Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

29 czerwca 2015

Małopolskie „Wakacje z piłką nożną”

6 czerw­ca za­in­au­gu­ro­wa­no w Spa­le trze­cią już edy­cja pro­jek­tu „Wa­ka­cje z pił­ka noż­ną”. Sa­mo­dziel­nym or­ga­ni­za­to­rem te­go­rocz­nej edy­cji jest Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, a im­pre­za uzy­ska­ła wspar­cie finan­so­we Ma­ło­pol­skie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go. Tur­niej pro­wa­dzo­ny jest wie­lo­stop­nio­wo, od eta­pu gmin­ne­go po­przez po­wia­to­we, sub­re­gio­nal­ne i re­gio­nal­ne aż do fina­łu, któ­ry od­bę­dzie się 22 sierp­nia na sta­dio­nie WLKS „Kra­kus” w Swo­szo­wi­cach. Wy­da­rze­niem i wy­róż­nie­niem dla wszyst­kich, za­rów­no za­wod­ni­ków jak i or­ga­ni­za­to­rów jest fakt, że Am­ba­sa­do­rem „Wa­ka­cji” zo­stał se­lek­cjo­ner na­szej na­ro­do­wej re­pre­zen­ta­cji Adam Na­wał­ka, któ­ry swą obec­no­ścią za­szczy­cił fina­ło­we spo­tka­nia skal­skie­go tur­nie­ju.

19 czerwca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS
w Lekkiej Atletyce — Słubice 2015

Po raz ko­lej­ny Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w lek­kiej atle­ty­ce ju­nio­rów młod­szych, ju­nio­rów oraz mło­dzie­żow­ców, za­rów­no ko­biet jak i męż­czyzn od­by­ły się w Słu­bi­cach. W dniach 12-14 czerw­ca na pięk­nym słu­bic­kim sta­dio­nie wal­czy­ło o me­da­le po­nad 800 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków ze 122 klu­bów re­pre­zen­tu­ją­cych 16 wo­je­wództw. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, a bez­po­śred­nim or­ga­ni­za­to­rem Lu­bu­skie Zrze­sze­nie LZS W Go­rzo­wie Wlkp. Współ­or­ga­ni­za­to­ra­mi zaś Urząd Mar­szał­kow­ski Wo­je­wódz­twa Lu­bu­skie­go, Wo­je­wo­da Lu­bu­ski, Sta­ro­stwo Słu­bic­kie, Urząd Mia­sta Słu­bi­ce, LKS Lu­busz Słu­bi­ce, LZLA w Zie­lo­nej Gó­rze oraz SO­SiR Słu­bi­ce, go­spo­darz bazy spor­to­wej. Za­wo­dy zo­sta­ły do­finan­so­wa­ne przez MSiT. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS na uro­czy­sto­ści otwar­cia re­pre­zen­to­wał jego wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Wa­cław Hur­ko, obec­ny był Jan Gra­liń­ski, prze­wod­ni­czą­cy Lu­bu­skie­go Zrze­sze­nie LZS, Ry­szard Chu­s­tec­ki, czło­nek Rady Głów­nej KZ LZS a tak­że przed­sta­wi­cie­le miej­sco­we­go sa­mo­rzą­du. Pod­czas mi­strzostw uzy­ska­no wie­le do­brych wy­ni­ków, me­da­li­ści bili swo­je re­kor­dy ży­cio­we, a w wie­lu kon­ku­ren­cjach wal­ka to­czy­ła się do ostat­nie­go me­tra i ostat­nie­go rzu­tu. Ro­ze­gra­no 84 kon­ku­ren­cje. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­gra­ło KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, przed ZLKL Zie­lo­na Gó­ra, trze­ci był UKS Or­kan Śro­da Wlkp., kla­sy­fika­cję wo­je­wódz­ką wy­gra­ło wiel­ko­pol­skie, przed lu­bu­skim i pod­la­skim.

19 czerwca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w Zapasach Młodzików – Piotrków Trybunalski 2015

W Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim, w hali Re­lax, od­by­ły się 13-14 czerw­ca 2015 Mi­strzo­stwa Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków w za­pa­sach. W tur­nie­ju star­to­wa­ło 156 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków — 53 ko­bie­ty, 35 za­pa­śni­ków w sty­lu wol­nym i 68 w sty­lu kla­sycz­nym. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, or­ga­ni­za­to­rem bez­po­śred­nim AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski przy współ­pra­cy Łódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS, Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Ło­dzi i Urzę­du Mia­sta w Piotr­ko­wie Try­bu­nal­skim. Za­wo­dy otrzy­ma­ły do­finan­so­wa­nie z MSiT. Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS pod­czas tur­nie­ju re­pre­zen­to­wa­ła He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra RG KZ LZS, obec­ny był Ma­rek Ma­zur, prze­wod­ni­czą­cy Łódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS oraz przed­sta­wi­cie­le lo­kal­nych władz.

Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą mło­dzi­czek wy­grał AKS Piotr­ków Try­bu­nal­ski zdo­by­wa­jąc 62 punk­ty, dru­gi UKS CSW Li­der Za­mość zgro­ma­dził 33 pkt., a trze­ci LKS Spar­ta­kus Py­rzy­ce 32 pkt. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą w sty­lu kla­sycz­nym rów­nież wy­grał AKS zdo­by­wa­jąc 90 punk­tów, przed MLKS Agros Ża­ry — 45 pkt. oraz MO­SiR Gra­je­wo — 43 pkt. W sty­lu wol­nym pierw­sze miej­sce za­jął UKS Tech­nik Świ­dwin (33 pkt.), dru­gie LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski (27 pkt.), a trze­cie MLUKS Gwiaz­da Szczu­czyn (27 pkt.).

19 czerwca 2015

Mistrzostwa Polski mężczyzn w biegu ulicznym
na 5 km

Pod­czas 9. Bie­gu Ur­sy­no­wa, któ­ry od­był się 13 czerw­ca w War­sza­wie, po raz czwar­ty w hi­sto­rii ro­ze­gra­no otwar­te mi­strzo­stwa Pol­ski męż­czyzn w bie­gu ulicz­nym na 5 km. Zło­ty me­dal zdo­był Ar­tur Ko­złow­ski MULKS MOS Sie­radz w cza­sie 14:21., sre­bro dla Emi­la Do­bro­wol­skie­go z LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża a brąz dla Ar­tu­ra Ker­na z MKS Unia Hru­bie­szów. Bieg ko­biet, nie bę­dą­cy mi­strzo­stwa­mi, wy­gra­ła Do­mi­ni­ka No­wa­kow­ska (LKB im. Bra­ci Petk Lę­bork).

19 czerwca 2015

Gala Sportu Młodzieżowego — Warszawa 2015
— nagrody dla sportowców z naszych klubów

10 czerw­ca 2015 roku na Sta­dio­nie Na­ro­do­wym w War­sza­wie od­by­ła się Gala Spor­tu Mło­dzie­żo­we­go pod­su­mo­wu­ją­ca współ­za­wod­nic­two dzie­ci i mło­dzie­ży w ra­mach Sys­te­mu Spor­tu Mło­dzie­żo­we­go w 2014 roku. W jej trak­cie pod­se­kre­tarz sta­nu Do­ro­ta Idzi wrę­czy­ła na­gro­dy przy­zna­ne przez Mi­ni­stra Spor­tu i Tu­ry­sty­ki klu­bom spor­to­wym oraz jed­nost­kom sa­mo­rzą­du te­ry­to­rial­ne­go — wo­je­wódz­twom, po­wia­tom i gmi­nom. Pod­czas te­go­rocz­nej gali na­gro­dze­ni zo­sta­li do­dat­ko­wo tak­że za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki z każ­de­go wo­je­wódz­twa wy­ty­po­wa­ni przez urzę­dy mar­szał­kow­skie. Wśród na­gro­dzo­nych zna­la­zło się na 32 oso­by (po dwie z każ­de­go wo­je­wódz­twa) 14 re­pre­zen­tan­tów klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS.

10 czerwca 2015

MLKS Nadnarwianka Pułtusk wygrywa po raz trzeci w historii Turniej Szachowy o „Złotą Wieżę”

W dniach od 31 maja do 5 czerw­ca 2015 roku w Cho­to­wej, gmi­na Czar­na, wo­je­wódz­two pod­kar­pac­kie od­był się 57. Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Sza­cho­we­go LZS o „Zło­tą Wie­żę”. Tur­niej wy­gra­ła dru­ży­na LKS Nad­nar­wian­ka Puł­tusk. W za­wo­dach wy­star­to­wa­ło 28 dru­żyn, ogó­łem 130 uczest­ni­ków z 15 wo­je­wództw. Or­ga­ni­za­to­rem Fi­na­łu do­finan­so­wa­ne­go ze środ­ków Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS w War­sza­wie i Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS w Rze­szo­wie, współ­or­ga­ni­za­to­rem Gmin­ne Cen­trum Kul­tu­ry i Pro­mo­cji w Czar­nej przy oso­bi­stym za­an­ga­żo­wa­niu wój­ta Gmi­ny Czar­na Jó­ze­fa Chu­de­go. W uro­czy­sto­ściach otwar­cia i za­mknię­cia Fi­na­łu uczest­ni­czy­li: z-ca prze­wod­ni­czą­ce­go Rady Głów­nej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS Wa­cław Hur­ko, prze­wod­ni­czą­cy Pod­kar­pac­kie­go Z LZS w Rze­szo­wie Jó­zef Krzy­wo­nos, wójt Gmi­ny Czar­na Jó­zef Chu­dy, prze­wod­ni­czą­ca Rady Gmi­ny Czar­na Ane­ta Fe­re­t-Kłys, dy­rek­tor ds. oświa­ty w Gmi­nie Czar­na Ar­tur Fronc, wi­ce­pre­zes Za­rzą­du Pol­skie­go Związ­ku Sza­cho­we­go Jan Ku­si­na oraz Iwo­na Ku­siń­ska­-Ka­nia z Biu­ra Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS.

10 czerwca 2015

24 zawodników z naszych klubów wystąpi na I Igrzyskach Europejskich w Baku

12 czerwca rozpoczynają się w Baku I Igrzy­ska Eu­ro­pej­skie (12-28 czerw­ca). Re­pre­zen­tan­ci Pol­ski ry­wa­li­zo­wać bę­dą w na­stę­pu­ją­cych spor­tach: bad­min­to­nie, bok­sie, gim­na­sty­ce spor­to­wej, tram­po­li­nie, akro­ba­ty­ce, judo, ka­ja­kar­stwie, ka­ra­te, ko­lar­stwie (szo­sa i MTB), łucz­nic­twie, pił­ce siat­ko­wej (ha­lo­wej i pla­żo­wej), pły­wa­niu, pły­wa­niu syn­chro­nicz­nym, sko­kach do wody, sam­bo, strze­lec­twie, szer­mier­ce, ta­ekwon­do olim­pij­skim, te­ni­sie sto­ło­wym, tria­th­lo­nie i za­pa­sach. Pol­ska eki­pa li­czy 214 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek. Wśród nich jest 24 spor­tow­ców z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Po­ni­żej li­sta.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam