Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

23 luty 2015

Grad medali dla zawodników z naszych klubów w Halowych Mistrzostwach Polski Seniorów, Młodzieżowców i Juniorów w Łucznictwie

W Mi­lów­ce w dniach 13-15 lu­te­go od­by­ły się 33. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów, 30. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów i 8. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzie­żow­ców w łucz­nic­twie. Na star­cie sta­nę­ła ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka. Więk­szość me­da­li in­dy­wi­du­al­nie i ze­spo­ło­wo zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Wśród se­nio­rek mi­strzy­nią zo­sta­ła Ewe­li­na Mar­szał­kow­ska (KS Spo­łem Łódź), wśród mło­dzie­żow­ców — Pa­weł Ma­rzec (UKS Ta­lent Wro­cław), wśród ju­nio­rów Anna For­giel (MLKS Dą­bro­wia Dą­bro­wa Tar­now­ska) i Ma­rek Sza­fran (KS Spo­łem Łódź). Or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Pol­ski Zwią­zek Łucz­ni­czy, Ślą­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Łucz­ni­czy i LKS „Łucz­nik” Ży­wiec.

W mi­strzo­stwach star­to­wa­ły 43 klu­by (w łu­kach kla­sycz­nych i blocz­ko­wych), w tym 21 re­pre­zen­to­wa­ło na­sze Zrze­sze­nie.

23 luty 2015

Nasi zawodnicy zdobyli 55 medali na Halowych Mistrzostwach Polski Juniorów Młodszych i Juniorów w Lekkiej Atletyce

W dniach od 13 do 15 lu­te­go w To­ru­niu od­by­ły się Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce ju­nio­rów młod­szych i ju­nio­rów. Ju­nio­rzy młod­si, re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, zdo­by­li 31 me­da­li (9 zło­tych, 12 srebr­nych i 10 brą­zo­wych) a ju­nio­rzy 24 me­da­le (7 zło­tych, 7 srebr­nych i 10 brą­zo­wych). W mi­strzo­stwach wy­star­to­wa­ła ca­ła kra­jo­wa czo­łów­ka.

22 stycznia 2015

10 zawodników z naszych klubów wystartuje
w EYOF 2015

Ka­rol Tu­rekKa­ro­li­na Król (o­bo­je UKN Me­la­fir Czar­ny Bór) — bia­th­lon, Do­mi­nik Ka­ste­lik (S­S-R LZS So­kół Szczyrk) i Bar­tosz Czyż (KS Wi­sła w Wi­śle) — sko­ki nar­ciar­skie, Pa­weł Twar­doszMa­te­usz Dyrcz (o­baj PKS Olim­pij­czyk Gi­lo­wi­ce), Kac­per Ko­nior (LKS Klim­czok By­stra) — kom­bi­na­cja nor­we­ska, Ju­sty­na Pra­dziad (LKS Po­ro­niec Po­ro­nin), Klau­dia Ko­ło­dziej (LKS Wi­tów Msza­na Dol­na), Ma­te­usz Ha­ra­tyk (NKS Trój­wieś Be­skidz­ka) — bie­gi nar­ciar­skie — zna­leź­li się w re­pre­zen­ta­cji Pol­ski na XII Zi­mo­wy Olim­pij­ski Fe­sti­wal Mło­dzie­ży Eu­ro­py EYOF 2015. Fe­sti­wal od­bę­dzie się w dniach 25-30 stycz­nia br. w au­striac­kim Vo­rarl­ber­gu oraz w Liech­ten­ste­inie. W im­pre­zie, któ­ra zgro­ma­dzi na star­cie ok. 1.600 za­wod­ni­ków w wie­ku 14-18 lat z nie­mal wszyst­kich państw Sta­re­go Kon­ty­nen­tu wy­star­tu­je 39-o­so­bo­wa re­pre­zen­ta­cja na­sze­go kra­ju. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w: łyż­wiar­stwie figu­ro­wym, bia­th­lo­nie, nar­ciar­stwie al­pej­skim, sko­kach nar­ciar­skich, bie­gach nar­ciar­skich, kom­bi­na­cji nor­we­skiej oraz snow­bo­ar­dzie (za­brak­nie ich tyl­ko w tur­nie­ju ho­ke­jo­wym).

22 stycznia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
w kolarstwie przełajowym — Koźminek 2015

Jako pierw­si w tym roku (jak zwy­kle) o ty­tu­ły mi­strzow­skie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS wal­czy­li ko­la­rze prze­ła­jo­wi. Mi­strzo­stwa od­by­ły się 17 stycz­nia w Koź­min­ku (La­sek Brze­zin­ka). Or­ga­ni­za­to­ra­mi byli: Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Ka­li­szu, Urząd Gmi­ny Koź­mi­nek, UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek i Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski w Ka­li­szu. Mi­strzo­stwa ro­ze­gra­no w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior, or­lik (ko­bie­ty i męż­czyź­ni). Ju­nio­rzy młod­si wal­czy­li o Na­ra­mien­nik Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Od­by­ły się tak­że wy­ści­gi dzie­ci (kla­sy 1-3 i 4-6) i ma­ster­sów. W su­mie star­to­wa­ło pra­wie 200 za­wod­ni­ków. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą (skla­sy­fiko­wa­no 23 klu­by) wy­grał UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, przed MLKS Basz­ta By­tów i LKK War­mia Bi­sku­piec, wo­je­wódz­ką (skla­sy­fiko­wa­no 10 wo­je­wództw) wiel­ko­pol­skie przed lu­bu­skim i po­mor­skim.

Na­stęp­ne­go dnia (18 stycz­nia) od­był się ostat­ni wy­ścig z cy­klu Pu­cha­ru Pol­ski, tym sa­mym se­zon kra­jo­wy w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym zo­stał za­koń­czo­ny.

22 stycznia 2015

Sylwia Oleśkiewicz i Piotr Kudłaszyk wygrali
XXIV edycję Challenge „Złotej Sztangi”

Pol­ski Zwią­zek Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów przed­sta­wił osta­tecz­ną punk­ta­cję XXIV edy­cji Chal­len­ge „Zło­tej Sztan­gi” za 2014 rok. Na pierw­szych miej­scach upla­so­wa­ły się na­dzie­je pol­skich cię­ża­rów! Wśród ko­biet — Syl­wia Oleś­kie­wicz (LKS Ome­ga Klesz­czów), wśród męż­czyzn — Piotr Ku­dła­szyk (LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl). Chal­len­ge pro­wa­dzo­ny jest przez por­tal in­ter­ne­to­wy „pol­ska­-sz­tan­ga”, re­dak­cję ka­to­wic­kie­go „Spor­tu” i PZPC, a uwzględ­nia się w nim wy­ni­ki uzy­ska­ne przez pol­skich za­wod­ni­ków na naj­waż­niej­szych za­wo­dach kra­jo­wych i za­gra­nicz­nych.

22 stycznia 2015

Kamil Stoch Sportowcem Roku 2014

Dwu­krot­ny mistrz olim­pij­ski w sko­kach nar­ciar­skich Ka­mil Stoch, wy­cho­wa­nek LKS Ząb i LKS Po­ro­niec Po­ro­nin (o­bec­nie za­wod­nik no­we­go klu­bu, któ­re­go jest za­ło­ży­cie­lem KS Eve­-ne­ment Za­ko­pa­ne) zo­stał wy­bra­ny naj­lep­szym spor­tow­cem 2014 roku. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zło się dwóch za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia — na 5. miej­scu upla­so­wał się Zbi­gniew Bród­ka (UKS Bły­ska­wi­ca Do­ma­nie­wi­ce), mistrz olim­pij­ski z So­czi w bie­gu na 1500 m (łyż­wiar­stwo szyb­kie) a na 10. Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość), lek­ko­atle­ta spe­cja­li­zu­ją­cy się w rzu­cie mło­tem, wi­ce­mistrz Eu­ro­py oraz dwóch ko­lej­nych wy­cho­wan­ków LZS — na 3. miej­scu Mi­chał Kwiat­kow­ski (nieg­dyś UKS Żak Gro­no­wo i TKK Pa­cy­fic To­ruń), pierw­szy pol­ski za­wo­do­wy mistrz świa­ta w ko­lar­stwie i Ra­fał Maj­ka (WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce), jako pierw­szy pol­ski ko­larz wy­grał kla­sy­fika­cję gór­ską wy­ści­gu Tour de Fran­ce.

22 stycznia 2015

9 medali zdobyli na Mistrzostwach Polski w kolarstwie przełajowym zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS

W dniach 10-11 stycz­nia w By­to­wie, nad je­zio­rem Je­leń, od­by­ły się 78. Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie prze­ła­jo­wym eli­ty, or­li­ków i ju­nio­rów. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 4 zło­te me­da­le — Bar­tosz Mi­kler (M­LUKS Vic­to­ria Ja­ro­cin) w wy­ści­gu or­li­ków, Olga Wa­siuk (MG LKS Błę­kit­ni Pau­la Trans) w wy­ści­gu se­nio­rek, Mar­ta Tu­ro­boś (In­te­gral Col­lec­tions Sław­no) w ka­te­go­rii or­li­czek i Szy­mon Saj­nok (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w wy­ści­gu ju­nio­rów; 2 srebr­ne — Anna Tom­czyń­ska (UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek) i Mar­ce­li Bo­gu­sław­ski (In­te­gral Col­lec­tions Sław­no) w wy­ści­gu ju­nio­rów oraz 3 brą­zo­we me­da­le — We­ro­ni­ka Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w ka­te­go­rii or­li­czek, Pa­try­cja Lor­kow­ska (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w ka­te­go­rii ju­nio­rek i Da­wid Jona (GK Gli­wi­ce Bike Ate­lier) w tej sa­mej ka­te­go­rii.

GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy zo­sta­ła klu­bo­wym wi­ce­mi­strzem kra­ju, a trze­cie miej­sce za­jął UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek (star­to­wa­ło 40 klu­bów).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam