Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

14 grudnia 2015

Zjazd Dolnośląskiego Zrzeszenie LZS

28 listopada 2015 r. w Świdnicy odbył się V Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Delegatów Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS. Krajowe Zrzeszenie reprezentował, sekretarz Rady Głównej Krzysztof Piasek. Na początku obrad wszyscy uczestnicy uczcili minutą ciszy pamięć kolegów i koleżanek, którzy odeszli, w tym Marka Procyszyna. Sprawozdanie za minioną kadencję przedstawił Leszek Noworól, a w imieniu Komisji Rewizyjnej Henryk Bartoszewski. Delegaci jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Dolnośląskiego Zrzeszenia LZS został Zygmunt Worsa.

 

Członkami Rady wybrani zostali: Andrzej Bucyk, Stanisław Chorążyczewski, Waldemar Chwajoł, Janusz Cygan, Andrzej Cywiński, Ryszard Dutkowski, Ryszard Dulik, Adam Dymitroca, Stanisław Grędziński, Franciszek Haber, Wiesław Jasiński, Grażyna Jóźwik, Andrzej Kozdrowicki, Wiesław Lipień, Mieczysław Lodziński, Janusz Marcinkowski, Leszek Noworól, Bogdan Ogrodowczyk, Janusz Przybyło, Piotr Rostkowski, Kazimierz Szydełko, Zdzisław Śnioszek, Aleksander Wroński, Zygmunt Wydmuch, Andrzej Zaręba i Marian Żygadło. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej został Mieczysław Gwiazda.

Wybrano 16 delegatów na Zjazd Krajowy. Przyjęto także uchwałę dotyczącą kierunków działania na lata 2016-2019.


Pozostałe aktualności

14 grudnia 2015

Podsumowanie XVII edycji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Woj. Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Woj. Wielkopolskiego

4 grudnia 2015r. w auli Gimnazjum w Baranowie, gm. Tarnowo Podgórne odbyło się podsumowanie XVII edycji Współzawodnictwa Sportowo-Turystycznego Powiatów Woj. Wielkopolskiego o Puchar Marszałka Woj. Wielkopolskiego. Podczas uroczystości przewodniczący Rady WZ LZS Tadeusz Tomaszewski, w krótkim przemówieniu podsumował wszystkie imprezy, które wchodziły w skład współzawodnictwa. W 2015 roku we współzawodnictwie brało udział ok. 28 000 uczestników reprezentujących 29 powiatów województwa wielkopolskiego oraz 55 szkół podstawowych. Współzawodnictwo powiatów wygrała Środa Wielkopolska, nagrodzono również najlepsze szkoły ponadgimnazjalne — wygrał Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Ostrzeszów.

14 grudnia 2015

Zjazd Wielkopolskiego Zrzeszenie LZS

4 grudnia 2015 r. w auli gim­naz­jum w Ba­ra­no­wie, gm. Tar­no­wo Pod­gór­ne od­był się V Zjazd Spra­woz­daw­czo Wy­bor­czy De­le­ga­tów Wiel­ko­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS, na któ­rym pod­su­mo­wa­no 4-let­nią dzia­łal­ność za lata 2012 — 2015. W obra­dach Zjaz­du udział wzięło 81 De­le­ga­tów oraz za­pro­szeni goś­cie m.in.: Mar­iusz Kubiak — kie­row­nik De­par­ta­men­tu Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, Wacław Hurko — wiceprzewodniczący Krajowego Zrzeszenia LZS, Janusz Wesołowski — członek honorowy Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS. W wyniku przeprowadzonych wyborów Przewodniczącym Rady Wielkopolskiego Zrzeszenia LZS został Tadeusz Tomaszewski, który pełni tę funkcję nieprzerwanie od 1993 roku.

14 grudnia 2015

Mistrzostwa Kaszub Wikęd/Kaszub Cup o Puchar Starosty Wejherowskiego — Luziono 2015

5 gru­dnia na Hali Wido­wis­kowo-Spor­to­wej im. Mar­szał­ka Ma­cie­ja Pła­żyń­skie­go w Lu­zi­nie od­były się już po raz siódmy Mis­trzos­twa Kaszub Wikęd/Kaszub Cup o Puchar Sta­rosty Wej­he­row­skie­go. Z za­pro­sze­nia Piotra Klecha, prze­wod­ni­czą­cego Po­mor­skie­go Z LZS i dy­rek­to­ra GOSRiT Lu­zi­no sko­rzys­ta­ło 12 dru­żyn z te­re­nu ca­łych Kaszub od II do V ligi oraz dru­żyny skła­da­ją­ce się z byłych zawod­ników Lechii Gdańsk i Arki Gdynia. Wyg­rał II li­gowy Gryf Wejhe­rowo.

14 grudnia 2015

I Memoriał Tenisa Stołowego im. Małgorzaty Kowalskiej

12 grudnia w Jabłonnie odbył się pierwszy turniej I Memoriału Tenisa Stołowego im. Małgorzaty Kowalskiej. Cykl, składający się z czterech turniejów, poświęcony jest pamięci zmarłej w 2015 roku prezes LKS Lotos Jabłonna, Małgorzacie Kowalskiej. W pierwszym turnieju zagrało 84 tenisistów i tenisistek stołowych. Kategorię kobiet open wygrała Beata Kowalska, córka Małgorzaty, obecna prezes Lotosu, kategorię open Paweł Brylak z Sokoła Serock.

14 grudnia 2015

Podsumowanie udziału Krajowego Zrzeszenia LZS w systemie sportu młodzieżowego i mistrzostwach LZS za 2015 rok

12 grud­nia w War­sza­wie od­było się uro­czys­te pod­su­mo­wa­nie udzia­łu Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia w sys­te­mie spor­tu mło­dzie­żo­we­go i mis­trzos­twach LZS za 2015 rok. Naj­lep­sze klu­by na­sze­go sto­wa­rzy­sze­nia w posz­cze­gól­nych spor­tach otrzy­ma­ły pu­cha­ry, po­dob­nie jak wo­je­wódz­kie zrze­sze­nia, któ­re na­gro­dzo­no za pun­ktac­ję w spor­cie mło­dzie­żo­wym i w pun­kta­cji elzet­esow­skiej, w której liczył się udział w mistrzostwach LZS. W tych dwóch ostatnich klasyfikacjach wygrało Wielkopolskie Zrzeszenie LZS. W tym roku we współzawodnictwie w systemie sportu młodzieżowego 712 naszych klubów punktujących w 58 sportach zdobyło 33 789, 65 pkt. Wkład Zrzeszenia w dorobek punktowy sportu młodzieżowego wynosi 22,58 %. Lista nagrodzonych klubów poniżej. Przedstawiono także raport z działalności KZ LZS w 2015 roku.

1 grudnia 2015

XXXII Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS — Zakopane 2015

W Zakopanem w dniach 6-8 listopada odbył się XXXII Finał Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy Turystyczno-Krajoznawczej LZS pod nazwą „Polska — Benelux — Unia Europejska”. Organizatorem imprezy było Krajowe Zrzeszenie LZS przy współudziale Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi i Małopolskiego Zrzeszenia LZS w Krakowie. Celem olimpiady było pogłębienie umiejętności uprawiania turystyki kwalifikowanej, zapoznanie z walorami krajoznawczymi i historycznymi Beneluxu, Polski i regionu Karpat oraz upowszechnianie wiedzy o Unii Europejskiej. W tegorocznej olimpiadzie wzięło udział ponad 170 uczestników. Startowali zawodnicy z 10 woje­wództw, reprezentujący 27 powiatów. Klasyfikację wojewódzką wygrało woj. lubelskie, powiatową Łuków, a indywidualnie zwyciężyła Anna Maksymowicz, nauczycielka historii w ZO w Starych Kobiałkach.

1 grudnia 2015

IV Mistrzostwach Polski Młodzików w zapasach w stylu wolnym — 27 medali naszych zapaśników

Prawie 170 zawodników rywalizowało w IV Mistrzostwach Polski Młodzików w stylu wolnym, jakie obyły się w dniach 6-8 listopada w Gogolinie. Młodzi zapaśnicy stoczyli łącznie 285 walk.

Hala Sportowa im. Bernarda i Zygfryda Blautów w Gogolinie — Karłubcu była przez trzy dni najważniejszą areną sportową w Polsce dla młodych zawodników z 48 klubów (w tym 25 klubów naszego Zrzeszenia). Zapaśnicy z klubów naszego Zrzeszenia zdobyli łącznie 27 medali, w tym 5 złotych, 7 srebrnych i 15 brązowych. Klasyfikację klubową wygrał Suples Kraśnika, a wojewódzką — woj. lubelskie.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam