Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

10 września 2014

25 medali naszych lekkoatletów na Młodzieżowych Mistrzostwach Polski

W dniach 30-31 sierp­nia w Ino­wro­cła­wiu od­by­ły się 31. Mło­dzie­żo­we Mi­strzo­stwa Pol­ski. Sta­wi­ła się ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa w tej ka­te­go­rii wie­ko­wej. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li 21 me­da­li (12 zło­tych, 8 srebr­nych i 5 brą­zo­wych). Zło­te me­da­le dla Ka­ro­li­ny Ko­łe­czek, Da­mia­na Czy­kie­ra, Pau­li­ny Mi­kie­wicz, Ali­cji Ko­nie­czek, Ma­cie­ja Bie­law­ca, Ane­ty Rydz, Ka­ro­li­ny Mar­kie­wicz, Anny Wlo­ki, Sła­wo­mi­ra Gla­piń­skie­go, Ka­ta­rzy­ny Rut­kow­skiej i Szy­mo­na Kul­ki. Kla­sy­fika­cję klu­bo­wą wy­grał KS Pod­la­sie Bia­ły­stok, któ­ry wy­prze­dził o 170 pkt AZS AWF Kra­ków i o 185 pkt. AZS AWF War­sza­wa.

10 września 2014

XVII Ogólnopolskie Igrzyska LZS za nami!

30 sierp­nia wrę­cze­niem pu­cha­rów za punk­ta­cję ge­ne­ral­ną wo­je­wództw oraz za punk­ta­cję w blo­ku re­kre­acyj­nym, tu­ry­stycz­nym i in­te­gra­cyj­nym za­koń­czy­ły się XVII Ogól­no­pol­skie Igrzy­ska LZS. W tym roku mia­ste­m-go­spo­da­rzem by­ły Słu­bi­ce. W im­pre­zie wzię­ło udział po­nad 800 osób z 16 wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję ge­ne­ral­ną wy­gra­ło wo­je­wódz­two lu­bel­skie, przed opol­skim i wiel­ko­pol­skim.

10 września 2014

Mistrzostwa Polski w kolarstwie torowym — grad medali dla naszych

6 wrze­śnia na prusz­kow­skim to­rze BGŻ Are­na za­koń­czy­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski w ko­lar­stwie to­ro­wym ko­biet i męż­czyzn, któ­re trwa­ły od 3 wrze­śnia. Jak zwy­kle świet­nie spi­sa­li się za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS. W su­mie zdo­by­li 30 me­da­li — ko­bie­ty 14 (3 zło­te, 5 srebr­nych i 6 brą­zo­wych), męż­czyź­ni 16 (6 zło­tych, 4 srebr­ne i 6 brą­zo­wych).

27 sierpnia 2014

Finał „Wakacji z piłką nożną” — Małopolska 2014

Przez dwa mie­sią­ce po­nad 500 dru­żyn wal­czy­ło o pra­wo awan­su do fina­łu dru­giej edy­cji „Wa­ka­cji z pił­ką noż­ną 2014”. To pro­jekt Ma­ło­pol­skie­go Urzę­du Mar­szał­kow­skie­go re­ali­zo­wa­ny przez Ma­ło­pol­skie Zrze­sze­nie LZS i MZPN. Zwień­cze­niem fut­bo­lo­wych roz­gry­wek dru­żyn rocz­ni­ka 2001 i młod­szych był tur­niej fina­ło­wy, któ­ry od­był się 23 sierp­nia br., na sta­dio­nie WLKS Kra­kus w Swo­szo­wi­cach. Do Kra­ko­wa zje­cha­ły po dwie naj­lep­sze dru­ży­ny re­pre­zen­tu­ją­ce sub­re­gio­ny Ma­ło­pol­ski: tar­now­ski, są­dec­ki, pod­ha­lań­ski, kra­kow­sko­-me­tro­po­li­tar­ny i Ma­ło­pol­skę za­chod­nią. Wy­gra­ła dru­ży­na Har­na­sie Tym­bark, któ­ra w me­czu o pierw­sze miej­sce po­ko­na­ła 4:0 Tę­czę Go­sprzy­do­wa.

25 sierpnia 2014

KKPK „Medyk” Konin wygrał 14. edycję turnieju dziewcząt „Piłkarska Kadra Czeka”

Fi­nał Cen­tral­ny od­był się w dniach 3-8 sierp­nia 2014 r. w Prósz­ko­wie k. Opo­la na obiek­tach Wo­je­wódz­kie­go Ośrod­ka Szko­le­nia Mło­dzie­ży przy Ze­spo­le Szkół im. Jó­ze­fa War­sze­wi­cza. Or­ga­ni­za­to­rem im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, a współ­or­ga­ni­za­to­rem: Wo­je­wódz­kie Zrze­sze­nie LZS w Opo­lu oraz Opol­ski Zwią­zek Pił­ki Noż­nej. W fina­le uczest­ni­czy­ło 12 ze­spo­łów.

Tur­niej do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Uro­czy­ste­go otwar­cia tur­nie­ju do­ko­nał Wa­cław Hur­ko, wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy RG KZ LZS w to­wa­rzy­stwie Mar­ka Pro­cy­szy­na, wi­ce­prze­wod­ni­czą­ce­go WZ LZS w Opo­lu.

25 sierpnia 2014

Jubileuszowe reminiscencje

To był wy­jąt­ko­wy tur­niej „PKCz” chłop­ców, bo ju­bi­le­uszo­wy. Nic dziw­ne­go, że wą­tek wspo­mnie­nio­wy prze­wi­jał się przez ca­ły czas trwa­nia tego tur­nie­ju. Wie­le miej­sca po­świę­ci­li­śmy hi­sto­rii tej sztan­da­ro­wej im­pre­zy pił­kar­skiej Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS. Wciąż jesz­cze moż­na prze­czy­tać hi­sto­rię „PKCz” na na­szej stro­nie lub obej­rzeć na­szą ju­bi­le­uszo­wą bro­szu­rę. Ale też inne ak­cen­ty, o któ­rych po­ni­żej.

25 sierpnia 2014

LKS Omega Kleszczów wygrał 30. Jubileuszowy Ogólnopolski Turniej Chłopców „Piłkarska Kadra Czeka” im. Stanisława Tymowicza

Fi­nał Cen­tral­ny na­sze­go ju­bi­le­uszo­we­go tur­nie­ju od­był się w Słu­bi­cach w dniach 9-13 sierp­nia na obiek­tach miej­sco­we­go SO­Si­R-u. Ho­no­ro­wy pa­tro­nat spra­wo­wa­li Mi­ni­ster Edu­ka­cji Na­ro­do­wej i TVP Sport. Or­ga­ni­za­to­rem tur­nie­ju by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS, współ­or­ga­ni­za­to­rem Lu­bu­skie Zrze­sze­nie LZS w Go­rzo­wie Wlkp. W fina­le uczest­ni­czy­ło 15 dru­żyn. Tur­niej do­finan­so­wa­ło MSiT. Li­sty gra­tu­la­cyj­ne z oka­zji ju­bi­le­uszu prze­sła­li m.in.: Kan­ce­la­ria Pre­mie­ra, Bo­gu­sław Uli­jasz, wi­ce­mi­ni­ster spor­tu, po­seł Ire­ne­usz Raś, oraz mar­sza­łek wo­je­wódz­twa lu­bu­skie­go Elż­bie­ta Po­lak i wo­je­wo­da lu­bu­ski Je­rzy Ostro­uch. Tur­niej otwo­rzył wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Rady Głów­nej KZ LZS Wa­cław Hur­ko.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam