Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

4 sierpnia 2015

LKS Pasjonat Dankowice obchodzi 70-lecie istnienia

1 sierp­nia 2015 roku na sta­dio­nie w Dan­ko­wi­cach w ra­mach oko­ło ju­bi­le­uszo­wych im­prez z oka­zji 70-le­cia klu­bu od­by­ło się 28. Spor­to­we Świę­to Pa­sjo­na­tów, któ­re­go głów­ną atrak­cją był pił­kar­ski tur­niej se­nio­rów z udzia­łem FC Po­lo­nia Bu­enos Aires z Ar­gen­ty­ny. Wśród wie­lu go­ści obec­na na spor­to­wym świę­cie by­ła pani Ka­ro­li­na Bar­mu­ta — pra­cow­nik am­ba­sa­dy Re­pu­bli­ki Ar­gen­tyń­skiej oraz pa­no­wie Mi­chał Rich­terMa­rian Ko­nop­ka, dzia­ła­cze po­lo­nij­ne­go klu­bu. Oprócz go­spo­da­rzy i Po­lo­nii w tur­nie­ju udział wzię­ły klu­by z Be­stwin­ki i Ja­wi­szo­wic. Spor­to­we zma­ga­nia za­koń­czył fe­styn „w ar­gen­tyń­skich ryt­mach”. Ży­czy­my „Pa­sjo­na­to­wi” wie­lu suk­ce­sów i 100 lat!

4 sierpnia 2015

9 medali naszych łuczników na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży — Głuchołazy 2015

W Głu­cho­ła­zach od­by­ła się w dniach 31 lip­ca — 2 sierp­nia Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży — Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów Młod­szych w łucz­nic­twie. Za­wod­ni­cy z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 9 me­da­li — 3 zło­te, 2 srebr­ne i 4 brą­zo­we. Za­wo­dy zor­ga­ni­zo­wa­li: Pol­ski Zwią­zek Łucz­ni­czy, Opol­ski Okrę­go­wy Zwią­zek Łucz­ni­czy i Klub Spor­to­wy „Chro­bry” Głu­cho­ła­zy.

3 sierpnia 2015

2 brązowe medale naszych zawodników na XIII EYOF w Tbilisi

1 sierp­nia za­koń­czył się w Tbi­li­si XIII Olim­pij­ski Fe­sti­wal Mło­dzie­ży Eu­ro­py. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła w su­mie 9 me­da­li — 1 zło­ty, 3 srebr­ne i 5 brą­zo­wych. Dwa brą­zo­we me­da­le zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia — oba w lek­kiej atle­ty­ce: Be­ata Top­ka (ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom) w bie­gu na 1500 i Kor­nel War­szaw­ski (LKS Or­kan Ostrze­szów) w rzu­cie dys­kiem.

3 sierpnia 2015

Medyk Konin i Akademia Piłkarska Gołcza wygrały 5. Turniej „Mała Piłkarska Kadra Czeka”

W dniach 22-24 lip­ca w Sie­dl­cach, na czte­rech bo­iskach Agen­cji Roz­wo­ju Mia­sta przy ul. Jana Paw­ła II 6, od­był się Fi­nał Cen­tral­ny 5. Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Dziew­cząt i Chłop­ców LZS „Ma­ła Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka” U-13. W im­pre­zie wzię­ło udział pra­wie 300 mło­dych pił­ka­rek i pił­ka­rzy (13 dru­żyn chłop­ców i 14 dziew­cząt), wy­ło­nio­nych we wcze­śniej­szych eli­mi­na­cjach po­wia­to­wych i wo­je­wódz­kich. Or­ga­ni­za­to­ra­mi fina­łu by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie Lu­do­we Ze­spo­ły Spor­to­we i Wo­je­wódz­ki Lu­do­wy Klub Spor­to­wy Sie­dl­ce­-No­we Iga­nie przy współ­udzia­le Sa­mo­rzą­du Wo­je­wódz­twa Ma­zo­wiec­kie­go, Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Sie­dl­cach, Urzę­du Mia­sta Sie­dl­ce, Urzę­du Gmi­ny Sie­dl­ce i Gmi­ny Wi­śniew, Ma­zo­wiec­kie­go Zrze­sze­nia LZS oraz 20 spon­so­rów pu­blicz­nych i pry­wat­nych. Im­pre­za zo­sta­ła do­finan­so­wa­na ze środ­ków MSiT. W ce­re­mo­nii otwar­cia i za­mknię­cia tur­nie­ju uczest­ni­czy­li m.in.: Mar­cin Brzych­cy, na­czel­nik w De­par­ta­men­cie Spor­tu dla Wszyst­kich MSiT, Zdzi­sław Waw­rzew­ski, skarb­nik RG KZ LZS, He­le­na Ko­ziej, dy­rek­tor Biu­ra KZ LZS, Wa­cław Słom­kow­skiJan Gra­liń­ski, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Ko­mi­sji Spor­tu Po­wszech­ne­go KZ LZS, Woj­ciech Ku­del­ski, pre­zy­dent Mia­sta Sie­dl­ce, Mi­ro­sław Kru­sie­wicz, dy­rek­tor De­par­ta­men­tu Edu­ka­cji Pu­blicz­nej i Spor­tu Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w War­sza­wie, Adam Próch­nic­ki, pre­zes WLKS Nowe Iga­nie oraz An­drzej Ry­mu­za, se­kre­tarz Po­wia­tu Sie­dlec­kie­go.

Wśród dziew­cząt zwy­cię­ży­ła dru­ży­na KKPK Me­dyk Ko­nin (wiel­ko­pol­skie), wśród chłop­ców pierw­sze miej­sce za­ję­ła Aka­de­mia Pił­kar­ska Goł­cza (ma­ło­pol­skie). Tak tre­ne­rzy, jak i za­wod­ni­cy pod­kre­śla­li wspa­nia­łe przy­go­to­wa­nie bo­isk i bez­błęd­ną or­ga­ni­za­cję tur­nie­ju.

3 sierpnia 2015

Karina Lipiarska-Pałka wywalczyła dla Polski kwalifikację olimpijską w łucznictwie

Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka, za­wod­nicz­ka ULKS Grot Za­bie­rzów i pod­opiecz­na tre­ne­ra Alek­san­dra Ja­błoń­skie­go, jako je­dy­na spo­śród na­szych wy­wal­czy­ła kwa­li­fika­cję dla Pol­ski na Igrzy­ska Olim­pij­skie Rio ‘2016 pod­czas roz­gry­wa­nych w dniach 26.07-2.08.2015 w Ko­pen­ha­dze Mi­strzostw Świa­ta w łucz­nic­twie. Mi­strzo­stwa te nie by­ły uda­ne dla na­szych łucz­ni­ków.

3 sierpnia 2015

XVI Wojewódzkie Igrzyska Rekreacyjno-Sportowe LZS w Parczewie

26 lip­ca na sta­dio­nie MO­SiR w Par­cze­wie od­by­ły się XVI Wo­je­wódz­kie Igrzy­ska Re­kre­acyj­no­-Spor­to­we LZS Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia. Igrzy­ska od­by­wa­ły się pod ho­no­ro­wym pa­tro­na­tem Mar­szał­ka Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go Sła­wo­mi­ra So­snow­skie­go. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Lu­bli­nie przy współ­udzia­le Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go w Lu­bli­nie, Sta­ro­stwa Po­wia­to­we­go w Par­cze­wie, Urzę­du Mia­sta Par­czew, Ko­men­dy Po­wia­to­wej Po­li­cji w Par­cze­wie i Ko­men­dy PSP w Par­cze­wie. Wo­je­wódz­kie­go Ośrod­ka Ru­chu Dro­go­we­go w Bia­łej Pod­la­skiej, Urzę­dów Gmin w Sie­mie­niu, Ja­bło­niu i Dę­bo­wej Kło­dzie, MO­SiR w Par­cze­wie i PZ LZS w Par­cze­wie oraz licz­nych spon­so­rów. Na cze­le Ko­mi­te­tu Ho­no­ro­we­go Igrzysk stał Ar­ka­diusz Brat­kow­ski, czło­nek Za­rzą­du Wo­je­wódz­twa Lu­bel­skie­go, a na cze­le Ko­mi­te­tu Or­ga­ni­za­cyj­ne­go Jó­zef Po­te­ru­cha, prze­wod­ni­czą­cy WZLS w Lu­bli­nie i wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. W igrzy­skach udział wzię­ło po­nad 1,5 ty­sią­ca osób. Pro­wa­dzo­na by­ła punk­ta­cja po­wia­tów (star­to­wa­ło 19) i gmin (star­to­wa­ło 46). Tą pierw­szą wy­grał To­ma­szów Lu­bel­ski, dru­gą… gmi­na To­ma­szów Lu­bel­ski.

3 sierpnia 2015

Letnie Mistrzostwa Polski w skokach narciarskich i kombinacji norweskiej

18 lip­ca na skocz­ni im. Ada­ma Ma­ły­sza w Wi­śle Ma­lin­ce ro­ze­gra­no Let­nie Mi­strzo­stwa Pol­ski w sko­kach nar­ciar­skich. Mi­strzem Pol­ski zo­stał Da­wid Ku­bac­ki z TS Wi­sła Za­ko­pa­ne. Naj­wyż­sze miej­sce — pią­te — w tych za­wo­dach z za­wod­ni­ków z klu­bów Zrze­sze­nia LZS za­jął Piotr Ży­ła z WSS Wi­sła w Wi­śle. 19 lip­ca na tej sa­mej skocz­ni oraz na tra­sach nar­to­rol­ko­wych ośrod­ka „Jo­ni­dło” ro­ze­gra­no let­nie mi­strzo­stwa w kom­bi­na­cji nor­we­skiej. Zwy­cię­żył Adam Cie­ślar z WSS Wi­sła w Wi­śle, a sre­bro zdo­był Kac­per Kup­czak z SSR LZS So­kół Szczyrk.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam