Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

1 grudnia 2015

II Międzynarodowy Memoriał im. Witka Prociaka
i Patryka Żymańczyka w zapasach stylu wolnym 50-lecie LKS „Orzeł” Namysłów

W dniach 13-15 listopada 2015 r. w sali I LO w Namysłowie odbył się II Międzynarodowy Memoriał im. Witka Prociaka i Patryka Żymańczyka w zapasach stylu wolnym, który w tym roku był zarazem głównym akcentem obchodów 50-lecia LKS Orzeł Namysłów. Do walk stanęło 105 zawodników z 24 klubów z trzech krajów (Ukraina, Czechy, Polska). Ukrainę reprezentowały cztery kluby Champion ze Zbaraża, Sport Club Chmielnicki, Spartak Lwów, Podolyanyn z Kamieńca Podolskiego. Natomiast przedstawicielem Czech był klub TAK Hellas z Brna.

Z okazji 50-lecia LKS „Orzeł” Na­mys­łów ży­czy­my za­wod­ni­kom, tre­ne­rom i dzia­ła­czom sukcesów na are­nie krajowej i mię­dzy­na­ro­do­wej.

1 grudnia 2015

Dbaj o swojego sponsora — Biznes Cup o Puchar Wójta Gminy Luzino

14 listopada na Hali Widowiskowo-Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie odbył się już po raz drugi Turniej Biznes Cup o Puchar Wójta Gminy Luzino. Do udziału w nim zapraszane są zespoły „Przyjaciół Luzińskiego Sportu”, czyli sponsorów GOSRiT Luzino. W tej edycji zawodów zgłosiło się 8 drużyn, które rywalizowały na boisku oraz wspólnie na sportowo spędzało sobotnie popołudnie.

1 grudnia 2015

50 lat Mazowsza Teresin

Ludowy Klub Sportowy „Mazowsze” Teresin ma już 50 lat. Z tej okazji 14 listopada odbyła się jubileuszowa gala, w której uczestniczyli m.in.: wicestarosta sochaczewski Tadeusz Głuchowski, poseł Maciej Małecki, Marek Olechowski, wójt gminy Teresin, Bogdan Linard, przewodniczący Rady Gminy Teresin, Grzegorz Pieronkiewicz, prezes PZZ, Andrzej Głaz, sekretarz generalny PZZ, samorządowcy szczebla wojewódzkiego, powiatowego i gminnego, przedstawiciele władz Polskiego Związku Łuczniczego, instytucji i stowarzyszeń współpracujących z Mazowszem oraz przyjaciele klubu. Krajowe Zrzeszenie LZS reprezentował wiceprzewodniczący Wacław Hurko. Jednak najważniejszymi uczestnikami wydarzenia z pewnością byli ci, którzy tworzą bogatą historię LKS Mazowsze Teresin — obecni oraz byli zawodnicy, trenerzy i działacze.

1 grudnia 2015

XXIV Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej w zapasach w stylu wolnym

W dniach 20-22 listopada 2015 r. w Kraśniku odbył się XXIV Międzynarodowy Turniej o Puchar Ziemi Kraśnickiej w zapasach w stylu wolnym. Kolejny raz kraśnickie maty wypełniły się nastoletnimi zawodnikami z całej Europy. Startowali zawodnicy z Polski, Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Łotwy i Litwy — w sumie 161 sportowców (89 kadetów i 72 juniorów). Wśród nich nie brakowało utytułowanych zapaśników, medalistów z imprez najwyższej rangi. Zawody rozgrywano w kategorii kadet (klasyfikację klubową wygrali gospodarze Suples Kraśnik) i junior (wygrało Ivano Frankowsk, Ukraina). Głównymi organizatorami imprezy byli klub naszego Zrzeszenia — Suples Kraśnik oraz Wojewódzkie Zrzeszenie LZS w Lublinie. Wśród kadetów polscy zawodnicy wygrali tylko w trzech kategoriach wagowych, w wśród juniorów w jednej.

1 grudnia 2015

Mistrzostwa Polski młodziczek w zapasach
— 25 medali naszych zawodniczek

21 lis­to­pa­da w Olszty­nie odbyły się Mis­trzostw Pol­ski Mło­dzi­czek w za­pa­sach ko­biet. W za­wo­dach w sto­licy woje­wódz­twa war­miń­sko-ma­zur­skie­go wzię­ło udział 146 za­wodni­czek, któ­re ry­wa­li­zowały w 10-ciu kate­gor­iach wagowych. Klasy­fi­kację druży­nową wygrał AKS Piotr­ków Trybu­nal­ski, dru­gie miej­sce zajął Suples Kraśnik, a trze­cią lo­katę wywal­czył MLUKS Kar­lino. Zawod­niczki z klubów na­szego Zrze­sze­nia zdo­były 25 meda­li, w tym 8 złotych, 7 srebr­nych i 10 brą­zo­wych.

1 grudnia 2015

Gminne Zrzeszenie LZS w Woli Krzysztoporskiej wygrało konkurs na inicjowanie powszechnej aktywności fizycznej w środowisku wiejskim

Gminne Zrze­sze­nie LZS w Woli Krzysz­to­por­skiej, woj. łódz­kie wy­gra­ło kon­kurs pn. „Ini­cjo­wa­nie pow­szech­nej akty­wno­ści fizycznej po­przez wy­róż­nie­nie naj­lep­szych pro­jek­tów rea­li­zo­wa­nych w śro­do­wis­ku wiej­skim 2015”. Dru­gie miej­sce za­ję­ła LKS „Olimpia” Strzy­żew­ko, woj. wiel­ko­pol­skie, a trze­cie MLKS „Rakowice” Ra­ko­wice Wiel­kie, woj. dol­no­śląs­kie. Orga­ni­za­to­rem kon­kur­su by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­pra­cy wo­je­wódz­kich zrze­szeń. Pro­jekt sfi­nan­so­wa­ło Mi­nis­ter­stwo Spor­tu i Tu­rys­ty­ki. Była to jego siódma edycja konkursu. W bie­żą­cym roku or­ga­ni­za­to­rzy zgło­si­li 89 imprez sportowo-rekreacyjnych, w któr­ych za­pla­n­owa­li udział pra­wie 42 ty­si­ęcy osób. Kra­jo­wa Ko­mis­ja Kon­kur­sowa na­gro­dzi­ła 20 naj­lep­szych pro­jek­tów, a 16 otrzy­mało wy­róż­nie­nia. Uro­czys­tość ogło­sze­nia wy­ni­ków i wrę­cze­nia na­gród od­była się 21 lis­to­pa­da w War­sza­wie na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym. Pro­wa­dził ją czło­nek Pre­zyd­ium RG KZ LZS Jacek Kucybała. A nagrody laureatom wręczali m.in.: Magdalena Skrzeczyńska z Departamentu Sportu dla Wszystkich MSiT, Wacław Hurko, wiceprzewodniczący RG KZ LZS, Zdzisław Wawrzewski, skarbnik RG KZ LZS, Marek Cisek, prze­wod­ni­czą­cy GKR KZ LZS oraz dy­rek­tor Biura RG KZ LZS Helena Koziej.

1 grudnia 2015

Kaszub Cup 2015/2016

Ponad 20 tysięcy młodych adeptów futbolu z ponad 140 klubów z terenu całego kraju oraz z Rosji i Białorusi uczestniczyło w 7-letniej historii Ogólnopolskich Turniejów Kaszub Cup, które rozgrywane są w zimowej przerwie rozgrywkowej na Hali Widowiskowo — Sportowej im. Marszałka Macieja Płażyńskiego w Luzinie. Organizatorem tej imprezy jest GOSRiT Luzino. Ruszyła niedawno edycja Kaszub Cup 2015/2016. Odbędzie się 13 turniejów. Za nami już trzy z nich — turniej chłopców rocznik 2003 wygrała drużyna Gryf Wejherowo, w turnieju rocznik 2002 triumfowała drużyna Pogoń II Lębork. A w turnieju rocznik 2007 i młodsi wszystkie 12 drużyn zostało zwycięzcami, gdyż ideą zawodów dla najmłodszych jest czerpanie radości z gry, a nie zwycięstwo za wszelką cenę.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam