Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

20 marca 2015

Międzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików w Biegach Przełajowych

Od 7 do 28 mar­ca po­trwa­ją Mię­dzy­wo­je­wódz­kie Mi­strzo­stwa Mło­dzi­ków w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Wy­ni­ki tych mi­strzostw za­li­cza­ją się współ­za­wod­nic­twa spor­to­we­go dzie­ci i mło­dzie­ży. Od­by­ły się już za­wo­dy w Żer­ko­wie (7 mar­ca), Człu­cho­wie (14 mar­ca), Pia­secz­nie­/Za­le­siu Gór­nym (14 mar­ca) i Koń­skich (14 mar­ca). Po­zo­sta­łe 4 mi­strzo­stwa od­bę­dą się 28 mar­ca w Kra­ko­wie, Kor­fan­to­wie, Su­pra­ślu i Ża­rach. Zgod­nie z re­gu­la­mi­nem ko­bie­ty bie­ga­ją na 1,5 km i 2,5 km, męż­czyź­ni na 2 km i 3 km. W do­tych­cza­so­wych bie­gach za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 24 me­da­le (6 zło­tych, 9 srebr­nych i 9 brą­zo­wych).

10 marca 2015

Angelika Cichocka — srebro, Kamila Lićwinko — brąz na Halowych Mistrzostwach Europy w LA

8 mar­ca w Pra­dze za­koń­czy­ły się 33. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w Lek­kiej Atle­ty­ce. Na­sza re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 7 me­da­li (1 zło­ty, 2 srebr­ne i 4 brą­zo­we). Dwa z nich wy­wal­czy­ły za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów — srebr­ny me­dal w bie­gu na 1500 m zdo­by­ła An­ge­li­ka Ci­choc­ka (ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom) a brą­zo­wy Ka­mi­la Li­ćwin­ko (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) w sko­ku wzwyż. W ta­be­li me­da­lo­wej Po­la­cy upla­so­wa­li się na siód­mym miej­scu. Pre­zes PZLA Je­rzy Sku­cha przy­znał, że licz­bo­wo „plan zo­stał wy­ko­na­ny”, ale ko­lo­ry­sty­ka me­da­li mo­gła być lep­sza. Poza tym, jak do­dał, gdy jed­ni nie­co za­wo­dzą, to inni spra­wia­ją mi­łe nie­spo­dzian­ki. W su­mie w mi­strzo­stwach w Pra­dze star­to­wa­ła 7 za­wod­ni­ków z na­szych klu­bów.

10 marca 2015

Antonina Szymańska i Paulina Nowacka z medalami MP seniorów w tenisie stołowym

8 mar­ca w Wał­brzy­chu za­koń­czy­ły się 83. Mi­strzo­stwa Pol­ski w Te­ni­sie Sto­ło­wym se­nio­rek i se­nio­rów. Srebr­ne me­da­le w sin­glu i w grze po­dwój­nej zdo­by­ła An­to­ni­na Szy­mań­ska (GLKS Nada­rzyn), brą­zo­wy me­dal w grze po­dwój­nej zdo­by­ła Pau­li­na No­wac­ka (KS Stel­la Gnie­zno). Na mi­strzo­stwa kra­ju przy­je­cha­ło 128 naj­lep­szych za­wod­ni­ków, któ­rzy na co dzień gra­ją za­rów­no w pol­skiej su­per­li­dze jak i w li­gach za­gra­nicz­nych — fran­cu­skiej, nie­miec­kiej i cze­skiej. 64 za­wod­nicz­ki i 64 za­wod­ni­ków ry­wa­li­zo­wa­ło w ka­te­go­riach de­bel, mikst i tej naj­bar­dziej pre­sti­żo­wej — in­dy­wi­du­al­nej.

10 marca 2015

Otwarte Mistrzostwa Warmińsko-Mazurskiego
Z LZS w biegach przełajowych — Kurzętnik 2015

Ku­rzęt­nik był go­spo­da­rzem Otwar­tych Mi­strzostw War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go Zrze­sze­nia LZS w bie­gach prze­ła­jo­wych, któ­re od­by­ły się 8 mar­ca 2015 r. W za­wo­dach wzię­ło udział po­nad 160 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z War­mii i Ma­zur oraz Ma­zow­sza i Po­mo­rza. Na li­ście star­to­wej nie za­bra­kło zna­nych na­zwisk, za­rów­no w ka­te­go­riach mło­dzie­żo­wych jak i do­ro­słych. Nic dziw­ne­go, prze­ła­je to sport cie­szą­cy się po­pu­lar­no­ścią w Zrze­sze­niu LZS. Przy­po­mi­na­my, że w dniach 13-14 mar­ca od­bę­dą się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS, a go­spo­da­rzem bę­dzie Żer­ków.

10 marca 2015

OOM w Sportach Zimowych Małopolska 2015
— 72 medale naszych zawodników

Uro­czy­ste otwar­cie XXI Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży od­by­ło się 14 lu­te­go na to­rze lo­do­wym Cen­tral­ne­go Ośrod­ka Spor­tu w Za­ko­pa­nem. Ostat­nie za­wo­dy ro­ze­gra­no 3 mar­ca. Do Ma­ło­pol­ski zje­cha­ło w su­mie pra­wie 1,5 tys. uczest­ni­ków olim­pia­dy, w tym bli­sko ty­siąc mło­dych spor­tow­ców, oko­ło 200 tre­ne­rów, po­nad 260 sę­dziów. Uczest­ni­cy zi­mo­wych zma­gań ry­wa­li­zo­wa­li w 11 dys­cy­pli­nach. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów wy­star­to­wa­li w 8 dys­cy­pli­nach: nar­ciar­stwie kla­sycz­nym (bie­gi), cur­lin­gu, łyż­wiar­stwie szyb­kim, łyż­wiar­stwie krót­kim (short track), sa­necz­kar­stwie, bia­th­lo­nie, sko­kach nar­ciar­skich i kom­bi­na­cji nor­we­skiej. Zdo­by­li­śmy 72 me­da­le (23 zło­te, 22 srebr­ne i 27 brą­zo­wych). W staw­ce 140 klu­bów star­to­wa­li za­wod­ni­cy z 22 klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. W pierw­szej „10” zna­la­zły się dwa na­sze klu­by — na 7 miej­scu LKS Po­ro­niec Po­ro­nin, a na 8. NKS Trój­wieś Be­skidz­ka.

10 marca 2015

Wieści z województw — więcej w Informacjach regionalnych

XVII Zimowa Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Przewodniczącego RW Z LZS

8 mar­ca w Wą­grow­cu od­by­ła się XVII Zi­mo­wa Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kia­da LZS Miesz­kań­ców Wsi o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go RW Z LZS. W im­pre­zie uczest­ni­czy­ło 19 re­pre­zen­ta­cji po­wia­to­wych. By­ła to pierw­sza im­pre­za wcho­dzą­ca w skład Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. W kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej I miej­sce wy­wal­czy­li re­pre­zen­tan­ci Śro­dy Wlkp. zdo­by­wa­jąc 203 punk­tów, II — Ostro­wa Wlkp. (196 pkt), a III — Sza­mo­tuł (190,5 pkt). Go­spo­da­rze, któ­rzy am­bit­nie wal­czy­li o po­dium, za­ję­li z do­rob­kiem 159 punk­tów, V miej­sce.

 

Powiatowe Zjazdy LZS w Kamiennej Górze i Zgorzelcu

24 lu­te­go w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Gmi­ny Ka­mien­na Gó­ra od­był się Wal­ny Zjazd Spra­woz­daw­czo­-Wy­bor­czy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Ka­mien­nej Gó­rze. 6 mar­ca 2015 roku w sali kon­fe­ren­cyj­nej Urzę­du Gmi­ny w Zgo­rzel­cu od­był się Po­wia­to­wy Wal­ny Zjazd De­le­ga­tów LZS.

 

Grand Prix LZS w tenisie stołowym województwa lubelskiego

28 stycz­nia w sali Ze­spo­łu Szkół w Ło­pien­ni­ku Gór­nym ro­ze­gra­ny zo­stał I Tur­niej Te­ni­sa Sto­ło­we­go z cy­klu Grand Prix LZS 2015 r. To ko­lej­na edy­cja tej im­pre­zy zor­ga­ni­zo­wa­na przez Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. W tym roku za­pla­no­wa­no 8 ta­kich tur­nie­jów. II tur­niej od­był się w Niedź­wia­dzie 7 lu­te­go, a trze­ci 7 mar­ca w Niem­cach.

 

Gminne Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mini Piłce Ręcznej Dziewcząt
i Chłopców Trąbki Wielkie

2 mar­ca 2015 w hali spor­to­wej Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­ska w Trąb­kach Wiel­kich ro­ze­gra­ne zo­sta­ły Gmin­ne Igrzy­ska Mło­dzie­ży Szkol­nej w Mini Pił­ce Ręcz­nej Dziew­cząt i Chłop­ców.

W tur­nie­ju wy­star­to­wa­ły wszyst­kie re­pre­zen­ta­cje szkół z gmi­ny Trąb­ki Wiel­kie. Za­rów­no w tur­nie­ju chłop­ców jak i dziew­cząt wy­gra­ły dru­ży­ny SP Trąb­ki Wiel­kie.

 

Tur­nie­je pił­kar­skie w Lini

1 mar­ca na bo­isku „Or­lik” w Lini, od­był się I Otwar­ty Tur­niej Pił­kar­ski rocz­ni­ka 1999 i star­si. Do tur­nie­ju przy­stą­pi­ło 12 ze­spo­łów: Szo­gun Sie­ra­ko­wi­ce, Le­wi­no, Dą­brów­ka II Li­nia, FC Lę­bork, Ja­maj­ka Wej­he­ro­wo oraz Kom­ple­t-Dach Sia­no­wo, Dą­brów­ka I Li­nia, Ajax Wandt­ke Gru­pa Sie­ra­ko­wi­ce, Bia­łe Lwy Ce­wi­ce, Go­ści­ci­no, Iskra Gdy­nia i MKS Pro­Fan Go­ści­ci­no. Tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na Dą­brów­ka II Li­nia.

 

Mistrzostwa Powiatu Oleskiego LZS
w halowej piłce nożnej

24 lu­te­go od­by­ły się Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ole­skie­go LZS w ha­lo­wej pił­ce noż­nej. Był to tur­niej pe­łen nie­spo­dzia­nek, zdo­mi­no­wa­ły go ze­spo­ły z kla­sy B, czy­li naj­niż­szej kla­sy roz­gryw­ko­wej. Star­to­wa­ło 13 dru­żyn a me­cze roz­gry­wa­no w Go­rzo­wie Ślą­skim i Pra­sz­ce. Wy­gra­ła nie­spo­dzie­wa­nie dru­ży­na LZS Ko­ście­li­ska.

 

Zjazd Delegatów Miejsko-Gminnego Zrzeszenia LZS w Żninie

23 lu­te­go 2015 w Żni­nie od­był się Zjazd De­le­ga­tów Miej­sko­-G­min­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Żni­nie

No­wym prze­wod­ni­czą­cym M-G Z LZS w Żni­nie zo­sta­ła Bar­ba­ra Na­wroc­ka, a Ta­de­usz Ma­za­ny, któ­ry od po­nad sześć­dzie­się­ciu lat dzia­ła w or­ga­ni­za­cji otrzy­mał ty­tuł ho­no­ro­we­go człon­ka LZS. Pod­czas zjaz­du po­nad trzy­dzie­ści osób zo­sta­ło uho­no­ro­wa­nych od­zna­ka­mi Ku­jaw­sko­-Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS.

 

XVI Zimowa Spartakiada Mieszkańców Powiatu Wolsztyńskiego

22 lu­te­go 2015 w Ze­spo­le Szkół Za­wo­do­wych od­by­ła się XVI Zi­mo­wa Spar­ta­kia­da Miesz­kań­ców Po­wia­tu Wolsz­tyń­skie­go. Udział w za­wo­dach wzię­ły dru­ży­ny z te­re­nu Po­wia­tu Wolsz­tyn — Kę­bło­wo, So­lec, Żo­dyń oraz Święt­no, a tak­że re­pre­zen­ta­cje skła­da­ją­ce się z rad­nych i pra­cow­ni­ków sa­mo­rzą­do­wych Gmi­ny Sie­dlec i Gmi­ny Prze­męt.

 

Mistrzostwa Zrzeszenia LZS Województwa Łódzkiego
w Halowej Piłce Nożnej

15 lu­te­go 2015 w hali spor­to­wej przy szko­le gim­na­zjal­nej w Łę­ka­wie, gm. Beł­cha­tów od­by­ły się Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS Wo­je­wódz­twa Łódz­kie­go w Ha­lo­wej Pił­ce Noż­nej. W wy­ni­ku wcze­śniej­szych eli­mi­na­cji do tur­nie­ju fina­ło­we­go do­tar­ło 5 dru­żyn: MG LKS Ze­lów, MLKS Ko­nop­ni­ca, LKS Za­wi­sza Pa­jęcz­no, LKS Zjed­no­cze­ni Beł­cha­tów i LZS Chą­śno. Mi­strzem zo­sta­ła dru­ży­na MG LKS Ze­lów.

 

LZS Dobromierz mistrzem ALPS „Murawy Dobromierskie”

14 lu­te­go w sali gim­na­stycz­nej Ze­spo­łu Przed­szkol­no­-Sz­kol­ne­go w Do­bro­mie­rzu od­by­ła się ce­re­mo­nia za­koń­cze­nia roz­gry­wek XIV edy­cji Ama­tor­skiej Ligi Pił­ki Siat­ko­wej „Mu­ra­wy Do­bro­mier­skie 2015”. Liga jest or­ga­ni­zo­wa­na od 2000 roku przez Zespół Przed­szkol­no­-Sz­kol­ny w Do­bro­mie­rzu oraz Lu­do­wy Uczniow­ski Klub Spor­to­wy „Start” Do­bro­mierz. Głów­nym spon­so­rem za­wo­dów by­ła Gmi­na Klu­czew­sko.

 

Turniej siatkówki w Wilkowie

W cza­sie fe­rii zi­mo­wych 1 lu­te­go 2015 r. w Ze­spo­le Szkół w Wil­ko­wie zor­ga­ni­zo­wa­ny zo­stał tur­niej pił­ki siat­ko­wej pod na­zwą „Zi­mo­we fe­rie 2015”. Za­wo­dy or­ga­ni­zo­wa­ne by­ły głów­nie z my­ślą o miej­sco­wej mło­dzie­ży i miesz­kań­cach, ale za­pro­szo­no rów­nież dru­ży­ny mie­sza­ne z miej­sco­wo­ści Lem­bruk i Bie­dasz­ki Ma­łe. Wy­stą­pi­ło pięć ze­spo­łów, w któ­rych zgod­nie z re­gu­la­mi­nem mu­sia­ły grać na bo­isku mi­ni­mum 3 ko­bie­ty: Wil­ko­wo Mło­dzicz­ki, Wil­ko­wo Ju­nior­ki, Wil­ko­wo Ro­dzi­ce, Lem­bruk, Bie­dasz­ki Ma­łe. Ogó­łem za­gra­ło po­nad 40 osób w róż­nym wie­ku.

10 marca 2015

Piosenka „Mistrz Sportu”

Rzad­ko kie­dy po­wsta­ją pio­sen­ki o spo­rcie. Li­der ze­spo­łu Stre­fa 50 Wal­de­mar Błasz­czyk przy­słał nam pio­sen­kę „Mistrz Spor­tu”, do któ­rej sło­wa na­pi­sał biesz­czadz­ki po­eta, by­ły za­pa­śnik Adam Ru­dyk. Pre­mie­ra pio­sen­ki — hym­nu od­by­ła się 8 sierp­nia 2014 roku pod­czas od­sło­nię­cia Po­mni­ka Za­pa­śni­ka w PKO­L-u w War­sza­wie.„Pra­gnie­my ofia­ro­wać ten hymn wszyst­kim spor­tow­com, któ­rzy swa cięż­ką pra­cą przy­czy­ni­li się lub przy­czy­nią do przy­no­sze­nia dumy na­szej ko­cha­nej Oj­czyź­nie. By­ło by nam sza­le­nie mi­ło, gdy­by nasz utwór mógł to­wa­rzy­szyć spor­tow­com na wie­lu mniej­szych i więk­szych ogól­no­pol­skich im­pre­zach. Z usza­no­wa­niem skła­da­my pio­sen­kę na Pań­stwa rę­ce, do­łą­cza­jąc ją w po­sta­ci mp3 do e-ma­ila” — na­pi­sał Wal­de­mar Błasz­czyk. Po­ni­żej za­miesz­cza­my ten utwór.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam