Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

9 czerwca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym młodzików i juniorów młodszych. Memoriał im. Joachima Halupczoka

W dniach 6-7 czerw­ca na tra­sach wo­kół Je­zio­ra Tu­raw­skie­go (o­pol­skie) od­był się Me­mo­riał im. Jo­achi­ma Ha­lup­czo­ka, któ­ry miał też ran­gę Mi­strzostw Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i ju­nio­rów młod­szych. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, bez­po­śred­nim wy­ko­naw­cą Opol­skie Zrze­sze­nie LZS, przy współ­pra­cy m.in.: LKS Zie­mia Opol­ska, Urząd Mar­szał­kow­ski w Opo­lu, Urzę­dy Gmi­ny w Chrzą­sto­wi­cach i Tu­ra­wie, UMiG Ozi­mek oraz Sta­ro­stwo Opol­skie. Im­pre­za uzy­ska­ła do­finan­so­wa­nie MSiT. Ra­dę Głów­ną KZ LZS re­pre­zen­to­wał na za­wo­dach jej wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko. Mi­strzem Zrze­sze­nia LZS w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas zo­stał wśród mło­dzi­ków Da­wid Plu­ta UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek, wśród ju­nio­rów młod­szych Ma­te­usz Ko­stań­ski KLTC Ko­nin. W jeź­dzie ze star­tu wspól­ne­go ty­tu­ły zdo­by­li: mło­dzik — Ad­rian Ma­rzec TKK Pa­ci­fic To­ruń, ju­nior młod­szy — Ma­te­usz Ja­ku­basz UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek.

9 czerwca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym kobiet

W dniach 6-7 czerw­ca w Dąb­kach i Ja­ro­sław­cu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet. O me­da­le i ty­tu­ły mi­strzyń wal­czy­ły za­wod­nicz­ki w ka­te­go­rii open (or­licz­ki i ju­nior­ki) oraz ju­nior­ki młod­sze. Od­by­ła się jaz­da in­dy­wi­du­al­na na czas i wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, a bez­po­śred­nim wy­ko­naw­cą Klub Ko­lar­ski BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska przy współ­pra­cy Za­chod­nio­po­mor­skie­go Zrze­sze­nia LZS, Urzę­dów Gmi­ny Dar­ło­wo i Po­sto­mi­no, Urzę­du Miej­skie­go w Dar­ło­wie, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go Wo­je­wódz­twa Za­chod­nio­po­mor­skie­go oraz licz­nych spon­so­rów. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło MSiT. Kra­jo­we Zrze­sze­nie na za­wo­dach re­pre­zen­to­wa­ła He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra RG KZ LZS a Za­chod­nio­po­mor­skie Zrze­sze­nie wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy To­masz Pa­cie­jew­ski, obec­ny był tak­że wójt gmi­ny Dar­ło­wo Ra­do­sław Gła­żew­ski i rad­ny miej­ski Piotr Ma­słow­ski. Dy­rek­to­rem wy­ści­gu był Eu­ge­niusz Ada­mów. Mi­strzy­nią LZS wśród ju­nio­rek młod­szych w jeź­dzie na czas i ze star­tu wspól­ne­go zo­sta­ła Mar­ta Ja­skul­ska LKK War­mia Bi­sku­piec, w kat. open w jeź­dzie na czas Ali­cja Ra­taj­czak UKS Mróz Je­dyn­ka Kór­nik. W wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go ty­tuł mi­strzow­ski w ka­te­go­rii open zdo­by­ła Ni­kol Pło­saj UKS Mróz Je­dyn­ka Kór­nik. Jej klub wy­grał też kla­sy­fika­cję klu­bo­wą, a wo­je­wódz­ką wy­gra­ła Wiel­ko­pol­ska.

6 czerwca 2015

Ukrainiec Mark Padun wygrywa Wyścig Skopenki

6 czerw­ca za­koń­czył się 6-e­ta­po­wy 59. Mię­dzy­na­ro­do­wy Wy­ścig Ko­lar­ski „Or­li­ków” Przy­jaź­ni Pol­sko­-U­kra­iń­skiej im. płk Sko­pen­ki. Wy­grał go Ukra­iniec Mark Pa­dun. Naj­lep­szym z Po­la­ków był Pa­tryk Gó­rec­ki, któ­ry za­jął czwar­tą po­zy­cję, a wraz z ko­le­ga­mi z Po­go­ni Mo­sto­sta­lu Pu­ła­wy wy­grał kla­sy­fi­ka­cję dru­ży­no­wą. W wy­ści­gu wy­star­to­wa­ło 77 ko­la­rzy ka­te­go­rii mło­dzie­żo­wej (do lat 23) z sied­miu ukra­iń­skich i 9 pol­skich klu­bów. Do koń­co­wej mety do­je­cha­ło 58. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy, jak od wie­lu lat, by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie. Im­pre­za otrzy­ma­ła do­fi­nan­so­wa­nie MSiT. Uro­czy­stość otwar­cia od­by­ła się na pięk­nym za­moj­skim ryn­ku, wzię­li w niej udział m.in. pre­zy­dent Za­mo­ścia An­drzej Wnuk, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS Wa­cław Hur­koJó­zef Po­te­ru­cha (prze­wod­ni­czą­cy WZ LZS w Lu­bli­nie). Pierw­szy etap był tak­że Mi­strzo­stwa­mi Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ka­te­go­rii mło­dzie­żow­ców — mi­strzem ze star­tu wspól­ne­go zo­stał Mi­chał Mich­ciń­ski ze Sta­li Gru­dziądz, dru­gi etap jaz­da in­dy­wi­du­al­na na czas też wy­ła­niał mi­strza LZS — zo­stał nim Pa­tryk Gó­rec­ki z Po­go­ni Mo­sto­sta­lu Pu­ła­wy.

6 czerwca 2015

III Dni Przyjaciół Piłki Nożnej 2015 — dodaj swój mecz i zarejestruj go jako LZS!

Licz­nik me­czów Dni Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej prze­kro­czył 6 czerw­ca 2015 roku ma­gicz­ną licz­bę 1000! Za­pra­sza­my wszyst­kich w dniach 6-14 czerw­ca na bo­iska pił­kar­skie w ca­łej Pol­sce. Po­każ­cie ra­ko­wi pier­si Ró­żo­wą Kart­kę Ży­cia! Od po­cząt­ku ist­nie­nia tej ak­cji Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS współ­pra­cu­je z głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tego przed­się­wzię­cia, czy­li Fun­da­cją Pił­ka Jest Pięk­na i jej pre­ze­sem, a na­szym przy­ja­cie­lem Krzysz­to­fem Bą­kiem. Od dru­giej edy­cji DPPN jest po­łą­czo­ny z ak­cją spo­łecz­ną „Ra­zem wy­gra­my z ra­kiem pier­si”. Wejdź na dppn.pl, za­re­je­struj swój mecz. Ko­niecz­nie pod ha­słem LZS.

2 czerwca 2015

Kolarskie święto w Dobczycach
— Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie szosowym juniorów „Złote Koło”, XII Memoriał im. Józefa Tropaczyńskiego,
XXXIII Międzynarodowy Wyścig Kolarski

XXXIII Mię­dzy­na­ro­do­wy Wy­ścig Ko­lar­ski ju­nio­rów (29-31 maja), skła­da­ją­cy się z trzech eta­pów (ra­zem 230 km), a od­by­wa­ją­cy na te­re­nie gmin My­śle­ni­ce, Ła­pa­nów, Ra­cie­cho­wi­ce i Trzcian­ka, to tak­że Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS i XII Me­mo­riał im. Jó­ze­fa Tro­pa­czyń­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem wy­ści­gu jest KZ LZS, Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, urzę­dy wy­żej wy­mie­nio­nych gmin, WLKS Kra­kus oraz licz­ni spon­so­rzy, w tym po­cho­dzą­cy z tego re­gio­nu je­den z na­szych naj­lep­szych ko­la­rzy Ra­fał Maj­ka. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Wy­ścig ob­ser­wo­wa­li oraz na­gro­dy ko­la­rzom wrę­cza­li m.in.: wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej KZ LZS Wa­cław Hur­ko i czło­nek Pre­zy­dium RG KZ LZS, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS Ja­cek Ku­cy­ba­ła, wój­to­wie gmin i spon­so­rzy.

Mi­strzem KZ LZS w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas zo­stał Piotr Pę­ka­ła (KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy) a w jeź­dzie ze star­tu wspól­ne­go (III etap) Szy­mon Saj­nok GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy. Ca­ły wy­ścig wy­grał Alan Ba­na­szek z BDC NO­SiR Nowy Dwór Ma­zo­wiec­ki, dru­gi był Piotr Pę­ka­ła a trze­ci Bar­tło­miej Woj­ta­nek WLKS Kra­kus BCC Cza­ja.

2 czerwca 2015

Termalica — Bruk-Bet Nieciecza KS, klub z LZS-owskim rodowodem, w ekstraklasie!

Pił­ka­rze Ter­ma­li­ca — Bru­k-Bet Nie­cie­cza KS po raz pierw­szy w swo­jej hi­sto­rii awan­so­wa­li do eks­tra­kla­sy. W 33. ko­lej­ce, 30 maja 2015, za­wod­ni­cy z miej­sco­wo­ści li­czą­cej za­le­d­wie 750 miesz­kań­ców (da­ne z 2012 roku) po­ko­na­li u sie­bie wal­czą­cą o utrzy­ma­nie Po­goń Sie­dl­ce 2:0. Jesz­cze 10 lat temu LKS Ter­ma­li­ca — Bru­k-Bet, ta­ką na­zwę do 2010 roku no­sił klub, gra­ła w V li­dze. Na ten suk­ces dłu­go pra­co­wa­li za­rów­no pił­ka­rze, tre­ne­rzy jak i głów­ny spon­sor Krzysz­tof Wit­kow­ski. Nie­cie­cza bę­dzie naj­mniej­szą miej­sco­wo­ścią w Eu­ro­pie, ma­ją­cą eks­tra­kla­so­wy klub, na­wet po­da­wa­ne czę­sto jako przy­kła­dy „wiej­skich” klu­bów nie­miec­ki Hof­fen­he­im czy fran­cu­ski En Avant Gu­in­gamp ma­ją sie­dzi­by w mia­stecz­kach du­żo więk­szych.

2 czerwca 2015

Młodzieżowe Mistrzostwa Polski w podnoszeniu ciężarów kobiet i mężczyzn — 17 medali dla zawodników z naszych klubów

W dniach 30-31 maja w Cie­cha­no­wie od­by­ły się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w pod­no­sze­niu cię­ża­rów ko­biet i męż­czyzn. W za­wo­dach star­to­wa­ło 28 ko­biet i 67 męż­czyzn z 36 klu­bów (w tym 18 klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia). W ka­te­go­rii mło­dzie­żo­wej ko­bie­ty ry­wa­li­zo­wa­ły w pię­ciu ka­te­go­riach — 53 kg, 58 kg, 63 kg, 69 kg i +69 kg, pa­no­wie zaś w kom­ple­cie — czy­li w ośmiu ka­te­go­riach wa­go­wych. Re­pre­zen­tan­ci klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li łącz­nie 17 me­da­li (7 ko­bie­ty, 10 męż­czyź­ni). Ty­tu­ły mi­strzow­skie wy­wal­czy­li: Agniesz­ka Za­cha­rek (53 kg, AKS Bia­ło­gard), Mo­ni­ka Dzie­nis (58 kg, UKS Ta­lent Wro­cław), Pa­try­cja Pie­cho­wiak (69 kg, LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl), Pa­tryk Sło­wi­kow­ski (77 kg, CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów) i Ja­ro­sław Sa­mo­raj (105 kg, CLKS Ma­zo­via Cie­cha­nów), któ­ry był tak­że naj­lep­szy w punk­ta­cji Sinc­la­ira.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam