Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

2 października 2015

Agnieszka Skalniak brązową medalistą MŚ juniorek

27 wrze­śnia w Rich­mond (USA) za­koń­czy­ły się mi­strzo­stwa świa­ta w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet i męż­czyzn. O me­da­lach Ka­ta­rzy­ny Nie­wia­do­mej, Ka­ta­rzy­ny Paw­łow­skiej i Mi­cha­ła Kwiat­kow­skie­go w jeź­dzie dru­ży­no­wej grup za­wo­do­wych już pi­sa­li­śmy. Pora na pod­su­mo­wa­nie ca­łej im­pre­zy. Je­dy­ny me­dal na tych mi­strzo­stwach dla Pol­ski zdo­by­ła ju­nior­ka, Agniesz­ka Skal­niak TKK Pa­ci­fic To­ruń w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go. Jest to jej dru­gi brą­zo­wy me­dal MŚ — po­przed­ni zdo­by­ła rok temu w Pon­fer­ra­dzie. Naj­lep­sze miej­sca — siód­me — oprócz Agniesz­ki za­ję­ły — Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) w jeź­dzie na czas ju­nio­rek i Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma (wy­cho­wan­ka WLKS Kra­kus BCC Cza­ja) w wy­ści­gu eli­ty ko­biet ze star­tu wspól­ne­go.

2 października 2015

„Bądź aktywny – trzymaj wagę” – Mielno 2015

W dniach 17-20 wrze­śnia w Miel­nie spo­tka­ły się 82 oso­by z 13 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. To kon­ty­nu­acja na­sze­go pro­gra­mu z ubie­głe­go roku, w tym roku jego pierw­sza edy­cja od­by­ła się w czerw­cu w Za­ko­pa­nem. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS. Przed­się­wzię­cie zo­sta­ło do­fi­nan­so­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, któ­re od dwóch lat wspie­ra or­ga­ni­za­cje po­za­rzą­do­we w pro­jek­tach ma­ją­cych na celu prze­ciw­dzia­ła­nie nad­wa­dze i oty­ło­ści.

2 października 2015

XVIII Wojewódzkie Biegi Przełajowe Zrzeszenia LZS o memoriał Zdzisława Stawiarza

17 wrze­śnia 2015 roku w To­kar­ni od­by­ły się XVIII Wo­je­wódz­kie Bie­gi Prze­ła­jo­we Zrze­sze­nia LZS o me­mo­riał Zdzi­sła­wa Sta­wia­rza. Tra­sę bie­gów wy­zna­czo­no w bar­dzo uro­kli­wym miej­scu, ja­kim jest Skan­sen Wsi Kie­lec­kiej w To­kar­ni. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 355 uczniów szkół pod­sta­wo­wych, gim­na­zjów i szkół po­nad­gim­na­zjal­nych z ca­łe­go wo­je­wódz­twa. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Świę­to­krzy­skie Zrze­sze­nie LZS.

2 października 2015

Szkolenie animatorów do działania
„Aktywny Senior” – Mielno 2015

W dniach 16-20 czerw­ca w Miel­nie od­by­ło się szko­le­nie ani­ma­to­rów do dzia­ła­nia „Ak­tyw­ny se­nior”. Wzię­ły w nim udział 22 oso­by z ca­łe­go kra­ju, któ­re wcze­śniej za­kwa­li­fi­ko­wa­ły się do pro­gra­mu na pod­sta­wie przy­sła­nych an­kiet. Szko­le­nie jest kon­ty­nu­acją pro­gra­mu „Ak­tyw­ny se­nior” za­po­cząt­ko­wa­ne­go w na­szym Zrze­sze­niu w 2014 roku. W po­dob­nym szko­le­niu prze­pro­wa­dzo­nym w czerw­cu tego roku w Za­ko­pa­nem wzię­ły udział 23 oso­by. Or­ga­ni­za­to­rem szko­le­nia by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, uzy­ska­ło ono do­fi­nan­so­wa­nie z Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

2 października 2015

Luzino zaprasza na Ogólnopolski Turniej Kaszub Cup

Po­nad 20 ty­się­cy mło­dych adep­tów fut­bo­lu z po­nad 140 klu­bów z te­re­nu ca­łe­go kra­ju oraz z Ro­sji i Bia­ło­ru­si uczest­ni­czy­ło w 7 — let­niej hi­sto­rii Ogól­no­pol­skich Tur­nie­jów Ka­szub Cup, któ­re roz­gry­wa­ne są w zi­mo­wej prze­rwie roz­gryw­ko­wej na Hali Wi­do­wi­sko­wo — Spor­to­wej im. Mar­szał­ka Ma­cie­ja Pła­żyń­skie­go w Lu­zi­nie. KTS-K i GO­SRiT Lu­zi­no ser­decz­nie za­pra­sza­ją do udzia­łu w te­go­rocz­nej im­pre­zie. Szcze­gó­ło­we in­for­ma­cję moż­na uzy­skać: go­srit.lu­zi­no­@po­mor­ski­-zpn.pl oraz kon­tak­tu­jąc się z tre­ne­ra­mi, or­ga­ni­za­to­ra­mi po­szcze­gól­nych za­wo­dów — wy­kaz po­ni­żej.

2 października 2015

Triathlonistka Ewa Bugdoł najlepsza w Pucharze Świata w Chinach

13 wrze­śnia br., Ewa Bug­doł, spon­so­ro­wa­na przez RA­FA­KO S.A. tria­th­lo­nist­ka zdo­by­ła pierw­sze miej­sce w Pu­cha­rze Świa­ta w We­ihai na dy­stan­sie dłu­gim ITU (3 km pły­wa­nia­/80 km jaz­dy ro­we­re­m/ 20 km bie­gu). Na­le­żą­ca do klu­bu WLKS Kmi­cic Czę­sto­cho­wa za­wod­nicz­ka do mety do­tar­ła z cza­sem 4:46:33 zo­sta­wia­jąc za so­bą Ca­ri­nę Brech­ters z Nie­miec oraz Ca­ro­li­ne Koll z RPA.

21 września 2015

Srebro Katarzyny Pawłowskiej i Michała Kwiatkowskiego, brąz Katarzyny Niewiadomej na MŚ w kolarstwie szosowym

W Rich­mond (USA) roz­po­czę­ły się 20 wrze­śnia Mi­strzo­stwa Świa­ta ko­biet i męż­czyzn w ko­lar­stwie szo­so­wym. Jako pierw­sze ro­ze­gra­no wy­ści­gi jaz­dy dru­ży­no­wej na czas, w któ­rych star­to­wa­ły eki­py za­wo­do­we. Sre­bro wy­wal­czy­ła Ka­ta­rzy­na Paw­łow­ska w bar­wach Bo­els Do­lmans, na­to­miast brąz Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma i jej ko­le­żan­ki z Rabo Liv. Sre­bro zdo­był też Mi­chał Kwiat­kow­ski wraz z dru­ży­ną Eti­xx-Qu­ick Step. Wszy­scy me­da­li­ści roz­po­czy­na­li swo­ją ka­rie­rę spor­to­wą w klu­bach Zrze­sze­nia LZS — Ka­ta­rzy­na Paw­łow­ska w UKS Je­dyn­ka Li­ma­ro Kór­nik, Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma w WLKS Kra­kus BBC Cza­ja, a Mi­chał Kwiat­kow­ski w TKK Pa­ci­fic To­ruń.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam