Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

18 maja 2015

Mistrzostwa KZ LZS w zapasach w stylu klasycznym kadetów i juniorów/młodzieżowców — Piotrków Trybunalski 2015

W dniach od 8 do 10 maja w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w za­pa­sach w sty­lu kla­sycz­nym ka­de­tów i ju­nio­ró­w/m­ło­dzie­żow­ców. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi za­wo­dów by­ło Łódz­kie Zrze­sze­nie LZS, Urząd Mar­szał­kow­ski w Ło­dzi i Urząd Mia­sta Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Go­spo­da­rzem — AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski. Mi­strzo­stwa do­finan­so­wa­no ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Star­to­wa­ło 69 ka­de­tów i 33 ju­nio­ró­w/m­ło­dzie­żow­ców — re­pre­zen­to­wa­li oni 16 klu­bów z 9 wo­je­wództw. W obu ka­te­go­riach wie­ko­wych kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski, a wo­je­wódz­ką — łódz­kie. Sto­czo­no w su­mie 149 walk. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na mi­strzo­stwach re­pre­zen­to­wa­ła He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra KZ LZS, obec­ny był po­seł Ma­rek Ma­zur, prze­wod­ni­czą­cy Łódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS oraz przed­sta­wi­cie­le urzę­du mar­szał­kow­skie­go, po­wia­tu i urzę­du mia­sta.

18 maja 2015

Świetne występy Angeliki Cichockiej i Sofii Ennaoui na Bahamach

W dniach 2 i 3 maja w Na­ssau — sto­li­cy Ba­ha­mów — od­by­ła się dru­ga edy­cja świa­to­we­go fe­sti­wa­lu szta­fet — IA­AF/BTC World Re­lays. Star­to­wa­ła w nim 31-o­so­bo­wa re­pre­zen­ta­cja Pol­ski a w niej czwór­ka za­wod­ni­ków z klu­bów LZS — An­ge­li­ka Ci­choc­ka ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom, So­fia En­na­oui LKS Lu­busz Słu­bi­ce oraz Ewe­li­na Po­po­wska KS Pod­la­sie Bia­ły­stok i Ma­te­usz Fór­mań­ski ZLKL Zie­lo­na Gó­ra. Naj­le­piej wy­pa­dły dwie pierw­sze za­wod­nicz­ki — szta­fe­ta 4x800 m z ich udzia­łem zdo­by­ła srebr­ny me­dal a szta­fe­ta mie­sza­na (1200-400-800-1600 m) brą­zo­wy.

2 maja 2015

53 medale naszych zawodników na Mistrzostwach Polski Seniorów w Zapasach kobiet i mężczyzn

W Zgie­rzu 26 kwiet­nia za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów w Za­pa­sach Ko­biet i Męż­czyzn. W sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym męż­czyzn star­to­wa­ło po 99 za­wod­ni­ków, wśród ko­biet o me­da­le wal­czy­ło 76 za­pa­śni­czek. Za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li łącz­nie 52 me­da­le (19 w sty­lu kla­sycz­nym, 18 w wol­nym, 16 me­da­li zdo­by­ły za­pa­śnicz­ki). Mi­strza­mi Pol­ski w sty­lu kla­sycz­nym zo­sta­ło 5 na­szych za­wod­ni­ków, w sty­lu wol­nym 6, wśród ko­biet 2.

Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wśród kla­sy­ków wy­grał AKS Bia­ło­gard, wśród ko­biet naj­lep­szym klu­bem był MKS Ce­ment Gryf Chełm, a dru­gie miej­sce w sty­lu wol­nym za­jął AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski.

2 maja 2015

Krystian Brzozowski przechodzi do historii polskich zapasów

Kry­stian Brzo­zow­ski po raz 16 zo­stał mi­strzem Pol­ski w za­pa­sach. Nie ma ta­kie­go dru­gie­go za­wod­ni­ka w hi­sto­rii tej dys­cy­pli­ny. 33-let­ni re­pre­zen­tant LKS Orzeł Na­my­słów wal­czą­cy w sty­lu wol­nym w wa­dze do 74 kg po­now­nie nie miał so­bie rów­nych pod­czas za­wo­dów roz­gry­wa­nych w Zgie­rzu i po wy­gra­nej w fina­le z Mi­cha­łem Gu­zą, wy­wal­czył 16 ty­tuł mi­strzow­ski i tym sa­mym po­pra­wił re­kord na­le­żą­cy do tej pory do An­drze­ja Wroń­skie­go.

2 maja 2015

Gawłowska i Kulka młodzieżowymi mistrzami Polski w biegu na 10 km

26 kwiet­nia w Za­mo­ściu od­by­ły się pierw­sze w tym se­zo­nie let­nim sta­dio­no­we mi­strzo­stwa Pol­ski. Ty­tu­ły — w bie­gach mło­dzie­żow­ców na 10 000 me­trów — wy­wal­czy­li Da­ria Gaw­łow­ska, za­wod­nicz­ka Vec­try Wło­cła­wek i Szy­mon Kul­ka z ULKS Li­pin­ki. Za­wo­dy zor­ga­ni­zo­wał Klub Spor­to­wy „Agros” Za­mość, Lu­bel­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Lek­kiej Atle­ty­ki oraz Urząd Mia­sta Za­mość.

2 maja 2015

VIII Indywidualne Mistrzostwa Województwa Pomorskiego LZS w Szachach

25 kwiet­nia 2015 w Auli im. Jana Paw­ła II Gim­na­zjum im. Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka w Trąb­kach Wiel­kich od­by­ły się VIII In­dy­wi­du­al­ne Mi­strzo­stwa Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS w Sza­chach. Star­to­wa­li se­nio­rzy i ju­nio­rzy, dla se­nio­rów był to tak­że VIII Wo­je­wódz­ki Sza­cho­wy Me­mo­riał im. Mie­czy­sła­wa Go­czew­skie­go. W mi­strzo­stwach wy­ta­ro­wa­ło 62 uczest­ni­ków w wie­ku od 7 do 78 lat z Puc­ka, Gnie­wu, Żu­ko­wa, Li­nii i Sta­ro­gar­du Gdań­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów jest Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Trąb­kach Wiel­kich przy wspar­ciu Po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Gdań­sku oraz spon­so­rów. W otwar­ciu im­pre­zy udział wzię­ła prze­wod­ni­czą­ca PZ LZS w Gdań­sku Mag­da­le­na Ko­ło­dziej­czak.

2 maja 2015

32 medali naszych zawodników na MP Juniorek
i Juniorów do lat 20 w podnoszeniu ciężarów

W dniach 24-26 kwiet­nia w Hali Spor­to­wej Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Za­mo­ściu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski ju­nio­rek i ju­nio­rów do lat 20 w pod­no­sze­niu cię­ża­rów. W za­wo­dach uczest­ni­czy­ło 185 za­wod­ni­ków — 52 ju­nior­ki i 133 ju­nio­rów z 51 klu­bów. Był to też ge­ne­ral­ny spraw­dzian ka­dro­wi­czów przed czerw­co­wy­mi mi­strzo­stwa­mi świa­ta ju­nio­rów we Wro­cła­wiu. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 33 me­da­le — 17 ju­nior­ki i 15 ju­nio­rzy. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw był nasz klub KS Agros Za­mość, PZPC oraz Mia­sto Za­mość.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam