Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

14 kwietnia 2015

7 medali naszych zawodniczek na Mistrzostwach Polski Juniorek w Boksie

8 mar­ca w Gru­dzią­dzu za­koń­czy­ły się XIV In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rek w Bok­sie. Za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 7 me­da­li. Ad­rian­na Ję­drzej­czyk z KKB Ru­shh Kiel­ce w wa­dze 60 kg wy­wal­czy­ła zło­to, Sara Do­ma­ga­ła z KS Skal­nik Wi­śniów­ka waga 51 kg, jej ko­le­żan­ka klu­bo­wa Alek­san­dra Li­nek waga 75 kg oraz We­ro­ni­ka Gwit waga +81 kg MLKS Spar­ta Zło­tów zdo­by­ły srebr­ne me­da­le. Brą­zo­we wy­wal­czy­ły: Ka­ro­li­na Ra­dosz MLKS Spar­ta Zło­tów w wa­dze 51 kg, Pa­try­cja Mysz­ko KKB Ru­shh Kiel­ce w wa­dze 57 kg i Jo­an­na Kleszcz ŁKS Or­lę­ta Łu­ków w wa­dze 81 kg.

31 marca 2015

Złoto dla Darii Osockiej, brąz dla Roberta Barana i Krystiana Formeli na ME w zapasach do lat 23

W dniach 24-29 mar­ca w Wał­brzy­chu od­by­ły się pierw­sze w hi­sto­rii Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w za­pa­sach mło­dzie­żow­ców (do lat 23). Do Pol­ski przy­je­cha­ło bli­sko 400 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 38 kra­jów.

Za­wod­ni­cy wal­czy­li w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym, o me­da­le wal­czy­ły tak­że za­wod­nicz­ki. Pol­scy re­pre­zen­tan­ci zdo­by­li 3 me­da­le. Zło­to w ka­te­go­rii 75 kg zdo­by­ła Da­ria Osoc­ka (od tego roku za­wod­nicz­ka Wre­stler 24 Po­znań), wy­cho­wan­ka klu­bów KZ LZS — LKS Iskry Spi­czyn i MLKS Agro­su Ża­ry. Brą­zo­we me­da­le zdo­by­li: Ro­bert Ba­ran (LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn) w wa­dze 125 kg w sty­lu wol­nym i Kry­stian For­me­la (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy) w wa­dze 98 kg w sty­lu kla­sycz­nym. W sty­lu wol­nym star­to­wa­ło 8 na­szych re­pre­zen­tan­tów, w tym 4 za­wod­ni­ków z na­szych klu­bów, w sty­lu kla­sycz­nym 7 za­pa­śni­ków, w tym 3 z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia, 8 za­wod­ni­czek re­pre­zen­to­wa­ło nasz kraj, w tym 3 z na­szych klu­bów.

31 marca 2015

8 medali naszych zawodników na 27. Młodzieżowych Mistrzostwach Polski w Tenisie Stołowym

W Ostró­dzie w dniach 28-29 mar­ca od­by­ły się 27. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Star­to­wa­ło 109 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek w wie­ku od 19 do 21 lat. Za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li w su­mie 8 me­da­li (2 srebr­ne i 6 brą­zo­wych). Jed­nym z or­ga­ni­za­to­rów tur­nie­ju był nasz klub MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da.

31 marca 2015

Złoto dla Piotra Łobodzińskiego, brąz dla Dominiki Wiśniewskiej-Ulfik na Mistrzostwach Świata w... biegu po schodach

Mi­strzo­stwa od­by­ły się 27 mar­ca w sto­li­cy Ka­ta­ru w Dau­sze w 300-me­tro­wym wie­żow­cu The Torch, zna­nym rów­nież jako Aspi­re To­wer. Tra­sa wy­no­si­ła 1304 stop­nie i wio­dła na 51. pię­tro. Za­rów­no Ło­bo­dziń­ski jak i Wi­śniew­ska­-U­flik re­pre­zen­to­wa­li w tej dys­cy­pli­nie 4Flex Sport Team. Oby­dwo­je są lek­ko­atle­ta­mi. Mistrz świa­ta w tej nie­co­dzien­nej dys­cy­pli­nie jest za­wod­ni­kiem LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża, a brą­zo­wa me­da­list­ka re­pre­zen­tu­je SKB Kra­śnik.

31 marca 2015

Kamil Stoch mistrzem Polski na Wielkiej Krokwi, Piotr Żyła z brązowym medalem, a drużyna WSS Wisła w Wiśle ze srebrnym

Ka­mil Stoch w pięk­nym sty­lu wy­wal­czył zło­ty me­dal Mi­strzostw Pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich, od­da­jąc re­kor­do­wy skok na od­le­głość 141,5 me­tra na Wiel­kiej Kro­kwi w Za­ko­pa­nem. Brą­zo­wym me­da­li­stą zo­stał obroń­ca ty­tu­łu Piotr Ży­ła. Srebr­ny me­dal w tur­nie­ju dru­ży­no­wym zdo­by­ła WSS Wi­sła w Wi­śle w skła­dzie Alek­san­der Znisz­czoł, Piotr Ży­ła, To­masz Byrt, Ar­tur Ku­ku­ła. Kon­kurs in­dy­wi­du­al­ny od­był się 24 mar­ca, a dru­ży­no­wy 25. By­ły to ostat­nie mi­strzo­stwa Pol­ski w spor­tach zi­mo­wych.

31 marca 2015

18 medali naszych zawodników w V Halowych Mistrzostwach Polski Młodzików w Łucznictwie

W dniach 21-22 mar­ca w Piń­czo­wie od­by­ły się V Ha­lo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w Łucz­nic­twie. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li­18 me­da­li (5 zło­tych, 3 srebr­ne i 10 brą­zo­wych). Za­wo­dy roz­gry­wa­no w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych — mło­dzik (rocz­nik 2000) i mło­dzik młod­szy (rocz­nik 2001/2). Star­to­wa­ło 230 za­wod­ni­ków z 47 klu­bów. Współ­or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw był ULKS Włosz­czo­wi­ce.

23 marca 2015

Mistrzostwa Polski w Biegach Przełajowych seniorów, juniorów młodszych i juniorów — 15 medali naszych biegaczy

W Iła­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w Bie­gach Prze­ła­jo­wych. Na ma­low­ni­czo po­ło­żo­nej tra­sie przy Grand Ho­te­lu Ti­ffi o me­da­le ry­wa­li­zo­wa­li za­wod­ni­cy z trzech ka­te­go­rii wie­ko­wych. Ju­nio­rzy i ju­nio­rzy młod­si w so­bo­tę 21 mar­ca, na­to­miast w nie­dzie­lę 22 mar­ca se­nio­rzy. W su­mie po­nad 500 bie­ga­czy i bie­ga­czek. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 15 me­da­li (5 zło­tych, 3 srebr­ne i 5 brą­zo­wych ju­nio­rzy młod­si i ju­nio­rzy i 2 srebr­ne se­nio­rzy). W ju­nior­skich ka­te­go­riach wie­ko­wych star­to­wa­ło po­nad 420 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek z 16 wo­je­wództw. Naj­wię­cej punk­tów wśród ju­nio­rów młod­szych zdo­był nasz klub WMLKS Po­mo­rze Star­gard (skla­sy­fiko­wa­no 87 klu­bów). Wśród ju­nio­rów star­to­wa­li za­wod­ni­cy z 62 klu­bów i tu naj­lep­szy był też klub ze Star­gar­du. Do bie­gu se­nior­skie­go ko­biet sta­nę­ły 33 za­wod­nicz­ki, a w dwóch bie­gach se­nio­rów star­to­wa­ło 77 bie­ga­czy.http://bieganie.pl

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam