Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

22 stycznia 2015

Ewa Pajor zawodniczką VfL Wolfsburg

Naj­bar­dziej uta­len­to­wa­na pol­ska pił­kar­ka, Ewa Pa­jor (Me­dyk Ko­nin), od lata ma być za­wod­nicz­ką jed­ne­go z naj­lep­szych klu­bów świa­ta, VfL Wol­fs­burg. O Ewie Pa­jor zro­bi­ło się gło­śno, gdy w 2013 roku po­pro­wa­dzi­ła re­pre­zen­ta­cję Pol­ski U-17 do mi­strzo­stwa Eu­ro­py. Zo­sta­ła wte­dy też wy­bra­na naj­lep­szą pił­kar­ką mło­de­go po­ko­le­nia na Sta­rym Kon­ty­nen­cie. Za­czę­to o niej mó­wić Mes­si w spód­ni­cy.

2 stycznia 2015

Śląskie Wojewódzkie Zrzeszenie LZS ma swoją stronę internetową

Mi­ło nam po­in­for­mo­wać, że ko­lej­ne na­sze wo­je­wódz­kie zrze­sze­nie utwo­rzy­ło swo­ją stro­nę in­ter­ne­to­wą. Ży­czy­my „ad­mi­no­wi” szyb­kie­go jej za­peł­nie­nia sa­my­mi do­bry­mi in­for­ma­cja­mi, któ­re bę­dzie­my mo­gli pu­bli­ko­wać tak­że na stro­nie „kra­jów­ki”. Ad­res stro­ny: www.lzs.slask.pl

2 stycznia 2015

Piotr Żyła ze złotym medalem Mistrzostw Polski

23 grud­nia na skocz­ni im. Ada­ma Ma­ły­sza w Wi­śle­-Ma­lin­ce od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Sko­kach Nar­ciar­skich. Bez­a­pe­la­cyj­nym zwy­cięz­cą zo­stał Piotr Ży­ła. Re­pre­zen­tant KS Wi­sła w Wi­śle w obu se­riach od­dał naj­dłuż­sze sko­ki i tym sa­mym wy­grał z prze­wa­gą aż 35,1 punk­tu! W pierw­szej dzie­siąt­ce, poza Pio­trem Ży­łą, zna­la­zło się jesz­cze 3 re­pre­zen­tan­tów na­szych klu­bów — 5 miej­sce za­jął Bar­tło­miej Kłu­sek LKS Klim­czok By­stra, 9 był ko­le­ga klu­bo­wy Ży­ły, Alek­san­der Znisz­czoł, a 10 Krzysz­tof Bie­gun LZS So­kół Szczyrk.

2 stycznia 2015

40-lecie ALKS Stal Grudziądz

12 grud­nia 2014 roku w Gru­dzią­dzu od­by­ła się Gala ko­lar­ska oraz uro­czy­stość 40-le­cia klu­bu ALKS Stal. Przy­by­ło na nią wie­lu zna­mie­ni­tych go­ści. Dzia­ła­czom i tre­ne­rom wrę­czo­no róż­ne od­zna­cze­nia. Za­pre­zen­to­wa­li się też spor­tow­cy. W roku 2014 bi­lans osią­gnięć klu­bu jest zna­ko­mi­ty — dwa me­da­le Mi­strzostw Eu­ro­py Ma­te­usza Lipy i 71 me­da­li Mi­strzostw Pol­ski (20 zło­tych, 27 srebr­nych i 24 brą­zo­wych).

2 stycznia 2015

Podsumowanie XVI edycji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego
Powiatów Województwa Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Woj. Wielkopolskiego

8 grud­nia 2014 r. na obiek­tach KS „So­bie­ski” Po­znań od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie XVI edy­cji Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Woj. Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Woj. Wiel­ko­pol­skie­go. W uro­czy­sto­ści wzię­li udział m.in.: To­masz Wik­tor — Dy­rek­tor DSiT Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go, Ma­riusz Ku­biak — kie­row­nik w DSiT, człon­ko­wie Rady Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS, sta­ro­sto­wie po­wia­tów, prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­wych Zrze­szeń LZS, przed­sta­wi­cie­le zwy­cię­skich po­wia­tów, oraz sty­pen­dy­ści wraz z tre­ne­ra­mi.

2 stycznia 2015

Halowe Igrzyska LZS Seniorów — Zamość 2014

14 grud­nia 2014 r. w Za­mo­ściu po raz pierw­szy od­by­ły się Ha­lo­we Igrzy­ska Se­nio­rów na Lu­belsz­czyź­nie. Jej ce­lem by­ło pro­mo­wa­nie ak­tyw­no­ści fizycz­nej osób po­wy­żej 45 roku ży­cia. Im­pre­za fina­ło­wa po­prze­dzo­na by­łą czte­re­ma eli­mi­na­cja­mi po­wia­to­wy­mi, z któ­rych naj­lep­sze eki­py za­kwa­li­fiko­wa­ły się do fina­łu wo­je­wódz­kie­go.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam