Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

23 marca 2015

Mistrzostwa Polski w Biegach Narciarskich seniorów — 7 medali naszych zawodników

Od 18 do 21 mar­ca od­by­wa­ły się na tra­sach bie­go­wych Isteb­ne­j-Ku­ba­lon­ki Mi­strzo­stwa Pol­ski w Bie­gach Nar­ciar­skich. Ro­ze­gra­no sprint in­dy­wi­du­al­ny i dru­ży­no­wy ko­biet i męż­czyzn tech­ni­ką kla­sycz­ną oraz bieg ko­biet na 5 km i bieg męż­czyzn na 10 km sty­lem do­wol­nym. Nie­co wcze­śniej, bo 28 lu­te­go pod­czas Bie­gu Pia­stów na Po­la­nie Ja­ku­szyc­kiej w Szklar­skiej Po­rę­bie wal­czo­no o me­da­le na 25 km ko­biet i 50 km męż­czyzn tech­ni­ką kla­sycz­ną. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li na tych mi­strzo­stwach 2 zło­te, 2 srebr­ne i 3 brą­zo­we me­da­le.

23 marca 2015

25. Halowe Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Łucznictwie — 10 medali naszych zawodników

14 i 15 mar­ca od­by­ły się w Za­mo­ściu 25. Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów Młod­szych w Łucz­nic­twie. Pra­wo star­tu w za­wo­dach mie­li za­wod­ni­cy uro­dze­ni w la­tach 1998-2000. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Pol­ski Zwią­zek Łucz­ni­czy, KS „Agros” Za­mość, Okrę­go­wy Zwią­zek Łucz­ni­czy, Urząd Mia­sta Za­mość, Urząd Mar­szał­kow­ski w Lu­bli­nie. Star­to­wa­ło po­nad 170 za­wod­ni­ków z 30 klu­bów. Łucz­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 10 me­da­li — 1 zło­ty (Anna To­bo­lew­ska ULKS Zryw Do­brcz), 2 srebr­ne i 7 brą­zo­wych.

23 marca 2015

Adam Cieślar mistrzem Polski w kombinacji norweskiej seniorów

15 mar­ca po­zna­li­śmy zdo­byw­ców me­da­li w in­dy­wi­du­al­nych Mi­strzo­stwach Pol­ski Se­nio­rów w kom­bi­na­cji nor­we­skiej, któ­re roz­gry­wa­ne by­ły na kom­plek­sie skocz­ni w Szczyr­ku Ska­li­tem oraz tra­sie bie­go­wej Isteb­ne­j-Ku­ba­lon­ki (14-15 mar­ca). O ty­tu­ły mi­strzow­skie wal­czy­li też ju­nio­rzy C, D i E. Mi­strzem Pol­ski wśród se­nio­rów zo­stał Adam Cie­ślar za­wod­nik klu­bu na­sze­go Zrze­sze­nia WSS Wi­sła w Wi­śle. Wśród ju­nio­rów C srebr­ny me­dal zdo­był Kac­per Ko­nior z LKS Klim­czok By­stra, a mi­strzem Pol­ski wśród ju­nio­rów D zo­stał Ma­te­usz Ma­ły­ju­rek, ko­le­ga klu­bo­wy Cie­śla­ra.

23 marca 2015

Cztery medale naszych juniorów na MP w skokach narciarskich

14 mar­ca na kom­plek­sie skocz­ni w Szczyr­ku ro­ze­gra­no Mi­strzo­stwa Pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich ju­nio­rów C, D i E. Li­te­ry te ozna­cza­ją od­po­wied­nie rocz­ni­ki: C — 1999/2000, D — 2001/2002 i E — 2003/2004. Brą­zo­wy me­dal wśród naj­młod­szych zdo­był Jan Hab­das z LKS Klim­czok By­stra, sre­bro wy­wal­czył wśród ju­nio­rów D Ma­te­usz Ma­ły­ju­rek WSS Wi­sła w Wi­śle, jego ko­le­ga klu­bo­wy To­masz Pilch zdo­był sre­bro wśród ju­nio­rów C, a brąz w tej ka­te­go­rii zdo­był Kac­per Ko­nior LKS Klim­czok By­stra.

20 marca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Biegach Przełajowych — Żerków 2015

14 mar­ca w Żer­ko­wie na sta­dio­nie im J. Jaj­czy­ka i te­re­nach do nie­go przy­le­głych od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. W za­wo­dach udział wzię­li za­wod­ni­cy z 49 klu­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 9 wo­je­wództw (łącz­nie 316 za­wod­ni­ków). Bie­ga­cze i bie­gacz­ki — mło­dzi­cy, ju­nio­rzy młod­si, ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy — star­to­wa­li na dy­stan­sach od 1500 m do 4000 m. Kla­sy­fi­ka­cję wo­je­wództw wy­gra­ło wiel­ko­pol­skie przed za­chod­nio­po­mor­skim i lu­bu­skim. Wśród klu­bów naj­wię­cej punk­tów zdo­by­li za­wod­ni­cy WMLKS Po­mo­rze Star­gard Szcze­ciń­ski, dru­gie miej­sce za­ję­ło KS Pod­la­sie Bia­ły­stok a trze­cie LLKS Oso­wa Sień. Za­wo­dy za­koń­czył otwar­ty bieg dla dzie­ci na dy­stan­sie 1000 m, w któ­rym udział wzię­ło 59 za­wod­ni­ków. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na mi­strzo­stwach re­pre­zen­to­wa­ła He­le­na Ko­ziej, dyr. Biu­ra Rady Głów­nej. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Środ­ki fi­nan­so­we po­zy­ska­no z MSiT, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Po­zna­niu i Urzę­du Mia­sta i Gmi­ny w Żer­ko­wie.

20 marca 2015

Mistrzostwa Polski w Zapasach juniorów — bilans naszego Zrzeszenia to — styl klasyczny 12 medali, styl wolny 20 medali, juniorki 23 medale

W mar­cu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Za­pa­sach ju­nio­rów. Za­wod­ni­cy w sty­lu wol­nym wal­czy­li o me­da­le na ma­tach w Rze­szo­wie w dniach 6-7 mar­ca. Za­pa­śni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 20 me­da­li (3 zło­te, 6 srebr­nych i 11 brą­zo­wych). Z ko­lei w dniach 13-14 mar­ca o ty­tu­ły wal­czy­li w Kar­tu­zach „kla­sy­cy” — nasi za­pa­śni­cy zdo­by­li 12 me­da­li (3 zło­te, 5 srebr­nych i 4 brą­zo­we). W tych sa­mych dniach w Sie­dl­cach wal­czy­ły o mi­strzow­skie ty­tu­ły ko­bie­ty. Na­sze ju­nior­ki zdo­by­ły 23 me­da­le (6 zło­tych, 5 srebr­nych i 12 brą­zo­wych me­da­li).

 

20 marca 2015

VIII Otwarty Turniej Tenisa Stołowego — Memoriał Zbyszka Pietrusewicza

14 mar­ca 2015 roku już po raz ó­smy w Szko­le Pod­sta­wo­wej w Sta­rych Sko­sze­wach od­był się Otwar­ty Tur­niej Te­ni­sa Sto­ło­we­go „Me­mo­riał Zbi­gnie­wa Pie­tru­se­wi­cza”. Ce­lem im­pre­zy by­ło uczcze­nie pa­mię­ci za­słu­żo­ne­go dzia­ła­cza LZS i pra­cow­ni­ka Urzę­du Gmi­ny No­wo­sol­na, Igna­ce­go Zbi­gnie­wa Pie­tru­se­wi­cza, któ­ry przez wie­le lat pro­pa­go­wał sport wśród miesz­kań­ców Gmi­ny No­wo­sol­na. W tur­nie­ju udział wzię­li za­wod­ni­cy z te­re­nu Gmi­ny No­wo­sol­na oraz z klu­bów spor­to­wych z ca­łe­go wo­je­wódz­twa łódz­kie­go.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam