Trzeba mieć sokole oko Czym skorupka... Dalej, wyżej, szybciej Biegaj z nami Spryt i tradycja Czar dwóch kółek

Aktualności

28 grudnia 2014

Wieści z województw (więcej w informacjach regionalnych)

Pod­su­mo­wa­nie roku w LKS Ome­ga
Klesz­czów

22 grud­nia w auli Sol­par­ku od­by­ło się pod­su­mo­wa­nie spor­to­we­go roku 2014 LKS Ome­ga Klesz­czów.

Wy­bra­no 10 naj­lep­szych spor­tow­ców — pierw­sze miej­sce za­ję­ła sztan­gist­ka Syl­wia Oleś­kie­wicz. Dru­gie i trze­cie miej­sce w ple­bi­scy­cie na naj­lep­sze­go za­wod­ni­ka klu­bu za­ję­ły lek­ko­atlet­ki We­ro­ni­ka Choj­ka i Mar­ta Ol­czyk. Wy­róż­nio­no jako na­dzie­je roku 26 mło­dych spor­tow­ców.

(woj. łódz­kie)

 

Rok 2014 pod­su­mo­wa­ło Po­wia­to­we i Miej­skie Zrze­sze­nie LZS w Za­mo­ściu

Uro­czy­ste pod­su­mo­wa­nie dzia­łal­no­ści Po­wia­to­we­go i Miej­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Za­mo­ściu za rok 2014 od­by­ło się w dniu 19 grud­nia 2014 r. Pod­czas spo­tka­nia z udzia­łem przed­sta­wi­cie­li władz sa­mo­rzą­do­wych, prze­wod­ni­czą­cy Za­moj­skie­go Zrze­sze­nia Ar­ka­diusz Brat­kow­ski zło­żył szcze­gól­ne po­dzię­ko­wa­nia za po­moc w re­ali­za­cji za­dań in­sty­tu­cjom, spon­so­rom, dar­czyń­com oraz me­diom za wspie­ra­nie i po­pu­la­ry­za­cję dzia­łań LZS. W pod­su­mo­wa­niu uczest­ni­czył prze­wod­ni­czą­cy Lu­bel­skie­go Zrze­sze­nia LZS Jó­zef Po­te­ru­cha.

(woj. lu­bel­skie)

 

Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski
Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci
w za­pa­sach — Odo­la­nów 2014

13 grud­nia 2014 r. w Odo­la­no­wie od­by­ły się Otwar­te Mi­strzo­stwa Wiel­ko­pol­ski Zrze­sze­nia LZS mło­dzi­ków i dzie­ci w za­pa­sach. Przy­je­cha­ło 50 za­wod­ni­ków z Ple­wisk, Śro­dy Wlkp., Kro­to­szy­na, Sul­mie­rzyc, Odo­la­no­wa i Or­pi­sze­wa. Na dwóch ma­tach za­wod­ni­cy ry­wa­li­zo­wa­li w 14 ka­te­go­riach wa­go­wych w za­pa­sach w sty­lu wol­nym oraz w mini za­pa­sach.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Tur­niej ha­lo­wej pił­ki noż­nej w Fi­li­po­wie i siat­ków­ki
w Wi­żaj­nach

16 grud­nia 2014 roku na hali w Fi­li­po­wie od­był się Po­wia­to­wy Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce noż­nej chłop­ców szkół pod­sta­wo­wych o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. W za­wo­dach udział wzię­ło 7 dru­żyn.

14 grud­nia 2014 roku w hali spor­to­wej Gim­na­zjum w Wi­żaj­nach od­był się Ha­lo­wy Tur­niej LZS w pił­ce siat­ko­wej o pu­char Sta­ro­sty Su­wal­skie­go. Udział w tur­nie­ju wzię­ło pięć dru­żyn.

(woj. pod­la­skie)

 

Ak­tyw­ny se­nior LZS — Ło­pusz­na

W okre­sie od 15 wrze­śnia do 15 grud­nia 2014 roku na te­re­nach Gmin­ne­go Ośrod­ka Spor­to­wo­-Wy­po­czyn­ko­we­go w Ło­pusz­nej od­by­wa­ły się za­ję­cia w ra­mach pro­gra­mu „Ak­tyw­ny Se­nior LZS 2014”. W za­ję­ciach ma­ją­cych cha­rak­ter re­kre­acji ru­cho­wej wzię­ło udział 20 ko­biet.

(woj. świę­to­krzy­skie)

 

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko
— Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków

Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Czarn­kow­sko — Trzcia­nec­kie­go LZS Or­li­ków tra­dy­cyj­nie już od­by­ły się w Lu­ba­szu. Po pięt­na­stu spo­tka­niach tur­nie­ju, któ­ry od­był się 13 grud­nia 2014, bez­kon­ku­ren­cyj­ny oka­zał się ze­spół Gmi­ny Trzcian­ka re­pre­zen­to­wa­ny przez Aka­de­mię Pił­kar­ską Bam­bi­nis (rocz­nik 2004) pro­wa­dzo­ny przez tre­ne­ra Pio­tra Ka­zi­rod­ka oraz kie­row­ni­ka Lesz­ka Wit­kow­skie­go, dru­gie miej­sce przy­pa­dło go­spo­da­rzom, a na trze­cim miej­scu upla­so­wa­li się za­wod­ni­cy dru­ży­ny Gmi­ny Czarn­ków. Poza po­dium Po­ła­je­wo, Krzyż i Draw­sko.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS

V Bar­bór­ko­wy Tur­niej Pił­ki Siat­ko­wej LZS od­był się w Za­le­siu 7 grud­nia 2014 roku, tra­dy­cyj­nie w po­bli­żu daty świąt gór­ni­czych. Or­ga­ni­za­to­rem był Za­rząd Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łej Pod­la­skiej. Czte­ry ze­spo­ły wal­czy­ły o pal­mę pierw­szeń­stwa.

(woj. pod­la­skie)

 

XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu
Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia
Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym

6 grud­nia 2014 w Do­ru­cho­wie ro­ze­gra­no XVII Mi­strzo­stwa Po­wia­tu Ostrze­szow­skie­go Zrze­sze­nia Lu­do­wych Ze­spo­łów w Te­ni­sie Sto­ło­wym. Oficjal­ne­go otwar­cia za­wo­dów do­ko­na­li wójt gmi­ny Jó­zef Wil­kosz oraz wi­ce­prze­wod­ni­czą­cy Po­wia­to­we­go Zrze­sze­nia LZS Ed­mund Te­tlak.

(woj. wiel­ko­pol­skie)

 

Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo-Re­kre­acyj­ny
— Li­nia 2014

W mi­ko­łaj­ko­wy week­end (6-7 grud­nia 2014) w Gmi­nie Li­nia od­był się Wo­je­wódz­ki Ha­lo­wy Fe­styn Spor­to­wo — Re­kre­acyj­ny LZS. Im­pre­za zor­ga­ni­zo­wa­na zo­sta­ła przez miej­sco­wy Gmin­ny Dom Kul­tu­ry, Gmin­ne Sto­wa­rzy­sze­nie LZS, Urząd Gmi­ny oraz Po­mor­skie Zrze­sze­nie LZS w Gdań­sku. Fun­du­sze na or­ga­ni­za­cję fe­sty­nu prze­ka­za­ło tak­że Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki w War­sza­wie.

(woj. po­mor­skie)

 

Fe­styn w Bia­ła­sze­wie

7 grud­nia 2014 r. w Bia­ła­sze­wie od­by­ła się jed­na z wie­lu im­prez spor­to­wo­-re­kre­acyj­nych or­ga­ni­zo­wa­nych w ra­mach za­da­nia „Sport w LZS Otwar­ty dla Wszyst­kich” do­finan­so­wa­ne­go przez Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. Oficjal­ne­go otwar­cia im­pre­zy do­ko­na­li: Elż­bie­ta Ska­li­mow­ska — wi­ce­prze­wod­ni­czą­ca Pod­la­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Bia­łym­sto­ku i Sta­ni­sław Szle­ter wójt gmi­ny Gra­je­wo.

(woj. pod­la­skie)

 

XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej
Pił­ki Ręcz­nej

W dniach 5-7 grud­nia 2014 r. w ha­lach spor­to­wych Za­rze­cza, Prze­wor­ska i Ja­ro­sła­wia od­był się XX Ju­bi­le­uszo­wy Mię­dzy­na­ro­do­wy Mi­ko­łaj­ko­wy Tur­niej Pił­ki Ręcz­nej. Or­ga­ni­za­to­ra­mi tur­nie­ju byli: Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki, Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS, Sta­ro­stwo Po­wia­to­we w Prze­wor­sku, Wójt Gmi­ny w Za­rze­czu, Ze­spół Szkół Rol­ni­czych im. Win­cen­te­go Wi­to­sa w Za­rze­czu i ULKS „Ko­li­ber” Za­rze­cze. W tur­nie­ju uczest­ni­czy­ło 19 dru­żyn w 3 ka­te­go­riach wie­ko­wych.

(woj. pod­kar­pac­kie)

 

Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach

6 grud­nia br. w Kra­ko­wie zo­sta­ły ro­ze­gra­ne Mi­strzo­stwa Ma­ło­pol­skie­go Zrze­sze­nia LZS w Sza­chach. W gru­pie se­nio­rów star­to­wa­ło 20 za­wod­ni­ków, w gru­pie ju­nio­rów 11, a o pal­mę pierw­szeń­stwa wśród ko­biet wal­czy­ło 12 za­wod­ni­czek.

(woj. ma­ło­pol­skie)

 

Gim­na­zjal­ny trój­bój si­ło­wy

5 grud­nia 2014 roku w obiek­cie si­łow­ni klu­bu spor­to­we­go Ol­szan­ka — Po­go­rze­la Sek­cja Spor­tów Si­ło­wych od­by­ły się Mi­ko­łaj­ko­we Mi­strzo­stwa LZS KS Ol­szan­ka — Po­go­rze­la w Gim­na­zjal­nym Trój­bo­ju Si­ło­wym. Uczest­ni­cy za­wo­dów ry­wa­li­zo­wa­li w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych: uczniów szkół gim­na­zjal­nych oraz tzw. ka­te­go­ria open skie­ro­wa­na do wszyst­kich chęt­nych do udzia­łu w ry­wa­li­za­cji.

(woj. opol­skie)


Pozostałe aktualności

7 października 2014

Move Week w Luzinie

Move Week to eu­ro­pej­ska kam­pa­nią pro­mu­ją­cą ruch i zdro­wy styl ży­cia z wy­raź­nie po­sta­wio­nym ce­lem: zwięk­sze­nie o 100 mi­lio­nów ak­tyw­nych fi­zycz­nie Eu­ro­pej­czy­ków do koń­ca 2020 roku! Kam­pa­nia re­ali­zo­wa­na jest w part­ner­stwie z: In­ter­na­tio­nal Sport and Cul­tu­re As­so­cia­tion (I­SCA), Eu­ro­pe­an Cyc­li­sts’ Fe­de­ra­tion (ECF), Fun­da­cją Co­ca­-Co­la oraz Ko­mi­sją Eu­ro­pej­ską. W Pol­sce ko­or­dy­nu­je ją Fun­da­cja V4Sport Gro­up, z któ­rą współ­pra­cu­je­my. W tym roku Move Week od­był się w dniach 29 wrze­śnia — 5 paź­dzier­ni­ka. Im­pre­za ta już tra­dy­cyj­nie or­ga­ni­zo­wa­na jest w Lu­zi­nie przez Ra­fa­ła Fre­ita­ga, ani­ma­to­ra na bo­isku Or­lik.

7 października 2014

Ogólnopolskie Rozgrywki Sportowe LZS
dla Seniorów — Łańcut 2014

W dniach od 25 do 28 wrze­śnia 2014 roku w Łań­cu­cie, woj. pod­kar­pac­kie spo­tka­ło się 90 osób z 11 wo­je­wództw by uczest­ni­czyć w Fi­na­le Cen­tral­nym Ogól­no­pol­skich Roz­gry­wek Spor­to­wych LZS Dla Se­nio­rów. W pro­gra­mie by­ło du­żo spor­tu i tu­ry­sty­ki. Ale przede wszyst­kim spo­ro emo­cji, świet­nej za­ba­wy i wiel­kie­go za­an­ga­żo­wa­nia. Do­dat­ko­wo swo­ją dru­ży­nę wsta­wi­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i to ona wy­gra­ła kla­sy­fi­ka­cję ge­ne­ral­ną. Dru­gie miej­sce za­ję­ła dru­ży­na z woj. świę­to­krzy­skie­go, a trze­cie ze­spół z woj. ma­zo­wiec­kie­go. Or­ga­ni­za­to­ra­mi im­pre­zy by­ło Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS oraz Pod­kar­pac­kie Zrze­sze­nie LZS. Im­pre­zę do­fi­nan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki.

3 października 2014

„Lepsza jesień życia na sportowo”
— szkolenie w Soninie k. Łańcuta

W dniach 24-28 wrze­śnia w So­ni­nie k. Łań­cu­ta od­by­ło się szko­le­nie se­nio­ró­w-a­ni­ma­to­rów, któ­re­go ce­lem by­ło upo­wszech­nia­nie mo­de­lu ak­tyw­ne­go spę­dza­nia cza­su wol­ne­go. W szko­le­niu wzię­ło udział 18 osób z 3 wo­je­wództw, któ­re wcze­śniej przy­sła­ły an­kie­ty zgło­sze­nio­we. Szko­le­nie do­fi­nan­so­wa­ło Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki. W pro­gra­mie by­ły wy­kła­dy oraz za­ję­cia prak­tycz­ne a tak­że cie­ka­wa dys­ku­sja, pod­czas któ­rej sta­ra­no się od­po­wie­dzieć na pod­sta­wo­we py­ta­nie — dla­cze­go oso­by w wie­ku 55+ w ma­łej czę­ści są ak­tyw­ne fi­zycz­nie. Po­dob­ne szko­le­nie od­by­ło się w tym roku w maju w Miel­nie.

1 października 2014

Oliwia Kiołbasa szachową wicemistrzynią świata juniorek do lat 14

Oli­wia Kioł­ba­sa (MUKS Sto­czek 45 Bia­ły­stok) zdo­by­ła w Dur­ba­nie (RPA) ty­tuł sza­cho­wej wi­ce­mi­strzy­ni świa­ta ju­nio­rek w ka­te­go­rii do lat 14. Pro­wa­dzo­na przez tre­ne­ra Lesz­ka Ostrow­skie­go za­wod­nicz­ka w 11 run­dach uzy­ska­ła 8,5 pkt, tyle samo co zło­ta me­da­list­ka, re­pre­zen­tant­ka Ka­na­dy Qiyu Zhou. Siód­me miej­sce w gru­pie 18-lat­ków za­jął jej ko­le­ga klu­bo­wy Grze­gorz Na­su­ta.

1 października 2014

Bądź aktywny — trzymaj wagę

W dniach 18-21 wrze­śnia w Cen­tral­nym Ośrod­ku Szko­le­nia KZ LZS w Miel­nie spo­tka­ło się 85 osób z 11 wo­je­wództw na im­pre­zie spor­to­wej pod ha­słem „Bądź ak­tyw­ny — trzy­maj wa­gę”. W pro­gra­mie by­ły za­ję­cia teo­re­tycz­ne i spor­to­we. Na oty­łość i nad­wa­gę cier­pi w na­szym kra­ju pra­wie 35% spo­łe­czeń­stwa, co­raz czę­ściej ta prze­wle­kła cho­ro­ba do­ty­ka dzie­ci i mło­dzież. Jak z nią wal­czyć, jak trzy­mać wa­gę? Od­po­wiedź jest pro­sta — od­po­wied­nia die­ta i ak­tyw­ność fi­zycz­na. I ta­ką wie­dzę or­ga­ni­za­to­rzy — Kra­jo­we Zrze­sze­nie LZS i Mi­ni­ster­stwo Spor­tu i Tu­ry­sty­ki — chcie­li prze­ka­zać uczest­ni­kom. Ko­lej­na im­pre­za pod tym ha­słem już 16-19 paź­dzier­ni­ka w Za­ko­pa­nem. Za­pra­sza­my.

30 września 2014

Mistrzostwa Polski młodzików w łucznictwie — Głuchołazy 2014

W dniach 13-14 wrze­śnia w Głu­cho­ła­zach od­by­ły się Mi­strzo­stwa Pol­ski mło­dzi­ków w łucz­nic­twie. Wy­star­to­wa­ło pra­wie 250 mło­dych łucz­ni­czek i łucz­ni­ków. Wal­czy­li o me­da­le w dwóch ka­te­go­riach wie­ko­wych — mło­dzi­cy i mło­dzi­cy star­si. Jak zwy­kle do­brze wy­pa­dli za­wod­ni­cy z klu­bów na­sze­go Zrze­sze­nia — zdo­by­li łącz­nie 6 me­da­li — 1 zło­ty, 2 srebr­ne i 3 brą­zo­we. Mi­strzem Pol­ski mło­dzi­ków zo­stał Oskar Ka­sprow­ski z LKS Łucz­nik Ży­wiec.

30 września 2014

Ewa Bugdoł czwarta na MŚ w triathlonie na długim dystansie

Ewie Bug­doł (WLKS Kmi­cic Czę­sto­cho­wa) za­bra­kło za­le­d­wie 4 mi­nut do brą­zo­we­go me­da­lu na Mi­strzo­stwach Świa­ta ITU w tria­th­lo­nie na dłu­gim dy­stan­sie, któ­re do­by­wa­ły się 21 wrze­śnia w chiń­skim We­ihai. Za­wod­nicz­ki i za­wod­ni­cy mie­li do po­ko­na­nia 4 km pły­wa­nia, 120 km jaz­dy ro­we­rem (3 okrą­że­nia) i 20 km bie­gu (5 okrą­żeń). W mi­strzo­stwach star­to­wa­ło pra­wie 1400 za­wod­ni­ków w róż­nych ka­te­go­riach wie­ko­wych.

Copyright 2013 LZS
projekt www : VisualTeam