Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

21 lipca 2015

Brązowy medal sióstr Węgrzyn na ME juniorów i kadetów w tenisie stołowym

W dniach 10-19 lip­ca w Bra­ty­sła­wie od­by­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w te­ni­sie sto­ło­wym ju­nio­rów i ka­de­tów. Pol­skę re­pre­zen­to­wa­ło 18 te­ni­si­stów — 4 ka­de­tów i 4 ka­det­ki i 5 ju­nio­rów i 5 ju­nio­rek. W tym skła­dzie zna­la­zło się 7 za­wod­ni­ków z na­szych klu­bów. Łącz­nie re­pre­zen­tan­ci na­sze­go kra­ju wy­wal­czy­li 4 krąż­ki — wszyst­kie ko­lo­ru brą­zo­we­go. Brą­zo­wy me­dal w grze po­dwój­nej ka­de­tek zdo­by­ły sio­stry Ka­ta­rzy­na i Anna Wę­ge­rzyn UKS MLKS Śnież­nik Stro­nie Ślą­skie, brą­zo­wy me­dal zdo­by­ła też dru­ży­na ju­nio­rów, w skła­dzie któ­rej by­ło dwóch za­wod­ni­ków z na­szych klu­bów — Ad­rian Du­giel LKS Odra Gło­ska i To­masz To­masz­czuk MLKS Ostró­dzian­ka Ostró­da.

21 lipca 2015

Mistrzostwa Świata juniorów młodszych w lekkiej atletyce — Cali 2015

W dniach 15-19 lip­ca w Cali (Ko­lum­bia) od­by­ły się Mi­strzo­stwa Świa­ta ju­nio­rów młod­szych w lek­kiej atle­ty­ce. Pol­skę re­pre­zen­to­wa­ło 26 za­wod­ni­ków, w tym 7 z na­szych klu­bów. Do­ro­bek Po­la­ków w mi­strzo­stwach to: sre­bro Szy­mo­na Ma­zu­ra (MK­S-MOS Pło­mień So­sno­wiec) w pchnię­ciu ku­lą, 7 miejsc fina­ło­wych, 27 punk­tów (18 miej­sce). Jedno w najlepszych miejsc na tych mistrzostwach — piąte — zajęła nasza sztafeta mieszana, w której biegł Natan Fiedeń LKS Pszczyna (podopieczny Marzeny Helbik objęty jest szkoleniem w OSSM LZS).

21 lipca 2015

OOM w kolarstwie szosowym — 10 medali dla zawodników z naszych klubów na 12 możliwych do zdobycia

W dniach od 10 do 12 lip­ca w Ko­zie­gło­wach ju­nio­rzy młod­si wal­czy­li o ty­tu­ły mi­strzow­skie w ra­mach Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dy Mło­dzie­ży. Mar­ta Ja­skul­ska (LKK War­mia Bi­sku­piec) i Fi­lip Ma­cie­juk (KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy) wy­wal­czy­li ty­tu­ły mi­strzów Pol­ski w jeź­dzie na czas a Klau­dia Bie­law­ska (UKS Koź­mi­nian­ka Koź­mi­nek) i Ja­kub Wan­gin (GKK Opty Ma­zow­sze Gro­dzisk Ma­zo­wiec­ki) zo­sta­li mi­strza­mi Pol­ski w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 10 me­da­li na 12 moż­li­wych do zdo­by­cia na OOM.

21 lipca 2015

6 medali naszych zawodników na OOM w boksie

W dniach od 12 do 19 lip­ca w Gru­dzią­dzu od­by­ła się Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w bok­sie. Wśród chłop­ców star­to­wa­ło 161 bok­se­rów z 86 klu­bów, wśród dziew­cząt 80 za­wod­ni­czek z 47 klu­bów. Za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 6 me­da­li — 2 zło­te, 3 srebr­ne i je­den brą­zo­wy. Zło­te me­da­le zdo­by­li: Mag­da­le­na Bo­ber w ka­te­go­rii +80 z MLKS Star­ta Zło­tów i Kry­stian Pa­pis w ka­te­go­rii 57 kg z KKB Ru­shh Kiel­ce.

14 lipca 2015

Złoto Kacpra Oleszczuka, srebro Sofii Ennaoui na MME w Tallinie

12 lip­ca w Tal­li­nie za­koń­czy­ły się 10. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w lek­kiej atle­ty­ce. Na­sza re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 12 me­da­li (4 zło­te, 5 srebr­nych i 3 brą­zo­we), w tym 2 z nich zdo­by­li re­pre­zen­tan­ci klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia — zło­to w rzu­cie oszcze­pem wy­wal­czył Kac­per Olesz­czuk z KS Po­lo­nia Pa­słęk, a sre­bro w bie­gu na 1500 me­trów So­fia En­na­oui z LKS Lu­busz Słu­bi­ce. Na mi­strzo­stwach w Tal­li­nie star­to­wa­ło w su­mie 53 pol­skich za­wod­ni­ków, w tym 7 z klu­bów LZS. Za dwa lata mło­dzie­żo­we mi­strzo­stwa Eu­ro­py od­bę­dą się w Byd­gosz­czy. Mamy na­dzie­ję, że bia­ło­-czer­wo­ni po­pra­wią na nich re­kord w me­da­lo­wej zdo­by­czy — przed 12 laty na Sta­dio­nie Za­wi­szy nasi re­pre­zen­tan­ci sta­wa­li na po­dium aż szes­na­sto­krot­nie.

14 lipca 2015

Złoto Pawła Fajdka, srebro Grzegorza Zimniewicza i Kamila Kryńskiego oraz brąz Mateusza Zagórskiego na Uniwersjadzie w Korei

12 lip­ca swo­je zma­ga­nia w lek­kiej atle­ty­ce za­koń­czy­li też uczest­ni­cy Uni­wer­sja­dy, któ­ra od­by­wa się w Kwan­gju (Ko­rea). W re­pre­zen­ta­cji na­sze­go kra­ju star­to­wa­ło 7 lek­ko­atle­tów z na­szych klu­bów. Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) zdo­był zło­ty me­dal w rzu­cie mło­tem, Grze­gorz Zim­nie­wicz (UKS Achil­les Lesz­no) i Ka­mil Kryń­ski zdo­by­li srebr­ny me­dal w szta­fe­cie 4x100 m. A Ma­te­usz Za­gór­ski MUKL Brod­ni­ca wraz z ko­le­ga­mi wy­wal­czył brąz w szta­fe­cie 4x400 m. W su­mie pol­scy stu­den­ci zdo­by­li 12 me­da­li (star­to­wa­ło 27 za­wod­ni­ków).

14 lipca 2015

35 medali zdobyli zawodnicy z naszych klubów na OOM w podnoszeniu ciężarów

W Cie­cha­no­wie od 10 do 12 lip­ca ry­wa­li­zo­wa­li na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży spe­cja­li­ści od pod­no­sze­nia cię­ża­rów. Star­to­wa­ło 181 za­wod­ni­ków — 58 ju­nio­rek i 123 ju­nio­rów. Wśród ko­biet do zdo­by­cia by­ło 19 me­da­li (7 ka­te­go­rii wa­go­wych) — re­pre­zen­tant­ki na­szych klu­bów zdo­by­ły ich 16, męż­czyź­ni ry­wa­li­zo­wa­li w 8 ka­te­go­riach wa­go­wych — do zdo­by­cia by­ło 24 me­da­le, re­pre­zen­tan­ci klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li ich 19. Star­to­wa­ły 54 klu­bów (w tym 35 klu­bów z na­sze­go Zrze­sze­nia) z 15 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Znicz Bił­go­raj przed MGLKS Tar­pan Mro­cza i LKS Bu­dow­la­ni Nowy To­myśl, wo­je­wódz­ką — woj. lu­bel­skie przed ku­jaw­sko­-po­mor­skim i ma­zo­wiec­kim. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem OOM był Pol­ski Zwią­zek Pod­no­sze­nia Cię­ża­rów (ze środ­ków otrzy­ma­nych na ten cel z MSiT) i Cie­cha­now­ski Lu­do­wy Klub Spor­to­wy „Ma­zo­via”.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam