Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

29 czerwca 2015

Szkolenie animatorów do działania
„Aktywny Senior” — Zakopane 2015

W dniach 18-21 czerw­ca w Za­ko­pa­nem od­by­ło się szko­le­nie ani­ma­to­rów do dzia­ła­nia „Ak­tyw­ny se­nior”. Wzię­ły w nim udział 24 oso­by — 15 męż­czyzn i 9 ko­biet — któ­re wcze­śniej za­kwa­li­fiko­wa­ły się do pro­gra­mu na pod­sta­wie przy­sła­nych an­kiet. Szko­le­nie jest kon­ty­nu­acją na­sze­go pro­gra­mu „Ak­tyw­ny se­nior” za­po­cząt­ko­wa­ne­go w ubie­głym roku. Szko­le­nie zo­sta­ło do­finan­so­wa­ne przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

29 czerwca 2015

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w tenisie stołowym — Raszków 2015

W dniach 19-21 czerw­ca 2015r. w hali spor­to­wo­-wi­do­wi­sko­wej w Rasz­ko­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w te­ni­sie sto­ło­wym ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii mło­dzik, ka­det, ju­nior i mło­dzie­żo­wiec. O me­da­le i pu­cha­ry wal­czy­ło 216 za­wod­ni­ków re­pre­zen­tu­ją­cych 66 klu­bów z 13 wo­je­wództw. Mi­strza­mi LZS w ka­te­go­rii mło­dzik zo­sta­li Do­mi­ni­ka Gi­lew­ska UKS TS Ósem­ka Bia­ły­stok i Pa­tryk Pyśk LKTS Lu­boń, w ka­te­go­rii ka­de­tów Ka­ta­rzy­na Gie­rach MLUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka i Prze­my­sław Wa­la­szek UKS Doj­li­dy Bia­ły­stok, w ka­te­go­rii ju­nio­rów Ka­ta­rzy­na Hen­nig LUKS Chełm­no i Ja­kub Po­lań­ski MLUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka, w ka­te­go­rii mło­dzie­żo­wiec Pau­li­na No­wac­ka KS Stel­la Gnie­zno i Ma­te­usz Li­siec­ki RLKTS Ochman Rasz­ków. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­gra­ła KS Stel­la Gnie­zno, przed LUKS Chełm­no i MLUKS Dwój­ka Rawa Ma­zo­wiec­ka. Kla­sy­fika­cję wo­je­wódz­ką — woj. wiel­ko­pol­skie przed łódz­kim i pod­la­skim.

29 czerwca 2015

Ogólnopolska Olimpiada Młodzieży w zapasach kobiet i mężczyzn w stylu wolnym — 57 medali naszych zawodników

W tym roku nie ma jed­nej Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Za jej or­ga­ni­za­cję w róż­nych spor­tach od­po­wia­da­ją po­szcze­gól­ne związ­ki spor­to­we. W dniach 19-21 czerw­ca w wo­je­wódz­twie ku­jaw­sko­-po­mor­skim, a do­kład­nie w hali OSiR w Sol­cu Ku­jaw­skim, od­by­ła się Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w Za­pa­sach w sty­lu wol­nym i za­pa­sach ko­biet. Star­to­wa­ło pra­wie 300 mło­dych spor­tow­ców z 56 klu­bów z 16 wo­je­wództw. Za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 57 me­da­li — 31 za­pa­śnicz­ki i 26 za­pa­śni­cy. Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą ko­biet wy­grał MKS Ce­ment Gryf Chełm przed WLKS Sie­dl­ce Iga­nie Nowe i ZTS So­kół Lu­blin a męż­czyzn LKS Ma­zow­sze Te­re­sin przed AKS Bia­ło­gard i LKS Ce­ra­mik Kro­to­szyn. Jed­ną z naj­lep­szych za­wod­ni­czek tur­nie­ju by­ła Kin­ga Ka­pi­ca z LKS Spar­ta­kus Py­rzy­ce.

29 czerwca 2015

Zapaśnicze kluby obchodzą swoje jubileusze

Za­pa­śni­cze klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia ob­cho­dzą ju­bi­le­usze: GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy ma już 40 lat, KS So­bie­ski Po­znań 30, a LKS Fe­niks Star­gard Szcze­ciń­ski 15. Gra­tu­lu­je­my i ży­czy­my wszyst­kim trzem klu­bom wy­trwa­ło­ści i har­tu du­cha w po­ko­ny­wa­niu co­dzien­nych trud­no­ści. Niech ko­lej­ne lata obfitu­ją we wspa­nia­łe suk­ce­sy, ta­len­ty spor­to­we, hoj­nych dar­czyń­ców i sym­pa­ty­ków spor­tu.

29 czerwca 2015

II Ogólnopolska Konferencja Programu MultiSport

16 czerw­ca br. od­by­ła się w sie­dzi­bie Pol­skie­go Ko­mi­te­tu Olim­pij­skie­go, zor­ga­ni­zo­wa­na przez In­sty­tut Spor­tu, II Ogól­no­pol­ska Kon­fe­ren­cja Pro­gra­mu Mul­ti­Sport. Uczest­ni­cy, a by­ła ich po­nad set­ka (m.in.: Da­riusz Buza, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Spor­tu dla Wszyst­kich MSiT, Krzysz­tof Grab­czuk, wi­ce­mar­sza­łek wo­je­wódz­twa lu­bel­skie­go, Zbi­gniew Pa­celt, czło­nek sej­mo­wej Ko­mi­sji Kul­tu­ry Fi­zycz­nej, Spor­tu i Tu­ry­sty­ki), dys­ku­to­wa­li o pro­jek­cie, za­sta­na­wia­li się co moż­na w nim jesz­cze po­pra­wić, co trze­ba zmie­nić. By­ła to dru­ga kon­fe­ren­cja, bo pro­gram re­ali­zo­wa­ny jest od dwóch lat. Ope­ra­to­ra­mi wo­je­wódz­ki­mi są w czte­rech wo­je­wódz­twach — lu­bel­skie, świę­to­krzy­skie, za­chod­nio­po­mor­skie oraz opol­skie — na­sze Zrze­sze­nia. Jed­no z dwóch wy­róż­nień dla ope­ra­to­rów wo­je­wódz­kich, któ­rzy za­ini­cjo­wa­li dzia­ła­nia wy­cho­dzą­ce poza za­ło­że­nia pro­gra­mo­we, a któ­re sta­ły się do­bry­mi prak­ty­ka­mi po­wie­la­ny­mi w in­nych wo­je­wódz­twach otrzy­ma­ło woj. lu­bel­skie. W imie­niu Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Lu­bli­nie pa­miąt­ko­wą ta­blicz­kę ode­brał prze­wod­ni­czą­cy Jó­zef Po­te­ru­cha.

29 czerwca 2015

XVII Letnia Wielkopolska Spartakiada LZS Mieszkańców Wsi o Puchar Marszałka Województwa Wielkopolskiego

W nie­dzie­lę 14 czerw­ca 2015r. od­by­ła się XVII Let­nia Wiel­ko­pol­ska Spar­ta­kia­da LZS Miesz­kań­ców Wsi o Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Wiel­ko­pol­skie­go. W im­pre­zie udział wzię­li re­pre­zen­tan­ci 22 po­wia­tów z woj. wiel­ko­pol­skie­go, któ­rzy ry­wa­li­zo­wa­li ze so­bą w 11 kon­ku­ren­cjach re­kre­acyj­nych ko­biet i męż­czyzn, 2 kon­ku­ren­cjach ro­dzin­nych oraz w 3 ze­spo­ło­wych. Swo­ją obec­no­ścią im­pre­zę za­szczy­ci­li za­pro­sze­ni go­ście m.in.: Ja­cek Ję­drasz­czyk, bur­mistrz Mia­sta i Gmi­ny Żer­ków. W kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej pierw­sze miej­sce zdo­by­ła Śro­da Wlkp. — 565 pkt, dru­gie Wą­gro­wiec — 543,5 pkt, trze­cie Ko­nin — 523,16 pkt. W tym dniu ob­cho­dzi­li­śmy rów­nież III Dzień Przy­ja­ciół Pił­ki Noż­nej po­łą­czo­ny z ak­cją „Ra­zem wy­gry­wa­my z ra­kiem pier­si” re­ali­zo­wa­ną z Fe­de­ra­cją Sto­wa­rzy­szeń Ama­zo­nek. W trak­cie roz­gry­wa­nych me­czy roz­da­wa­ne zo­sta­ły „Ró­żo­we Kart­ki” za­chę­ca­jąc do ba­dań po­zwa­la­ją­cych na wcze­sne wy­kry­cie no­wo­two­ru pier­si. Dzię­ku­je­my wszyst­kim za udział w tej ak­cji.

29 czerwca 2015

Gmina Zblewo wygrała II Wojewódzkie Igrzyska pomorskiego LZS

II Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ne LZS Miesz­kań­ców Gmin i Ma­łych Miast o pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go od­by­ły się 13 czerw­ca br przy pięk­nej po­go­dzie na obiek­tach spor­to­wych mia­sta i gmi­ny Skórcz. W tym roku igrzy­ska mo­gły się od­być dzię­ki ini­cja­ty­wie Fran­cisz­ka Ka­szu­bow­skie­go — se­kre­ta­rza Rady Wo­je­wódz­kiej LZS w Gdań­sku, przy du­żym wspar­ciu wło­da­rzy Skór­cza — bur­mi­strza Ja­nu­sza Ko­sec­kie­go i wój­ta Sła­wo­mi­ra Cze­chow­skie­go oraz wie­lo­let­nie­go wy­cho­waw­cy mło­dzie­ży, tre­ne­ra Zyg­fry­da An­hal­ta i Za­rzą­du LLKS Zie­mi Ko­ciew­skiej. Wiel­ką nie­spo­dzian­ką by­ło dla wszyst­kich przy­by­cie na im­pre­zę mar­szał­ka Se­na­tu RP Bog­da­na Bo­ru­se­wi­cza, któ­ry wspól­nie ze wspo­mnia­ny­mi wy­żej przed­sta­wi­cie­la­mi sa­mo­rzą­du lo­kal­ne­go wrę­czał pu­cha­ry, me­da­le i na­gro­dy. Wszyst­kich ze­bra­nych po­wi­ta­ła prze­wod­ni­czą­ca Rady Wo­je­wódz­kiej LZS w Gdań­sku Mag­da­le­na Ko­ło­dziej­czak. Igrzy­ska wy­gra­ła gmi­na Zble­wo, dru­gie miej­sce za­ję­ła gmi­na Puck a trze­cie Pruszcz Gdań­ski.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam