Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

28 maja 2015

Możesz starać się o stypendiom sportowe z Funduszu Stypendialnego Natalii Partyki

Fun­dusz Sty­pen­dial­ny Na­ta­lii Par­ty­ki za­wią­zał part­ner­stwo z sie­cią Bie­dron­ka, dzię­ki cze­mu uru­cho­mio­ny zo­stał pro­gram sty­pen­dial­ny dla mło­dych zdol­nych spor­tow­ców bo­ry­ka­ją­cych się z trud­no­ścia­mi w roz­wo­ju ka­rie­ry. Jest to je­den z nie­wie­lu pro­gra­mów tego typu w Pol­sce. O sty­pen­dium mo­gą starć się spor­tow­cy w wie­ku od 16 do 22 lat, któ­rzy osią­ga­ją wy­so­kie wy­ni­ki w spo­rcie na po­zio­mie kla­sy spor­to­wej od­po­wied­niej do ich ka­te­go­rii wie­ko­wej, w dys­cy­pli­nach in­dy­wi­du­al­nych lub grach ze­spo­ło­wych, w dys­cy­pli­nach olim­pij­skich lub pa­ra­olim­pij­skich. Sty­pen­dium otrzy­ma­ją kan­dy­da­ci, któ­rzy z róż­nych przy­czyn ma­ją pro­ble­my z roz­wo­jem ka­rie­ry, ale jed­no­cze­śnie ma­ją spre­cy­zo­wa­ne cele spor­to­we. Sty­pen­dia w wy­so­ko­ści do 1500 zł mie­sięcz­nie bę­dą wy­pła­ca­ne od wrze­śnia 2015 r. do czerw­ca 2016 r. Kan­dy­da­ci, prócz wy­peł­nio­ne­go for­mu­la­rza zgło­sze­nio­we­go, mu­szą prze­słać tak­że 1-mi­nu­to­wą pre­zen­ta­cję wi­deo. Wnio­ski sty­pen­dial­ne na­le­ży skła­dać do 30 czerw­ca 2015 r. Szcze­gó­ło­we za­sa­dy przy­zna­wa­nia sty­pen­diów moż­na zna­leźć na stro­nie www.fundusznataliipartyki.pl.

28 maja 2015

KKPK „Medyk” Konin obchodzi 30-lecie istnienia

Ko­niń­ski Klub Pił­kar­stwa Ko­bie­ce­go „Me­dyk” Ko­nin ob­cho­dzi w tym roku 30-le­cie swo­je­go ist­nie­nia. Z tej oka­zji za­pla­no­wa­no sze­reg cie­ka­wych wy­da­rzeń. I tak, 20 maja na swo­im sta­dio­nie im. Zło­tej Je­de­nast­ki Ka­zi­mie­rza Gór­skie­go,„Me­dyk”, wal­czą­cy o obro­nę ty­tu­łu mi­strzyń Pol­ski, po­dej­mo­wał re­pre­zen­ta­cję na­sze­go kra­ju.„Me­dycz­ki” wy­gra­ły aż 4:0. Wie­czo­rem w Ko­niń­skim Domu Kul­tu­ry od­by­ła się gala, w któ­rej poza za­wod­nicz­ka­mi, dzia­ła­cza­mi i tre­ne­ra­mi uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście. Nie za­bra­kło sa­mo­rzą­dow­ców, spon­so­rów, spor­tow­ców i ki­bi­ców. Ro­man Jasz­czak za­ło­ży­ciel klu­bu, jego pre­zes i tre­ner za­bie­rał za­słu­żo­ne gra­tu­la­cje i ży­cze­nia. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, któ­re­go klub jest człon­kiem, tak­że ży­czy klu­bo­wi wszyst­kie­go naj­lep­sze­go, a przede wszyst­kim suk­ce­sów w ko­bie­cej Li­dze Mi­strzyń. In­for­mu­je­my też, że od se­zo­nu 2014/15 peł­na na­zwa dru­ży­ny to KKPK Me­dyk PO­LO­mar­ket Ko­nin, klub ma rów­nież nowe logo, któ­re pre­zen­tu­je­my obok.

18 maja 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Podnoszeniu Ciężarów do lat 15 i 17 kobiet i mężczyzn — Siedlce 2015

Od 15 do 17 maja w Sie­dl­cach od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów do lat 15 i 17 ko­biet i męż­czyzn. Star­to­wa­ło po­nad 250 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków z 40 klu­bów. Go­spo­da­rzem mi­strzostw był WLKS Nowe Iga­nie. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi: Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS i Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach. Tur­niej do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS re­pre­zen­to­wał Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej, na otwar­ciu i za­koń­cze­niu mi­strzostw obec­ni byli m.in.: wi­ce­pre­zes PZPC ds. spor­to­wych Je­rzy No­wak, by­ły pre­zes PZPC Zyg­munt Wa­sie­la, kie­row­nik Wy­szko­le­nia PZPC Bo­gu­sław Ma­li­szew­ski. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, przed CLKS Ma­zo­vią Cie­cha­nów i Pro­mie­niem Opa­le­ni­ca, wśród wo­je­wództw — naj­lep­sze lu­bel­skie przed łódz­kim i ma­zo­wiec­kim. Padł je­den re­kord Pol­ski do lat 15 i 17 — usta­no­wił go Mi­ko­łaj Dach (KS Pro­mień Opa­le­ni­ca), w ka­te­go­rii wa­go­wej 50 kg — 102 kg w pod­rzu­cie.

Po za­koń­cze­niu mi­strzostw w sie­dlec­kiej si­łow­ni przy uli­cy Ka­zi­mie­rzow­skiej od­był się me­mo­ria­ło­wy Tur­niej im. Jana Haw­ry­le­wi­cza, by­łe­go pre­ze­sa WLKS Sie­dl­ce Nowe Iga­nie, któ­ry zmarł w 2011 roku.

18 maja 2015

Nasi zawodnicy w składzie biało-czerwonych na MŚ juniorów w podnoszeniu Ciężarów — Wrocław 2015

Już tyl­ko nie­ca­łe dwa ty­go­dnie dzie­lą nas od Mi­strzostw Świa­ta Ju­nio­rów w Pod­no­sze­niu Cię­ża­rów — od­bę­dą się one 3-13 czerw­ca we wro­cław­skiej hali „Or­bi­ta”. Bia­ło­-czer­wo­ni wy­stą­pią w kom­ple­cie — 7 za­wod­ni­czek i 8 za­wod­ni­ków. Wśród nich bę­dzie 5 za­wod­ni­czek z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia i 6 za­wod­ni­ków. Jak wi­dać „mło­de cię­ża­ry” opar­te są o klu­by Zrze­sze­nia. Po­ni­żej li­sta „na­szych” uczest­ni­ków tych mi­strzostw.

18 maja 2015

Paweł Fajdek świetnie zaczął sezon i... został ojcem

Nasz mistrz świa­ta i ak­tu­al­ny li­der świa­to­wych ta­bel w rzu­cie mło­tem zo­stał 17 maja oj­cem. Jego po­cie­cha wa­ży 2800 gra­mów i mie­rzy 54 cen­ty­me­try. Szczę­śli­wym Ro­dzi­com skła­da­my ser­decz­ne gra­tu­la­cje! Dzień wcze­śniej Pa­weł Faj­dek wy­grał kon­kurs rzu­tu mło­tem w 41. mi­tyn­gu We­rfer­ta­ge w nie­miec­kim Hal­le. Uzy­skał wy­nik 82,76 m, naj­lep­szy w tym roku na świe­cie (re­kord Pol­ski na­le­ży do nie­go i wy­no­si 83,48). Za­wod­nik klu­bu Agros Za­mość po­zo­sta­je je­dy­nym, któ­ry w tym se­zo­nie po­ko­nał gra­ni­cę 80 m — wy­prze­dza mi­strza olim­pij­skie­go Krisz­ti­ána Par­sa 79.42 i Woj­cie­cha No­wic­kie­go (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) 78.71.

18 maja 2015

Paulina Kaczyńska mistrzynią Polski w biegu na 10 000 metrów

16 maja w Wie­licz­ce od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w bie­gu na 10 000 me­trów. Wśród ko­biet wy­gra­ła Pau­li­na Ka­czyń­ska, za­wod­nicz­ka WMLKS Po­mo­rze Star­gard Szcze­ciń­ski, któ­ra po­pra­wi­ła na bież­ni Ma­ło­pol­skiej Are­ny Lek­ko­atle­tycz­nej swój re­kord ży­cio­wy o po­nad 2 mi­nu­ty — jej czas to 33:26.59. Wśród ko­biet star­to­wa­ło 12 za­wod­ni­czek, wśród męż­czyzn 30 za­wod­ni­ków.

Foto: PZLA — Wie­sław Pe­ruc­ki

18 maja 2015

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Młodzików w Tenisie Stołowym — 12 medali dla naszych zawodników

W dniach 14-17 maja w Lu­bo­niu od­by­ły się In­dy­wi­du­al­ne i Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Za­wod­ni­cy zrze­sze­ni w klu­bach KZ LZS zdo­by­li 12 me­da­li — 2 zło­te (gra po­dwój­na i dru­ży­na — za­wod­ni­cy z UKS Pło­mień Li­ma­no­wa — Bar­tosz Suł­kow­skiDa­wid Ko­smal), 2 srebr­ne i 8 brą­zo­wych. Pra­wo star­tu w mi­strzo­stwach mia­ło po 32 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków naj­lep­szych w ran­kin­gu PZTS oraz po dwo­je te­ni­si­stów z każ­de­go wo­je­wódz­twa rów­nież naj­lep­szych w ran­kin­gu. Wśród mło­dzi­czek star­to­wa­ło 28 za­wod­ni­czek z na­szych klu­bów (na 64 uczest­ni­czą­ce) i 21 mło­dzi­ków (też na 64 uczest­ni­czą­cych).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam