Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

8 lipca 2015

XXV Ogólnopolski Wyścig Kolarski o Puchar
Przewodniczącego Krajowego Zrzeszenia LZS
— Mikstat, Ludwików, Droszewo 2015

W dniach 3-5 lip­ca od­by­ła się ju­bi­le­uszo­wa 25. edy­cja Ogól­no­pol­skie­go Wy­ści­gu Ko­lar­skie­go o Pu­char Prze­wod­ni­czą­ce­go Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS or­ga­ni­zo­wa­ne­go przez Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, Wiel­ko­pol­skie Zrze­sze­nie LZS, Wiel­ko­pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski przy współ­pra­cy MiG Nowe Skal­mie­rzy­ce, Gmi­ny Przy­go­dzi­ce oraz MiG Mik­stat. W wy­ści­gu wzię­ło udział po­nad 230 ju­nio­rów młod­szych, mło­dzi­ków i ża­ków, w tym re­pre­zen­ta­cje Sło­wa­cji oraz Czech. Po­my­sło­daw­cą i głów­nym or­ga­ni­za­to­rem tej ko­lar­skiej im­pre­zy jest Lu­cjusz Wa­sie­lew­ski, pre­zes Wiel­ko­pol­skie­go Związ­ku Ko­lar­skie­go i czło­nek Za­rzą­du Pol­skie­go Związ­ku Ko­lar­skie­go oraz wie­lo­let­ni dzia­łacz LZS. W ka­te­go­rii ju­nio­rów młod­szych zwy­cię­żył Ma­tus Sto­cek ze Sło­wa­cji. W kla­sy­fika­cji ju­nio­rek młod­szych naj­lep­sza by­ła Mar­ta Brzo­zow­ska z UKS Co­per­ni­cus To­ruń. Wśród mło­dzi­ków Ad­rian Ma­rzec (TKK Pa­ci­fic To­ruń) i Ju­lia Ko­wal­ska (KTK Ka­lisz), wśród ża­ków Kon­rad Wa­li­niak (KLTC Ko­nin) i Maja Wró­blew­ska (UKS Ra­tusz Ma­sze­wo). Pu­cha­ry Prze­wod­ni­czą­ce­go KZ LZS zwy­cięz­com wrę­czał se­kre­tarz Zrze­sze­nia Krzysz­tof Pia­sek.

8 lipca 2015

Mistrzostwa Polski Juniorów w Lekkiej Atletyce
— 43 medale dla naszych zawodników

Od 28 do 30 czerw­ca w Bia­łej Pod­la­skiej od­by­wa­ły się 69. Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w Lek­kiej Atle­ty­ce. Na star­cie sta­nę­ło bli­sko 1000 za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Lek­ko­atle­ci z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 43 me­da­le — 13 zło­tych, 14 srebr­nych i 16 brą­zo­wych. Wie­lu z nich po­bi­ło re­kor­dy ży­cio­we. Już nie­dłu­go, w Szwe­cji 16-19 lip­ca, od­bę­dą się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py — mamy na­dzie­ję, że kil­ko­ro me­da­li­stów MP z klu­bów Zrze­sze­nia znaj­dzie się w re­pre­zen­ta­cji kra­ju.

 

29 czerwca 2015

20 medali Polaków w Baku, w tym trzy zdobyli zawodnicy z naszych klubów

28 czerw­ca, w Baku za­koń­czy­ły się, trwa­ją­ce po­nad 2 ty­go­dnie, I Igrzy­ska Eu­ro­pej­skie. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 20 me­da­li — 2 zło­te, 8 srebr­nych i 10 brą­zo­wych. Za­wod­ni­cy z klu­bów LZS wy­wal­czy­li 3 me­da­le i to wszyst­kie w za­pa­sach — srebr­ny me­dal w kat. 55 kg wy­wal­czy­ła Ka­ta­rzy­na Kraw­czyk z MKS Ce­ment Gryf Chełm, srebr­ny me­dal w sty­lu wol­nym w kat. 70 kg zdo­był Ma­go­med­mu­rad Ga­dzhiev, za­wod­nik po­cho­dzą­cy z Da­ge­sta­nu, któ­ry od 2014 roku re­pre­zen­tu­je Pol­skę i jest za­wod­ni­kiem AKS Bia­ło­gard, brą­zo­wy me­dal w tym sa­mym sty­lu w ka­te­go­rii 86 kg zdo­był Ra­do­sław Mar­cin­kie­wicz z LKS Orzeł Na­my­słów. Me­da­le zdo­by­ły też za­wod­nicz­ki, któ­re swo­ją ka­rie­rę za­czy­na­ły w klu­bach na­sze­go Zrze­sze­nia — srebr­ny me­dal w wy­ści­gu ko­lar­skim ze star­tu wspól­ne­go zdo­by­ła Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma (o­bec­nie Rabo Liv), wy­cho­wan­ka tre­ne­ra Zbi­gnie­wa Klę­ka z WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce i Iwo­na Mat­kow­ska w za­pa­sach w kat. 48 kg (o­bec­nie Grun­wald Po­znań), wy­cho­wan­ka tre­ne­ra Ry­szar­da Dy­now­skie­go z KS Agros Ża­ry.

29 czerwca 2015

Mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym

28 czerw­ca w So­bót­ce za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie szo­so­wym ko­biet i męż­czyzn. O ty­tu­ły wal­czo­no w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go w ka­te­go­riach eli­ta, or­lik (U­-23) i ju­nior. Łącz­nie za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 16 me­da­li. Ale do tego 10 me­da­li do­ło­ży­li za­wod­ni­cy, któ­rzy dziś ści­ga­ją się w za­wo­do­wym gru­pach, a kie­dyś za­czy­na­li swo­je ka­rie­ry w klu­bach LZS. Mi­strza­mi Pol­ski w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas w ka­te­go­rii ju­nio­rów zo­sta­li Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­wa­tex Zie­mia Dar­łow­ska) oraz Szy­mon Saj­nok (GKS Car­tu­sia Kar­tu­zy), w ka­te­go­rii U-23 Szy­mon Re­kie­ta (LKK War­mia Bi­sku­pie­c/G­FDD Al­to­pack. Agniesz­ka Skal­niak z TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń wy­gra­ła wy­ścig ze star­tu wspól­ne­go ju­nio­rek. W ka­te­go­rii U23 mi­strzy­nią ze star­tu wspól­ne­go zo­sta­ła Ka­ta­rzy­na Wil­kos (TKK Pa­ci­fic Ne­stle To­ruń).

29 czerwca 2015

Brązowy medal Dominik Szynkowskiej w zapasach na Mistrzostwach Europy Juniorów

W dniach od 23 do 28 czerw­ca w Tur­cji od­by­wa­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py Ju­nio­rów i Ju­nio­rek w za­pa­sach w sty­lu wol­nym i kla­sycz­nym. Je­dy­ny me­dal dla Pol­ski zdo­by­ła Do­mi­ni­ka Szyn­kow­ska z LUKS Su­ples Kra­śnik w ka­te­go­rii 48 kg. Na mi­strzo­stwach star­to­wa­ło w su­mie 5 za­pa­śni­ków i 4 za­pa­śnicz­ki z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

29 czerwca 2015

„Bądź aktywny — trzymaj wagę” — Zakopane 2015

W dniach 18-21 czerw­ca w Za­ko­pa­nem spo­tka­ło się pra­wie 80 osób z 14 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Na oty­łość i nad­wa­gę cier­pi w na­szym kra­ju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, co­raz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­ro­ba do­ty­ka dzie­ci i mło­dzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wa­gę? Od­po­wiedź jest pro­sta — od­po­wied­nia die­ta i ak­tyw­ność fizycz­na. I ta­ką wie­dzę or­ga­ni­za­to­rzy — Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki — chcie­li prze­ka­zać uczest­ni­kom.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam