Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

17 sierpnia 2015

13 medali na ME w podnoszeniu ciężarów
do lat 15 i 17

13 me­da­li (4 zło­te, 5 srebr­nych i 4 brą­zo­we) zdo­by­li w Land­skro­nie (Sz­we­cja) na Mi­strzo­stwach Eu­ro­py (2-8 sierp­nia) pol­scy za­wod­ni­cy w pod­no­sze­niu cię­ża­rów do lat 15 i 17. Dwa­na­ście z nich zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. Wy­nik ten jest naj­lep­szym w hi­sto­rii, od­kąd mamy w cię­ża­rach ME do lat 15 i 17. W kla­sy­fika­cji dru­ży­no­wej ME U15 mło­dzi­ków — eki­pa Pol­ska za­ję­ła pierw­sze miej­sce, dziew­czę­ta zaś — dru­gie­-trze­cie, nasi ju­nio­rzy oka­za­li się naj­lep­si na Sta­rym Kon­ty­nen­cie w U17, ju­nior­ki — skla­sy­fiko­wa­ne zo­sta­ły na po­zy­cji dru­giej.

17 sierpnia 2015

Piłkarki KKPK „Medyk” Konin wygrały Finał Centralny 15. Ogólnopolskiego Turnieju Dziewcząt LZS „Piłkarska Kadra Czeka”

Pił­kar­ki KKPK „Me­dyk” Ko­nin (woj. wiel­ko­pol­skie) po raz czwar­ty z rzę­du wy­gra­ły Fi­nał Cen­tral­ny Ogól­no­pol­skie­go Tur­nie­ju Dziew­cząt LZS „Pił­kar­ska Ka­dra Cze­ka”. By­ła to jego 15. edy­cja, a więc ma­ły ju­bi­le­usz. Bi­lans zwy­cięstw dziew­cząt z Ko­ni­na jest im­po­nu­ją­cy — star­to­wa­ły w 13 tur­nie­jach, wy­gra­ły go 8 razy, naj­gor­sze miej­sce ja­kie w „PKCz” za­ję­ły to szó­ste (pierw­szy tur­niej). Bra­wo „Me­dyk” — do­bry pre­zent dla klu­bu w 30-le­cie jego ist­nie­nia. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, a współ­or­ga­ni­za­to­rem: Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Opo­lu oraz Opol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej. W fina­le uczest­ni­czy­ło 13 ze­spo­łów. Tur­niej do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

17 sierpnia 2015

48 medali zdobyli zawodnicy z klubów Zrzeszenia LZS na OOM w lekkiej atletyce

W dniach 5-7 sierp­nia w Ło­dzi od­by­ła się Ogól­no­pol­ska Olim­pia­da Mło­dzie­ży w lek­kiej atle­ty­ce, czy­li mi­strzo­stwa Pol­ski ju­nio­rów młod­szych. Świet­nie spi­sa­li się za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia, któ­rzy zdo­by­li 48 me­da­li, w tym 16 zło­tych, 13 srebr­nych i 19 brą­zo­wych. Wie­lu po­bi­ło re­kor­dy ży­cio­we i uzy­ska­ło naj­lep­sze wy­ni­ki w se­zo­nie.

17 sierpnia 2015

6 zawodników z naszych klubów w reprezentacji na MŚ w Pekinie

W dniach 22-30 sierp­nia w Pe­ki­nie, od­bę­dzie się naj­waż­niej­sza im­pre­za spor­to­wa dla lek­ko­atle­tów w tym se­zo­nie — XV Mi­strzo­stwa Świa­ta. Re­pre­zen­ta­cja Pol­ski li­czy 50 za­wod­ni­ków — 23 ko­bie­ty i 27 męż­czyzn. W tym skła­dzie jest 6 za­wod­ni­ków z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia. Są to: So­fia En­na­oui LKS Lu­busz Słu­bi­ce, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek MUKS Wi­sła Ju­nior San­do­mierz, Ka­mi­la Li­ćwin­ko KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, Ma­ria An­drej­czyk LUKS Hań­cza Su­wał­ki oraz Pa­weł Faj­dek KS Agros Za­mość i Woj­ciech No­wic­ki KS Pod­la­sie Bia­ły­stok.

17 sierpnia 2015

8 naszych zawodników wystartuje na Mistrzostwach Świata Juniorów w Kolarstwie Torowym

Pol­ski Zwią­zek Ko­lar­ski po­dał skład ka­dry na to­ro­we Mi­strzo­stwa Świa­ta Ju­nio­rów, któ­re od­bę­dą się w dniach 19-23.08.2015 w Asta­nie (Ka­zach­stan). W su­mie wy­star­tu­je na mi­strzo­stwach 8 za­wod­ni­ków i 5 za­wod­ni­czek. Wśród pa­nów jest 3 ko­la­rzy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia — Mar­cin Czysz­czew­ski (KLTC Ko­nin, SMS Ży­rar­dów), Mi­chał Le­wan­dow­ski (Co­per­ni­cus To­ruń, SMS Ży­rar­dów) i Ka­mil Pi­wow­ski (KS Po­goń Mo­sto­stal Pu­ła­wy), wśród pań zna­la­zły się: Ju­li­ta Ja­go­dziń­ska (KK Tar­no­via Tar­no­wo Pod­gór­ne, SMS Ży­rar­dów), Mar­le­na Kar­wac­ka, Da­ria Pi­ku­lik, Wik­to­ria Pi­ku­lik (w­szyst­kie BCM No­va­tex Zie­mia Dar­łow­ska) oraz Ju­sty­na Kacz­kow­ska (UKS Gim­na­zjum Two­ja Me­ri­da Imie­lin).

17 sierpnia 2015

Agnieszka Skalniak mistrzynią Europy w jeździe indywidualnej na czas

W dniach 6-9 sierp­nia w Es­to­nii od­by­ły się Mi­strzo­stwa Eu­ro­py w ko­lar­stwie szo­so­wym ju­nio­rów i mło­dzie­żow­ców. Pol­ska re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 3 zło­te me­da­le, w tym je­den z nich zdo­by­ła na­sza ju­nior­ka Agniesz­ka Skal­niak z TKK Pa­ci­fic To­ruń w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas, mi­strzy­nią Eu­ro­py U-23 w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go zo­sta­ła Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma, wy­cho­wan­ka klu­bu LZS WLKS Kra­kus Swo­szo­wi­ce, obec­nie ści­ga­ją­ca się w za­wo­do­wej gru­pie Ra­bo­Liv. Trze­ci zło­ty me­dal zdo­był w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go ju­nior Alan Ba­na­szek ko­larz BDC NO­SiR Nowy Dwór Ma­zo­wiec­ki.

17 sierpnia 2015

24 medale dla naszych zawodników na Mistrzostwach Polski Juniorów i U-23 w łucznictwie

W dniach 8-9 sierp­nia w Żyw­cu od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów i Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski w łucz­nic­twie. Uczest­ni­czy­ło w nich pra­wie 140 ju­nio­rów i 100 mło­dzie­żow­ców. Za­wo­dy od­by­wa­ły się przy do­skwie­ra­ją­cym wszyst­kim upa­le. Za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li łącz­nie w obu ka­te­go­riach wie­ko­wych 24 me­da­le. Wśród ju­nio­rów mi­strza­mi Pol­ski zo­sta­li Ka­sper Hel­bin KS Obuw­nik Prud­nik i Mar­ta Ma­cie­jew­ska KS Stel­la Kiel­ce, wśród mło­dzie­żow­ców Ma­ciej Fał­dziń­ski KS Stel­la Kiel­ce i Zu­zan­na Ćwi­kliń­ska UKS Hu­bal Bia­ły­stok.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam