Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

2 maja 2015

II Kubowe Mistrzostwa Seniorów w Bowlingu
— Aktywny Senior 2015 — Trąbki Wielkie

Cie­szy nas gdy ak­cje or­ga­ni­zo­wa­ne i pro­mo­wa­ne przez Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS kon­ty­nu­owa­ne są w ko­lej­nych la­tach. W ubie­głym roku za­po­cząt­ko­wa­li­śmy ak­cję Ak­tyw­ny Se­nior LZS, w tym roku ru­szy ko­lej­ne jej edy­cja. Ale po­mysł or­ga­ni­zo­wa­nia ak­tyw­ne­go wy­po­czyn­ku dla se­nio­rów i przez se­nio­rów tak się spodo­bał, że w wie­lu miej­scach co­raz czę­ściej klu­by or­ga­ni­zu­ją za­ję­cia dla se­nio­rów. Oto przy­kład.

Za­rząd Klu­bu Se­nio­ra „Za­wsze Mło­dzi” z Trą­bek Wiel­kich zor­ga­ni­zo­wał po raz dru­gi za­wo­dy dla swo­ich człon­ków — II Mi­strzo­stwa Klu­bo­we w Bow­lin­gu. Za­wo­dy ro­ze­gra­no 24 kwiet­nia 2015 na Krę­giel­ni To­kyo Sta­tion w Łę­go­wie. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów z ra­mie­nia za­rzą­du klu­bu by­ła kol. Te­re­sa Waw­ry­no­wicz. W za­wo­dach udział wzię­ło 20 człon­ków w tym 15 pań.

2 maja 2015

Iwona Lewandowska z minimum na MŚ

Iwo­na Le­wan­dow­ska, za­wod­nicz­ka LKS Vec­tra Wło­cła­wek, wy­ni­kiem 2:27.47 za­ję­ła 12. miej­sce w pre­sti­żo­wym ma­ra­to­nie w Lon­dy­nie (26 kwiet­nia), a przy oka­zji po­bi­ła re­kord ży­cio­wy i wy­peł­ni­ła wskaź­nik PZLA na sierp­nio­we MŚ w Pe­ki­nie. Re­zul­tat ten jest też lep­szy od wy­zna­czo­ne­go przez IAAF mi­ni­mum na przy­szło­rocz­ne igrzy­ska w Rio.

2 maja 2015

XIII Międzynarodowe Zawody w Chodzie Sportowym im. Hieronima Mazurkiewicza
— Zaniemyśl 2015

W chłod­ną so­bo­tę, 18 kwiet­nia od­by­ły się XIII Mię­dzy­na­ro­do­we Za­wo­dy w Cho­dzie Spor­to­wym w Za­nie­my­ślu. Star­to­wa­ło w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych i na róż­nych dy­stan­sach pra­wie 130 spor­tow­ców. W tym roku wy­ni­ki by­ły nie­co słab­sze niż w po­przed­nich la­tach, ale mo­gło to być spo­wo­do­wa­ne wie­ją­cym wia­trem i ni­ską tem­pe­ra­tu­rą. Na 20 km wśród męż­czyzn wy­grał Grze­gorz Su­doł (AZS AWF Kra­ków) naj­lep­szy obec­nie pol­ski cho­dziarz, któ­ry wy­grał rów­nież MP we­te­ra­nów. Wśród ko­biet na tym dy­stan­sie pierw­sze miej­sce za­ję­ła Pau­li­na Bu­ziak (LKS Stal Mie­lec). Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów jest Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go i gmi­na Za­nie­myśl.

2 maja 2015

2 medale naszych zawodników w Mistrzostwach Polski Juniorów w Boksie

W dniach od 12 do 17 kwiet­nia w Wał­czu od­by­wa­ły się XXII Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w Bok­sie. Mło­dzi bok­se­rzy z na­szych klu­bów zdo­by­li dwa me­da­le — srebr­ny me­dal w wa­dze 91 kg wy­wal­czył Ka­mil Of­f­man BKS Or­kan Go­rzów Wlkp. a brą­zo­wy Piotr Pie­jek MLKS Spar­ta Zło­tów w wa­dze 64 kg.

2 maja 2015

3 medale dla Polski na ME w podnoszeniu ciężarów, w tym brąz dla wychowanki LZS Aleksandry Klejnowskiej-Krzywańskiej

W dniach 12-18 kwiet­nia w Tbi­li­si (Gru­zja) od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet i męż­czyzn. Na­sza eki­pa wró­ci­ła z 3 me­da­la­mi — zło­to zdo­był Bar­tło­miej Bonk w wa­dze 105 kg, brąz w tej sa­mej wa­dze Ar­ka­diusz Mi­chal­ski (o­baj Bu­dow­la­ni Opo­le). Wśród ko­biet je­dy­ny me­dal, brą­zo­wy, zdo­by­ła wy­cho­wan­ka LZS, by­ła za­wod­nicz­ka WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie Alek­san­dra Klej­now­ska­-Krzy­wań­ska (o­bec­nie Za­wi­sza Byd­goszcz) w ka­te­go­rii 58 kg. W Tbi­li­si star­to­wa­ło 7 za­wod­ni­czek i 8 za­wod­ni­ków — w tym 3 za­wod­nicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia i je­den za­wod­nik.

14 kwietnia 2015

Zaproszenie

Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS za­pra­sza w kwiet­niu na trzy im­pre­zy or­ga­ni­zo­wa­ne w ra­mach XVII Edy­cji Współ­za­wod­nic­twa Spor­to­wo­-Tu­ry­stycz­ne­go Po­wia­tów Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go, a są to: 19 kwiet­nia — Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS w bie­gach prze­ła­jo­wych i 51. Cross Ostrze­szow­ski (sta­dion la w Ostrze­szo­wie); 25 kwiet­nia, Łek­no k. Wą­grow­ca — Wiel­ko­pol­ski Tur­niej Sza­cho­wy „O Zło­tą Wie­żę” i War­ca­bów 64-po­lo­wych; 29 kwiet­nia — go­dzi­na 11:00, Sta­dion LA w Pile — Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS Mło­dzie­ży Szkol­nej w Lek­kiej Atle­ty­ce.

14 kwietnia 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS Kadetów, Juniorów i Młodzieżowców w Zapasach w Stylu Wolnym — Odolanów 2015

W dniach 10-12 kwiet­nia w Odo­la­no­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS Ka­de­tów, Ju­nio­rów i Mło­dzie­żow­ców w Za­pa­sach w Sty­lu Wol­nym. Star­to­wa­ło pra­wie 150 za­wod­ni­ków z 23 klu­bów, któ­rzy re­pre­zen­to­wa­li 8 wo­je­wództw. Ju­nio­rzy i mło­dzie­żow­cy wal­czy­li w jed­nym tur­nie­ju.

Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wy­grał LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn, któ­ry o po­nad 20 punk­tów wy­prze­dził LKS Ma­zow­sze Te­re­sin i LKS Orzeł Na­my­słów. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, któ­re na otwar­ciu i za­koń­cze­niu mi­strzostw re­pre­zen­to­wa­li Wa­cław Hur­ko, prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej oraz Krzysz­tof Pia­sek, jej se­kre­tarz. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów byli: Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, ZUKS Bar­tosz Odo­la­nów, Gmi­na i Mia­sto Odo­la­nów, Po­wiat Ostrow­ski, Urząd Mar­szał­kow­ski w Po­zna­niu, Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Za­pa­śni­czy oraz Gim­na­zjum im. Jana Paw­ła II w Odo­la­no­wie, na któ­re­go obiek­cie od­by­ły się mi­strzo­stwa. Im­pre­za uzy­ska­ła do­finan­so­wa­nie z MSiT.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam