Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

13 października 2015

Finał Centralny Ogólnopolskich Międzypokoleniowych Rozgrywek Sportowych LZS — Bieszczady 2015

W dniach 1 — 4 października w Bystrym k. Baligrodu, woj. podkarpackie odbył się Finał Centralny Ogólnopolskich Międzypokoleniowych Rozgrywek Sportowych LZS. W zawodach uczestniczyły 92 osoby z 10 województw. Organizatorem rozgrywek było Krajowe Zrzeszenie LZS przy współpracy Podkarpackiego Zrzeszenia LZS. Impreza uzyskała dofinansowanie Ministerstwa Sportu i Turystyki.

13 października 2015

38 medali naszych zawodników na 3. Mistrzostwach Polski Młodziczek i Młodzików w podnoszeniu ciężarów — Burzenin 2015

W dniach od 9 do 11 października w Burzeninie odbyły się 3. Mistrzostwa Polski Młodziczek i Młodzików do lat 15 w podnoszeniu ciężarów. Wystartowało w nich 249 dziewcząt i chłopców (86 zawodniczek i 163 zawodników) z 63 klubów (w tym więcej niż 50% to kluby naszego Zrzeszenia) z 15 województw. Wśród młodziczek na 21 medali do zdobycia (7 kategorii wagowych) dziewczęta z klubów Zrzeszenia LZS zdobyły ich 20 (6 złotych, 7 srebrnych i 7 brązowych)! Wśród młodzików na 24 medale (8 kategorii wagowych) nasi zawodnicy zdobyli ich 18 (6 złotych, 8 srebrnych i 4 brązowe). W punktacji klubowej zwyciężyła MKS Unia Hrubieszów przed LKS Budowlani Nowy Tomyśl i KS Promień Opalenica. Organizatorem mistrzostw był m.in. klub naszego Zrzeszenia LKS Burza Burzenin. Jak podkreślali wszyscy były to zawody zorganizowane perfekcyjne — duży w tym udział miał wójt gminy Burzenin Jarosław Janiak. Dopisała też publiczność, dla której przygotowano atrakcyjne konkursy z nagrodami.

13 października 2015

3 medale zdobyli zawodnicy z naszych klubów na ME juniorów i młodzieżowców w podnoszeniu ciężarów

10 października w Kłajpedzie na Mistrzostwach Europy U20 i U23 w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn reprezentanci Polski zdobyli 5 medali (wszystkie młodzieżowcy) — 3 z nich z dobyli zawodnicy z klubów naszego Zrzeszenia. Złoty medal w kat. 48 kg wywalczyła Agnieszka Zacharek AKS Białogard, srebrny medal w kat. 105 kg zdobył Jarosław Samoraj CLKS Mazovia Ciechanów a brązowy w kat. 69 kg Patrycja Piechowiak Budowlani Nowy Tomyśl. W sumie nasza reprezentacja liczyła w obydwu kategoriach wiekowych 27 zawodników i zawodniczek (6 juniorek i 7 juniorów oraz odpowiednio 6 i 8 U23). W tym gronie było 13 przedstawicieli naszych klubów.

7 października 2015

Finał Centralny XX Ogólnopolskich Masowych Biegów Przełajowych KZ LZS – Wolbórz 2015

Bli­sko 1000 osób wzię­ło udział w Fi­na­le Cen­tral­nym XX Ogól­no­pol­skich Ma­so­wych Bie­gach Prze­ła­jo­wych KZ LZS, któ­re ro­ze­gra­no w Wol­bo­rzu 3 paź­dzier­ni­ka br. Are­ną zma­gań tra­dy­cyj­nie był ma­low­ni­czy, za­byt­ko­wy park przy Pa­ła­cu Bi­sku­pów Ku­jaw­skich — to te­ren miej­sco­wej szko­ły, Ze­spo­łu Szkół RCKU w Wol­bo­rzu. Na fi­nał cen­tral­ny, ju­bi­le­uszo­wych bie­gów przy­je­cha­li re­pre­zen­tan­ci 59 klu­bów z 10 wo­je­wództw. Zde­cy­do­wa­nie naj­lep­si oka­za­li się bie­ga­cze z wo­je­wódz­twa łódz­kie­go, któ­rzy wy­gra­li kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą. W kla­sy­fi­ka­cji po­wia­tów naj­lep­szy oka­zał się po­wiat piotr­kow­ski ziem­ski. Spor­to­wą im­pre­zę otwo­rzył Ma­rek Ma­zur prze­wod­ni­czą­cy Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Ło­dzi. Go­ściem spe­cjal­nym był mistrz w za­pa­sach Piotr Stę­pień. W uro­czy­sto­ści otwar­cia uczest­ni­czy­li tak­że go­spo­darz gmi­ny, bur­mistrz An­drzej Ja­ros oraz dy­rek­tor Ze­spo­łu Szkół RCKU w Wol­bo­rzu Sła­wo­mir Przy­był. Or­ga­ni­za­to­rem fi­na­łów by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Ło­dzi, Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Piotr­ko­wie Tryb., a part­ne­ra­mi Urząd Mar­szał­kow­ski w Ło­dzi, Urząd Miej­ski w Wol­bo­rzu i Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Piotr­ko­wie Tryb. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

5 października 2015

14 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na 79. Mistrzostwach Polski Seniorów Open w łucznictwie

W dniach od 24 do 27 wrze­śnia w Do­brczu od­by­ły się 79. Mi­strzo­stwach Pol­ski Se­nio­rów Open w łucz­nic­twie. Star­to­wa­ła ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. O ty­tuł mi­strza Pol­ski wal­czy­ło 57 łucz­ni­ków i 33 łucz­nicz­ki. Mi­strzy­nią Pol­ski zo­sta­ła Ad­rian­na Trze­biń­ska UKS Ta­lent Wro­cław a mi­strzem Adam Ju­rzak GLKS Unia Piel­grzym­ka. Zło­ty me­dal dru­ży­no­wo zdo­by­ła eki­pa ko­biet z GLKS Unia Piel­grzym­ka a w mik­ście trium­fo­wa­li Mi­le­na Ba­ra­koń­skaKa­sper Hel­bin Obuw­nik Prud­nik. W su­mie za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 14 me­da­li — 4 zło­te, 5 srebr­nych i 5 brą­zo­wych. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był Zrze­sze­nia LZS — ULKS Zryw Do­brcz.

5 października 2015

33 medale zdobyli nasi zawodnicy na Mistrzostwach Polski Młodzików w lekkiej atletyce

W dniach 26-27 wrze­śnia w Ra­do­miu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w lek­kiej atle­ty­ce. Star­to­wa­ła ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. Mimo nie­sprzy­ja­ją­cej po­go­dy (sz­cze­gól­nie pierw­sze­go dnia za­wo­dów (deszcz i zim­no) po­bi­to kil­ka­na­ście re­kor­dów ży­cio­wych. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 33 me­da­li — 14 zło­tych, 10 srebr­nych i 9 brą­zo­wych. Po dwa zło­te me­da­le zdo­by­li na tych mi­strzo­stwach Ma­te­usz Wró­bel KS Sło­necz­ko Bu­sko Zdrój wy­grał bie­gi na 100 i 300 me­trów, Kor­nel War­szaw­ski LKS Or­kan Ostrze­szów zaś pchnię­cie ku­lą i rzut dys­kiem. Oby więk­szość z nich chcia­ła kon­ty­nu­ować ka­rie­rę spor­to­wą, to o przy­szłość pol­skiej lek­kiej atle­ty­ki nie po­win­ni­śmy się mar­twić.

5 października 2015

26 medali zdobyli nasi kolarze na Mistrzostwach Polski w jeździe na czas parami i drużynowej

W dniach 3-4 paź­dzier­ni­ka na szo­sie ko­ło Opa­tów­ka ro­ze­gra­no Mi­strzo­stwa Pol­ski w jeź­dzie na czas pa­ra­mi i dru­ży­no­wej ko­biet i męż­czyzn. Ści­ga­li się ju­nio­rzy młod­si, ju­nio­rzy i eli­ta. Wśród eli­ty za­bra­kło za­wod­ni­ków star­tu­ją­cych w za­gra­nicz­nych gru­pach za­wo­do­wych. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li łącz­nie 26 — 8 zło­tych, 9 srebr­nych i 9 brą­zo­wych. Swo­ją do­mi­na­cję na szo­sie po­twier­dzi­ły ta­kie na­sze klu­by jak: TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń, UKS Mróz Je­dyn­ka Kór­nik, BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska czy ALKS Stal Gru­dziądz.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam