Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

10 marca 2015

Mistrzostwa Polski Młodzików PZN i Ogólnopolskie Zawody Uczniowskich Klubów Sportowych w biegach narciarskich — 21 medali dla naszych zawodników

W dniach od 20 do 22 lu­te­go na tra­sach bie­go­wych w Ustia­no­wej Gór­nej od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków PZN i Ogól­no­pol­skie Za­wo­dy Uczniow­skich Klu­bów Spor­to­wych w bie­gach nar­ciar­skich. Star­to­wa­ło 28 klu­bów, w tym 11 klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia i po­nad 200 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li łącz­nie 21 me­da­li (5 zło­tych, 11 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Pierw­sze­go dnia za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li tech­ni­ką kla­sycz­ną, dru­gie­go do­wol­ną a trze­cie­go od­by­ły się szta­fe­ty.

10 marca 2015

2 brązowe medale na MŚ w Falun

28 lu­te­go za­koń­czy­ły się w Fa­lun Mi­strzo­stwa Świa­ta w Nar­ciar­stwie Kla­sycz­nym. Pol­ska zdo­by­ła 2 brą­zo­we me­da­le — w sprin­cie ko­biet, gdzie Ju­sty­nie Ko­wal­czyk to­wa­rzy­szy­ła Syl­wia Jaś­ko­wiec za­wod­nicz­ka na­sze­go klu­bu LKS Hil­l­top Wi­śnio­wa Osie­cza­ny i w dru­ży­no­wych sko­kach na du­żej skocz­ni — w skła­dzie pol­skie­go ze­spo­łu był Piotr Ży­ła za­wod­nik na­sze­go klu­bu WSS Wi­sła w Wi­śle oraz Ka­mil Stoch wy­cho­wa­nek klu­bów LZS. Me­dal Ju­sty­ny Ko­wal­czyk i Syl­wii Jaś­ko­wiec jest pierw­szym krąż­kiem w hi­sto­rii pol­skich bie­gów nar­ciar­skich, wy­wal­czo­nym w ry­wa­li­za­cji dru­ży­no­wej.

10 marca 2015

Nasze juniorki zdobyły brązowy medal HME w łucznictwie

Pol­skie ju­nior­ki w skła­dzie Syl­wia Zy­zań­ska (LKS Łucz­nik Ży­wiec), Ka­ro­li­na Fa­ra­sie­wicz (KS Obuw­nik Prud­nik) i Mag­da­le­na Śmiał­kow­ska (KS Spo­łem Łódź) wy­wal­czy­ły brą­zo­wy me­dal Ha­lo­wych Mi­strzostw Eu­ro­py, któ­re od­by­wa­ły się od 26 do 28 lu­te­go w Ko­prze. By­ły to mi­strzo­stwa se­nio­rów i ju­nio­rów.

10 marca 2015

GOSRiT Luzino — piłkarskie centrum Pomorza

Pod ko­niec lu­te­go GO­SRiT Lu­zi­no za­koń­czył dwie du­że ha­lo­we im­pre­zy pił­kar­skie dla naj­młod­szych za­wod­ni­ków. 28-lu­te­go i 1 mar­ca od­by­ły się ostat­nie za­wo­dy Ogól­no­pol­skich Tur­nie­jów Ka­szub Cup a 21/22 lu­te­go ro­ze­gra­no ko­lej­ny Tur­niej „Na­dzie­je Pol­skiej Pił­ki” im. Mar­szał­ka Ma­cie­ja Pła­żyń­skie­go. Ka­szub Cup skła­dał się z 13 tur­nie­jów dla róż­nych grup wie­ko­wych, któ­re roz­po­czę­ły się w li­sto­pa­dzie. Tej zimy uczest­ni­czy­ło w nim po­nad 2500 mło­dych pił­ka­rzy ze 184 dru­żyn. W tur­nie­ju „Na­dzie­je Pol­skiej Pił­ki” w tym roku gra­ło pra­wie 300 za­wod­ni­ków. Obie im­pre­zy ma­ją licz­ne pa­tro­na­ty i wie­lu spon­so­rów. Or­ga­ni­za­to­rzy już te­raz za­pra­sza­ją na przy­szło­rocz­ne tur­nie­je, nie tyl­ko dru­ży­ny z Po­mo­rza.

10 marca 2015

XI Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w biegach narciarskich — Szelement 2015

25 lu­te­go w Sze­le­men­cie k. Su­wałk od­by­ły się XI Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w bie­gach nar­ciar­skich 2015. Star­to­wa­li za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z rocz­ni­ka 1992/94. Ro­ze­gra­no sprint tech­ni­ką kla­sycz­ną ko­biet i męż­czyzn, bieg kla­sy­kiem na 5 km męż­czyzn i na 3 km ko­biet, bieg sty­lem do­wol­nym na 5 km ko­biet i na 10 km męż­czyzn. Roz­da­no tak­że me­da­le w bie­gu łą­czo­nym su­mu­jąc cza­sy. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 7 zło­tych, 4 srebr­ne i 7 brą­zo­wych me­da­li. Zdo­mi­no­wa­li więc te mi­strzo­stwa.

23 luty 2015

59. Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce — rekord Polski Kamili Lićwinko i 14 medali naszych zawodników

Ozdo­bą 59. HMP w To­ru­niu (21-22 lu­te­go) był re­kord Pol­ski Ka­mi­li Li­ćwin­ko (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) w sko­ku wzwyż — 2.02, co umoc­ni­ło ją jako li­der­kę świa­to­wych list. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li na tych mi­strzo­stwach 14 me­da­li (3 zło­te, 6 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Zło­te me­da­le zdo­by­li jesz­cze An­ge­li­ka Ci­choc­ka (ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom) w bie­gu na 800 m a jej czas 2:02.15 jest lep­szy od wskaź­ni­ka PZLA na mi­strzo­stwa w Pra­dze i So­fia En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce) na 1500 m. Za­wo­dy sta­ły na wy­so­kim po­zio­mie, wie­lu lek­ko­atle­tów po­bi­ło swo­je re­kor­dy ży­cio­we.

23 luty 2015

Nasi na Pedro’s Cup Łódź 2015

17 lu­te­go w wy­peł­nio­nej po brze­gi łódz­kiej Atlas Are­nie od­był się Ha­lo­wy Mi­ting Pe­dro’s Cup Łódź 2015. Do­sko­na­łą for­mę za­pre­zen­to­wa­ła ha­lo­wa mi­strzy­ni świa­ta z So­po­tu (2014) Ka­mi­la Li­ćwin­ko. Za­wod­nicz­ka Pod­la­sia Bia­ły­stok wy­gra­ła skok wzwyż wy­ni­kiem 198 cm. Przed roz­po­czę­ciem mi­tyn­gu Pre­zy­dent RP Bro­ni­sław Ko­mo­row­ski wrę­czył wy­so­kie od­zna­cze­nia pań­stwo­we tre­ne­ro­wi tycz­ka­rzy Edwar­do­wi Szym­cza­ko­wi — Krzyż Ka­wa­ler­ski Or­de­ru Od­ro­dze­nia Pol­ski, Li­dii Cho­jec­kiej (by­łej za­wod­nicz­ce, wy­cho­wan­ce LZS), Ka­mi­li Li­ćwin­ko, Paw­ło­wi Fajd­ko­wi (A­gros Za­mość) i Ada­mo­wi Ksz­czo­to­wi (wy­cho­wa­nek LZS) — wszy­scy Zło­ty Krzyż Za­słu­gi.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam