dow­la­nych Opo­le ro­ze­gra­no Dru­ży­no­wy Pu­char Pol­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet. Wy­gra­ły go za­wod­nicz­ki WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie w skła­dzie: Wio­le­ta Ja­strzęb­ska, Mag­da­le­na Mę­dza, Ka­ro­li­na Misz­czakMa­ria Wrzo­sek. Dru­gie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na CLKS Ma­zo­vii Cie­cha­nów a trze­cie UKS Ta­len­to­wi Wro­cław. Star­to­wa­ło 10 ze­spo­łów. Naj­lep­szą za­wod­nicz­ką tur­nie­ju zo­sta­ła Pa­try­cja Pie­cho­wiak (Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl).

21 września 2015

ETS Kongres Sportu Powszechnego

17 wrze­śnia w ra­mach pierw­sze­go Eu­ro­pej­skie­go Ty­go­dnia Spor­tu od­był się w War­sza­wie, w sie­dzi­bie PKOl, ETS Kon­gres Spor­tu Po­wszech­ne­go, z udzia­łem m.in. Do­ro­ty Idzi, pod­se­kre­ta­rza sta­nu w MSiT. Kon­gres to wspól­ne przed­się­wzię­cie Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Fun­da­cji Roz­wo­ju Kul­tu­ry Fi­zycz­nej i uczel­ni wyż­szych ma­ją­ce na celu zmia­nę dzia­ła­nia spor­tu jako po­li­ty­ki pu­blicz­nej. W kon­gre­sie wzię­li udział tak­że przed­sta­wi­cie­le na­sze­go Zrze­sze­nia w oso­bach: Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS, Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia, spe­cja­li­sta w Biu­rze RG KZ LZS oraz Iwo­na Der­lat­ka, re­dak­tor „Wia­do­mo­ści Spor­to­wych”.

21 września 2015

XV Otwarte Mistrzostwach Krajowego Zrzeszenia LZS w kajakarstwie juniorów i młodzików – Wolsztyn 2015

W dniach 11-12 wrze­śnia w Wolsz­ty­nie od­by­ły się XV Otwar­te Mi­strzo­stwach Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ka­ja­kar­stwie ju­nio­rów i mło­dzi­ków. Uro­czy­stość otwar­cia mi­strzostw po­łą­czo­na by­ła z od­da­niem do użyt­ku roz­bu­do­wa­nej przy współ­udzia­le środ­ków MSiT i sa­mo­rzą­du lo­kla­ne­go przy­sta­ni ka­ja­ko­wej w Par­ku Miej­skim. Wszyst­kich przy­by­łych go­ści oraz licz­nie zgro­ma­dzo­ną pu­blicz­ność po­wi­tał Krzysz­tof Pia­sek, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS oraz se­kre­tarz RG KZS LZS. Mi­strzo­stwa otwo­rzył Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS. W za­wo­dach star­to­wa­ło 352 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 23 klu­by z 6 wo­je­wództw. Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wa­ło 155 uczest­ni­ków z 11 klu­bów z 4 wo­je­wództw. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS a współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Wolsz­ty­nie, UMKS „Zryw” Wolsz­tyn i Bur­mistrz Wolsz­ty­na. Mi­strzo­stwa uzy­ska­ły do­finan­so­wa­nie Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­gra­li go­spo­da­rze, czy­li UMKS „Zryw” Wolsz­tyn, a wo­je­wódz­ką Wiel­ko­pol­ska.

10 września 2015

Move Week po raz trzeci

Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Ru­chu (Move Week) to kul­mi­na­cyj­ne wy­da­rze­nie pro­mu­ją­ce kam­pa­nię Now­We­Mo­ve. Kam­pa­nia ta ma wy­raź­nie po­sta­wio­ny cel: zwięk­sze­nie licz­by ak­tyw­nych fi­zycz­nie Eu­ro­pej­czy­ków o 100 mi­lio­nów do koń­ca 2020 roku! Eu­ro­pej­ski Ty­dzień Ru­chu ko­or­dy­no­wa­ny jest przez Mię­dzy­na­ro­do­we Sto­wa­rzy­sze­nie Spor­tu i Kul­tu­ry (I­SCA) we współ­pra­cy z Eu­ro­pej­ską Fe­de­ra­cją Cy­kli­stów (ECF). W Pol­sce ko­or­dy­na­to­rem Ty­go­dnia Ru­chu jest Fun­da­cja V4Sport Gro­up, z któ­rą Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS od kilu lat współ­pra­cu­je. W tym roku Ty­dzień Ru­chu od­bę­dzie się w dniach 21-27 wrze­śnia. Za­chę­ca­my do two­rze­nia wła­snych — mniej­szych i więk­szych pro­jek­tów, któ­re po­mo­gą zak­ty­wi­zo­wać do ru­chu są­sia­dów, zna­jo­mych i przy­ja­ciół. Li­czy się każ­da ini­cja­ty­wa, któ­ra po­zwo­li ak­tyw­nie spę­dzić czas. Do 14 wrze­śnia na stro­nie in­ter­ne­to­wej www.poland.moveweek.eu trwa re­je­stra­cja. Moż­na zdo­być ga­dże­ty na re­ali­za­cję swo­ich pro­jek­tów, a o naj­cie­kaw­szych po­my­słach zro­bi się gło­śno w Eu­ro­pie.

10 września 2015

Konferencja na temat finansowania sportu pod patronatem Krajowego Zrzeszenia LZS

W dniach 28-29 wrze­śnia w Rze­szo­wie, w Sali Mil­le­nium Ho­te­lu Hil­ton Gar­den Hill od­bę­dzie się Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja „Fi­nan­so­wa­nie spor­tu oraz dzia­łal­no­ści po­żyt­ku pu­blicz­ne­go z bu­dże­tu Jed­no­stek Sa­mo­rzą­du Te­ry­to­rial­ne­go”. W ra­mach dwu­dnio­we­go pro­gra­mu od­bę­dą się IV se­sje, któ­rych za­kres te­ma­tycz­ny od­zwier­cie­dla naj­istot­niej­sze pro­ble­my iden­ty­fi­ko­wa­ne w ob­sza­rze fi­nan­so­wa­nia przez jed­nost­ki sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go za­dań pu­blicz­nych re­ali­zo­wa­nych przez pod­mio­ty spo­za sek­to­ra fi­nan­sów pu­blicz­nych w sfe­rze spor­tu oraz dzia­łal­no­ści po­żyt­ku pu­blicz­ne­go. Prze­wi­dzia­ne są wy­stą­pie­nia osób o uzna­nym do­rob­ku na­uko­wym bądź za­wo­do­wym. Pa­tro­nat ho­no­ro­wy nad kon­fe­ren­cją spra­wu­ją: Pre­zy­dent Mia­sta Rze­szo­wa, Sta­ro­sta Rze­szow­ski, Unia Mia­ste­czek Pol­skich oraz Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS. Na cze­le Ko­mi­te­tu Or­ga­ni­za­cyj­ne­go stoi me­ce­nas Ar­ka­diusz Ta­lik, czło­nek Ko­mi­te­tu Ste­ru­ją­ce­go Cen­trum Ba­daw­czo­-Ro­zwo­jo­we­go Sa­mo­rzą­du Te­ry­to­rial­ne­go Uni­wer­sy­te­tu Eko­no­micz­ne­go we Wro­cła­wiu, czło­nek Ko­le­gium Re­gio­nal­nej Izby Ob­ra­chun­ko­wej w Opo­lu, Rzecz­nik dys­cy­pli­ny fi­nan­sów pu­blicz­nych I in­stan­cji. Re­je­stra­cji moż­na do­ko­nać po­przez stro­nę in­ter­ne­to­wą www.konferencja. egitim.pl

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam