Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

2 czerwca 2015

Przywieźli z mistrzostw świata w taekwondo ITF 40 medali, 12 z nich indywidualnie zdobyli zawodnicy z naszych klubów

40 me­da­li (8 zło­tych, 13 srebr­nych i 19 brą­zo­wych) mi­strzostw świa­ta w ta­ekwon­do ITF zdo­by­li we wło­skim Je­so­lo (27-31 maja) re­pre­zen­tan­ci Pol­ski. 21 wy­wal­czy­li se­nio­rzy, a 19 ju­nio­rzy. W łącz­nej kla­sy­fika­cji me­da­lo­wej Pol­ska upla­so­wa­ła się na trze­ciej po­zy­cji za No­wą Ze­lan­dią i Ru­mu­nią. O me­da­le wal­czy­ły ko­bie­ty i męż­czyź­ni. Re­pre­zen­ta­cja li­czy­ła 67 za­wod­ni­ków, 24 z nich to człon­ko­wie klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia, któ­rzy in­dy­wi­du­al­nie zdo­by­li 12 me­da­li, a Ja­kub Ga­dza­ła z MKS Le­wart AGS Lu­bar­tów zo­stał uzna­ny za naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka im­pre­zy w ka­te­go­rii ju­nio­rów.

2 czerwca 2015

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym kobiet i mężczyzn – 50 medali dla zawodniczek i zawodników z naszych klubów

W dniach od 26 do 28 maja na to­rze w Prusz­ko­wie od­by­wa­ły się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii ju­nior i mło­dzie­żo­wiec. O ty­tu­ły mi­strzow­skie wal­czo­no w dru­ży­no­wym sprin­cie, w wy­ści­gu dru­ży­no­wym na do­cho­dze­nie, w omnium, ke­iri­nie i sprin­cie in­dy­wi­du­al­nym. Do zdo­by­cia by­ło łącz­nie 60 me­da­li. Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z na­szych klu­bów zdo­by­li ich 50 (17 zło­tych, 17 srebr­nych i 16 brą­zo­wych)!

2 czerwca 2015

OOM w tenisie stołowym, czyli Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Polski Kadetek i Kadetów

W dniach 21-24 maja w Kro­śnie od­był się tur­niej te­ni­so­wy w ra­mach Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży, bę­dą­cy jed­no­cze­śnie In­dy­wi­du­al­ny­mi i Dru­ży­no­wy­mi Mi­strzo­stwa­mi Pol­ski Ka­de­tek i Ka­de­tów. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 12 me­da­li — 6 zło­tych, 3 srebr­ne i 3 brą­zo­we.

2 czerwca 2015

Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w zapasach w stylu wolnym kadetów i juniorów – 29 medali dla zapaśników z klubów naszego Zrzeszenia

W dniach 29-31 maja w Rud­ni­ku ko­ło Wał­brzy­cha od­by­ły się Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w za­pa­sach w sty­lu wol­nym ka­de­tów i ju­nio­rów. Star­to­wa­ło 195 za­wod­ni­ków — 60 ju­nio­rów i 135 ka­de­tów. Oprócz kra­jo­wej czo­łów­ki na za­wo­dy przy­je­cha­li rów­nież za­wod­ni­cy z Nie­miec, Ro­sji, Li­twy, Ukra­iny i Sło­wa­cji, któ­rzy w więk­szo­ści oka­za­li się wy­ma­ga­ją­cy­mi ry­wa­la­mi dla na­szych za­pa­śni­ków. Ju­nio­rzy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 13 me­da­li (6 zło­tych, 1 srebr­ny i 6 brą­zo­wych) a ka­de­ci 16 (3 zło­te, 6 srebr­nych i 7 brą­zo­wych). Or­ga­ni­za­to­rem mię­dzy­na­ro­do­we­go czem­pio­na­tu był Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Dąb Brzeź­ni­ca.

28 maja 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach Kobiet — Siedlce 2015

W dniach 22-24 maja w Sie­dl­cach od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w Za­pa­sach Ko­biet w ka­te­go­rii ka­det, ju­nio­r/m­ło­dzie­żo­wiec. Star­to­wa­ło po­nad 100 mło­dych za­pa­śni­czek z 21 klu­bów. Nie za­bra­kło naj­lep­szych za­wod­ni­czek w kra­ju. Bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów na zle­ce­nie Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS był Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Nowe Iga­nie, współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Ma­zo­wiec­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Sie­dl­cach i Urząd Gmi­ny Sie­dl­ce. Im­pre­za zo­sta­ła do­fi­nan­so­wa­na przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Ra­dę Głów­ną Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS re­pre­zen­to­wał w Sie­dl­cach jej wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko. Kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą w ka­te­go­rii ka­de­tek wy­grał ze­spół go­spo­da­rzy przed MKS Ce­ment Gryf Chełm i KS So­bie­ski Po­znań. W ka­te­go­rii ju­nio­r/m­ło­dzie­żo­wiec pierw­sze miej­sce za­jął MKS Ce­ment Gryf Chełm, dru­gi był KS So­bie­ski Po­znań a trze­ci LKS Znicz Pod­zam­cze Chę­ciń­skie.

28 maja 2015

24 zawodników z naszych klubów wystąpi na I Igrzyskach Europejskich w Baku

Już nie­dłu­go od­bę­dą się w Baku I Igrzy­ska Eu­ro­pej­skie (12-28 czerw­ca). Re­pre­zen­tan­ci Pol­ski ry­wa­li­zo­wać bę­dą w na­stę­pu­ją­cych spor­tach: bad­min­to­nie, bok­sie, gim­na­sty­ce spor­to­wej, tram­po­li­nie, akro­ba­ty­ce, judo, ka­ja­kar­stwie, ka­ra­te, ko­lar­stwie (szo­sa i MTB), łucz­nic­twie, pił­ce siat­ko­wej (ha­lo­wej i pla­żo­wej), pły­wa­niu, pły­wa­niu syn­chro­nicz­nym, sko­kach do wody, sam­bo, strze­lec­twie, szer­mier­ce, ta­ekwon­do olim­pij­skim, te­ni­sie sto­ło­wym, tria­th­lo­nie i za­pa­sach. Pol­ska eki­pa li­czy 214 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek. Wśród nich jest 24 spor­tow­ców z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Po­ni­żej li­sta.

28 maja 2015

17. Piknik Olimpijski na Kępie Potockiej w Warszawie

23 maja na te­re­nach Kę­py Po­toc­kiej (w po­bli­żu Cen­trum Olim­pij­skie­go) w War­sza­wie od­był się 17. Pik­nik Olim­pij­ski. Wzię­ło w nim udział bli­sko 30 ty­się­cy war­sza­wia­ków, ale byli też go­ście z in­nych za­kąt­ków kra­ju oraz przy­by­sze z za­gra­ni­cy. Jego otwar­cia do­ko­nał pre­zes PKOl An­drzej Kra­śnic­ki. Ze sło­wa­mi po­zdro­wień do or­ga­ni­za­to­rów i uczest­ni­ków zwró­ci­li się: wi­ce­pre­zes Rady Mi­ni­strów Ja­nusz Pie­cho­ciń­ski i szef re­sor­tu spor­tu i tu­ry­sty­ki An­drzej Bier­nat. Do od­wie­dze­nia sto­iska po­świę­co­ne­go te­go­rocz­nym Igrzy­skom Eu­ro­pej­skim (12-28 czerw­ca) w Baku za­chę­cał am­ba­sa­dor Azer­bej­dża­nu w na­szym kra­ju dr Ha­san Ha­sa­nov. Pro­gram pik­ni­ku był nie­zwy­kle bo­ga­ty, a uczest­ni­czy­ło w nim pra­wie 200 pol­skich me­da­li­stów olim­pij­skich. Do wy­gra­nia by­ło 10 000 na­gród.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam