Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

27 lipca 2015

XIII Olimpijski Festiwal Młodzieży Europy Tbilisi 2015

26 lip­ca wie­czo­rem na sta­dio­nie FC Lo­ko­mo­ti­vi Tbi­li­si od­by­ło się uro­czy­ste otwar­cie XIII Olim­pij­skie­go Fe­sti­wa­lu Mło­dzie­ży Eu­ro­py Tbi­li­si 2015. Im­pre­za po­trwa do 1 sierp­nia. W 9 spor­tach, ry­wa­li­zo­wać bę­dą spor­tow­cy z 50 kra­jów, w tym 88 z Pol­ski. Nasi za­wod­ni­cy wy­stą­pią w sied­miu dys­cy­pli­nach — gim­na­sty­ka, judo, ko­lar­stwo, lek­ko­atle­ty­ka, siat­ków­ka, pły­wa­nie i te­nis. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nie star­to­wać bę­dą w dwóch spor­tach — ko­lar­stwie 5 spor­tow­ców i lek­ko­atle­ty­ce 10. Po­ni­żej li­sta.

27 lipca 2015

Monika Żur, wychowanka LZS, brązową medalistką Mistrzostw Europy w MTB

Mo­ni­ka Żur (4F Scott Ra­cing Team) zdo­by­ła brą­zo­wy me­dal mi­strzostw Eu­ro­py MTB XC, roz­gry­wa­nych we wło­skim Chies D’Al­pa­go. Swo­ją ka­rie­rę Mo­ni­ka roz­po­czy­na­ła w 2006 roku w KS „Lu­boń” Sko­miel­na Bia­ła. Pod okiem Edwar­da Bala za­wod­nicz­ka osią­ga­ła licz­ne suk­ce­sy. W ka­te­go­riach ju­nior­ka młod­sza oraz ju­nior­ka zdo­by­ła zło­te me­da­le mi­strzostw Pol­ski w ko­lar­stwie gór­skim. W 2012 ma­jąc 19 lat prze­szła do no­wo­pow­sta­łej dru­ży­ny bra­ci Piąt­ków. 10 miej­sce wśród mło­dzie­żow­ców (U­-23) za­jął na mi­strzo­stwach inny wy­cho­wa­nek LZS Bar­tło­miej Wa­wak (dziś Kross Ra­cing Team).

27 lipca 2015

Stanisław Nowak wygrywa OOM w MTB

Sta­ni­sław No­wak (LKS Iskra Gło­go­czów) zo­stał mi­strzem Pol­ski ju­nio­rów młod­szych w ko­lar­stwie gór­skim wy­gry­wa­jąc wy­ścig na Ogól­no­pol­skiej Olim­pia­dzie Mło­dzie­ży, któ­ra od­by­ła się 25-26 maja w Gło­go­wie. W dro­dze wcze­śniej­szych eli­mi­na­cji do zma­gań na to­rze mo­to­cros­so­wym pod Gło­go­wem za­kwa­li­fiko­wa­li się tyl­ko naj­lep­si — 20 dziew­cząt i 40 chłop­ców.

Za­wod­ni­cy i za­wod­nicz­ki ry­wa­li­zo­wa­li na 3,5-ki­lo­me­tro­wej run­dzie. Ju­nior­ki młod­sze po­ko­ny­wa­ły ją trzy­krot­nie. 4 miej­sce za­ję­ła za­wod­nicz­ka z na­sze­go klu­bu Kin­ga Kal­meb­kie­wicz (KLKS Aza­lia Brzó­za Kró­lew­ska). Ju­nio­rzy młod­si prze­je­cha­li 5 okrą­żeń. Czwar­te miej­sce w tym wy­ści­gu wy­wal­czył Ja­ro­sław Żur KS „Lu­boń” Sko­miel­na Bia­ła.

(fot. fa­ce­bo­ok OOM ko­lar­stwo)

27 lipca 2015

Wieści z województw — więcej w informacjach regionalnych

Mło­dzież z gmi­ny Lu­ba­wa na spa­rin­gu Le­chii Gdańsk z dru­ży­ną Schal­ke 04 Gel­sen­kir­chen

22 lip­ca na PGE Are­na w Gdań­sku od­był się spa­ring Le­chii Gdańsk z dru­ży­ną Schal­ke 04 Gel­sen­kir­chen. Wśród bli­sko ośmio­ty­sięcz­nej pu­blicz­no­ści zna­la­zła się rów­nież mło­dzież wraz z opie­ku­na­mi z Gmi­ny Lu­ba­wa. Or­ga­ni­za­to­rem wy­jaz­du by­ło Gmin­ne Zrze­sze­nie LZS w Lu­ba­wie.

 

XVII Świę­to Spor­tu Po­wia­tu To­ma­szow­skie­go — Lu­by­cza Kró­lew­ska 2015

19 lip­ca na obiek­tach Ośrod­ka Spor­tu i Re­kre­acji w Lu­by­czy Kró­lew­skiej od­by­ło się Świę­to Spor­tu Po­wia­tu To­ma­szow­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem za­wo­dów by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w To­ma­szo­wie Lu­bel­skim przy współ­udzia­le Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w To­ma­szo­wie Lub. oraz Wój­ta Gmi­ny Lu­by­cza Kró­lew­ska. Ro­ze­gra­no 25 kon­ku­ren­cji, star­to­wa­ło 10 gmin. W kla­sy­fika­cji koń­co­wej zwy­cię­ży­ła gmi­na Ty­szow­ce przed gmi­nę Ra­cha­nie — 347 pkt. Trze­cią lo­ka­tę za­ję­ła gmi­na To­ma­szów Lub., a czwar­te gmi­na Łasz­czów.

 

XVI Po­wia­to­we Igrzy­ska Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych — Sta­ry Za­mość 2015

W Sta­rym Za­mo­ściu w dniach 18-19 lip­ca od­by­ły się XVI Po­wia­to­we Igrzy­ska Lu­do­wych Ze­spo­łów Spor­to­wych. W im­pre­zie wzię­ło udział po­nad pół­to­ra ty­sią­ca osób. Rok temu w Sit­nie star­tu­ją­cych by­ła bli­sko set­ka mniej. Re­kord zo­stał więc po­bi­ty. W kla­sy­fika­cji ge­ne­ral­nej skla­sy­fiko­wa­no 15 gmin. Trium­fo­wał Za­mość, któ­ry wy­gra­ła aż czte­ry kon­ku­ren­cje dru­ży­no­we. Skład po­dium uzu­peł­ni­ły Mią­czyn i Sit­no. Or­ga­ni­za­to­rzy roz­da­li w su­mie 350 me­da­li i 70 pu­cha­rów. Głów­nym or­ga­ni­za­to­rem igrzysk by­ło Po­wia­to­we Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu, spon­so­ra­mi zaś Urząd Mar­szał­kow­ski w Lu­bli­nie, Lot­to, Gmi­na Sta­ry Za­mość, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Za­mo­ściu oraz Ma­ło­pol­ska Ho­dow­la Ro­ślin.

 

50-le­cie LKS Za­rze­wie w Prud­ni­ku

18 lip­ca 2015 r. w Prud­nic­kim Domu Kul­tu­ry od­by­ła się uro­czy­sta aka­de­mia z oka­zji ju­bi­le­uszu 50-le­cia dzia­łal­no­ści LKS Za­rze­wie w Prud­ni­ku. Wzię­ło w niej udział oko­ło 110 osób — byli człon­ko­wie klu­bu z sek­cji akro­ba­ty­ki spor­to­wej, ko­lar­skiej, lek­ko­atle­tycz­nej, pod­no­sze­nia cię­ża­rów, pił­ki siat­ko­wej męż­czyzn oraz obec­nie dzia­ła­ją­cych — ka­ra­te i sza­cho­wej. Po­nad­to w aka­de­mii uczest­ni­czy­li za­pro­sze­ni go­ście na cze­le z bur­mi­strzem Prud­ni­ka Fran­cisz­kiem Fej­dy­chem i prze­wod­ni­czą­cym Wo­je­wódz­kie­go Zrze­sze­nia LZS w Opo­lu Ge­rar­dem Ha­la­mą.

 

Po­wia­to­wy Tur­niej Siat­ków­ki Pla­żo­wej
o Pu­char Sta­ro­sty Czarn­kow­sko­-Trz­cia­nec­kie­go

11 lip­ca na pla­ży przy Je­zio­rze Du­żym w Lu­ba­szu od­był się Po­wia­to­wy Tur­niej Siat­ków­ki Pla­żo­wej o Pu­char Sta­ro­sty Czarn­kow­sko­-Trz­cia­nec­kie­go Ta­de­usza Te­te­ru­sa. W tur­nie­ju wzię­ły udział 3 dru­ży­ny — re­pre­zen­ta­cja Gmi­ny Lu­basz, Wie­leń oraz Czarn­ków. Wy­gra­ła dru­ży­na go­spo­da­rzy.

 

Wo­je­wódz­ka Olim­pia­da Lek­ko­atle­tycz­na Osób Nie­peł­no­spraw­nych — Za­górsk 2015

Na nowo wy­bu­do­wa­nym kom­plek­sie spor­to­wym w DPS w Zgór­sku od­by­ła się 10 lip­ca Wo­je­wódz­ka Olim­pia­da Lek­ko­atle­tycz­na Osób Nie­peł­no­spraw­nych. W olim­pia­dzie wzię­ło udział 140 za­wod­ni­ków z 13 Do­mów Po­mo­cy Spo­łecz­nych i 6 Warsz­ta­tów Te­ra­pii Za­ję­cio­wej. Spor­tow­cy ry­wa­li­zo­wa­li w sze­ściu kon­ku­ren­cjach — bie­gu na 60 me­trów, to­rze prze­szkód, rzu­cie pił­ką le­kar­ską, rzu­cie do ko­sza ko­biet, sko­ku w dal czy sla­lo­mie z pił­ką noż­ną. Za­wod­ni­kom ki­bi­co­wa­li: sta­ro­sta kie­lec­ki Mi­chał Go­dow­ski, wi­ce­sta­ro­sta Ze­non Ja­nus, człon­ko­wie Za­rzą­du Po­wia­tu w Kiel­cach — Bog­dan Gie­ra­daMa­rek Kwie­cień. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy byli DPS w Za­gór­sku oraz Świę­to­krzy­skie Zrze­sze­nie LZS w Kiel­cach.

 

I Otwar­te Mi­strzo­stwa Lu­zi­na w Ko­luch­sty­lu dla ama­to­rów

10 lip­ca w I Otwar­tych Mi­strzo­stwach Lu­zi­na w Ko­luch­sty­lu dla ama­to­rów wzię­ło udział 12 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek, któ­rzy na co dzień… nie ma­ją nic wspól­ne­go ze sztu­ka­mi walk. Co to jest ko­luch­styl? To sztu­ka wal­ki stwo­rzo­na na po­cząt­ku XXI wie­ku w Pol­sce. Twór­cą dys­cy­pli­ny jest eks­pert sztuk walk Wie­sław Ko­luch (9 Dan), od któ­re­go po­cho­dzi też na­zwa. Pierw­sze mi­strzo­stwa Pol­ski w tym spo­rcie od­by­ły się 23 maja 2009 roku. W 2012 roku ko­luch­styl wy­stą­pił na 5th TA­FI­SA World Sport for All Ga­mes w Siau­liai na Li­twie przy ho­no­ro­wym pa­tro­na­cie UNE­SCO jako dys­cy­pli­na po­ka­zo­wa, wzbu­dza­jąc za­in­te­re­so­wa­nie wśród uczest­ni­ków z róż­nych państw.

 

Dru­ży­na LZS Pa­ko­sław wy­gra­ła Po­wia­to­wą Li­gę LZS w Ra­wi­czu

Za­koń­czy­ły się ko­lej­ne roz­gryw­ki Po­wia­to­wej Ligi LZS w pił­ce noż­nej w Ra­wi­czu. Mi­strzo­stwo 2014/2015 zdo­by­ła dru­ży­na LZS Pa­ko­sław, dru­gie miej­sce przy­pa­dło ze­spo­ło­wi LZS Wo­l-Met Zie­lo­na Wieś, a na trze­cim stop­niu po­dium upla­so­wa­ła się eki­pa LZS So­biał­ko­wo. Ostat­nia ko­lej­ka od­by­ła się na bo­isku w Szka­ra­do­wie 9 lip­ca i to wła­śnie tam pre­zes Krzysz­tof Duda wrę­czył na­gro­dy dru­ży­no­we, jak i wy­róż­nie­nia in­dy­wi­du­al­ne.

 

Sy­cho­wian­ka Sy­cho­wo zwy­cięz­cą XVI Mi­strzo­stw We­te­ra­nów Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS o Pu­char Mar­szał­ka Mie­czy­sła­wa Stru­ka

4 lip­ca na Sta­dio­nie Gmin­nym w Li­nii od­by­ły się XVI Mi­strzo­stwa We­te­ra­nów Wo­je­wódz­twa Po­mor­skie­go LZS o Pu­char Mar­szał­ka Mie­czy­sła­wa Stru­ka w pił­ce noż­nej. W za­wo­dach wy­stą­pi­ło 10 dru­żyn. Naj­lep­szą oka­za­ła się Sy­cho­wian­ka Sy­cho­wo, sta­ły uczest­nik za­wo­dów dla we­te­ra­nów, któ­ra wy­stą­pi­ła w na­stę­pu­ją­cym skła­dzie: Krzysz­tof Sza­łas, Szcze­pan Kass, Re­mi­giusz Sar­bak, Piotr Za­drow­ski, Syl­we­ster Krau­se, Je­rzy Neu­mul­ler, Zbi­gniew Gru­ba, Bog­dan Kwiat­kow­ski, Da­mian Mah­ring, Ja­ro­sław Ku­ska.

 

XVIII Igrzy­ska Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go LZS w So­kół­ce

4 lip­ca 2015 r. na sta­dio­nie OSiR So­kół­ka przy ul. Ma­riań­skiej od­by­ły się XVIII Igrzy­ska Wo­je­wódz­twa Pod­la­skie­go LZS. W Igrzy­skach ry­wa­li­zo­wa­ło 6 re­pre­zen­ta­cji gmin­nych: Gra­je­wo, Moń­ki, Szy­plisz­ki (po­wiat su­wal­ski), Bia­ły­stok, So­kół­ka, Haj­nów­ka. Igrzy­ska roz­po­czę­ły się od wrę­cze­nia od­znak LZS za za­an­ga­żo­wa­nie i upo­wszech­nia­nie spor­tu w śro­do­wi­sku wiej­skim. Uro­czy­ste­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał Mie­czy­sław Basz­ko, prze­wod­ni­czą­cy Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS i mar­sza­łek woj. pod­la­skie­go. Igrzy­ska wy­gra­ła gmi­na Szy­plisz­ki wy­prze­dza­jąc Gra­je­wo i Moń­ki.

 

10-le­cie ist­nie­nia LKS Atom Ja­nu­sze­wi­ce

28 czerw­ca w Ja­nu­sze­wi­cach od­by­ła się uro­czy­sto­ści otwar­cia nowo po­wsta­łe­go bo­iska Lu­do­we­go Klu­bu Spor­to­we­go Atom Ja­nu­sze­wi­ce i im­pre­za spor­to­wa zor­ga­ni­zo­wa­na z oka­zji 10-le­cia ist­nie­nia Ato­mu. Nowe bo­isko po­świę­cił ks. Sła­wo­mir Ogo­rza­łek, a za­rząd klu­bu, na cze­le z pre­ze­sem Zbi­gnie­wem Te­lu­sem, do­ko­nał oficjal­ne­go prze­cię­cia wstę­gi. Pierw­szy mecz na no­wym bo­isku miesz­czą­cym się przy szko­le pod­sta­wo­wej w Ja­nu­sze­wi­cach za­gra­ły dziew­czę­ta z Lu­do­we­go Ze­spo­łu Spor­to­we­go Kaja Opocz­no pro­wa­dzo­ne przez tre­ner­kę Ka­ta­rzy­nę Bryk z chłop­ca­mi go­spo­da­rzy pro­wa­dzo­ny­mi przez tre­ne­ra Da­mia­na Pęcz­ka. Mecz w re­gu­la­mi­no­wym cza­sie gry za­koń­czył się wy­ni­kiem 2:0 dla chłop­ców, a w kar­nych jed­ną bram­ką wy­gra­li rów­nież za­wod­ni­cy LKS Ja­nu­sze­wi­ce.

 

I Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Se­nio­rów
— Na­łę­czów 2015

27 czerw­ca na obiek­tach LKS Cisy Na­łę­czów od­był się finał I Wo­je­wódz­kich Let­nich Igrzysk Se­nio­rów (+45). Pro­jekt re­ali­zo­wa­ny był przez Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we w Lu­bli­nie przy współ­pra­cy sta­rostw po­wia­to­wych, urzę­dów gmin, po­wia­to­wych zrze­szeń LZS oraz przy wspar­ciu finan­so­wym Mi­ni­ster­stwa Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Uczest­ni­cy zma­ga­li się w pięt­na­stu dys­cy­pli­nach spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych. Wśród ekip po­wia­to­wych naj­lep­si oka­za­li się se­nio­rzy z Ryk, na dru­gim stop­niu po­dium sta­nę­li re­pre­zen­tan­ci po­wia­tu świd­nic­kie­go, a na trze­cim z wło­daw­skie­go.

 

Pi­kink spor­to­wy w Lu­zi­nie

26 czerw­ca w Lu­zi­nie po­nad 250 na­szych mło­dych pił­ka­rzy uczest­ni­czy­ło w „Pik­ni­ku Spor­to­wym” pod­su­mo­wu­ją­cym mi­ja­ją­cy se­zon pił­kar­ski 2014/15. Im­pre­za by­ła oka­zją do wspól­ne­go spo­tka­nia wszyst­kich dzie­cię­cych i mło­dzie­żo­wych dru­żyn GO­SRiT Lu­zi­no oraz ro­dzi­ców, tre­ne­rów, władz gmi­ny, wo­lon­ta­riu­szy oraz spon­so­rów.

 

Pod­su­mo­wa­nie se­zo­nu ULKS Ju­nior Dzier­żo­niów

Na za­koń­cze­nie roku szkol­ne­go Mię­dzysz­kol­ny Uczniow­ski Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Ju­nior Dzier­żo­niów pod­su­mo­wał dzia­łal­ność za pierw­sze pół­ro­cze. Na co dzień tre­nu­je tu 50 za­wod­ni­ków w 3 sek­cjach spor­to­wych: za­pa­sy, sumo oraz bra­zy­lij­skie jiu­jit­su. Ka­dra tre­ner­ska w skła­dzie: Sta­ni­sław War­choł, Nor­bert War­choł, Pa­tryk Ci­szew­ski dba by mło­dzież mia­ła szczel­nie wy­peł­nio­ny czas tre­nin­ga­mi, za­wo­da­mi oraz obo­za­mi spor­to­wy­mi.

 

I Me­mo­riał im. Ze­no­na Adam­ka we Wron­czy­nie

21 czerw­ca we Wron­czy­nie od­był się I Me­mo­riał im. Ze­no­na Adam­ka, a kom­plek­so­wi bo­isk w tej miej­sco­wo­ści nada­no Jego imię. Ze­non Ada­mek był pre­ze­sem Gmin­ne­go Zrze­sze­nia LZS w Stę­sze­wie w la­tach 2004-2014, skarb­ni­kiem i tre­ne­rem LZS Wron­czyn, twór­cą mło­dzie­żo­wej dru­ży­ny pił­kar­skiej, ini­cja­to­rem bu­do­wy bo­isk wie­lo­funk­cyj­nych we Wron­czy­nie. Zmarł w lip­cu 2014 roku.„Nie­za­stą­pio­ny dzia­łacz i wspa­nia­ły czło­wiek” — tak wspo­mi­na­li ś.p. Ze­no­na Adam­ka uczest­ni­cy spo­tka­nia we Wron­czy­nie.

 

Po­wia­to­wy Zlot Ro­we­ro­wy Do­bro­cin 2015

20 czerw­ca od­był się Po­wia­to­wy Zlot Ro­we­ro­wy z ele­men­ta­mi spor­to­wy­mi — „Do­bro­cin 2015”. Pa­da­ją­cy deszcz nie od­stra­szył dwu­dzie­stu trzy­oso­bo­wych dru­żyn, któ­re wzię­ły udział w zlo­cie. Uczest­ni­cy tej sym­pa­tycz­nej im­pre­zy po­ko­na­li wy­zna­czo­ną przez or­ga­ni­za­to­rów tra­sę, a na me­cie zlo­tu, któ­rym by­ło bo­isko spor­to­we w Do­bro­ci­nie star­to­wa­li w kon­ku­ren­cjach spor­to­wych, ta­kich jak: ro­we­ro­wy tor prze­szkód, jaz­da „żół­wia”, rzut lot­ka­mi, strza­ły na bram­kę i rzut rin­go.

 

Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Sa­mo­rzą­do­we
— Wy­dmi­ny 2015

20 czerw­ca w Wy­dmi­nach od­by­ły się Wo­je­wódz­kie Let­nie Igrzy­ska Sa­mo­rzą­do­we „O Pu­char Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa War­miń­sko­-Ma­zur­skie­go”. Do ry­wa­li­za­cji przy­stą­pi­ło 10 re­pre­zen­ta­cji gmin­nych. Wy­gra­ła Gmi­na Iła­wa (395 pkt.) przed Gmi­ną Ostró­da (337 pkt.) i Gmi­ną Lu­ba­wa (325 pkt). W skład każ­dej re­pre­zen­ta­cji wcho­dzi­li pra­cow­ni­cy sa­mo­rzą­do­wi z wój­ta­mi na cze­le, rad­ni, soł­ty­si i miesz­kań­cy gmin. Uczest­ni­cy star­to­wa­li w na­stę­pu­ją­cych kon­ku­ren­cjach: trój­bój ka­dry kie­row­ni­czej, pił­ka noż­na, pił­ka siat­ko­wa, lek­ka atle­ty­ka, wy­ci­ska­nie od­waż­ni­ków 17,5kg, kon­ku­ren­cja ro­dzin­na, węd­kar­stwo, dru­ży­no­wy czwór­bój re­kre­acyj­ny se­nio­rów 60+, te­nis ziem­ny.

 

XX Let­nie Igrzy­ska Re­kre­acyj­no­-Spor­to­we LZS Sa­mo­rzą­dów Gmin — Pło­ty 2015

13 czerw­ca 2015 roku na obiek­tach spor­to­wych w Pło­tach ro­ze­gra­no finał XX Let­nich Igrzysk Re­kre­acyj­no­-Spor­to­wych LZS Sa­mo­rzą­dów Gmin. Jak przy­sta­ło na ju­bi­le­usz, otwar­cie igrzysk by­ło bar­dzo uro­czy­ste. Na bo­isko ko­lum­nę uczest­ni­ków wpro­wa­dzi­ła miej­sco­wa or­kie­stra Ochot­ni­czej Stra­ży Po­żar­nej i ze­spół ma­żo­re­tek. Ra­port o go­to­wo­ści uczest­ni­ków do za­wo­dów zło­żył sę­dzia głów­ny Ry­szard Baj­kow­ski bur­mi­strzo­wi mia­sta i gmi­ny Pło­ty Ma­ria­no­wi Ma­liń­skie­mu. Igrzy­sko­wy znicz za­pa­lił Kon­rad Dzie­dzic w asy­ście mło­dych spor­tow­ców z MLUKS „Mo­ka­syn” Pło­ty a sym­bo­licz­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­nał prze­wod­ni­czą­cy wo­je­wódz­kiej or­ga­ni­za­cji LZS, wi­ce­mar­sza­łek Ja­ro­sław Rze­pa. W trak­cie uro­czy­sto­ści otwar­cia wy­róż­nio­no za­słu­żo­nych dzia­ła­czy i or­ga­ni­za­to­rów spor­tu Zło­tą Ho­no­ro­wą Od­zna­ką LZS a wi­ce­mar­sza­łek Ja­ro­sław Rze­pa prze­ka­zał dla Ośrod­ków Mul­ti­Sport w Pło­tach i Bia­ło­gar­dzie pa­kie­ty sprzę­tu spor­to­we­go. Do udzia­łu w Igrzy­skach zgło­si­ło się 11 gmin, wy­star­to­wa­ło 9 re­pre­zen­ta­cji. Igrzy­ska wy­grał Bia­ło­gard uzy­sku­jąc 393 punk­ty, dru­gie miej­sce za­jął My­śli­bórz a trze­cie go­spo­da­rze, Pło­ty.

 

Tu­ry­ści na nad­pi­licz­nym szla­ku

Dru­gie miej­sce w ka­te­go­rii gmin za­ję­ła Wola Krzysz­to­por­ska pod­czas XVI Ogól­no­pol­skie­go Zlo­tu Tu­ry­stycz­no­-E­ko­lo­gicz­ne­go LZS „Szla­kiem Nad­pi­licz­nym” im. Wie­sła­wa Gaj­zle­ra, któ­ry w dniach 22 — 24 maja od­był się w Ośrod­ku Wcza­so­wym Dres­so w Su­le­jo­wie. Za­wod­ni­cy z Bu­jen za­ję­li tak­że me­da­lo­we miej­sca z kon­ku­ren­cjach in­dy­wi­du­al­nych. Po­nad 150 tu­ry­stów z trzech wo­je­wództw ry­wa­li­zo­wa­ło w 5 kon­ku­ren­cjach zlo­to­wych: rzu­cie lot­ką, rzu­cie pod­ko­wą, kon­kur­sie węd­kar­skim, to­rze spraw­no­ścio­wym i wy­ciecz­ce me­to­dycz­nej.

22 lipca 2015

18 medali naszych zawodników na 91. Mistrzostwach Polski w Lekkiej Atletyce — Kraków 2015

W dniach od 19 do 21 lip­ca w Kra­ko­wie od­by­ły się 91. Mi­strzo­stwach Pol­ski w Lek­kiej Atle­ty­ce se­nio­rów. Za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia zdo­by­li 17 me­da­li — 6 zło­tych, 9 srebr­nych i 3 brą­zo­we. Zło­te me­da­le wy­wal­czy­li: So­fia En­na­oui (LKS Lu­busz Słu­bi­ce) w bie­gu na 1500 m, To­masz Jasz­czuk (WLKS Iga­nie Nowe) w sko­ku w dal, Ka­mi­la Li­ćwin­ko (KS Pod­la­sie Bia­ły­stok) w sko­ku wzwyż, Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość) w rzu­cie mło­tem, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek (MUKS Wi­sła Ju­nior San­do­mierz) na 100 m ppł oraz Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska (LKS Vec­tra Wło­cła­wek) w bie­gu na 3000 m z prze­szko­da­mi.

21 lipca 2015

12 medali zdobyli Polacy na Młodzieżowych Mistrzostwa Europy w kolarstwie torowym
— 8 wywalczyli zawodnicy z naszych klubów

W dniach od 14 do 19 lip­ca w Ate­nach od­by­wa­ły się Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w ka­te­go­rii ju­nior i mło­dzie­żo­wiec (U23) w ko­lar­stwie to­ro­wym. O me­da­le wal­czy­li męż­czyź­ni i ko­bie­ty. Na­sza re­pre­zen­ta­cja li­czy­ła w su­mie 33 oso­by — 9 ju­nio­rów (w tym 3 z na­szych klu­bów), 8 ju­nio­rek (w­szyst­kie z na­szych klu­bów), 8 mło­dzie­żow­ców (w tym 7 z na­szych klu­bów) i 8 ko­biet U-23 (w­szyst­kie z na­szych klu­bów). Na 12 zdo­by­tych me­da­li (4 zło­te, 5 srebr­nych i 3 brą­zo­we), 8 zdo­by­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów (2 zło­te, 4 srebr­ne i 2 brą­zo­we. Zło­te me­da­le z na­szych za­wod­ni­ków zdo­by­li: Ju­sty­na Kacz­kow­ska (UKS Gim­na­zjum Two­ja Me­ri­da Imie­lin, zawodniczka szkolona w OSSM LZS, podopieczna trenera Piotra Szafarczyka) i Da­ria Pi­ku­lik (BCM No­va­tex Zie­mia Dar­łow­ska). Gra­tu­lu­je­my za­wod­ni­kom i tre­ne­rom świet­ne­go wy­stę­pu.

21 lipca 2015

Na ME juniorów w lekkiej atletyce 11 medali dla Polski — 3 z nich zdobyli zawodnicy z naszych klubów

19 lip­ca w Eskil­stu­nie za­koń­czy­ły się trwa­ją­ce 4 dni Mi­strzo­stwa Eu­ro­py ju­nio­rów w lek­kiej atle­ty­ce. Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski zdo­by­ła w Szwe­cji 11 krąż­ków (4 zło­te, 3 srebr­ne i 4 brą­zo­we) i upla­so­wa­ła się na czwar­tym miej­scu w kla­sy­fika­cji me­da­lo­wej. Trzy z nich zdo­by­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów — zło­to Ma­ria An­drej­czyk LUKS Hań­cza Su­wał­ki w rzu­ci oszcze­pem, brąz Ma­te­usz Bor­kow­ski LKB Rud­nik w bie­gu na 800 m oraz sre­bro szta­fe­ta 4x100 me­trów w skła­dzie: Ar­tur Wa­si­lew­ski KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, Prze­my­sław Adam­ski UKS Atos Woź­ni­ce, Krzysz­tof Wró­belEryk Ham­pel obaj LUKS Or­kan Wrze­śnia. W mi­strzo­stwach star­to­wa­ło 46 pol­skich lek­ko­atle­tów, w tym 16 z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam