Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

14 kwietnia 2015

Brązowy medal Piotra Kudłaszyka na MŚ U-17 w podnoszeniu ciężarów w Limie

W Li­mie 12 kwiet­nia za­koń­czy­ły się V Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rek i Ju­nio­rów U-17 w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów. Je­dy­ny me­dal dla na­sze­go kra­ju — brą­zo­wy — zdo­był w wa­dze 62 kg za­wod­nik LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, Piotr Ku­dła­szyk. W tur­niej ju­nio­rek wy­stą­pi­ło 5 pol­skich za­wod­ni­czek (w tym 4 z na­szych klu­bów) i 5 ju­nio­rów (w­szy­scy z na­szych klu­bów). Po raz pierw­szy w mi­strzo­stwach star­to­wa­ło wię­cej dziew­cząt niż chłop­ców — ju­nio­rek by­ło 99 (z 28 kra­jów), ju­nio­rów 90 (też z 28 kra­jów).

14 kwietnia 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Kadetów w Zapasach w Stylu Klasycznym
— 5 medali naszych juniorów i 16 kadetów

W Ko­strzy­nie nad Od­rą w dniach od 10 do 12 kwiet­nia br. od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów (18 — 20 lat) i Ka­de­tów (15 — 17 lat) w Za­pa­sach w Sty­lu Kla­sycz­nym. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy był Miej­ski Ośro­dek Spor­tu i Re­kre­acji a za­pa­śni­cy wal­czy­li na ma­tach w hali wi­do­wi­sko­wo — spor­to­wej Ze­spo­łu Szkół przy ul. Ko­mi­sji Edu­ka­cji Na­ro­do­wej 2. W tur­nie­ju ju­nio­rów wal­czy­ło 107 za­wod­ni­ków, w tur­nie­ju ka­de­tów 116, w tym re­pre­zen­tan­ci Bia­ło­ru­si, Czech, Nie­miec i Nor­we­gii.

Nasi ju­nio­rzy zdo­by­li 5 me­da­li (2 zło­te, 2 srebr­ne i 1 brą­zo­wy), a ka­de­ci 16 (3 zło­te, 6 srebr­nych i 7 brą­zo­wych).

14 kwietnia 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Juniorek w Zapasach — po 15 medali naszych juniorek i kadetek

11 kwiet­nia w hali Po­wia­to­we­go Cen­trum Spor­tu i Re­kre­acji w Kra­śni­ku od­był się II Me­mo­riał Zyg­mun­ta Ku­sia­ka. Im­pre­za by­ła jed­no­cze­śnie Mię­dzy­na­ro­do­wy­mi Mi­strzo­stwa­mi Pol­ski Ka­de­tek i Ju­nio­rek. W za­wo­dach wzię­ło udział 150 za­wod­ni­czek z Pol­ski (37 klu­bów) i za­gra­ni­cy (Bia­ło­ruś, Ukra­ina, Sło­wa­cja, Cze­chy, Wło­chy). Wśród ju­nio­rek za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­ły 15 me­da­li (3 zło­te, 2 srebr­ne i 10 brą­zo­wych), po­dob­nie ka­det­ki (4 zło­te, 4 srebr­ne i 7 brą­zo­wych).

14 kwietnia 2015

Rasistowski atak na Opolszczyźnie. Kibole pobili ciemnoskórych zawodników LZS Piotrówka

Dwóch czar­no­skó­rych za­wod­ni­ków klu­bu spor­to­we­go LZS Pio­trów­ka tra­fiło do szpi­ta­la po tym, jak w Wiel­ką So­bo­tę (4 kwiet­nia) za­ata­ko­wa­ła ich w Strzel­cach Opol­skich gru­pa pseu­do­ki­bi­ców. Po­szko­do­wa­ni twier­dzą, że byli to ki­bo­le Odry Opo­le. O wy­da­rze­niu pi­sze ca­ła spor­to­wa pra­sa i nie tyl­ko.

14 kwietnia 2015

XV Plebiscyt na Najpopularniejszych Sportowców i Trenerów LZS Województwa Pomorskiego 2014

28 mar­ca w Bo­rzy­tu­cho­miu ogło­szo­no wy­ni­ki XV Ple­bi­scy­tu na Naj­po­pu­lar­niej­szych Spor­tow­ców i Tre­ne­rów LZS Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go w 2014 roku. Wy­bo­ru do­ko­na­ła Ka­pi­tu­ła zło­żo­na z człon­ków Pre­zy­dium Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS oraz gro­na dzia­ła­czy. Pierw­sze miej­sce za­ję­ła An­ge­li­ka Ci­choc­ka (lek­ko­atle­ty­ka, ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom), dru­gie Krzysz­tof Ni­klas (za­pa­sy st. kla­sycz­ny, GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy), trze­cie Agniesz­ka Bo­row­ska (lek­ko­atle­ty­ka, LKS Zan­tyr Sztum). W gro­nie tre­ne­rów na trzech pierw­szych miej­scach zna­leź­li się: Bar­tło­miej Prycz­kow­ski (za­pa­sy, GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy), To­masz Na­tka­niec (ko­lar­stwo szo­so­we i MTB — MLKS Basz­ta By­tów), Je­rzy Opa­ra (ka­ja­kar­stwo kla­sycz­ne — MKS Piast Człu­chów). Ale na­gro­dzo­nych by­ło znacz­nie wię­cej. Jed­nym z nich był Wie­sław Szczo­drow­ski, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RW Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS, któ­re­mu wrę­czo­no dia­bel­skie skrzyp­ki za 30 lat pra­cy w Wo­je­wódz­kim Zrze­sze­niu LZS w Gdań­sku.

14 kwietnia 2015

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Powiatowego Stowarzyszenia LZS w Iławie

25 mar­ca 2015 r. w sali Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Iła­wie od­by­ło się Ze­bra­nie Spra­woz­daw­czo­-Wy­bor­cze Po­wia­to­we­go Sto­wa­rzy­sze­nia LZS w Iła­wie. Głów­nym punk­tem ob­rad był wy­bór no­we­go skła­du za­rzą­du, ko­mi­sji re­wi­zyj­nej sto­wa­rzy­sze­nia oraz przy­ję­cie no­we­go sta­tu­tu. Na prze­wod­ni­czą­ce­go PS LZS w Iła­wie po­now­nie wy­bra­no Be­ne­dyk­ta Czar­nec­kie­go.

14 kwietnia 2015

Wojewódzkie Halowe Igrzyska Samorządowe — Ostróda 2015

22 mar­ca 2015 r. w hali OCSiR w Ostró­dzie od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Ha­lo­we Igrzy­ska Sa­mo­rzą­do­we o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go. W Igrzy­skach uczest­ni­czy­ło oko­ło 500 osób z 13 gmin. Głów­ny­mi ce­la­mi or­ga­ni­zo­wa­nia tego typu spo­tkań jest po­pu­la­ry­za­cja kul­tu­ry fizycz­nej, ak­ty­wi­za­cja dzia­łal­no­ści spor­to­wo-re­kre­acyj­nej pod­sta­wo­wych or­ga­ni­za­cji Zrze­sze­nia LZS oraz dzia­łal­no­ści spor­to­wo-or­ga­ni­za­cyj­nej gmin. Or­ga­ni­za­to­ra­mi igrzysk byli: War­miń­sko­-Ma­zur­skie Zrze­sze­nie LZS, Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Ostró­dzie, Wójt Gmi­ny Ostró­da, Sa­mo­rząd Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go, MSiT oraz KZ LZS. Otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał wójt Gmi­ny Ostró­da, Bo­gu­sław Fi­jas. Pierw­sze miej­sce w igrzy­skach za­ję­ła gmi­na Iła­wa, dru­gie Nowe Mia­sto Lu­baw­skie a trze­cie go­spo­da­rze Ostró­da. Pu­cha­ry dru­ży­ną wrę­cza­li mar­sza­łek Gu­staw Ma­rek Brze­zin oraz wój­to­wie gmin bio­rą­cych udział w za­wo­dach.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam