Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

30 września 2014

Trzy złote i trzy brązowe medale dla Polaków na Polish International 2014 w badmintonie

Od 18 do 21 wrze­śnia roz­gry­wa­ny był w hali wi­do­wi­sko­wej RCS Lu­bin Po­lish In­ter­na­tio­nal 2014, czy­li Mię­dzy­na­ro­do­we Mi­strzo­stwa Pol­ski. Wzię­ło w nich udział po­nad 200 za­wod­ni­ków z 30 kra­jów. Re­pre­zen­tan­ci Pol­ski zdo­by­li łącz­nie sześć me­da­li — trzy zło­te i trzy brą­zo­we. Wszyst­kie zdo­by­li za­wod­ni­cy z klu­bów Zrze­sze­nia LZS.

30 września 2014

11 medali zdobyli łucznicy z klubu naszego Zrzeszenia na 78. Mistrzostwach Polski seniorów

W dniach 27-28 wrze­śnia w Bo­gu­chwa­le od­by­ły się 78. Mi­strzo­stwa Pol­ski se­nio­rów w łucz­nic­twie. Star­to­wa­ła ca­ła czo­łów­ka kra­jo­wa. Za­wod­ni­cy zrze­sze­ni w na­szych klu­bach zdo­by­li 11 me­da­li — 4 srebr­ne i 7 brą­zo­wych. Wi­ce­mi­strza­mi kra­ju zo­sta­li: Ka­ri­na Li­piar­ska­-Pał­ka z ULKS Grot Za­bie­rzów i Ra­fał Cwaj­na z LKS Łucz­nik Ży­wiec, a tak­że dru­ży­na ko­biet ULKS Grot Za­bie­rzówmęż­czyź­ni z LKS Łucz­nik Ży­wiec.

30 września 2014

42 medale dla naszych młodzików w Mistrzostwach Polski w lekkiej atletyce

Dwa dni — 27-28 wrze­śnia — trwa­ły w Zie­lo­nej Gó­rze Mi­strzo­stwa Pol­ski Mło­dzi­ków w Lek­kiej Atle­ty­ce. O me­da­le wal­czy­ło kil­ku­set za­wod­ni­czek i za­wod­ni­ków. Pa­tro­nem tych za­wo­dów jest Ja­nusz Ku­so­ciń­ski — mistrz olim­pij­ski z Los An­ge­les (1932) w bie­gu na 10 000 me­trów. Za­wod­ni­cy z na­szych klu­bów zdo­by­li łącz­nie 42 me­da­le — 17 zło­tych, 12 srebr­nych i 13 brą­zo­wych.

30 września 2014

Jakub Wolny zdobył Letni Puchar Kontynentalny w skokach narciarskich

Ja­kub Wol­ny (LKS Klim­czok By­stra) zdo­był Let­ni Pu­char Kon­ty­nen­tal­ny w sko­kach nar­ciar­skich, choć w ostat­nich za­wo­dach tego cy­klu, któ­re od­by­ły się w Tron­dhe­im 28 wrze­śnia (Nor­we­gia) nie uczest­ni­czył. Nasz ak­tu­al­ny mistrz świa­ta ju­nio­rów star­to­wał bo­wiem w tym cza­sie w przed­ostat­nich za­wo­dach Let­niej Grand Prix, gdzie za­jął 15. miej­sce.

30 września 2014

Podsumowanie mistrzostw świata
w kolarstwie szosowym w Ponferradzie

Mi­strzo­stwa świa­ta w Pon­fer­ra­dzie od­by­wa­ły się w dniach od 21 do 28 wrze­śnia. Ju­nio­rzy i ju­nior­ki, mło­dzie­żow­cy oraz eli­ta star­to­wa­li w jeź­dzie in­dy­wi­du­al­nej na czas i w wy­ści­gu ze star­tu wspól­ne­go. Od­był się rów­nież wy­ścig dru­ży­no­wy, w któ­rym star­to­wa­ły gru­py za­wo­do­we (tyl­ko eli­ta). W mi­strzo­stwach uczest­ni­czy­ło w su­mie 31 pol­skich ko­la­rzy i ko­la­rek. W tym 12 za­wod­ni­ków i za­wod­ni­czek (2 za­wod­nicz­ki z eli­ty, 1 mło­dzie­żo­wiec, 4 ju­nior­ki i 5 ju­nio­rów) ak­tu­al­nie re­pre­zen­tu­ją­cych klu­by na­sze­go Zrze­sze­nia oraz kil­ku­na­stu wy­cho­wan­ków na­szych klu­bów, jak choć­by Ka­ta­rzy­na Paw­łow­ska i Ka­ta­rzy­na Nie­wia­do­ma, Mi­chał Kwiat­kow­ski, Mi­chał Go­łaś, Pa­weł Po­ljań­ski, Prze­my­sław Nie­miec.

30 września 2014

Michał Kwiatkowski,
wychowanek TKK Pacific Toruń, mistrzem świata w kolarstwie szosowym!

24-let­ni Mi­chał Kwiat­kow­ski 28 wrze­śnia zo­stał w hisz­pań­skiej Pon­fer­ra­dzie ko­lar­skim mi­strzem świa­ta ze star­tu wspól­ne­go! Po­lak za­ata­ko­wał na siód­mym ki­lo­me­trze ostat­niej pę­tli li­czą­ce­go 254 km wy­ści­gu, od­sko­czył na pod­jeź­dzie i szyb­ko uzy­skał 10 se­kun­do­wą prze­wa­gę nad naj­groź­niej­szy­mi ry­wa­la­mi. Koń­ców­kę po­je­chał tak świet­nie, że po­zwo­lił so­bie na ostat­nich me­trach na odro­bi­nę non­sza­lan­cji — zwol­nił, pod­niósł rę­ce do gó­ry i po­ca­ło­wał orzeł­ka na ko­szul­ce.„Flo­wer Po­wer”, jak pi­szą o nim w za­gra­nicz­nej pra­sie, zdo­był dla Pol­ski pierw­szy zło­ty me­dal w hi­sto­rii za­wo­do­we­go pe­le­to­nu!

10 września 2014

Mistrzostwa Krajowego Zrzeszenia LZS w kolarstwie górskim — Orawka 2014

W Oraw­ce (g­mi­na Ja­błon­na) od­by­ły się 24 sierp­nia Mi­strzo­stwa Kra­jo­we­go Zrze­sze­nia LZS w ko­lar­stwie gór­skim ko­biet i męż­czyzn w ka­te­go­rii ju­nior młod­szy, ju­nior i or­lik. Tra­sa bie­gła wo­kół wy­cią­gu nar­ciar­skie­go w Oraw­ce. W mi­strzo­stwach uczest­ni­czy­li za­wod­ni­cy re­pre­zen­tu­ją­cy 8 klu­bów z czte­rech wo­je­wództw. Kla­sy­fika­cję dru­ży­no­wą wy­gra­ło wo­je­wódz­two ma­ło­pol­skie, a klu­bo­wą KS Lu­boń Sko­miel­na Bia­ła. Mi­strzo­stwa otwo­rzy­li Wa­cław Hur­ko, za­stęp­ca prze­wod­ni­czą­ce­go RG KZ LZS i An­to­nii Kar­lak, wójt gmi­ny Ja­błon­ka. Or­ga­ni­za­to­rem mi­strzostw by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS przy współ­udzia­le Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS. Za­wo­dy do­finan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam