Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

25 sierpnia 2014

12 medali polskich lekkoatletów na ME w Zurychu — Fajdek srebrny

Na za­koń­czo­nych 17 sierp­nia w Zu­ry­chu Mi­strzo­stwach Eu­ro­py w lek­kiej atle­ty­ce na­sza re­pre­zen­ta­cja zdo­by­ła 2 zło­te, 5 srebr­nych i 5 brą­zo­wych me­da­li, łącz­nie 12. Za­ję­li­śmy szó­ste miej­sce w ta­be­li me­da­lo­wej. Wy­gra­li Bry­tyj­czy­cy z do­rob­kiem 12-5-6. Z przed­sta­wi­cie­li na­szych klu­bów srebr­ny me­dal w rzu­cie mło­tem zdo­był Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mośc). Po­ni­żej wy­ni­ki uzy­ska­ne przez 6 in­nych za­wod­ni­ków z na­szych klu­bów i wy­cho­wan­ków LZS.

25 sierpnia 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS juniorów młodszych i juniorów w łucznictwie — Krasnobród 2014

Sta­dion Igro­su Kra­sno­bród był are­ną Mi­strzostw Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS ju­nio­rów młod­szych i ju­nio­rów w łucz­nic­twie. Mi­strzo­stwa od­by­ły się w dniach 16-17 sierp­nia. Do Kra­sno­bro­du przy­je­cha­ła pra­wie set­ka mło­dych łucz­ni­czek i łucz­ni­ków, pra­wie ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. Re­pre­zen­to­wa­li 16 klu­bów z 9 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał LKS Łucz­nik Ży­wiec przed UKS Ta­lent Wro­cław i LKS Ma­zow­sze Te­re­sin. Na­to­miast wo­je­wódz­ką — ślą­skie, przed dol­no­ślą­skim i świę­to­krzy­skim. Mi­strzo­stwa otwo­rzył Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS.

25 sierpnia 2014

Piłkarki Medyka Konin w 1/16 finału Ligi Mistrzyń

Pił­kar­ki Me­dy­ka Ko­nin za­gra­ją ze szkoc­kim Glas­gow City LFC w 1/16 fina­łu Ligi Mi­strzyń. Lo­so­wa­nie od­by­ło się w 22 sierp­nia w szwaj­car­skim Ny­onie. De­biu­tu­ją­ce na eu­ro­pej­skich bo­iskach mi­strzy­nie Pol­ski pew­nie wy­gra­ły sierp­nio­wy tur­niej kwa­li­fika­cyj­ny LM. W Sa­ra­je­wie po­ko­na­ły ko­lej­no miej­sco­wy bo­śniac­ki WFC SFK 2000 3:0, fiń­ski Aland Uni­ted 7:0 i ma­ce­doń­ski ZFK Ko­cza­ni 11:1.Me­cze 1/16 ro­ze­gra­ne zo­sta­ną 8/9 i 15/16 paź­dzier­ni­ka. Me­dyk bę­dzie go­spo­da­rzem pierw­sze­go spo­tka­nia.

25 sierpnia 2014

Paweł Fajdek ustanowił rekord Polski w rzucie młotem — 83.48 m

Oko­ło 20 000 wi­dzów 23 sierp­nia oglą­da­ło z try­bun Sta­dio­nu Na­ro­do­we­go w War­sza­wie LOT­TO 5. War­szaw­ski Me­mo­riał Ka­mi­li Sko­li­mow­skiej. Głów­ną gwiaz­dą spor­to­wą me­mo­ria­łu był Usa­in Bolt, któ­ry wy­grał 100 m w cza­sie 9.98, ale naj­lep­szy wy­nik uzy­skał Pa­weł Faj­dek (KS Agros Za­mość), któ­ry usta­no­wił w rzu­cie mło­tem re­kord Pol­ski wy­ni­kiem 83.48 m.

7 sierpnia 2014

Mistrzostwa Polski na 10 km w biegu ulicznym w ramach 21. Biegu św. Dominika w Gdańsku

W Gdań­sku, w ra­mach 21. Bie­gu św. Do­mi­ni­ka po raz pią­ty ro­ze­gra­no mi­strzo­stwa Pol­ski na dy­stan­sie 10 km w bie­gu ulicz­nym. Wszyst­kie miej­sca na po­dium za­ję­li za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów. Zło­ty me­dal zdo­był Ar­tur Ko­złow­ski MULKS MOS Sie­radz, któ­ry o 5 se­kund wy­prze­dził Szy­mo­na Kul­kę ULKS Li­pin­ki, a o 10 — Emi­la Do­bro­wol­skie­go LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża. W pierw­szej dzie­siąt­ce zna­la­zło się jesz­cze 4 in­nych bie­ga­czy z klu­bów zrze­szo­nych w KZ LZS.

7 sierpnia 2014

MUKS Stoczek 45 Białystok drużynowym mistrzem Polski juniorów w szachach

W dniach od 25 lip­ca do 2 sierp­nia 2014 roku w Ho­te­lu Ame­liów­ka w Ma­sło­wie Pierw­szym k. Kielc zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Dru­ży­no­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Ju­nio­rów w sza­chach — Eks­tra­li­ga. MUKS Sto­czek 45 Bia­ły­stok zdo­był zło­ty me­dal po­ko­nu­jąc 9 in­nych dru­żyn. Ze­spół z Bia­łe­go­sto­ku wy­grał 8 me­czów i je­den prze­grał. Zo­stał po­ko­na­ny je­dy­nie przez KSz Het­man Ka­to­wi­ce, któ­ry osta­tecz­nie za­jął 2. miej­sce. Na naj­niż­szym stop­niu po­dium zna­lazł się KSz Po­lo­nia Wro­cław.

7 sierpnia 2014

20 medali naszych zawodników na Mistrzostwach Polski Seniorów w Lekkiej Atletyce

W Szcze­ci­nie, w dniach od 29 do 31 lip­ca, od­by­ły się 90. Ju­bi­le­uszo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski Se­nio­rów w Lek­kiej Atle­ty­ce. Sta­ro­wa­ło po­nad 600 za­wod­ni­ków. Lek­ko­atle­ci z klu­bów Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS zdo­by­li 5 zło­tych, 5 srebr­nych i 10 brą­zo­wych me­da­li. Zło­te me­da­le zdo­by­li: An­ge­li­ka Ci­choc­ka ULKS Ta­lex Bo­rzy­tu­chom w bie­gu na 1500 m, Ju­sty­na Ko­ryt­kow­ska LŁKS Pre­fbet Śnia­do­wo Łom­ża na 5000 m, Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska LKS Vec­tra Wło­cła­wek na 3000 m z prze­szko­da­mi, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek UKS Trój­ka San­do­mierz na 100 m ppł. oraz Pa­weł Faj­dek KS Agros Za­mość w rzu­cie mło­tem. Po mi­strzo­stwach PZLA ogło­si­ła skład na­szej re­pre­zen­ta­cji na ME w Zu­ry­chu, zna­leź­li się w niej na­stę­pu­ją­cy lek­ko­atle­ci z na­szych klu­bów: An­ge­li­ka Ci­choc­ka, Ka­ta­rzy­na Ko­wal­ska, Ka­ro­li­na Ko­łe­czek, Ka­mi­la Li­ćwin­ko, Pa­weł Faj­dek, Mar­cin Cha­bow­ski STS Po­me­ra­nia Szcze­ci­nek (ma­ra­ton), Ka­mil Kryń­ski Pod­la­sie Bia­ły­stok (sz­ta­fe­ta 4x100) i An­drzej Ja­ros Agros Za­mość (sz­ta­fe­ta 4x400).

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam